Beleidsregel van de gemeente Roermond houdende regels omtrent zelfstandig wonen, functioneren en participeren (Beleidsregel participatie en zelfredzaamheid mensen met een beperking en ouderen)

Geldend van 09-12-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de gemeente Roermond houdende regels omtrent zelfstandig wonen, functioneren en participeren (Beleidsregel participatie en zelfredzaamheid mensen met een beperking en ouderen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

gelet op artikel 3, vierde lid en hoofdstuk 3 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008;

gelet op de Kadernota en het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond en het beleidsplan Preventie- en gezondheidsbeleid 2017-2020;

overwegende dat het stimuleren van activiteiten die een bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, functioneren en participeren van volwassenen met een beperking en van ouderen in de Roermondse samenleving , wenselijk is;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel Participatie en zelfredzaamheid mensen met een beperking en ouderen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  georganiseerde sport: sporten in verenigingsverband bij een vereniging die is aangesloten bij de desbetreffende overkoepelende sportbond en deze sportbond erkend is bij het NOC*NSF;

 • -

  ouderen: personen met een leeftijd van minimaal 60 jaar;

 • -

  volwassenen met een beperking: volwassenen met een lichamelijke of mentale beperking;

 • -

  vrijwilligersorganisaties: verenigingen of stichtingen, bestaande uit uitsluitend vrijwilligers.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties wiens activiteiten bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en participeren van volwassenen met een beperking of van ouderen in de Roermondse samenleving.

 • 2. De activiteiten, genoemd in het eerste lid, hebben betrekking op:

  • a.

   ontmoeting en het organiseren van activiteiten, niet zijnde georganiseerde sport, of

  • b.

   het voorkomen of verminderen van eenzaamheid en depressie.

 • 3. Subsidie wordt als een waarderingssubsidie als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008 verstrekt.

Artikel 3 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan verenigingen en stichtingen.

Artikel 4 Criteria

 • 1. Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:

  • a.

   de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het WMO beleid of het Preventie- en gezondheidsbeleid;

  • b.

   de activiteiten mogelijk worden gemaakt door een bijdrage, geldelijk of anders, van de deelnemende volwassenen met een beperking of van de deelnemende ouderen, en

  • c.

   aanvrager zich in zet om zijn aanbod van activiteiten onder de aandacht te brengen van de gehele doelgroep en deze te vermelden op de sociale kaart Roermond.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een vereniging die:

  • a.

   minimaal 20 in Roermond woonachtige leden heeft;

  • b.

   indien zij gericht is op ouderen, minimaal 20 ouderen als leden heeft, en

  • c.

   een geanonimiseerde ledenlijst ter beschikking stelt waaruit blijkt hoeveel leden 60 jaar of ouder zijn en in Roermond woonachtig zijn.

 • 3. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een stichting voor zover maandelijks gemiddeld minimaal 20 volwassenen met een beperking of ouderen aan hun activiteiten deelnemen of gebruik maken van hun dienstverlening.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Voor subsidie aan stichtingen komen slechts kosten voor subsidie in aanmerking die direct verband houden met de activiteiten en die in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de activiteiten.

Artikel 6 Weigeringsgrond

Subsidie aan een vereniging wordt geweigerd indien de vereniging een andere waarderingssubsidie dan op grond van deze beleidsregel ontvangt van een Roermondse bestuursorgaan.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie voor verenigingen

 • 1. De subsidie, voor zover deze aan een vereniging wordt verstrekt, bedraagt € 474,-- en wordt vermeerderd met een bedrag van € 4,45 per lid.

 • 2. De subsidie, genoemd in het eerste lid, bedraagt maximaal € 3.500,--.

 • 3. Het aantal leden als bedoeld in het eerste lid wordt bepaald aan de hand van het aantal leden die op 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar bij de vereniging staan ingeschreven.

 • 4. De subsidie, genoemd in het eerste lid, wordt met toepassing van artikel 22, vijfde lid, van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 gelijktijdig vastgesteld.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie voor stichtingen

 • 1. De subsidie, voor zover deze aan een stichting wordt verstrekt, bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 2000,--.

 • 2. De subsidie, genoemd in het eerste lid, kan voor een aanvullende incidentele of maandelijkse activiteit waaraan ten minste 20 volwassenen met een beperking of ouderen deelnemen of gebruik maken van de dienstverlening, worden vermeerderd met 100% van de subsidiabele kosten van de aanvullende activiteit tot een maximum van € 750,--.

 • 3. De subsidie, genoemd in het eerste en tweede lid, bedraagt gezamenlijk ten hoogste € 3.500,--.

Artikel 9 Wijze van verdeling

De beschikbare middelen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvraag, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad.

 • 2. De beleidsregel Ouderen en gehandicapten vervalt met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad.

 • 3. Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen voor subsidie vanaf het subsidiejaar 2020. De beleidsregel Ouderen en gehandicapten is van toepassing op aanvragen voor het daaraan voorafgaand subsidiejaar.

 • 4. Bedragen in deze beleidsregel zijn op basis van peiljaar 2020 worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Participatie en zelfredzaamheid mensen met een beperking en ouderen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2019.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J. J. Th. L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders- de Leest