Beleidsregels oplaadkabels elektrische voertuigen Velsen 2019

Geldend van 12-04-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels oplaadkabels elektrische voertuigen Velsen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

gelet op artikel 2:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019;

overwegende dat:

het verboden is een weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, indien het gebruik de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor de bruikbaarheid van de weg, dan wel gevaar oplevert voor personen of zaken;

het gebruik van oplaadkabels ten behoeve van (semi-)elektrische voertuigen in sommige gevallen de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren en gevaarlijke situaties kan opleveren voor personen of zaken;

er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van oplaadkabels voor het opladen van (semi-)elektrische voertuigen;

het om deze redenen wenselijk wordt geacht om nader uit werken wanneer bij het gebruik van oplaadkabels voor het opladen van (semi-)elektrische voertuigen geen sprake is van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg of gevaar voor personen of zaken;

besluiten:

vast te stellen de “Beleidsregels oplaadkabels elektrische voertuigen Velsen 2019”

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder oplaadkabels: een verlengde huisaansluiting waarmee een (semi-)elektrische auto kan worden opgeladen.

Artikel 2. Schade aan de weg

Bij het gebruik van oplaadkabels op de weg of een weggedeelte is in ieder geval sprake van een situatie waarbij het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, indien de weg wordt opgebroken.

Artikel 3. Bruikbaarheid van de weg en gevaar voor personen of zaken

Bij het gebruik van oplaadkabels op de weg of een weggedeelte is er geen sprake van een situatie waarbij het gebruik de bruikbaarheid van de weg kan belemmeren of gevaar oplevert voor personen of zaken, indien :

 • a.

  de oplaadkabels worden geplaatst op het voetpad;

 • b.

  de oplaadkabels te allen tijde geheel plat op de grond liggen;

 • c.

  de oplaadkabels worden afgedekt met een daarvoor bestemde kabelmat;

 • d.

  de gebruiker van de oplaadkabel zorg draagt voor een correcte plaatsing en instandhouding van de kabelmat; en

 • e.

  de oplaadkabel en toebehoren direct na gebruik worden verwijderd.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking een dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregels oplaadkabels elektrische voertuigen Velsen 2019’.

Ondertekening

Toelichting

Artikel 3a: Hier wordt bedoeld dat oplaadkabels alléén op het trottoir mogen worden neergelegd. Het is in verband met de verkeersveiligheid dus verboden om oplaadkabels over het fietspad, de rijbaan, of andere weggedeeltes anders dan het trottoir neer te leggen. Het is ook verboden om oplaadkabels op of in een groenvoorziening van welke aard ook neer te leggen. Dit heeft te maken met maai- en snoeiwerkzaamheden, waarbij de aanwezigheid van onder spanning staande kabels tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.

Artikel 3b: Hier wordt bedoeld dat de kabel in geen geval los van de grond mag hangen. De kabel moet altijd volledig op de grond liggen.