Regeling vervallen per 27-07-2023

Beleidsnota Veiligheid en Handhaving gemeente Nieuwkoop 2018-2021

Geldend van 10-04-2019 t/m 26-07-2023

Intitulé

Beleidsnota Veiligheid en Handhaving gemeente Nieuwkoop 2018-2021

Inleiding

Om de veiligheid en toezicht en handhaving van de wet- en regelgeving te waarborgen, is het nodig om het huidige beleid te actualiseren. In deze beleidsnota wordt de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 2015-2018 en het Meerjarenbeleidsplan Integraal Handhaven 2011/12-2014 geactualiseerd.

Deze beleidsnota Veiligheid en Handhaving 2018-2021 is een aanvulling op het Beleidsplan VTH Nieuwkoop dat op 18 december 2018 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop.

1. Beeld veiligheid en handhaving

Voor het beeld van veiligheid en handhaving wordt verwezen naar de:

 • politie-Jaaroverzichten, en

 • Veiligheidsmonitor, en

 • website https://waarstaatjegemeente.nl

Nieuwkoop wordt als een veilige gemeente ervaren en is al jaren de veiligste gemeente van de regio (Bron: AD Misdaadmeter). Het verbeteren van de veiligheid kan het beste als dat gezamenlijk wordt aangepakt. Ten eerste zijn de inspanningen van de burgers, ondernemers en instellingen zelf van groot belang. Zij kunnen voor een groot deel hun eigen veiligheid garanderen of verbeteren. Verder zijn er professionele instanties die de burgers en ondernemers hierbij kunnen ondersteunen. Het gaat dan om de gemeente, onderwijs, welzijn en corporaties. De derde speler in de veiligheidsaanpak is de veiligheidsmaatschap. Hieronder wordt verstaan: politie, Openbaar Ministerie en beveiligingsbedrijven. Deze fungeren als adviseur van - en als bescherming voor - de andere partners in de veiligheidsaanpak (de burgers, ondernemers, gemeente, etc.).

Het veiligheidsbeleid is een zaak van meerdere partijen. Afhankelijk van het onderwerp is overleg en afstemming nodig tussen interne en externe partijen, met name de politie.

De acties/inspanningen op het gebied van veiligheid worden opgenomen in dit beleidsplan. Deze beleidsnota Veiligheid en Handhaving is inhoudelijk afgestemd met het Regionale Beleidsplan van de politie. Zo borgen we de thema’s en werken we samen hieraan voor een betere en meer veilige samenleving. De politie richt zich grotendeels op de landelijke veiligheidsthema’s maar daarnaast ook op de lokale veiligheidsthema’s. In het Regionale Beleidsplan van de politie is opgenomen dat een gebiedsgebonden politie en lokale verankering leidend zijn en blijven (bron: presentatie van politie Kaag en Braassem voor de raadsvergadering gemeente Nieuwkoop 2018).

Minder overlast jeugd

Op dit moment zijn er in Nieuwkoop geen overlastgevende of criminele jeugdgroepen. Er zijn wel jeugdgroepen die hinderlijk zijn voor de omgeving. Er is minder jeugdoverlast dan de laatste vier jaar (Bron: Gebiedsscan Politie en registraties Verbeterdebuurt.nl).

Meer huiselijk geweld

Hoewel huiselijk geweld in Nieuwkoop in verhouding nog altijd onder het landelijke gemiddelde ligt, neemt het aantal gevallen van huiselijk geweld wel toe. Ook neemt het geweld zelf ernstiger vormen aan.

In Nieuwkoop neemt het geweld toe, maar deze uitkomst zou ook kunnen liggen aan de omstandigheid dat er meer bekendheid is en er meer huiselijke geweld gemeld wordt. (Bron: gegevens afkomstig van Veiligheidshuis).

Drank- en Horecawet - betere naleving

Veel aandacht is besteed aan voorlichting en informatie aan met name de paracommerciële instellingen. Drankverstrekkers houden zich beter aan de regels. (Sport-)verenigingen etc. verstrekken minder drank aan jongeren onder de 18 jaar. Bij controles bij de commerciële sector zijn de sancties nog steeds nodig.

