Regeling vervallen per 19-06-2024

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omrent zwembaden (Beleidsregel elektronisch aanleveren analysegegevens badinrichtingen Noord-Brabant)

Geldend van 01-05-2019 t/m 18-06-2024

Intitulé

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omrent zwembaden (Beleidsregel elektronisch aanleveren analysegegevens badinrichtingen Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 2a, zesde lid, 2b, zesde lid, en 2c, derde lid, van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

Overwegende dat houders van een badinrichting op grond van artikel 10a van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, nader uitgewerkt in artikel 10 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, verplicht zijn periodiek het zwem- en badwater te onderzoeken en de uitkomsten daarvan aan Gedeputeerde Staten ter kennis te brengen;

Overwegende dat houders van een badinrichting op grond van artikel 10a van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden, nader uitgewerkt in de artikelen 2a tot en met 2d van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden verplicht zijn risicopunten op legionella te onderzoeken, Gedeputeerde Staten van de resultaten op hun verzoek mededeling te doen en bij overschrijding van de wettelijke concentraties verplicht zijn hen onmiddellijk hiervan in kennis te stellen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van de artikelen 2a, zesde lid, 2b, zesde lid, en 2c, derde lid, van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden bevoegd zijn nader aan te geven in welke vorm zij de voorgeschreven informatie wensen te ontvangen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten met het oog op verwerking van de gegevens een voorkeur hebben voor digitale aanlevering;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het met het oog op een efficiënt toezicht wenselijk achten dat ook de overige meldingen en gegevensverstrekking digitaal plaatsvinden, zodat deze geautomatiseerd kunnen worden verwerkt;

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  beheersplan: beheersplan als bedoeld in artikel 2b, eerste lid, van het besluit;

 • b.

  besluit: Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

 • c.

  houder: houder van een badinrichting als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d.

  laboratorium: laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit;

 • e.

  rapportage: melding van de uitkomsten van het onderzoek naar de hoedanigheid van het zwem- en badwater als bedoeld in artikel 10a van de wet, juncto artikel 10, tweede lid, van het besluit;

 • f.

  risicoanalyse: risicoanalyse als bedoeld in de artikelen 2a, tweede lid, van het besluit;

 • g.

  wet: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Artikel 2 Algemene voorziening elektronische bekendmaking

Ten behoeve van het doen van meldingen en de aanlevering van gegevens aan Gedeputeerde Staten, waartoe houders op grond van de wet en het besluit, verplicht zijn, stellen Gedeputeerde Staten een elektronische voorziening beschikbaar op hun website.

Artikel 3 Reguliere meldingen inzake legionella

De houder maakt van de voorziening, bedoeld in artikel 2, gebruik ten behoeve van de toezending van:

 • a.

  de uitkomsten van de risicoanalyse;

 • b.

  het beheersplan;

 • c.

  de resultaten van uitgevoerde controles en maatregelen.

Artikel 4 Melding overschrijding norm legionella

De houder wordt geacht te hebben voldaan aan zijn verplichting op grond van artikel 2d, eerste lid, van het besluit tot het onmiddellijk in kennis stellen van Gedeputeerde Staten van overschrijding van de grensnorm voor concentratie van legionellabacteriën indien hij direct na constatering hiervan melding doet met gebruik making van de voorziening als bedoeld in artikel 2.

Artikel 5 Periodieke rapportage onderzoek zwem- en badwater

 • 1. De houder wordt geacht te hebben voldaan aan zijn verplichting tot rapportage aan Gedeputeerde Staten, indien hij gebruik maakt van de voorziening als bedoeld in artikel 2.

 • 2. Gedeputeerde Staten beschouwen de indiening van een rapportage tijdig, indien deze binnen vijftien dagen na afloop van de periode, bedoeld in bijlage I bij het besluit, is ingediend.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking per 1 mei 2019.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel elektronisch aanleveren analysegegevens badinrichtingen Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 9 april 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting

Noord-Brabant kent momenteel zo’n 1000 chloorbaden die alle moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de daarop gebaseerde regelgeving. De regelgeving stelt onder andere eisen aan de waterkwaliteit van deze baden. Het is de verantwoordelijkheid van de houder van de badinrichting (hierna: houder) om ervoor te zorgen dat de zwemwaterkwaliteit in orde is, zodat bezoekers er veilig in kunnen zwemmen. De houder is op grond van de zwemwaterwetgeving verplicht om het zwem- en badwater regelmatig te onderzoeken en de uitkomsten van het onderzoek ter kennis te brengen van Gedeputeerde Staten. Op welke parameters het onderzoek zich moet richten en in welke frequentie is in de regelgeving vastgelegd. De houder is ter voorkoming van legionellabesmetting ook verplicht om een risicoanalyse en beheersplan op te stellen, dit op verzoek aan Gedeputeerde Staten toe te zenden en een overschrijding van een concentratie van legionellabacteriën te melden.

Op dit moment sturen de houders de gegevens per e-mail naar Gedeputeerde Staten, die deze vervolgens handmatig verwerken. Deze handmatige verwerking van die gegevens is tijdrovend en foutgevoelig. De handmatige werkwijze maakt het bovendien lastig om waterkwaliteitgegevens onderling te vergelijken en actuele informatie daarover te rapporteren en/of te publiceren.

Er is een systeem ontwikkeld waarbij de houder analysegegevens, beheersplan en meldingen digitaal kan aanleveren via een E-formulier. De aangeleverde gegevens worden verwerkt, waarna de houder automatisch een reactie krijgt.

In de beleidsregel is vastgelegd dat de gegevensverstrekking en meldingen via een elektronische voorziening plaatsvindt.

Voor de meldingen op grond van de artikelen 2a, 2b en 2c van het besluit zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om de vorm van aanlevering voor te schrijven. Dat doen zij nu door middel van deze beleidsregel. Voor de meldingen op grond van artikel 2d en artikel 10 van het besluit kunnen Gedeputeerde Staten de vorm niet dwingend voorschrijven, maar bevelen zij wel aan dit te doen.