Gemeente Heusden - Aanwijzing toezichthouders

Geldend van 16-04-2019 t/m heden

Intitulé

Gemeente Heusden - Aanwijzing toezichthouders

De burgemeester van Heusden heeft op 9 april 2019,

gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 Algemene Plaatselijke verordening,

besloten:

R.H.T. Schröder;

F.A.J. Simmers;

Y. Deen;

M.C. de Grood;

M. Volp

per direct en voor de duur van zijn/ haar aanstelling aan te wijzen als toezichthouder in het kader van artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met name genoemde wetten zoals de Wet natuurbescherming, Monumentenwet, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet, en artikel 14 van de Monumentenverordening 2010, de A.P.V, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet veiligheidsregio's en de Drank- en horecawet.

de burgemeester van Heusden,

drs. W. van Hees