Jongeren steeds meer in digitaal contact met elkaar en met de samenleving

Onze digitale informatiesamenleving zorgt ervoor dat zeker voor jongeren het sociale leven op straat langzaam lijkt te verdwijnen. Cyberpesten is een serieus probleem geworden. De gemeente probeert - samen met de stakeholders en samenwerkingspartners - de jongeren binnen de gangbare sociale en culturele normen te houden. Dit vindt plaats door middel van het bieden van voorlichting via de GGD en tevens met projecten van het Centrum voor Jeugd en Gezin samen met Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland.

Verkeersgevaarlijk en hinderlijk parkeren

Onbelemmerde bereikbaarheid voor hulpdiensten, vrije doorstroming van het verkeer en excessen zijn belangrijke accenten in het parkeertoezicht en de handhaving daarop. Op basis van de registraties in het gemeentelijk systeem kan de conclusie worden getrokken dat de overlast door verkeersgevaarlijk en hinderlijk parkeren is afgenomen.

Brandveiligheid

Vrijwel alle lokaliteiten, die onder de regels voor brandveilig gebruik vallen, beschikken – al naar gelang van toepassing – over een vergunning of melding daarvoor. Door middel van periodieke controles wordt een beheersniveau nagestreefd. Voor die bedrijven, die aan de regels voor externe veiligheid moeten voldoen, vormt brandveiligheid onderdeel van de programmatische milieucontroles. Het beheersniveau van de brandveiligheid is toegenomen.

Hard rijden

Er zijn meerdere maatregelen genomen en ook wegreconstructies uitgevoerd, ook in het belang van de verkeersveiligheid. Ook door de inzet van ‘Smileys’ en andere maatregelen bevorderen we de verkeersveiligheid. Toch blijven snelheidsovertredingen voorkomen, zeker op bepaalde wegen. Op die locaties voert de politie gerichte (verkeers-)controles uit. Capaciteit en prioriteiten vormen daarbij beperkende factoren.

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Op 1 januari 2020 verdwijnt Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Daarvoor in de plaats komen de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang. De gemeente gaat zich de komende tijd hierop voorbereiden.

Anders dan in de Wet BOPZ zijn deze wetten er op gericht vrijheidsbeperking zoveel mogelijk te beperken dus: ‘Dwang, alleen als het echt niet anders kan’. De Wvggz is gericht op mensen met psychische problemen. De Wet zorg en dwang is gericht op mensen met een verstandelijke beperking of met dementie. De Wvggz:

 • Biedt meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk

 • Biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan

 • Regelt de voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen

 • Uitgangspunt blijft dat iemand alleen na het oordeel van een rechter tegen zijn wil opgenomen kan worden

Uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek zo veel mogelijk wordt voorkomen. In principe wordt alleen zorg verleend waar de cliënt of zijn vertegenwoordiger mee instemt, tenzij er sprake is van ernstig nadeel dat niet op andere wijze kan worden voorkomen. In deze situatie biedt de Wet zorg en dwang aan zorgverleners de mogelijkheid om, onder voorwaarden, onvrijwillige zorg toe te passen.

De wet heeft beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten. De positie van de burgemeester verandert. De gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis (IBS) wordt straks een ‘crisismaatregel’, waar andere regels aan verbonden zijn.

Nieuw in de wet is dat de burgemeester iemand aan wie hij een maatregel oplegt in staat moet stellen om zo mogelijk te worden gehoord. Hoe deze hoorplicht vorm gaat krijgen wordt nog nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is wel dat de burgemeester niet zelf degene is die hoort; het horen zal door de burgemeester gemandateerd worden. Ook komt er een regionaal overleg over de uitvoering van de Wvggz tussen de burgemeester, het OM en GGZ.

Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van meldingen van familie of betrokkenen over een personen. Heeft deze man of vrouw (verplichte) ggz nodig?

Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtsspraak en GGZ) moeten veilig informatie uitwisselen. Het landelijk ketenbureau ontwikkelt een systeem waarop gemeenten moeten aansluiten (bron: https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/invoering-van-de-wvggz).

Samenwerking en verschuiving taken voor BOA’s

In de tweede helft van 2018 is Gemeente Nieuwkoop gestart met een hechtere samenwerking van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) met de politie in de gemeente. Deze samenwerking is vooral gericht op de overlastfeiten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld: parkeeroverlast, hondenoverlast (uitwerpselen), jeugdoverlast, etc.).

De gemeente draagt de uitvoering van de brandveiligheidscontroles over aan de veiligheidsregio Holland Midden (de brandweer). Deze overdracht wordt verwacht in de eerste helft van 2019. Tot dan voert de gemeente de controles zelf nog uit. Het uitgangspunt is dat de overdracht kostenneutraal is voor de gemeente.

Vanwege deze twee ontwikkelingen wordt verwacht dat er effectief meer capaciteit beschikbaar komt voor de gemeentelijke BOA’s voor taken in de openbare ruimte (aanpak van de overlastfeiten).

Platform Gehandicapten en Senioren in Nieuwkoop (PGSN)

Samenwerking tussen het Platform Gehandicapten en Senioren in Nieuwkoop en de gemeente is er niet sinds kort maar hiervan is al jarenlang sprake. De samenwerking wordt steeds verder geïntensiveerd door middel van gesprekken en overleg. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals: veiligheid, maatschappelijke knelpunten en bewustzijn van ouderen over de regels. Door de samenwerking kunnen de PGSN en de gemeente elkaar makkelijker vinden en worden knelpunten sneller opgelost. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een beleidsnota sociale veiligheid voor 65-plussers.

Verder heeft de gemeente samen met de PGSN een gezamenlijk project voor veiligheid in en om het huis.

Binnenkort worden de aanbevelingen van de werkgroep bekend.

Na deze korte schets van het beeld van veiligheid en handhaving in de gemeente Nieuwkoop wordt hieronder ingegaan op de input van diverse partijen en inwoners voor het beleid.

2. Participatie (input beleid)

Het is belangrijk om zowel de ketenpartners als de inwoners te vragen hun naar input, mening, oplossingen en gevoelens bij veiligheid en handhaving. Voor deze beleidsnota zijn de volgende doelgroepen betrokken bij het beleid:

 • Dorpsraden in de gemeente Nieuwkoop

 • diverse willekeurige inwoners van de gemeente Nieuwkoop

 • politie (wijkagenten)

 • Wmo-adviesraad (adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning)

 • Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland

Dankzij de input van de Dorpsraden en gesprekken met de inwoners is duidelijk geworden dat de volgende onderwerpen duidelijk onder de inwoners leven en dat men wil dat hier hoge prioriteit aan wordt gegeven door gemeente en politie:

 • fout parkeren

 • te hard rijden

 • hondenbeleid (uitwerpselen openbare ruimte)

 • (verkeers-)veiligheid nabij scholen

Voor de verslaglegging van de input van de Dorpsraden en de gesprekken met de inwoners, wordt verwezen naar bijlage 4. Ook zijn ook de inspraakreacties van politie, Wmo-adviesraad en Jeugd- en Jongerenwerk in bijlage 4 opgenomen.

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft het “Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid” op

16 november 2018 een brief gestuurd over het concept Beleidsplan 2019-2022 van de Nationale Politie Eenheid Den Haag. Middels die brief heeft de gemeenteraad verzocht om:

 • Een grotere aandacht van de politie voor de verkeersveiligheid in de wijken,

 • Het vergroten van de zichtbaarheid van de politie op straat,

 • De aangiftebereidheid en meldingsbereidheid van inwoners te stimuleren.

De gegevens uit de raadpleging van de doelgroepen en ketenpartners zijn gebruikt voor onder andere de prioriteitstelling voor veiligheid en handhaving. Daarnaast liggen ook de landelijke veiligheidsthema’s ten grondslag aan de prioriteitstelling. In het volgende hoofdstuk worden de prioriteiten besproken.

3. Beleidsthema’s (prioriteiten)

Uit de landelijke veiligheidsthema’s en uit gesprekken met de ketenpartners (onder andere de Dorpsraden, inwoners, wijkagenten) zijn de volgende hoofdprioriteiten en accenten naar voren gekomen voor de

vaststelling van het beleid voor de komende vier jaar:

 • High Impact Crime

 • Veiligheid in en om het huis

 • Verkeersveiligheid

 • Mensenhandel

 • Ondermijning

 • Ruimtelijke kwaliteit

 • Verslavingsproblematiek

 • Hondenbeleid

Uit deze hoofdprioriteiten worden de volgende belangrijkste punten (algemeen beschreven) meegenomen om in de komende vier jaar te behandelen in de uitvoering van diverse afdelingen en

partners van de gemeente:

Beleidsthema

Actiepunten

Uitvoerders

High Impact Crime

Woninginbraak

Primair: Politie

Subsidiair: Gemeente, Veiligheidshuis

Overvallen

Primair: Politie

Subsidiair: Gemeente

Straatroof

Primair: Politie

Subsidiair: Gemeente

Geweld

Primair: Politie

Subsidiair: Gemeente

Radicalisering

Primair: Politie, Gemeente

School shooting

Primair: Politie, Gemeente

Veiligheid in en om het huis

Inbraakpreventie

Politie, Gemeente

Babbeltrucpreventie

Politie, Gemeente

Foutief parkeren bebouwde kom

(oprit, stoep, hinder hulpdiensten, caravans, vrachtauto’s en aanhangers)

Politie, Gemeente

Samenwerking met Platform Gehandicapten en Senioren in Nieuwkoop (PGSN)

Gemeente, PGSN

Verlichting bebouwde kom

Meer zichtbaar toezicht

Gemeente

Verkeersveiligheid

Controleren op (te) hard rijden in de wijken en dorpen

Politie

Rijden onder invloed van alcohol/drugs

Politie

(Te) hard varen

Primair: Gemeente

Subsidiair: Politie

Gevaarlijke verkeerspunten

Politie

Controles landbouwvoertuigen

Politie

(School-)routes

Primair: Politie

Subsidair: Gemeente

Roodlichtcontroles

Politie

Kiss & Ride-zones handhaven

Primair: Gemeente

Subsidiair: politie

Mensenhandel

Mensenhandel

Primair: Gemeente

Subsidiair: Politie

Mensensmokkel

Primair: Gemeente

Subsidiair: Politie

Uitbuiting (seksueel, arbeid of andere vormen)

Primair: Gemeente

Subsidiair: Politie

Slachtofferhulp en opvang

Slachtofferhulp

Maatschappelijke instellingen

Ondermijning

Illegale hennepteelt

Primair: Politie

Subsidiair: Gemeente, Haags Economisch Interventie Team (HEIT)

Dumpen van (giftig) afval

Primair: Politie

Subsidiair: Gemeente

Spookburgers en woonfraude

Gemeente

Fraude in de zorg

Gemeente

Maatschappelijke weerbaarheid en weerbaarheid bestuur

Gemeente

Witwasconstructies

Primair: Politie, HEIT

Subsidiair: Gemeente

Ruimtelijke kwaliteit

Constructieve veiligheid van gebouwen

Gemeente

Brandveiligheid van gebouwen

Primair: Brandweer

Subsidiair: Gemeente

Verslavingsproblematiek (alcohol- en drugsmatiging )

Drugs dealen

Primair: Politie

Subsidiair: Gemeente, RIEC

Voorlichting drugsgebruik

Primair: Gemeente

Subsidiair: Politie, Brijder, GGD en (andere) maatschappelijke instanties

Toezicht op commerciële horeca

Toezicht op paracommerciële horeca (sportkantines, etc.)

Gemeente

Gemeente

Hondenbeleid

Controles i.v.m. hondenoverlast (uitwerpselen)

Gemeente

Schoonhouden speelplekken

Gemeente

Verder zijn de navolgende thema’s nog altijd actueel:

Beleidsthema

Actiepunten

Primaire uitvoerder

Verrommeling

Verrommeling

Gemeente

Illegaal storten afval

Primair: Gemeente

Subsidiair: Politie

Handhaven bestemmingen

Gemeente

Vuurwerkcontroles

Politie, Gemeente

Veilige publieke ruimte

Politie, Gemeente

Groen, trottoirs, straatmeubilair

Gemeente

Cybercrime

Samen met scholen tegengaan van pesten en sexting

Primair: scholen, Gemeente

Subsidiair: Politie

Maatschappelijk

Pilot bemoeizorg voor complexe casussen (Multi probleemgezinnen)

Primair: Gemeente

Bieden van de juiste zorg en ondersteuning voor verwarde personen of personen met psychische problemen

Primair: Gemeente

Subsidiair: Veilig Thuis, Brijder, CJG, SJJMH, GGZ

Transformatie van Veiligheidshuis naar Zorg- en Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

Project veiligheid in en om het huis (voor gehandicapten en senioren)

Gemeente, PGSN

Integriteit

Juiste gegevensverstrekking middels convenanten

Gemeente, RIEC

Integriteit van het openbaar bestuur

Gemeente

Maatregelen grensoverschrijdend gedrag

Gemeente

Brandveiligheid

Preventieve brandveiligheidscontroles

Primair: Brandweer

Subsidiair: Gemeente

Calamiteiten en rampen

Voorbereiding op calamiteiten en rampen

Primair: Gemeente, politie, OM

Subsidiair: GGD, ambulance, brandweer, Veiligheidshuis, Omgevingsdienst

Bewustzijn van actoren en hun rollen

Primair: Gemeente, politie, OM

Subsidiair: GGD, ambulance, brandweer, Veiligheidshuis, Omgevingsdienst

Kennis van taken en partners (signalering, communicatie, meldingen, casus voorbereiding, nazorg, etc.)

Primair: Gemeente, politie, OM

Subsidiair: GGD, ambulance, brandweer, Veiligheidshuis, Omgevingsdienst

De accenten liggen op de hoofdprioriteiten. Daarnaast zet de gemeente ook capaciteit in op de zojuist vermelde subthema’s.

4. Uitgangspunten

 • 1.

  De missie van toezicht en handhaving is het voorkomen en bestrijden van regelovertreding volgens de prioriteiten zoals deze zijn vastgesteld in dit beleidsplan.

 • 2.

  Zowel preventief handhavend optreden als repressief handhavend optreden. Toezicht & Handhaving richt zich op bevordering van de nalevingsbereidheid in de Nieuwkoopse samenleving.

 • 3.

  Voor de overlastfeiten in de openbare ruimte (met name parkeren en hondenbeleid) wordt repressief handhavend opgetreden (boetes).

 • 4.

  Toezicht en handhaving zijn doorgaans risicogestuurd en integraal.

 • 5.

  De gemeente werkt samen met andere instanties en regionale uitvoeringsdiensten.

 • 6.

  De belangen van handhaving zijn:

  • Uitvoering van vastgesteld beleid

  • Ruimtelijke kwaliteit

  • Veiligheid, meer in het bijzonder brand- en constructieve veiligheid, en (volks-)gezondheid.

  • Rechtvaardigheid

  • (Overheids-)Gezag

  • Rechtspositie in procedures

 • 7.

  Wanneer de vastgestelde handhavingsdoelen in het geding zijn controleren we ambtshalve. Verder controleren we primair als er klachten of meldingen binnenkomen.

 • 8.

  Regelgeving van de gemeente zelf wordt ambtshalve gehandhaafd.

 • 9.

  Bouwregelgeving handhaven we in het belang van de veiligheid in het algemeen, van de brandveiligheid, constructieve veiligheid en (volks-)gezondheid meer in het bijzonder.

 • 10.

  Voor het toezicht op de bouwregelgeving is het integraal Toezicht Protocol van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland leidend (voor een toelichting wordt verwezen naar bijlage 1).

 • 11.

  De controlevormen zijn als volgt:

  • Nieuwbouw van woningen, bedrijfswoningen en openbare gebouwen met verblijfsfuncties voor kwetsbare of grote groepen worden stelselmatig gecontroleerd;

  • Overige bouwwerken worden steekproefsgewijs gecontroleerd;

  • Op klachten en meldingen wordt gericht gecontroleerd.

 • 12.

  De raad van de gemeente Nieuwkoop bepaalt wat gehandhaafd wordt.

 • 13.

  De gemeente hanteert de volgende toezichtstrategie. Voor thema’s met:

  • topprioriteit vindt toezicht proactief plaats;

  • hoge prioriteit vindt toezicht actief plaats;

  • gemiddelde prioriteit vindt toezicht steekproefsgewijs plaats;

  • lage prioriteit is sprake van passief toezicht, dat wil zeggen toezicht alleen op basis van klachten en meldingen.

 • 14.

  De gemeente hanteert de volgende sanctiestrategie:

  • Bij een overtreding met acuut gevaar worden onmiddellijk maatregelen genomen om de schade voor de leefomgeving te stoppen en/of te beperken;

  • Voor overtredingen met dreigende en/of onomkeerbare schade voor de leefomgeving, overtredingen die duiden op calculerende en/of malafide instelling van de overtreder, of herhaling van overtredingen, volgt geen waarschuwing maar direct een sanctie;

 • 15.

  Voor de werkwijze in de jeugdhulp wordt het model gebruikt van Holland Rijnland (voor een toelichting wordt verwezen naar bijlage 2).

 • 16.

  Het veiligheidsbeleid in onze gemeente aan te pakken via de hoofdlijnen van een integrale aanpak, dus samenwerking en afstemming zowel intern als extern.

 • 17.

  Te werken volgens het systeem van de veiligheidsketen (voor een toelichting wordt verwezen naar bijlage 3).

 • 18.

  Burgerparticipatie, van buiten naar binnen werken en werken met dorpsraden.

 • 19.

  Een gemeentebrede aanpak met, indien nodig, maatwerk per kern.

 • 20.

  (Sub)regionale afstemming en samenwerking; wijkgericht werken.

 • 21.

  Handhaving is een bevoegdheid van de gemeente zelf, die de gemeente primair aan zich houdt. Dat wat het beste door de gemeente uitgevoerd kan worden blijft bij de gemeente. Zo blijft de afstand tot de inwoners ook zo klein mogelijk.

 • 22.

  Als vertegenwoordiging van de Nieuwkoopse samenleving bepaalt de raad van de gemeente Nieuwkoop eenmaal in de vier jaar wat gehandhaafd wordt. De prioriteiten voor toezicht en handhaving zijn opgenomen in het hoofdstuk “Beleidsthema’s (prioriteiten)” op pagina 7 t/m 10 van deze beleidsnota.

 • 23.

  Het bevorderen van de bereidheid van de inwoners en bedrijven in de gemeente voor naleving van de regels. Dit gebeurt volgens de werkwijze van informatieverstrekking over de regelgeving en met sancties. Voor overlastfeiten in de openbare ruimte (met name parkeren en hondenbeleid) wordt opgetreden met sancties (boetes).

 • 24.

  Handhavingsverzoeken worden behandeld volgens de ’Handhavingswijzer’ van de Nationale Ombudsman.

 • 25.

  Overtredingen, die meer dan vijf jaar bij de gemeente bekend zijn, zonder dat de overtreder ten minste een constaterings- of wrakingsbrief is toegezonden, handhaaft de gemeente als regel niet meer ambtshalve.

 • 26.

  Bij klachten of meldingen door derden onderzoekt de gemeente altijd – de wens of noodzaak tot – bestuurlijke handhaving, ongeacht de duur van de overtreding.

 • 27.

  Het college zal jaarlijks rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van toezicht, handhaving en veiligheid en de bereikte resultaten.

5. Integraal Toezicht Protocol (omgevingstoezicht)

Het integraal Toezicht Protocol (iTP) is een gezamenlijk product van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Platform milieuhandhaving grote gemeenten en BrandweerNL. Het iTP wordt door de Rijksoverheid ondersteund en geaccepteerd als landelijk standaard hulpmiddel bij de uitvoering van het omgevingstoezicht. Daarnaast is het protocol inmiddels ingebouwd in diverse applicaties voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH-applicaties).

Gemeente Nieuwkoop werkt voor de uitvoering van het Bouw- en Woningtoezicht volgens het iTP. Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 1.

Door Gemeente Nieuwkoop is het integraal Toezicht Protocol in het jaar 2012 ingevoerd. Sindsdien is dit protocol leidend bij de werkwijze in de volgende taakvelden: bouwen (zowel bestaande bouw als nieuwbouw), slopen, aanleggen, monumenten en strijdig gebruik.

6. BOA-toezicht

De gemeente Nieuwkoop heeft twee Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) aangesteld voor de Openbare Ruimte (Domein 1) en een toezichthouder voor Varen, milieu en natuur (Domein 2).

Tot op heden is de inzet van de BOA’s gericht op de volgende overlastfeiten in de openbare ruimte:

 • Parkeren

 • Hondenbeleid

 • Alcohol

 • Afval

 • Jeugdoverlast

De BOA in domein 2 wordt specifiek ingezet voor het toezicht op de Nieuwkoopse en Langeraarse Plassen (vaarvergunningen, beperkingen voor varen met motor, alcoholgebruik tijdens varen, etc.). Overigens voeren ook Natuurmonumenten en de politie controles uit op de Nieuwkoopse en Langeraarse Plassen.

Onder het hoofdstuk “Beeld veiligheid en handhaving” is beschreven dat door een aantal ontwikkelingen die in het jaar 2018 in gang zijn gezet er naar verwachting effectief meer capaciteit beschikbaar zal komen voor de gemeentelijke BOA’s. Deze capaciteit gaat de gemeente inzetten voor de aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte, waaronder: parkeren, hondenbeleid (uitwerpselen), alcohol, afval en jeugdoverlast.

In de situaties waarbij de regels genoegzaam bekend zijn en de ergernissen groot, wordt niet eerst gewaarschuwd maar is het uitgangspunt om direct repressief handhavend op te treden door middel van boetes.

Daar waar bijvoorbeeld regels of situaties recent zijn veranderd, ligt informatieverstrekking, waarschuwing en preventief handhavend optreden meer in de rede, dit wel met een korte termijn. Daarna volgt repressief handhavend optreden. Bij waarschuwingen worden deze geregistreerd.

De gemeente Nieuwkoop werkt beperkt samen met de gemeente Kaag en Braassem in het kader van BOA-taken. Deze samenwerking is in beginsel op het gebied van alle genoemde overlastfeiten (dus: parkeren, hondenbeleid, alcohol, afval en jeugdoverlast).

7. Brandveiligheid

In samenwerking met veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) wordt uitvoering van de brandveiligheidscontroles door de gemeente overgedragen aan deze Veiligheidsregio (de brandweer).

Dit betekent onder meer dat de brandveiligheidscontroles van onder andere openbaar toegankelijke gebouwen door de veiligheidsregio Hollands Midden (de brandweer) worden uitgevoerd.

8. Milieu

Toezicht en Handhaving van de milieutaken (bodem, geluid, lucht, asbest, e.a.) worden uitgevoerd door Omgevingsdienst West-Holland namens Gemeente Nieuwkoop.

9. Publieke partners

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste publieke partners van Gemeente Nieuwkoop:

Ambulance

De ambulancedienst in de gemeente Nieuwkoop is onderdeel van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden.

Brandweer

Brandweer Hollands Midden heeft drie kazernes in de gemeente Nieuwkoop, te weten in: Nieuwkoop, Ter Aar en Nieuwveen. In het kader van risicobeheersing heeft de brandweer zijn werkprocessen opnieuw ingericht volgens een meerjarenbeleidsplan.

De gemeente is in 2015 in Langeraar/Papenveer een pilot gestart voor het verschuiven van de kerntaak van de brandweer van repressie naar brandpreventie voor minderzelfredzame inwoners.

Brijder

Brijder is een instelling voor verslavingszorg (onder andere alcohol-, drugs-, rook-, medicijn- en gokverslaving).

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Centrum voor Jeugd en Gezin is een instelling voor jeugdzorg op gemeentelijk niveau. Het CJG is op drie locaties aanwezig in de gemeente Nieuwkoop. Onderdeel van het CJG is het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) dat op twee verschillende locaties in de gemeente Nieuwkoop is gevestigd.

Gemeente Kaag en Braassem / Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nieuwkoop werkt beperkt samen met de gemeente Kaag en Braassem met name voor bestuurlijke strafbeschikkingen voor overtredingen in de openbare ruimte en op het gebied van toezicht en handhaving voor het thema Horeca.

GGD

De afkorting GGD staat voor Gemeentelijke gezondheidsdienst. De GGD Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Onderdeel van de GGD is het Jeugd Preventie Team (JPT). Het Jeugd Preventie Team begeleidt jongeren tot 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met de politie.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is eigenaar en beheerder van grote delen van het Nieuwkoopse Plassengebied. Tussen gemeente Nieuwkoop en Natuurmonumenten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over het vaartoezicht in het Plassengebied.

Omgevingsdienst West-Holland

De gemeente werkt samen met Omgevingsdienst West-Holland. Momenteel voert Omgevingsdienst West-Holland (naast vergunningen) het toezicht op de milieuregels uit en ook de handhaving daarvan in de gemeente Nieuwkoop. Deze dienst voert ook de specialistische milieutaken voor Nieuwkoop uit, zoals: bodem, geluid, lucht en veiligheid. Het bouw- en woningtoezicht voert de gemeente Nieuwkoop zelf uit.

Platform voor Gehandicapten en Senioren in gemeente Nieuwkoop (PGSN)

Het Platform voor Gehandicapten en Senioren in gemeente Nieuwkoop is een organisatie die de belangen van ouderen en mensen met een handicap behartigt en deze groepen ook informeert en adviseert. De gemeente Nieuwkoop voert overleg met dit platform over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld om bepaalde hindernissen in de samenleving voor gehandicapten en ouderen te verkleinen.

Politie Hollands Midden

Politie Hollands Midden heeft een politiebureau in de gemeente Nieuwkoop, te weten: Ter Aar. De politie richt zich onder meer op uitvoering van de landelijke en regionale veiligheidsagenda’s zoals bijvoorbeeld thema’s als: high impact crimes, geweld en woninginbraken. De politie als publieke partner van de gemeente richt zich echter ook op: de verkeersveiligheid, cybercrime en drugs(criminaliteit).

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Sinds 2010 werkt Nieuwkoop samen met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). Het RIEC regelt via een regionaal convenant dat informatie omtrent georganiseerde criminaliteit met de ketenpartners gedeeld kan worden zonder inbreuk te maken op de privacy(-wetgeving). Het RIEC coördineert gemeentelijke zaken en zorgt dat via die organisatie zaak gerichte informatie gedeeld kan worden met betrokken partijen.

Stichting Halt

Stichting Halt heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij. Halt richt zich op jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Maar ook op het gebied van preventie heeft Halt een rol.

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (SJJMH)

De jongerenwerkers van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland ondersteunen en begeleiden jongeren in hun ontwikkeling voor diegenen die in dit proces extra ondersteuning nodig hebben.

Tom in de Buurt

Tom in de Buurt is een organisatie die actief is in drie gemeentes: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Het zet zich in voor zorg en welzijn in de buurt speciaal voor personen die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn door een ongeval, beperking of ziekte.

Veiligheidshuis Hollands Midden

De gemeente Nieuwkoop is aangesloten bij het Veiligheidshuis Hollands Midden. Hiermee is de gemeente verzekert van veiligheidsondersteuning. Het Veiligheidshuis gaat over in het Zorg- en Veiligheidshuis (transformatie). Het Veiligheidshuis zet zich in voor het verminderen van onveiligheid, overlast en criminaliteit, het terugdringen van recidive en daarnaast fungeert het als informatieknooppunt voor vragen en advies.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is de organisatie die zich inzet tegen: kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Nieuwkoop heeft een convenant met Veilig Thuis voor samenwerking.

Ondertekening

VASTSTELLING

Deze nota wordt aangehaald als:

’Beleidsnota Veiligheid en Handhaving gemeente Nieuwkoop 2018-2021’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van donderdag 4 april 2019.

E.R. van Holthe

griffier