Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019

Het college van burgemeester en wethouders en

de burgemeester,

ieder voor zover bevoegd,

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUITEN

vast te stellen het volgende Mandaatbesluit Gemeente Nijmegen 2019 en het daarbij behorende mandaatregister,

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  ondermandaat: de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d.

  ondervolmacht: de figuur dat de gevolmachtigde op zijn beurt volmacht verleent aan een ander;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • f.

  ondermachtiging: de figuur dat de gemachtigde op zijn beurt een machtiging verleent aan een ander;

 • g.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester (B);

 • h.

  functionarissen: de gemeentesecretaris (GS), directeur (Dir), concernmanager (CM), manager (M), teamleider (TL), medewerker (MW), budgethouder, de griffier of de portefeuillehouder werkzaam bij of ten behoeve van de gemeente Nijmegen;

 • i.

  afdoeningsmandaat: de bevoegdheid om zowel het besluit te nemen als het besluit te ondertekenen.

Artikel 2

Daar waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, wordt daaronder ook verstaan volmacht of machtiging.

Artikel 3

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester verlenen mandaat aan de functionaris genoemd in het mandaatregister. Het mandaatregister is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

 • 2. Daar waar in het mandaatregister een medewerker het mandaat krijgt, zijn slechts die bevoegdheden gemandateerd voor zover hij/zij is belast met de desbetreffende taak.

 • 3. Daar waar in het mandaatregister een manager, teamleider of een medewerker het mandaat heeft, heeft ook zijn of haar concernmanager dit mandaat.

 • 4. Daar waar in het mandaatregister een concernmanager, manager, teamleider of een medewerker het mandaat heeft, heeft ook zijn of haar directeur en de gemeentesecretaris dit mandaat.

 • 5. De gemandateerde neemt de bij het mandaat vermelde nadere bepalingen en voorschriften, alsmede de in bijlage 2 van dit besluit opgenomen instructies, in acht.

 • 6. Het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachting is niet toegestaan tenzij dat uit het register blijkt.

 • 7. Daar waar de bevoegdheid tot handhaving is gemandateerd, omvat dit alle feitelijke handelingen en besluitbevoegdheden genoemd in de titels 5.3 en 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ex titels 5.3 en 5.4 gemoeide kosten alsmede de vooraanschrijving (een en ander voor zover de betreffende bevoegdheid niet elders onder beperkingen is toegekend).

 • 8. De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen houdt tevens in de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 4 Vervanging bij afwezigheid

 • 1. Bij afwezigheid van de directeur wordt hij/zij vervangen door de gemeentesecretaris.

 • 2. De concernmanagers worden vervangen door de managers binnen de afdeling.

 • 3. Bij afwezigheid van een concernmanager en al zijn managers vervangt een andere concernmanager.

 • 4. Managers vervangen elkaar binnen een afdeling.

 • 5. Bij afwezigheid van alle managers binnen een afdeling vervangt de eigen concernmanager.

 • 6. Teamleiders vervangen elkaar binnen een bureau.

 • 7. Bij afwezigheid van alle teamleiders binnen een bureau vervangt de eigen manager.

 • 8. In geval van projecten geldt dat projectleiders worden vervangen door een lid van directie.

 • 9. In afwijking van het vierde lid worden de managers van de bureaus Veilige en weerbare stad en Veilige en zorgzame stad, tevens vervangen door de Strategisch manager Veiligheid.

Artikel 5

In het mandaatregister is altijd sprake van een afdoeningsmandaat, tenzij in het register uitdrukkelijk anders is vermeld.

De ondertekening van publiekrechtelijke correspondentie vindt op de volgende wijze plaats:

‘” namens het college van burgemeester en wethouders [of: de burgemeester] van Nijmegen,

…[persoonsnaam gemandateerde]

…[functie gemandateerde]

De ondertekening van privaatrechtelijke correspondentie vindt op de volgende wijze plaats:

“De gemeente Nijmegen,

namens de burgemeester,

… [persoonsnaam gemandateerde]

… [functie gemandateerde]

Stukken gericht aan de Kroon, ministers, de Nationale Ombudsman, de Raad van State, de Commissaris der Koning of Gedeputeerde Staten, worden ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan, tenzij het aangelegenheden betreft die een routinematig karakter hebben.

In door het bevoegd bestuursorgaan te bepalen gevallen kan de ondertekening plaatsvinden via geautomatiseerde weg.

Artikel 6

 • 1. Het Mandaat, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen, vastgesteld op 18 december 2012 en nadien gewijzigd onder andere bij besluit van 17 mei 2018 en van 3 juli 2018 inclusief de hierop gebaseerde besluiten tot het verlenen van ondermandaat, worden ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 2 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

mr. drs. A.H. Van Hout

gemeentesecretaris

burgemeester

drs. H.M.F. Bruls

burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Bijlage 1 Mandaatregister 2019

 • Op grond van artikel 3, eerste lid, van het Mandaatbesluit Gemeente Nijmegen 2019

 • MANDAATREGISTER ALLE AFDELINGEN

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Algemene bepaling geldend voor alle mandaatregisters binnen het Mandaatbesluit Gemeente Nijmegen 2019

Onder het mandaat om te beslissen/besluiten op een aanvraag of ontheffing wordt mede begrepen weigering, intrekking en wijziging alsmede de in de betreffende regeling opgenomen overige bevoegdheden inzake de vergunning of ontheffing (verbinden van voorschriften / voorwaarden / verplichtingen / ontvankelijkheid e.d.) alsmede de bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht, zoals verzoek tot aanvulling van de aanvraag, buiten behandeling laten e.d.

Iedere functionaris is gemachtigd tot het verrichten van feitelijke handelingen die behoren tot diens taakgebied

Algemeen

1

Bevoegdheid tot het nemen van een crisismaatregel

Artikel 7:1 Wvggz

B

Elk van de wethouders van de gemeente Nijmegen

2

Beslissen op verzoeken om toestemming voor het gebruik van het wapen van Nijmegen

B&W

M VJ40

3

Het ontzeggen van de toegang tot de ruimten van de desbetreffende afdeling aan burgers, indien dat dringend noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten.

B&W

GS

CM

In afdelingsoverstijgende gevallen is de gemeentesecretaris bevoegd

4

Doorzenden van geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is

Art. 2:3 Awb

B&W

B

CM

5

Beslissen, met uitzondering van besluiten op bezwaar, op grond van de artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6 en 5.7 in hoofdstuk 4 en 5 van de Wet open overheid genoemde bevoegdheden, voor zover het betreft documenten die onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende afdeling tot stand zijn gekomen of anderszins het werkterrein van de desbetreffende afdeling betreffen

Wet open overheid

B&W

B

CM

Het mandaat aan CM VJ ziet ook op:

- afdelingsoverstijgende Woo-verzoeken en

- politiek-bestuurlijk gevoelige Woo-verzoeken

6

Verdagen van de beslistermijn op grond van de Wet open overheid

Art. 4.4 Woo

B&W

B

CM

M

7

Het nemen van besluiten op bezwaar in het kader van de Wet open overheid

B&W

B

GS

Dir

Het mandaat geldt niet voor zover het besluit in primo door het college of de burgemeester is genomen.

Ieder voor zover de eigen portefeuille.

7a

Aanwijzen contactpersonen Woo

Art. 4.7 Woo

B&W

B

CM VJ

8

Het indienen van aanvragen voor subsidies en/of externe financiële bijdragen bij privaat- of publiekrechtelijke instanties ten behoeve van financiering voor projecten waarin de gemeente Nijmegen participeert, aan deelneemt of anderszins een belang bij heeft, alsmede het aangaan en ondertekenen van in dat kader te sluiten overeenkomsten/documenten, alsmede het doen van aanvragen voor subsidievaststelling met bijbehorende verantwoording

B&W

B

CM

Het mandaat geldt niet als het beschikbaar stellen van eigen financiële middelen een voorwaarde is voor het verkrijgen van de subsidie en deze middelen niet via het budgethouderschap ter beschikking kunnen worden gesteld.

Het mandaat inzake de subsidievaststelling geldt voor zover aannemelijk is dat de afgelegde verantwoording niet leidt tot wijziging van de ontvangen subsidie.

9

Het uitgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht, alsmede het uitgeven van overige legitimatiebewijzen ten behoeve van medewerkers

Awb

B&W

B

GS

Dir

Ieder voor zover de eigen portefeuille

10

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen de gemeente betreffende, die leiden tot financiële verplichtingen of inkomsten, mits de verplichtingen en inkomsten passen binnen de door de raad en door het college ter uitvoering daarvan gestelde financiële kaders alsmede het ondertekenen van documenten voortvloeiende uit deze privaatrechtelijke rechtshandelingen

Art. 160 lid 1 onder d en 171 Gemeentewet

B&W

B

Griffier

Betreft volmacht.

Volmacht geldt tenzij:

in een ander mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit een bijzondere regeling is getroffen voor de desbetreffende rechtshandeling. Verlenen van ondervolmacht is toegestaan. Het gebruik van de ondervolmacht moet voldoen aan de voorwaarden van het raamcontract.

10a

Het vertegenwoordigen van de gemeente inzake arbeidsovereenkomsten van het griffiepersoneel betreffend, met uitzondering van de griffier, evenals het voeren van rechtsgedingen en het verrichten van handelingen ter voorbereiding hierop

Art. 171 Gemeentewet

B

Griffier

Het besluiten tot aangaan, wijzigen of beëindigen van deze arbeidsovereenkomsten is een bevoegdheid van de raad. Evenals het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen. Deze volmacht ziet op de vertegenwoordiging van de gemeente.

11

Het verrichten van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtshandelingen de gemeente betreffende, om niet (waaronder verstaan Verwerkersovereenkomsten) of die leiden tot financiële verplichtingen of inkomsten, mits de rechtshandelingen passen binnen de door de raad en door het college ter uitvoering daarvan gestelde financiële kaders of de door het college genomen besluiten, alsmede besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (o.a. aanmaningen, ingebrekestellingen)

Art. 160 lid 1 onder d en e Gemeentewet

Art. 26 en 28 lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming

B&W

Budgethouders

Tenzij:

in een ander mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit een bijzondere regeling is getroffen voor de desbetreffende rechtshandeling

Het gebruik van de volmacht moet voldoen aan de voorwaarden van het raamcontract. Dit mandaat omvat ook privaatrechtelijke rechtshandelingen ter voorbereiding van of in verband met een reeds afgesloten overeenkomst.

11a

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen de arbeidsovereenkomsten van het personeel betreffend, met uitzondering van de concernmanager, evenals (het besluiten tot) het voeren van rechtsgedingen en het verrichten van handelingen ter voorbereiding hierop, met uitzondering van het toekennen van een ontslagregeling t.w.v. meer dan één jaarsalaris tenzij de cao of de wet tot een hogere vergoeding verplicht

Art. 160 lid 1 onder d en e Gemeentewet

B&W

CM

Het besluiten tot het aangaan van detacheringsovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten valt hier ook onder

Bij een ontslag op staande voet wordt door de concernmanager vooraf met de gemeentesecretaris overlegd

12

Wijzigen van formatie- en loonsom binnen een programma

Financiële Verordening Gemeente Nijmegen

Art. 160 lid 1 onder b Gemeentewet

B&W

GS

Dir

Mandaat geldt alleen als de wijzigingen niet leiden tot een verandering van de totale baten en lasten van een programma

12a

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen de arbeidsovereenkomst van de concernmanagers en de stadscontroller betreffend, evenals (het besluiten tot) het voeren van rechtsgedingen en het verrichten van handelingen ter voorbereiding hierop, met uitzondering van het toekennen van een ontslagregeling t.w.v. meer dan één jaarsalaris tenzij de cao of de wet tot een hogere vergoeding verplicht

Art. 160 lid 1 onder d en e Gemeentewet

B&W

GS

Het besluiten tot het aangaan van detacheringsovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten valt hier ook onder

13

Het aanwijzen van budgethouders

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

GS

14

Het ondertekenen van documenten voortvloeiende uit privaatrechtelijke rechtshandelingen waartoe door de raad, door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester is besloten

171 Gemeentewet

B

GS

Dir

Griffier

Griffier: betreft machtiging.

Elke functionaris, met uitzondering van de gemeentesecretaris, wordt slechts gemachtigd tot handelingen die onder zijn hiërarchische verantwoordelijkheid zijn voorbereid.

Voor zover niet in andere, bijzondere besluiten van de burgemeester volmacht is gegeven tot vertegenwoordiging buiten rechte.

15

Het ondertekenen van documenten voortvloeiende uit privaatrechtelijke rechtshandelingen waartoe namens het college van burgemeester en wethouders of namens de burgemeester is besloten

171 Gemeentewet

B

Functionarissen die krachtens mandaatbesluiten bevoegd zijn tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, indien en voor zover de vertegenwoordiging buiten rechte hieruit voortvloeit

Voor zover niet in andere, bijzondere besluiten van de burgemeester volmacht is gegeven tot vertegenwoordiging buiten rechte

16

Machtiging tot binnentreden in het kader van uitvoering bestuursdwang

Art 5:27 Awb jo art 2 Algemene wet op het binnentreden

B&W

B

16a

Het doen van aangifte van een strafbaar feit

Art. 160 juncto art. 171 Gemeentewet

B&W

B

CM

Het betreft aangifte namens de rechtspersoon gemeente

16b

Goedkeuring projectplan door opdrachtgever

4.1 Certificatie Schema-Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

B&W

budgethouders

16c

Vaststellen van door VNG gewijzigde versies van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) als onderdeel van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Art. 160 lid 1, sub d BW

B&W

CM FA00

16d

Vaststellen Sociaal Jaarverslag

Art. 31b Wor

B&W

GS

16e

Ambtseed afnemen

Art. 171 lid1 Gemeentewet

B

GS

Aanbestedingen / gunningen

Aanbesteding/gunning van diensten of leveringen.

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ( waaronder overeenkomsten) betreffende aanbesteding/gunning van diensten of leveringen:

Zie ook het inkoopbeleid.

Boven € 50.000,- zijn budgethouders bevoegd mits de CM akkoord heeft gegeven voor de start van het inkooptraject.

17

Tot € 750.000,- ex BTW

B&W

Budgethouders

18

Selectiebeslissing aanbesteding Europees niet-openbaar tot € 750.000,- ex BTW

B&W

Budgethouders

19

Selectiebeslissing aanbesteding Europees niet-openbaar vanaf € 750.000,- ex BTW

B&W

CM

20

Vervallen

Aanbesteding/gunning van werken.

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ( waaronder overeenkomsten) betreffende aanbesteding/gunning van werken:

Zie ook het inkoopbeleid.

Volmacht A: Boven € 50.000,- zijn budgethouders bevoegd mits de CM akkoord heeft gegeven voor de start van het inkooptraject.

Volmacht B: de PH informeren bij een aanbesteding vanaf 1.500.000,-.

21

A. Tot € 500.000,- ex BTW

B&W

Budgethouders

22

B. € 500.000,- ex BTW tot Europese drempel

B&W

CM

22a

Selectiebeslissing aanbesteding nationaal niet-openbaar

B&W

CM

22b

Selectiebeslissing aanbesteding Europees niet-openbaar

B&W

CM

22c

Verlenging lopende overeenkomst waartoe door het college is besloten

B&W

B

CM

Uitsluitend als de lopende overeenkomst voorziet in mogelijkheid tot verlenging

22d

Afwijken Inkoop- en aanbestedingsbeleid

4:84 Awb

3.6 Gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid

B&W

Dir

Vertegenwoordigingsmachtigingen

23

Vertegenwoordiging in AvA NV Bank Nederlandse Gemeenten

B

Dhr. T.F.A. van Elferen

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

24

Vertegenwoordiging in AvA DAR NV

B

Dhr. T.F.A. van Elferen

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

25

Vertegenwoordiging in AvA Indigo BV

B

Dhr. T.F.A. van Elferen

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

26

Vertegenwoordiging in AvA Land over de Waal BV

B

Dhr. N. Vergunst

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

Voorafgaand aan AvA in gecombineerd PO afstemming zoeken met wethouder Van Elferen.

27

Vertegenwoordiging in AvA Leisurelands BV

B

Dhr. J.A.R. Brom

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

28

Vertegenwoordiging in AvA Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

B

Dhr. N. Vergunst

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

Voorafgaand aan AvA in gecombineerd PO afstemming zoeken met wethouder Van Elferen.

29

Vertegenwoordiging in AvA Waalfront BV

B

Dhr. N. Vergunst

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

Voorafgaand aan AvA in gecombineerd PO afstemming zoeken met wethouder Van Elferen.

Algemene wet bestuursrecht

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

30

Besluiten uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen

Art. 3:10 Awb

B&W

B

CM, M

31

Ter inzage legging

Art. 3:11 lid 1 en 3 Awb

B&W

B

CM, M

32

Besluit dat stukken niet ter inzage worden gelegd obv Wet open overheid

Art. 3:11 lid 2

B&W

B

CM, M

33

Ter inzage legging

Art. 3:12 Awb

B&W

B

CM, M, TL en MW

34

Toezending ontwerp aan belanghebbenden

Art. 3:13 Awb

B&W

B

CM, M

35

Besluiten dat ook aan anderen de mogelijkheid moet worden geboden om zienswijzen in te dienen

Art. 3:15 lid 2 Awb

B&W

B

CM, M

36

Aanvrager in de gelegenheid stellen te reageren op zienswijzen

Art. 3:15 lid 3 en 4 Awb

B&W

B

CM, M

37

Vaststellen opstellen verslag van mondelinge zienswijzen

Art. 3:17 Awb

B&W

B

CM, M, TL en MW

38

Verlengen beslistermijn. Mededeling doen van ontvangst zienswijzen

Art. 3:18 Awb

B&W

B

CM, M

39

Besluit nemen indien geen zienswijzen zijn ingediend

Art. 3:18 Awb

B&W

B

CM, M

Hfst 4 Awb. Bijzondere bepalingen over besluiten

40

Ontvangstbevestiging (elektronische) aanvraag

Art. 4:3a Awb

B&W

B

CM, M, TL en MW

41

Vaststellen aanvraagformulier

Art. 4:4 Awb

B&W

B

CM, M

42

Aanvrager verzoeken aanvraag aan te vullen / besluit om een aanvraag niet te behandelen indien aan de in deze bepalingen genoemde omstandigheden van aanwezig zijn / bekendmaking niet-behandeling aan aanvrager:

Kennisgeving van niet-behandeling aan aanvrager (lid 4)

Art. 4:5 lid 1,2,3,4 Awb

B&W

B

CM, M

43

Besluit om een hernieuwde aanvraag om een beschikking niet te behandelen indien de aanvrager geen nieuw gebleken feiten of veranderende omstandigheden heeft vermeld

Art. 4:6 lid 2 Awb

B&W

B

CM, M, TL en MW

44

Het horen van belanghebbenden

Art. 4:7 en 4:8 Awb

B&W

B

CM, M, TL en MW

45

Besluit om het vooraf horen achterwege te laten

Art. 4:11 en 4:12 Awb

B&W

B

CM, M

46

Mededeling verlenging beslistermijn

Art. 4:14 Awb

B&W

B

CM, M, TL en MW

47

Opschorting beslistermijn

Art. 4:15 Awb

B&W

B

CM, M, TL en MW

48

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom

Art. 4:18 Awb

B&W

B

CM, M

49

Terugvordering onverschuldigd betaalde dwangsommen

Art. 4:20 Awb

B&W

B

CM, M

50

Vaststellen van een subsidie conform de (al dan niet in mandaat genomen) subsidieverlening

Art. 4:46 lid 1 Awb

B&W

CM

Mits de activiteiten niet substantieel afwijken van de aan de subsidie verbonden verplichtingen

Organisatie

51

Leiding en beheer binnen de afdeling voor een effectieve en efficiënte uitoefening van de aan de afdeling opgedragen taken

B&W

CM

52

Indien het voorgaande afdeling overstijgende consequenties heeft

B&W

GS

53

Vervallen

54

Verschuiving van fte’s binnen eenzelfde kostenplaats met wijziging in de loonsom en/of fte’s zonder dat het totaalvolume van de loonsom wordt aangepast

B&W

CM

55

Verschuiving van fte’s tussen kostenplaatsen met wijziging in de loonsom en/of fte’s zonder dat het totaalvolume van de loonsom wordt aangepast

B&W

GS

Dir

56

Functie(her)waardering waardoor de loonsom toe- of afneemt

B&W

GS

Dir

Betreft functies tot en met schaal 12

57

Functie(her)waardering waardoor de loonsom toe- of afneemt

B&W

GS

Betreft functies vanaf schaal 12

58

Aanpassing functienaam, afdelingsnaam, bureaunaam of afdelingscodes zonder effect op de formatie en loonsom

B&W

GS

Dir

59

Bevoegdheid tot het vaststellen van algemene regels van personeelsbeleid voor het gehele gemeentepersoneel

B&W

GS

Informatievoorziening

59

Beheer van de informatievoorziening, alsmede het beheer van de informatie, voor zover deze niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Besluit Informatiebeheer 2013

B&W

GS

Dir

Ieder voor zover hun inhoudelijk aandachtsgebied.

60

Regie over het geheel van de informatievoorziening

Besluit Informatiebeheer 2013

B&W

CM PI00

61

Beslissen op een verzoek van betrokkene of over hem persoonsgegevens worden verwerkt en om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens

Art. 15 Algemene verordening gegevensbescherming

B&W

CM

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat na afstemming met bureau Juridische Zaken

62

Het ondertekenen van de brief betreffende te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen of bij betrokkene worden verzameld

Art. 13 en 14 Algemene verordening gegevensbescherming

B&W

CM

Na afstemming met bureau Juridische Zaken

63

Beslissen op het verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, te beperken of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt

Art. 16, 17 en 18 Algemene verordening gegevensbescherming

B&W

CM

Gemeentearchivaris

64

Het nemen van besluiten op bezwaar in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming

Art. 34 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

B&W

GS

Dir

Ieder voor zover de eigen portefeuille

65

Het nemen van een besluit op een gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Art 35 Algemene verordening gegevensbescherming

B&W

Budgethouders

Tenzij:

in een ander mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit een bijzondere regeling is getroffen voor de desbetreffende rechtshandeling

Het gebruik van de volmacht moet voldoen aan de voorwaarden van het raamcontract.

 • MANDAATREGISTER AFDELING Financiën (FA00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Afdeling Financiën - experttaak Treasury

1

Verstrekken van een lening of borg- en garantstelling aan een derde partij

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

2

Aangaan van leningen voor de eigen geldbehoefte van de gemeente of om te kunnen doorverstrekken aan een derde partij. Bij doorverstrekking is een collegebesluit vereist voor het verstrekken van de lening(zoals genoemd onder 1)

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

PH

Betreft mandaat met de bevoegdheid tot ondermandaat

3

Aangaan van kortlopende leningen voor de eigen geldbehoefte van de gemeente of om te kunnen doorverstrekken aan een derde partij. Bij doorverstrekking is een collegebesluit vereist voor het verstrekken van de lening (zoals genoemd onder 1)

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

MW FA10 met experttaak Treasury

Betreft direct ondermandaat verleend door de PH, van de onder nr. 2 van dit register opgenomen bevoegdheid van de PH op grond van het Besluit financieringsstatuut.

Kortlopend: met een looptijd tot en met één jaar.

4

Vaststellen rentepercentage van een te verstrekken lening aan een derde partij

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

CM

Bepalen van de rente op basis van het door het College vastgesteld beleidskader ‘Verstrekken lening of garantie’ d.d. 24 november 2015

5

Uitzetten en beleggen van eventuele liquiditeitsoverschotten

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

CM

6

Het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringsactiviteiten voor bovengenoemde rechtshandelingen

B&W

MW FA10 met experttaak Treasury

MW FA20 met experttaak Treasury

Het gaat bijvoorbeeld om het aanvragen van offertes en het opstellen van overeenkomsten

7

Het verrichten van technische aanpassingen in contractuele afspraken, voor zover de mogelijkheid hiertoe in de leningovereenkomst is opgenomen

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

MW FA20 met experttaak Treasury

Bij verstrekte leningen kan het gaan om:

tussentijdse renteaanpassing na afloop rentevaste periode;

vervroegde aflossing.

Bij aangegane leningen kan het gaan om wijziging van de relatie door cessie.

8

Het aangaan van overeenkomsten voor het betalingsverkeer, op basis van het raamcontract met de huisbankier

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

M FA10 Bedrijfsadministratie

Voorbeelden van handelingen in de bedrijfsvoering zijn:

toewijzen taken en bevoegdheden in betalingsverkeer;

Openen en sluiten van rekeningen.

Aangaan van uitvoeringscontracten (bijvoorbeeld incassocontract).

9

Verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van het betalingsverkeer met N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (hodn BNG Bank)

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

M FA10 Bedrijfsadministratie

Senior Adviseur Financiën & Control FA10

10

Vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren en afboeken

B&W

CM

Afdeling Financiën - experttaak Fiscaliteiten (FA20)

11

Het indienen van de opgaaf BTW-Compensatiefonds, aangiftes Omzetbelasting en eventueel suppleties, als correctie op voorgaande aangiftes

B&W

Senior Adviseur Financiën & Control FA10

11a

Indienen aangifte Vennootschapsbelasting/correctie voorgaande aangifte

B&W

B

M FA20

Betreft mandaat met de bevoegdheid tot ondermandaat aan externe belastingadviseur

12

Het afstemmen van fiscale vraagstukken met de Belastingdienst

B&W

MW FA20 (Senior) adviseur Financiën & Control, met experttaak Fiscaliteiten

13

Besluiten tot het indienen van een (pro forma) bezwaarschrift tegen beslissingen van de Belastingdienst en het opstellen van bijbehorende gedingstukken

B&W

M FA20

14

Het optreden ter zitting bij een bezwaarschriftprocedure of het geven van een machtiging hiervoor aan een externe belastingadviseur bij gerechtelijke procedures

B

M FA20

(Senior) adviseur Financiën & Control

15

Het geven van een machtiging aan een externe belastingadviseur om namens de gemeente beroep in te stellen inclusief de bijbehorende (proces)handelingen. Dit kan gaan om beroep bij de rechtbank, hoger beroep bij het Gerechtshof of cassatie bij de Hoge Raad.

B&W

M FA20

Afdeling Financien - Aansprakelijkheid

16

Beslissen op aansprakelijkheidsstellingen van de gemeente door derden, vanwege door die derden geleden schade

B&W

M FA10 Bedrijfsadministratie

MW FA10 adviseur verzekeringen

17

Beslissen om derden aansprakelijk te stellen voor door de gemeente geleden schade

B&W

M FA10 Bedrijfsadministratie

MW FA10 adviseur verzekeringen

18

Besluiten tot het voeren van verweer en het opstellen en indienen van verweerschriften en andere stukken bij gerechtelijke procedures. Ten eerste kan dit gaan om de administratieve, burgerlijke of strafrechter. Ten tweede kan dit gaan om administratieve bezwaar- en beroepsprocedures bij aansprakelijksstellingen. Hierbij kan de gemeente door derden aansprakelijk worden gesteld of andersom.

B&W

M FA10 Bedrijfsadministratie

MW FA10 adviseur verzekeringen

19

Optreden ter zitting bij procedures als bedoeld onder de nummers 9 en 18

B&W

B

M FA10

Adviseur Verzekeringen FA10

Afdeling Financiën - Bedrijfsadministratie

Inning en invordering bestuursrechtelijke geldschulden

20

Verrekening geldschuld

4:93 Awb

B&W

M FA70

MW FA70

21

Verlenen van uitstel van betaling

4:94 Awb

B&W

M FA70

MW FA70

22

Verbinden van voorschriften aan uitstel van betaling

4:94 Awb

B&W

M FA70

Betreft uitsluitend voorwaarden met betrekking tot het treffen van een betalingsregeling

23

Aanmaning

4:112 Awb

B&W

M FA70

MW FA70

24

In rekening brengen van vergoeding in aanmaning

4:113 Awb

B&W

M FA70

MW FA70

25

Uitvaardiging dwangbevel

4:114 Awb

B&W

M FA70

MW FA70

Ziet op de bevoegdheid tot uitvaardiging die in bijzondere wetten aan B&W is toegekend

26

Uitvaardiging dwangbevel

5:10 Awb

B&W

M FA70

MW FA70

Bestuurlijke boete, verbeurde dwangsommen, en kosten last onder bestuursdwang

27

Invorderen aanmaningsvergoeding en kosten van het dwangbevel

4:119 Awb

B&W

M FA70

MW FA70

28

Opdracht verlenen tot tenuitvoerlegging dwangbevel en het in verband daarmee besluiten tot het voeren van een rechtsgeding

160 Gemeentewet

B&W

CM

M FA70

MW FA70

Allereerst is een akkoord van de betrokken concernmanager, niet zijnde Financiën vereist,

M en MW: bevoegd voor vorderingen tot € 15.000,-

CM: bevoegd voor vorderingen van € 15.000,- tot € 30.000,-.

B&W: vordering vanaf € 30.000,-.

29

Leggen van vereenvoudigd derdenbeslag

Art. 60 lid 5

Participatiewet

B&W

M FA70

MW FA70

30

Terugvorderen van bijstand die in de vorm van een geldlening is verstrekt

Art. 58 lid 2 sub b Participatiewet

B&W

M FA70

31

Opgaven en inlichtingen opvragen

Art. 64 Participatiewet

B&W

M FA70

MW FA70

Inning en invordering (privaatrechtelijke) geldschulden

32

In rekening brengen van redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

6:96 BW

B&W

M FA10

MW FA10

33

Ingebrekestellen schuldenaar

6:82 BW

B&W

M FA10

MW FA10

34

Besluiten tot het voeren van een rechtsgeding ter inning van een vordering en het verstrekken van een opdracht aan een derde om dit geding te voeren.

160 Gemeentewet

B&W

M FA10

MW FA10

Afdeling Financiën – Gemeentebelastingen

35

Toepassen van artikelen 63 en 66 AWR

Algemene wet inzake rijksbelastingen

B&W

CM

36

Hoger beroep instellen tegen een uitspraak van een rechtbank in een procedure gemeentelijke belastingen of in een WOZ-procedure

B&W

CM

37

Cassatie bij de Hoge Raad in te stellen in een procedure gemeentelijke belastingen of in een WOZ-procedure

B&W

CM

38

Een geschil met de afnemers voor te leggen aan de Waarderingskamer

Art. 11 lid 1 Wet WOZ

B&W

CM

39

Belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren

Art. 255 lid 5 Gemeentewet

B&W

CM

40

Beslissen op administratief beroep gericht tegen beslissingen tot afwijzen van een verzoek om uitstel van betaling en het beëindigen van een verleend uitstel van betaling

Art. 25.7.1 Leidraad Invordering

B&W

CM

M FA70

41

Beslissen op administratief beroep gericht tegen beslissingen op verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Art. 24 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

B&W

CM

M FA70

Overig

42

Handelingen te verrichten als vereffenaar van de definitief opgeheven stadsregio

B&W

CM

 • MANDAATREGISTER AFDELING INKOMEN, ZORG ENLEERRECHT (IZ00)

Volg

Nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Schuldhulpverlening

1

Besluiten tot het toelaten tot de schuldhulpverlening, weigeren van de schuldhulpverlening en beëindigen van de schuldhulpverlening in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

TL

IZ21

2

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen tot invordering van vorderingen wegens verstrekte maar niet terugbetaalde leningen, tegen cliënten van de Kredietbank van wie op geen andere wijze terugbetaling kan worden verkregen

Art. 160, lid 1 aanhef en onder e Gemeentewet

B&W

TL(s)

IZ21 IZ23

Mits het in te vorderen bedrag, wat betreft de hoofdsom, niet meer dan € 25.000,00 bedraagt

3

Afschrijven van kredieten

Richtlijn debiteurenbeleid kredieten

B&W

TL(s)

IZ22 IZ23

4

Afwijken van de beleidsregels schuldhulpverlening bij bijzondere omstandigheden

Artikel 8 Beleidsregels schuldhulpverlening 2021

B&W

CM

De raad wordt jaarlijks geïnformeerd hoe vaak van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt

5

Uitvoeren van de taken die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het doel van de kredietbank

Artikel 4 Bankreglement 2017

B&W

TL(s)

IZ22 IZ23

6

Besluiten tot het verlenen van kredieten tot een bedrag van € 4.500,00

Artikel 14 Bankreglement 2017

B&W

Kredietadviseur IZ23

7

Besluiten tot het verlenen van kredieten voor een bedrag € 4.500,00 tot en met €12.000,00 en het vaststellen van de kredietvergoedingen

Artikel 14 Bankreglement 2017

B&W

TL(s)

IZ22 IZ23

8

Besluiten tot het verlenen van kredieten boven een bedrag van €12.000,00

Artikel 14 Bankreglement 2017

B&W

CM

9

Vaststellen van het rentetarief van de Gemeentelijke Kredietbank

Artikel 30 Bankreglement 2017

B&W

TL(s)

IZ22 IZ23

10

Verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling of van kredietvergoeding

Artikel 30 Bankreglement 2017

B&W

TL (s)

IZ22 IZ23

11

Verlenen van kwijtschelding van het nog niet afgeloste deel van het krediet bij overlijden

Artikel 32 Bankreglement 2017

B&W

TL(s)

IZ22 IZ23

12

Boekingen en betalingen op budgetbeheerrekening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

MW budgetbeheer IZ22

13

Toepassing Bankreglement in geval van onvoorziene omstandigheden

Artikel 56 Bankreglement 2017

B&W

CM

14

Verzoeken tot instellen van afkoelingsperiode (moratorium)

Artikel 5 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

TL

IZ21

15

Vaststellen van algemene voorwaarden

Artikel 23 en 47 Bankreglement 2017

B&W

TL(s)

IZ22 IZ23

16

Verzoeken tot onderbewindstelling wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden

Artikel 1:432 lid 2 Burgerlijk Wetboek

B&W

TL

IZ21

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

17

Besluiten tot het treffen van maatwerkvoorzieningen of verlenen van pgb’s en het weigeren daarvan

Art. 2.3.5 en 2.3.6 Wmo 2015 en art. 8, 9, 9a en 12 tot en met 15 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

18

Besluiten tot het beëindigen, intrekken, herzien, terugvorderen en verhalen van maatwerkvoorzieningen en pgb’s

Art 2.3.10, 2.4.1 en 2.4.3 Wmo 2015 en art.11 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

19

Besluiten over het opleggen van een bijdrage in de kosten

Art. 2.1.4 (a) en 2.1.5 Wmo 2015 en art. 16 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

Hieronder valt ook de (tijdelijke) stopzetting van de eigen bijdrage bij het CAK

20

Besluiten tot het verrekenen van vorderingen

Artikel 11 lid 6 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

21

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen tot invordering van vorderingen wegens ten onrechte verstrekte maatwerkvoorzieningen of pgb’s

Art. 160, lid 1 aanhef en onder e Gemeentewet

B&W

TL

IZ53

Mits het in te vorderen bedrag, wat betreft de hoofdsom, niet meer dan € 25.000 bedraagt

22

Afwijken van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023 bij bijzondere omstandigheden

Art. 39, lid 3 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

23

Intrekken van een besluit en verhaal van kosten

Art. 2.4.1 Wmo 2015

B&W

CM

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Wmo 2015

24

Aangaan en ondertekenen bruikleenovereenkomst

Overeenkomst en BW

Art. 171 Gemeentewet

B&W

B

TL

IZ53

25

Afkeuren zorgovereenkomst

Artikel 2.3.6 Wmo 2015 en artikel 14 lid 5 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

26

Geven van een aanwijzing, opleggen van een clientenstop, instellen van verscherpt toezicht, nemen van handhavingsmaatregelen

Artikel 29, 31, 33 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

Jeugdwet

27

Besluiten tot het treffen van individuele voorzieningen of pgb’s en het weigeren daarvan

Art. 2.3 Jeugdwet

B&W

TL

IZ53

28

Besluiten tot het beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen van individuele voorzieningen en pgb’s

Art. 8.1.4, Jeugdwet en art. 11 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

29

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen tot invordering van vorderingen wegens ten onrechte verstrekte individuele voorzieningen of pgb’s

Art. 160, lid 1 aanhef en onder e Gemeentewet

B&W

TL

IZ53

Mits het in te vorderen bedrag, wat betreft de hoofdsom, niet meer dan € 25.000,- bedraagt

30

Besluiten tot het verrekenen van vorderingen

Art. 11, lid 6 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

31

Afwijken van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023 bij bijzondere omstandigheden

Art. 39, lid 3 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

32

Afkeuren zorgovereenkomst

Artikel 8.1.1 lid 2 Jeugdwet en artikel 12 lid 5 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

33

Geven van een aanwijzing, opleggen van een clientenstop, instellen van verscherpt toezicht, nemen van handhavingsmaatregelen

Artikel 29, 31, 33 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

TL

IZ53

Leerplicht

34

Besluiten tot het verlenen of afwijzen van verzoeken om vervangende leerplicht

Art. 3a en 3b Leerplichtwet 1969

B&W

TL

IZ54

35

Besluiten tot het verlenen of afwijzen van verzoeken om vrijstelling op grond van bijzondere omstandigheden

Art. 15 Leerplichtwet 1969

B&W

TL

IZ54

Leerlingenvervoer

36

Besluiten op aanvragen inzake vergoedingen leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014

B&W

TL

IZ23

37

Besluiten betreffende terugvordering en verrekening

Artikel 6 lid 4 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014

B&W

TL(s)

IZ23

IZ53

38

Besluiten over de toepassing van de hardheidsclausule

Artikel 24 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014

B&W

TL

IZ23

Participatiewet

39

Besluiten over het verlenen van bijstand

Art 7 lid 1 onder b Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

40

Besluiten over een ontheffing van de plicht tot arbeidsinschakeling

Artt. 9 lid 2 en 9a Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

41

Besluiten over het wel of niet opleggen van verplichting tot levering van een tegenprestatie

Art 9 lid 1 onder c Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

42

Besluiten over het wel of niet verlenen van bijstand indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken

Art. 16 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

43

Verzoeken aan belanghebbende om relevante inlichtingen te verstrekken

Art. 17 lid 1 en 2 jo. art. 60 lid 1 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33

IZ41 IZ42 IZ43

44

Vaststellen van de identiteit van belanghebbende

Art. 17 leden 3 en 4 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33

IZ41 IZ42 IZ43

45

Afstemmen van de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen op omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende

Art. 18 lid 1 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

46

Verlagen van de uitkering en heroverweging van het besluit tot verlaging

Art. 18 Participatiewet en Maatregelen-verordening Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

47

Opleggen van bestuurlijke boete

Art. 18a Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41

48

Afnemen van de toets ter vaststelling van de beheersing van de Nederlandse taal

Artikel 18b Participatiewet

B&W

TL

IZ41

49

Besluiten over het wel of niet verlagen van de bijstand bij het niet of niet in voldoende mate beheersen van de Nederlandse taal

Art. 18b Participatiewet

B&W

TL

IZ41

50

Besluiten over het verlagen van de bijstandsnorm

Art 22a, 27 en 28 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

51

Besluiten over het recht op individuele en categoriale bijzondere bijstand

Art. 35 Participatiewet, Beleidsregels Inkomensondersteuning

B&W

TL

IZ41

52

Besluiten over het recht op een individuele inkomenstoeslag

Art. 36 Participatiewet, Verordening Individuele inkomenstoeslag, Beleidsregels Inkomensondersteuning

B&W

TL(s)

IZ23 IZ24

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

53

Besluiten over het recht op een studietoeslag

Art. 36b Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ23 IZ24

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

54

Opleggen van verplichting om aangifte te doen van briefadres

Art. 40 lid 2 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42 IZ43

55

Opschorten van de uitkering indien adresgegevens afwijken van die uit het Brp

Art. 40 lid 3 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42 IZ43

56

Opschorten van de uitkering totdat verklaring is afgegeven

Art. 40a lid 1 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

57

Vaststellen van het recht op een bijstandsuitkering

Art. 43 jo. art. 7 lid 1 onder b Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

58

Opleggen van verplichtingen gericht op meerdere zekerheid voor de nakoming van aan de bijstand verbonden aflossingsverplichtingen

Art. 48 lid 3 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

59

Besluiten over verrekenen van bijstand in de vorm van een geldlening met algemene bijstand of een uitkering

Art. 48 lid 4 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

60

Besluiten over het verlenen van bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht

Art. 49 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ41 IZ42

61

Besluiten over het verstrekken van een voorschot in de vorm van een renteloze lening

Art. 52 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

IZ41 IZ42

62

Bepalen welke gegevens en bewijsstukken door belanghebbende verstrekt dienen te worden alsmede de wijze en het tijdstip waarop

Art. 53a lid 1 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33 IZ41 IZ42 IZ43

63

Instellen van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens

Art. 53a lid 2 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33 IZ41 IZ42 IZ43

64

Opschorten en/of intrekken van het recht op bijstand

Art. 54 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ41 IZ42 IZ43

65

Besluiten tot het opleggen van de verplichtingen tot arbeidsinschakeling en andere in dit artikel genoemde verplichtingen

Art. 55 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ41 IZ42

66

Besluiten tot het opleggen van de verplichting tot medewerking aan de betaling van vaste lasten

Art. 56a lid 2 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ41 IZ42

67

Besluiten tot het opleggen van de verplichting om mee te werken aan noodzakelijke betalingen

Art. 57 onder a Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ41 IZ42

68

Verstrekken van bijstand in natura

Art. 57 onder b Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32

69

Besluiten tot terugvorderen van bijstand

Art. 58 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ41 IZ42 IZ43

70

Verrekenen van ontvangen middelen met de algemene bijstand

Art. 58 lid 4 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33 IZ41 IZ42

71

Het bruteren van het terugvorderingsbedrag

Art. 58 lid 5 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33 IZ41 IZ42

72

Invorderen van de kosten van bijstand bij dwangbevel

Art. 60 lid 2 Participatiewet

B&W

TL

IZ42

73

Het verrekenen van de kosten van bijstand

Art. 60 lid 3 en 5 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33 IZ41 IZ42

74

Het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag

Art. 60 lid 4 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ42 IZ43

75

Verhalen van de kosten van bijstand

Art. 61, 62c, 62f en 62g lid 1 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ41 IZ42

76

Invorderen van het verschuldigde bij dwangbevel

Art. 62b lid 4 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ42

M FA70

MW FA70

M en MW FA70 zijn bevoegd als het recht op uitkering niet meer bestaat

77

Opvragen van inlichtingen bij werkgevers

Art. 63 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33 IZ41 IZ42 IZ43

78

Opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 64 Participatiewet

B&W

TL

IZ43

Mandaat verleend aan Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding

79

Het doen van van een misdrijf zoals bedoeld in dit artikel

Art. 66 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33

IZ41 IZ42 IZ43

80

Het geven van inlichtingen aan de in dit artikel genoemde instanties

Art. 67 Participatiewet

B&W

TL(s)

IZ31 IZ32 IZ33

IZ41 IZ42 IZ43

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

81

Opleggen medewerkingsverplichting en vaststellen identiteit

Art 13 lid 2,3 en 4 Ioaw

B&W

TL

IZ31

82

Bepalen welke gegevens en bewijsstukken door belanghebbende verstrekt dienen te worden alsmede de wijze en het tijdstip waarop

Art. 14 lid 1 Ioaw

B&W

TL

IZ31

83

Instellen van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens

Art. 14 lid 2 Ioaw

B&W

TL

IZ31

84

Vaststellen van het recht op uitkering

Art. 15 Ioaw

B&W

TL

IZ31

85

Opschorten van het recht op uitkering

Art. 17 lid 1 en art. 17a lid 1 Ioaw

B&W

TL

IZ31

86

Herzien en/of intrekken van het recht op uitkering

Art. 17 lid 3 en art. 14 lid 2 Ioaw

B&W

TL

IZ31

87

Opleggen van een maatregel

Art. 20 Ioaw en de Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz

B&W

TL

IZ31

88

Besluiten tot terugvorderen uitkering

Art. 25 Ioaw

B&W

TL

IZ31

89

Verrekenen van ontvangen middelen met de uitkering

Art. 25 lid 3 Ioaw

B&W

TL(s)

IZ31 IZ33

IZ42

90

Opvragen inlichtingen bij terugvordering

Art 27 Ioaz

B&W

TL(s)

IZ31

IZ42

91

Terugvorderen van onverschuldigd betaalde uitkering bij dwangbevel

Art. 28 lid 1 Ioaw

B&W

TL(s)

IZ31

IZ42

92

Verrekenen van de uitkering met algemene bijstand of een uitkering

Art. 28 lid 2 Ioaw

B&W

TL(s)

IZ31

IZ42

93

Aanbieden van noodzakelijk geachte voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling en het weigeren van deze voorzieningen

Artt. 34 lid 1, onder a. en 36 Ioaw en de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

B&W

TL(s)

IZ31

IZ42

94

Verlenen van ontheffing van de arbeidsverplichting

Art. 37a en 38 Ioaw

B&W

TL

IZ31

95

Het opleggen van de verplichting tot het leveren van een tegenprestatie

Artt 37 lid 1 onder f en 38a Ioaw

B&W

TL

IZ31

96

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 45 Ioaw

B&W

TL(s)

IZ31

IZ42

97

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaw genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaw

B&W

TL(s)

IZ31

IZ42

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

98

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties, verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 45 Ioaz

B&W

TL(s)

IZ33

IZ42

99

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaz

B&W

TL(s)

IZ33

IZ42

Wet Inburgering 2021 (Wi 2021)

100

Het oproepen voor de brede intake, geven van een waarschuwing en voltooien van de brede intake in afwezigheid van inburgeringsplichtigen

Art. 14 Wi 2021, Art. 5.2 Bi 2021

B&W

TL

IZ41

101

Het vaststellen, (niet) wijzigen of opnieuw vaststellen van het Plan voor Inburgering en Participatie (PIP)

Artt. 13, 14, 15, 16 lid 1 en 17 Wi 2021, art. 5.3 Besluit inburgering 2021 (Bi 2021)

B&W

TL

IZ41

102

Het opleggen van een boete

Artt. 22, 23, 26 en 27 Wi 2021, Artt. 7.1 en 7.2 Bi 2021

B&W

TL(s)

IZ32

IZ41

103

Invorderen boete bij dwangbevel

Afd. 4.4.4 Awb

B&W

TL(s)

IZ41 IZ42 (incasso)

104

Verstrekken van gegevens aan, of opvragen van gegevens bij de in de Wi 2021 genoemde instanties

Art. 33 onder a., 34 leden 1, art. 35 en art. 39 lid 1 Wi 2021, art.9.1 lid 3, art. 9.2 leden 1 t/m 5, art. 9.3, art. 9.4, art. 9.5 leden 1 en 4, art. 9.6 lid 1 t/m 5 Bi 2021

B&W

TL

IZ41

Voorschoolse voorzieningen

105

Besluiten betreffende vaststellen en weigeren vast te stellen van noodzaak sociaal medische indicatie

Verordening voorschoolse voorzieningen

B&W

TL(s)

IZ23 IZ24

106

Besluiten betreffende terugvordering en verrekening, evenals besluiten betreffende het opleggen van een boete

artikelen 1.72 en 1.80 WKO

B&W

TL(s)

IZ23 IZ24

Wet op de rechtsbijstand (Wrb)

107

Afgeven verklaring omtrent inkomen en vermogen

Art. 25 Wrb

B&W

TL(s)

IZ23 IZ24

Huisvestingsverordening

108

Beslissen op een aanvraag voor een mantelzorgurgentieverklaring alsmede het verlengen van de geldigheidsduur

Huisvestingsverordening

B&W

TL

IZ53

109

Beslissen op aanvraag voor een levensloopgeschikte en ROWO-woning

Huisvestingsverordening

B&W

TL

IZ53

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

110

(Laten) vaststellen van de waarde van onroerende zaken

Art. 8 lid 5 en 6 Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

111

Nemen van een nadere beslissing over de verleende bijstand bedoeld in art.11, lid 1 van het Besluit

Art. 12 lid 1 Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

112

Geven van toestemming betreffende uitwinning

Art. 16 onder e. Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

113

Vaststellen van het recht op bijstand ter betaling van een bedrijfsschuld

Art. 17 Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

114

Onderzoek doen naar levensvatbaarheid

Art 23 lid 3 Bbz

B&W

TL

IZ42

115

Beoordelen in hoeverre verlenging van de termijn van algemene bijstandsverlening noodzakelijk is

Art 27 Bbz

B&W

TL

IZ42

116

Vaststellen van het recht op bijstand voor een zelfstandige

Art. 35 Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

117

Vaststellen van het recht op bijstand voor ondernemers in de binnenvaart, verblijvend op het grondgebied van de provincie Gelderland en de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Lith, Mook en Middelaar en Oss

Art. 36 onder c. Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

118

Opleggen van verplichtingen nodig voor een doelmatige bedrijfs- en beroepsuitoefening

Art. 38 lid 1 Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

119

Opvragen van de administratie van de zelfstandige

Art. 38 lid 2 onder b. Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

120

Vastleggen in beschikking van verplichtingen verbonden verlening van bijstand in de vorm van een geldlening en borgtocht

Art 39 Bbz

B&W

TL

IZ42

121

Aanmanen van de zelfstandige die niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen voldoet

Art. 40 Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

122

Besluiten op verzoeken tot uitstel of verlaging van rent- en aflossingsverplichtingen

Art 41 Bbz

B&W

TL

IZ42

123

Besluiten tot meewerken aan schuldregeling

Art 42 Bbz

B&W

TL

IZ42

124

Vaststellen maandelijks aflossingsbedrag

Art 43a Bbz

B&W

TL

IZ42

125

Vaststellen of de zelfstandige rente geheel, gedeeltelijk of niet kan betalen

Art 43b lid 3 en 4 Bbz

B&W

TL

IZ42

126

Besluiten tot terugvorderen van ten onrechte ontvangen bijstand

Art. 44 lid 1 jo. art 45 Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

127

Besluiten tot het afzien van terugvordering

Art. 44 lid 2 jo. art 45 Bbz 2004

B&W

TL

IZ42

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

128

Opleggen medewerkingsverplichting en vaststellen identiteit

Art 13 lid 2,3 en 4 Ioaz

B&W

TL

IZ42

129

Bepalen welke gegevens en bewijsstukken door belanghebbende verstrekt dienen te worden alsmede de wijze en het tijdstip waarop

Art. 14 lid 1 Ioaz

B&W

TL

IZ42

130

Instellen van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens

Art. 14 lid 2 Ioaz

B&W

TL

IZ42

131

Vaststellen van het recht op uitkering

Art. 15 Ioaz

B&W

TL

IZ42

132

Opschorten van het recht op uitkering

Art. 17 lid 1 en 17a lid 1 Ioaz

B&W

TL

IZ42

133

Herzien en/of intrekken van het recht op uitkering

Art. 17 lid 3 en lid 4 Ioaz

B&W

TL

IZ42

134

Opleggen van een maatregel

Art. 20 Ioaz en de Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz

B&W

TL

IZ42

135

Besluiten tot terugvorderen uitkering

Art. 25 Ioaz

B&W

TL

IZ42

136

Verrekenen van ontvangen middelen met de uitkering

Art. 25 lid 3 Ioaz

B&W

TL

IZ42

137

Opvragen inlichtingen bij terugvordering

Art 27 Ioaz

B&W

TL

IZ42

138

Terugvorderen van onverschuldigd betaalde uitkering bij dwangbevel

Art. 28 lid 1 Ioaz

B&W

TL

IZ42

139

Verrekenen van de uitkering met algemene bijstand of een uitkering

Art. 28 lid 2 Ioaz

B&W

TL

IZ42

140

Aanbieden van noodzakelijk geachte voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling en het weigeren van deze voorzieningen

Artt. 34 lid 1, onder a.en 36 Ioaz en de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

B&W

TL

IZ42

141

Verlenen van ontheffing van de arbeidsverplichting

Art. 37a en 38 Ioaz

B&W

TL

IZ42

142

Het opleggen van de verplichting tot het leveren van een tegenprestatie

Artt 37 lid 1 onder f en 38a Ioaz

B&W

TL

IZ42

143

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 45 Ioaz

B&W

TL

IZ42

144

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaz

B&W

TL

IZ42

 • MANDAATREGISTER AFDELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING (MO00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Huisvesting Maatschappelijke Voorzieningen

1

Besluiten over in gebruik geven van leegstaande lokalen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

B&W

M MO30

2

Besluiten over toewijzen van ruimten in bijzondere scholen buiten tijden voor onderwijs

B&W

M MO30

3

Beschikbaar stellen van financiële middelen voor bouw- en inrichtingskosten en het weigeren deze middelen ter beschikking te stellen

B&W

M MO30

4

Uitkeren van voorschotten op het overschrijdingsbedrag (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het weigeren van voorschotten

B&W

M MO30

5

Verstrekken van inlichtingen en akkoordverklaringen aan ministerie van onderwijs

B&W

M MO30

6

Vergoeden van onroerende zaakbelasting aan besturen van bijzondere scholen

B&W

CM

Voorschoolse voorzieningen

7

Besluiten betreffende verlenen, weigeren, vaststellen, bevoor-schotten, intrekken, wijzigen van subsidie-aanvraag peutertoeslag VVE;

Artikel 2. 22 tot en met 2.28 WKO

Verordening Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2018

B&W

M MO30

8

Besluiten over toepassen hardheidsclausule

Artikel 13 Verordening Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2018

B&W

M MO30

9

Opneming van kindercentra, gastouderbureaus en gastouders in het Landelijk register, opnemen van wijzigingen of verwijdering uit het register, het melden daarvan aan de houder

Art. 1.46 en 1.47 lid 2 WKO

B&W

M MO30

10

Het nemen van besluiten in het kader van de handhaving binnen de WKO

Artt. 1.61, 1.65, 1.66, 1.72 en 1.80 WKO

B&W

M MO30

11

Het besluiten over het toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom, voor zover het plaatsvindt ten behoeve van de handhaving binnen de WKO

Art. 125 Gemeentewet

B&W

M MO30

12

Opneming van voorzieningen voor peuterarrangementen in het gemeentelijk register, opnemen van wijzigingen of verwijdering uit het register, en het melden daarvan aan de houder

Verordening voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015

B&W

CM

Jeugdwet

13

Opleggen van een herstelsanctie of bestuursrechtelijke boete

titels 5.3 en 5.4 Awb

B&W

M MO30

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Jeugdwet

14

Geven van een waarschuwing of ingebrekestelling en het geven van een hersteltermijn

Overeenkomst en BW

B&W

M MO50

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Jeugdwet

15

Vorderen van nakoming van de contractuele verplichtingen

Overeenkomst en BW

B&W

M MO50

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Jeugdwet

16

Opschorten van betalingen aan de zorgaanbieder

Overeenkomst en BW

B&W

M MO50

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Jeugdwet

17

Opleggen van een boete conform de overeenkomst

Overeenkomst en BW

B&W

M MO30

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Jeugdwet

17a

Ondertekening bij besluit tot ontbinding overeenkomst door college

Overeenkomst en BW

B&W

M MO30

18

Beoordelen van kwaliteitscriteria zoals opgenomen in bijlage 3 van de verordening bij pgb-aanbieders

Artikel 12 lid 5 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

M MO50

19

Beoordelen van kwaliteitscriteria zoals opgenomen in bijlage 3 van de verordening bij onderaannemers en besluiten op verzoek tot toelating onderaannemer

Artikel 19 lid 8 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

M MO50

19a

Geven van een aanwijzing, opleggen van een clientenstop, instellen van verscherpt toezicht, nemen van handhavingsmaatregelen

Artikel 29, 31, 33 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

M MO50,

M MO30

Subsidies ten behoeve van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

20

Besluiten tot het verlenen van subsidies tot en met € 35.000,-

Art. 4:29 Awb

B&W

M MO20

M MO30

M MO40

Voor mandatering van subsidiebesluiten aan M MO20, MO30 en M MO40 geldt dat het mandaat zich uitstrekt tot de portefeuille van de betreffende bureaumanager met mogelijkheid van vervanging conform de algemene vervangingsregeling

21

Het ondertekenen van beschikkingen tot verlenen, vaststellen, intrekken, wijzigen of weigeren van subsidies, dan wel tot het verlenen van een voorschot daarop, na besluitvorming door college of CM

B&W

CM

M MO50

22

Besluiten tot vaststellen van subsidies

Art. 4:42 Awb

B&W

M MO50

23

Besluiten tot intrekking of wijziging verleende subsidies

Art.4:48-4:50 Awb en NKS 2019

B&W

M MO50

Vaststelling hoger dan verleende bedrag: altijd nieuw voorstel. Betekent dus opnieuw eerst verlening

24

Besluiten tot verlenen van voorschot nadat besluit tot verlening van subsidie is genomen

Art. 4:95 Awb en NKS 2019

B&W

M MO20

M MO30

M MO40

25

Besluiten tot verlenen van voorschot voordat besluit tot verlening van subsidie is genomen

B&W

CM

26

Besluiten tot verlenen van voorschot voordat besluit tot verlening van subsidie is genomen bij voorschotten tot en met € 100.000,-

B&W

M MO20

M MO30

M MO40

27

Terugvorderen subsidiebedrag of terugvorderen voorschot van een subsidiebedrag

Art. 4:57 Awb

B&W

M MO50

28

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een subsidieaanvraag

Art. 4:5 Awb

B&W

M MO50

29

Besluiten tot het weigeren van subsidieaanvragen tot en met € 35.000,-

Art. 4:25 en 4:35 Awb

B&W

M MO20

M MO30

M MO40

30

Het nemen van besluiten voor zover het een aanvraag betreft die strekt tot het nemen van een besluit in het kader van de subsidieverstrekking dat valt onder dit register

Art. 4:17 - 4:20 Awb

B&W

M MO50

Het betreft hier enkele bevoegdheden in het kader van de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

31

Opleggen van een herstelsanctie of bestuursrechtelijke boete

titels 5.3 en 5.4 Awb

B&W

M MO40

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Wmo 2015

32

Geven van een waarschuwing of ingebrekestelling en het geven van een hersteltermijn

Overeenkomst en BW

B&W

M MO50

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Wmo 2015

33

Vorderen van nakoming van de contractuele verplichtingen

Overeenkomst en BW

B&W

M MO50

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Wmo 2015

34

Opschorten van betalingen aan de zorgaanbieder

Overeenkomst en BW

B&W

M MO50

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Wmo 2015

35

Opleggen van een boete conform de overeenkomst

Overeenkomst en BW

B&W

M MO40

Betreft vervolgactie na handhavingsonderzoek of kwaliteitsonderzoek Wmo 2015

35a

Ondertekening bij besluit tot ontbinding overeenkomst door college

Overeenkomst en BW

B&W

M MO40

36

Beoordelen van kwaliteitscriteria zoals opgenomen in bijlage 3 van de verordening bij pgb-aanbieders

Artikel 12 lid 5 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

M MO50

37

Beoordelen van kwaliteitscriteria zoals opgenomen in bijlage 3 van de verordening bij onderaannemers en besluiten op verzoek tot toelating onderaannemer

Artikel 19 lid 8 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

M MO50

37a

Geven van een aanwijzing, opleggen van een cliëntenstop, instellen van verscherpt toezicht, nemen van handhavingsmaatregelen

Artikel 29, 31, 33 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023

B&W

M MO50

M MO40

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

38

Op basis van het verkennend onderzoek een aanvraag in te dienen bij de Officier van Justitie voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging

Art. 5:2 Wvggz

B&W

MW MO40

MW VJ70

Het betreft hier medewerkers van MO40; senior beleidsadviseur en afdelingsstaffunctionaris en van VJ70 die zijn aangewezen als contactpersonen met OM en GGD op terrein van de Wvggz

39

De melder op de hoogte brengen van het al dan niet indienen van de aanvraag bij de Officier van Justitie en van de gemotiveerde beslissing van de Officier van Justitie, waaruit blijkt of is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg  als basis voor een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de rechter

Art. 5:2 Wvggz

B&W

MW MO40

MW VJ70

40.

Besluiten met betrekking tot de Regionale meld- en coördinatiefunctie, alsmede tot besteding van het jaarlijkse RMC-budget in het daartoe bestemde regionale portefeuillehouders overleg

B&W

PH

 • MANDAATREGISTER AFDELING PERSONEEL, INFORMATIE EN FACILITAIR (PI00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

1

Houden van de basisregistratie adressen en gebouwen

Art. 2 Wet bag

B&W

M PI70

MW gegevens PI70

2

Vaststelling van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten

Art. 8 Wet bag

B&W

MW Gegevens III PI70

Ingehuurde Landmeters

Betreft een aanwijzingsbesluit.

3

Opmaken van brondocumenten van constateringen als bedoeld in artikel 10 aanhef, onder b, van de Wet bag en het opmaken van schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 7 aanhef, onder m, Besluit bag.

Art. 10 aanhef, onder b, Wet bag

Art. 7 aanhef, onder m, Besluit bag

B&W

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

MW Gegevens III PI70

MW Gegevens IV PI70

Junior medewerker Belastingen FA70

Betreft een aanwijzingsbesluit.

4

Machtiging tot het verrichten van de in Wet bag genoemde (overige) feitelijke handelingen nodig voor de uitvoering van de wet.

Wet bag

B&W

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

MW Gegevens III PI70

MW Gegevens IV PI70

5

Beslissen op verzoeken op grond van art. 38 Wet bag

Art. 38/39/41 Wet bag

B&W

M PI70

6

Toekennen van (huis)nummer

Art. 3 Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019

B&W

M PI70

Wet basisregistratie grootschalige topografie

7

Aanwijzing personen belast met het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens t.b.v. de uitvoering van de wet

Art. 6 Wet bgt

B&W

MW Gegevens III PI70

Ingehuurde Landmeters

Betreft een aanwijzingsbesluit

8

Zorgdragen voor het bijhouden van geografische gegevens in de BGT door levering aan de Dienst

Art. 11 Wet bgt

B&W

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

MW Gegevens III PI70

9

Zorgdragen voor afstemming met andere bronhouders over begrenzing en onderlinge aansluiting

Art. 12 Wet bgt

B&W

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens III PI70 MW Gegevens III PI70

10

Melding doen aan de Dienst

Art. 25 lid 1 Wet bgt

B&W

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70 MW Gegevens III PI70

MW Gegevens IV PI70

11

Beslissen, na ontvangst van een melding, over wijziging dan wel opneming van het betreffende authentieke gegeven.

Berichten dat gegeven in onderzoek is.

Art. 27 Wet bgt

B&W

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

MW Gegevens III PI70

12

Machtiging tot het verrichten van de in Wet bgt genoemde (overige) feitelijke handelingen nodig voor de uitvoering van de wet

B&W

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70 MW Gegevens III PI70

Wet basisregistratie ondergrond

12a

Aanleveren brondocument aan Onze Minister

Art. 9 Wet bo

B&W

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken/Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

12b

Ter inschrijving in de openbare registers aanbieden van een beperkingenbesluit dan wel een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak

Art. 15 lid 1 Wkpb

B&W

B

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

12c

Vaststellen vervallenverklaring en ter inschrijving in de openbare registers aanbieden van de vervallenverklaring

Art. 15 lid 3 Wkpb

B&W

B

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

12d

Zorgdragen voor de aanlevering aan de Dienst van de in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten en daarop betrekking hebbende beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken

Art 17a Wkpb

B&W

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

12e

Opstellen van een verklaring dat de aan te leveren essentialia overeenkomen met de inhoud van het brondocument

Art. 5

Regeling kpb

B&W

B

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

12f

Aanwijzen van een vervangend object als werkingsgebied indien een aangewezen object blijkens de bijbehorende registratie niet langer actueel is

Art. 7 Regeling kpb

B&W

B

M PI70

MW Gegevens I PI70

MW Gegevens II PI70

Facilitair

13

In bruikleen geven van kunstwerken, behorend tot de gemeentelijke kunstcollectie

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

M FZ00

Archiefwet

14

Bij de overdracht van gemeentelijke taken aan een rechtspersoon: het treffen van een voorziening omtrent de terbeschikkingstelling aan een rechtspersoon van de op die taken betrekking hebbende archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, voor een tijdvak van ten hoogste twintig jaar

Art. 4 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

15

Vervangen van archiefbescheiden

Art. 7 Archiefwet jo. artt. 6 en 8 Archiefbesluit

B&W

M PI60

16

Aanvragen van een machtiging tot het vervreemding van archiefbescheiden

Art. 8 lid 1, onder b Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

17

Het vervreemden van archiefbescheiden

Art. 8 lid 1, onder b. Archiefwet jo. artt. 7 en 8 Archiefbesluit

B&W

Gemeentearchivaris

18

Overbrenging van gemeentelijke archieven naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats

Artt. 12 en 13 Archiefwet

B&W

M PI60

19

Vervallen

20….

Stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden

Art. 15 lid 1 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

21

Stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden nà het tijdstip van overbrenging.

Art. 15 lid 2 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

22

Opheffen of buiten toepassing laten van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, zoals bedoeld in dit lid van het betreffende artikel

Art. 15 lid 3 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

23

Beperken van de openbaarheid van particuliere archieven

Art. 16 lid 2 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

24

Beperken en opheffen van de openbaarheid indien archiefbescheiden buiten overeenkomsten en beschikkingen in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen

Art. 16 lid 2 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

Archiefbesluit

25

Vernietigen van archiefbescheiden

Art. 8 Archiefbesluit

B&W

Gemeentearchivaris

26

Opmaken van een verklaring vernietiging, vervanging of vervreemding

Art. 8 Archiefbesluit

B&W

Gemeentearchivaris

Archiefregeling

27

Nemen van doeltreffende maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang tot archiefbewaarplaats en archiefruimten

Art. 35 Archiefregeling

B&W

Gemeentearchivaris

 • MANDAATREGISTER AFDELING PUBLIEKSZAKEN (PU00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Onderdeel Burgerzaken Verkiezingen

1

Het nemen van besluiten, publiceren van openbare bekendmakingen en uitvoeren van overige taken op grond van de Kieswet met uitzondering van het benoemen van de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de drie plaatsvervangend leden van het hoofdstembureau als bedoeld in artikel E7 van de Kieswet.

B&W

M PU10

M PU20

MW PU00

MW PU10

MW PU20

Reisdocumenten

2

De uitvoering van de Paspoortwet voor zover het betreft de aan de burgemeester opgelegde taken en bevoegdheden, inclusief het nemen van beschikkingen m.b.t. weigering tot afgifte en intrekking van reisdocumenten

Paspoortwet

B

M PU10

M PU20

MW PU10

MW PU20

Nationaliteit

3

Het behandelen, beoordelen, schriftelijk bevestigen en schriftelijk weigeren van een optieverzoek en alle overige handelingen die verband houden met de aan de burgemeester toegekende bevoegdheden en opgedragen taken bij of krachtens de RWN en het daarbij behorende Besluit Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap

Rijkswet op het Nederlanderschap

Besluit Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap

B

M PU10

M PU20

MW PU10

MW PU20

4

Het aanvragen van uittreksels uit de politieregisters en verzoeken tot verstrekken van inlichtingen uit de justitiële documentatie ten behoeve van de beoordeling van optieverzoeken

Rijkswet op het Nederlanderschap

Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap

B

M PU10

M PU20

MW PU10

MW PU20

Rijbewijzen

5

Het uitvoeren van de rijbewijswetgeving voor zover het betreft de aan de burgemeester toegekende taken en bevoegdheden. Inclusief het nemen van beschikkingen m.b.t. weigering van de afgifte en ongeldigverklaring van rijbewijzen

Wegenverkeerswet

B

M PU10

MW PU10

Wet basisregistratie personen (BRP)

6

Het legaliseren van handtekeningen

B

M PU10

M PU20

MW PU10

MW PU20

7

Het afgeven van verklaringen en het verstrekken van gegevens uit de BRP

Wet BRP

B&W

M PU10

M PU20

MW PU 10

MW PU20

8

Het nemen van besluiten op grond van de uitvoeringsregeling gegevensverstrekking BRP

Wet BRP

Verordening BRP

Reglement BRP

B&W

M PU10

M PU20

MW PU10

MW PU20

9

Aanwijzen van toezichthouders op grond van de wet BRP

Art. 4.2 Wet BRP

B&W

CM

10

Het wijzigen van de aangewezen functionarissen en/of functiegroepen in de bijlage van de Regeling beheer en toezicht BRP

B&W

CM

11

Het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van de wet BRP

4.17 Wet BRP ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40 vijfde lid 2.43 tot en met 2.47, 2.50, 2.51 en 2.52 Wet BRP en de Regeling bestuurlijke boete burgerzaken

B&W

MW die zijn aangewezen als toezichthouder in de zin van de Wet BRP

12

Het nemen van besluiten met betrekking tot (ambtshalve) opnemen van gegevens in de BRP van betreffende het verblijf, het adres en het verblijf buiten Nederland, inclusief het weigeren daarvan

Art. 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 Wet BRP   

B&W

M PU 10

M PU 20

MW PU 10

MW PU 20

13

Het nemen van besluiten met betrekking tot (ambtshalve) opnemen en wijzigen van gegevens die zijn beschreven in art. 2.7 Wet BRP, inclusief het weigeren daarvan

Wet BRP

B&W

M PU 10

M PU 20

MW PU 10

MW PU 20

14

Het aanwijzen van adressen van instellingen en rechtspersonen waarop briefadres kan worden gekozen

Art. 2.40, 2.42 Wet BRP

B&W

CM

Overige burgerzaken

15

Het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

Art. 1:16 BW en art. 2 Reglement burgerlijke stand Nijmegen 2020

B&W

M PU10

MW PU10

Jaarlijks dient een overzicht van de benoemingen aan het college te worden verstrekt

16

Het aanwijzen van een huwelijkslocatie als een huis der gemeente

Art. 147 gemeentewet

Raadsbesluit 235/1999

Art. 1:63 en 1:80 BW

Art. 4 Reglement burgerlijke stand Nijmegen 2020

Gemeenteraad

B&W

M PU10

MW PU10

17

Het aanwijzen van een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand

Art. 1:16 BW en art. 2 Reglement burgerlijke stand

B&W

M PU10

18

Het aanwijzen van medewerkers die een verklaring onder eed of belofte af mogen nemen

Art. 2.8 Wet BRP

B&W

M PU10

M PU20

19

Het uitvoeren van taken en het nemen van besluiten die verband houden met het opnemen van persoonsgegevens van niet-ingezetenen. Inclusief het heffen van leges.

Art. 2 Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen

B&W

M PU20

MW PU20

Wet op de Lijkbezorging

21

Afgifte van een laissez passer voor lijken

Art. 3,5 en 8, Overeenkomst van Straatsburg 26/10/1973/

Art. 11 Besluit op de Lijkbezorging

B

M PU10

M PU20

MW PU10

MW PU20

 • MANDAATREGISTER AFDELING STADSBEHEER (SB00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Algemene plaatselijke verordening

1

Beslissen op een aanvraag om vergunning voor het aanleggen van een weg, het opbreken van de verharding van een weg, het graven of spitten in een weg, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg

Art. 2:11 Apv

B&W

CM

Mits het niet betreft: aanlegvergunning ex artikel 3.3 en 3.7 Wro

2

Beslissen op een aanvraag om ontheffing van het fietsparkeerverbod

Art. 5:12 lid 2 Apv

B&W

M SB20

3

Doen van de schriftelijke mededeling aan de eigenaar van een hinderlijke of gevaarlijke hond

Art. 2:59 Apv

B&W

M SB30

4

Beslissen op verzoek tot handhaving zonder dat overtredingen zijn geconstateerd

Art. 4:6 Apv

B&W

M SB30

5

Beslissen op verzoek tot handhaving waarbij overtredingen zijn geconstateerd

Art. 4:6 Apv

B&W

CM

6

Bestuursdwang/dwangsom besluit

Art. 4:6 Apv

B&W

CM

Het moet gaan om het eerste dwangsombesluit voor een overtreding en louter milieufactoren betreffen.

7

Toestemming voor vellen houtopstand in geval van direct gevaar voor personen of goederen

Art. 4:11 lid 4, onder l Apv

B

CM

8

vervallen

9

Ontheffing van verbod tot parkeren van voertuigen van autobedrijven e.d.

Art. 5:2 Apv

B&W

M SB20

10

Ontheffing voor het parkeren van kampeerwagens, caravans of andere voor de recreatie bestemde voertuigen en aanhangwagens op de weg

Art. 5:6 lid 2 Apv

B&W

M SB20

11

Ontheffing voor het parkeren op de weg van een voertuig dat kennelijk is bedoeld als voorwerp om handelsreclame mee te maken

Art. 5:7 lid 2 Apv

B&W

M SB20

12

Ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen

Art. 5:8 lid 4 Apv

B&W

M SB20

13

Het aanwijzen van parkeerlocaties grote voertuigen

Art. 5:8 lid 1 Apv

B&W

M SB20

14

Ontheffing voor het parkeren in park of plantsoen

Art. 5:11 lid 3 Apv

B&W

M SB20

15

Invordering van verbeurde dwangsom

Art. 5:37 Awb

B&W

CM

Het is hierbij niet van belang of het besluit tot opleggen van een dwangsom in (onder)mandaat is genomen of niet

16

Beslissen op verzoek opheffen dwangsom

Art. 5:34 Awb

B&W

M SB30

Handhaving APV

De bevoegdheid tot handhaving omvat alle feitelijke handelingen en besluitbevoegdheden genoemd in de titels 5.3 en 5.4 Awb inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ex titels 5.3. en 5.4 Awb gemoeide kosten alsmede de vooraanschrijving (een en ander voor zover de betreffende bevoegdheid niet elders onder beperkingen is toegekend). De maximaal te verbeuren dwangsom in geval van dwangsomoplegging in ondermandaat bedraagt € 10.000,-.

17

Voorwerpen op of aan een openbare plaats

Art. 2:10 Apv

B&W

M SB10

Kabels, leidingen en andere voorwerpen in de weg

18

Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg zonder vergunning

Art. 2:11 Apv

B&W

M SB10

Handhaving alle gevallen behalve aanlegvergunningplichtige werkzaamheden o.g.v. bestemmingsplan

19

Illegaal kappen:

Opleggen feitelijke compensatie (herplant- en instandhoudingplicht);

Opleggen financiële compensatie tot €50.000;

Opleggen last onder dwangsom tot €25.000.

Art. 4:12A Apv

B&W

CM

20

Schriftelijke kennisgeving aan rechthebbende omtrent voorzieningen voor verkeer en verlichting

Art. 2:21 Apv

B&W

CM

21

vervallen

22

Voorwerpen op of aan een openbare plaats

Art. 2:10 Apv

B&W

M SB30

23

Maken en veranderen van een uitweg

Art. 2:12 Apv

B&W

M SB30

24

Vervallen

25

Belemmeren vrije uitzicht of het op andere wijze hinder of gevaar opleveren van beplanting of voorwerpen.

Art. 2:15 Apv

B&W

M SB30

26

Art. 2:24 Apv (uitgezonderd grote evenementen)

B&W

M SB30

27

2:24 Apv (grote evenementen) handhaving gedurende 4 dagen voor, tijdens en 4 dagen na de vierdaagsefeesten (derde week van juli) met een dwangsom

B&W

M SB30

28

Handhaving gedurende 4 dagen voor, tijdens en 4 dagen na de vierdaagsefeesten (derde week van juli) met een dwangsom ex art. 125 en 174 Gemeentewet tot maximaal € 10.000,-

Art. 2:30 Apv

B&W

M SB30

29

Plakken en kladden

Art. 2:42 Apv

B&W

M SB30

30

Neerzetten van fietsen en bromfietsen

Art. 2:51 lid

B&W

M SB30

31

Aanwijzen stallingsruimten

Art. 5:12 lid 1 Apv

B&W

M SB30

32

Aanwijzen zones

Art. 5:12 lid 3 Apv

B&W

M SB30

33

Loslopende honden

Art. 2:57

B&W

M SB30

34

Gevaarlijke honden

Art. 2:59 Apv

B&W

M SB30

35

vervallen

36

vervallen

37

vervallen

38

vervallen

39

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

Art. 5:2 Apv

B&W

M SB30

40

Defecte voertuigen

Art. 5:4 Apv

B&W

M SB30

41

Voertuigwrakken

Art. 5:5 Apv

B&W

M SB30

42

Caravans e.d.

Art. 5:6 Apv

B&W

M SB30

43

Parkeren van reclamevoertuigen

Art. 5:7 Apv

B&W

M SB30

44

Parkeren van grote voertuigen

Art. 5:8 Apv

B&W

M SB30

45

Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

Art. 5:9 Apv

B&W

M SB30

46

Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

Art. 5:10 Apv

B&W

M SB30

47

Aantasting groenvoorziening door voertuigen

Art. 5:11 Apv

B&W

M SB30

48

vervallen

49

vervallen

50

Standplaats

Art. 5:17 Apv

B&W

M SB30

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2010

51

Vaststellen formulier voor melding

Art. 5 lid 2 AVOI

B&W

M SB10

52

Besluiten tot instemming met werkzaamheden en opleggen van voorschriften

Art. 6 AVOI

B&W

(Sr.) Vakinhoudelijk adviseur Ondergrondse Ordening SB10

Handhaving AVOI

De bevoegdheid tot handhaving omvat alle feitelijke handelingen en besluitbevoegdheden genoemd in de titels 5.3 en 5.4 Awb inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ex titels 5.3. en 5.4 Awb gemoeide kosten alsmede de vooraanschrijving (een en ander voor zover de betreffende bevoegdheid niet elders onder beperkingen is toegekend).

53

Het stilleggen van de werkzaamheden alsmede de (gedeeltelijke) opheffing van de stillegging

Art. 14 AVOI

B&W

(Sr.) