Gemeente Heusden - Aanwijzing toezichthouders

Geldend van 16-04-2019 t/m heden

Intitulé

Gemeente Heusden - Aanwijzing toezichthouders

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 9 april 2019,

gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en het overig bepaalde in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 160 en artikel 174 van de Gemeentewet, artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 Algemene Plaatselijke verordening,

besloten:

R.H.T. Schröder;

F.A.J. Simmers;

Y. Deen;

M.C. de Grood;

M. Volp

per direct en voor de duur van zijn/ haar aanstelling aan te wijzen als toezichthouder in het kader van artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met name genoemde wetten zoals de Wet natuurbescherming, Monumentenwet, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet, Woningwet, artikel 14 van de Monumentenverordening 2010, de A.P.V, artikel 21 van de Afvalstoffenverordening, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet veiligheidsregio's, artikel 41 van de Drank- en Horecawet en artikel 34 Wet op de kansspelen.

Namens het college van Heusden

De secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans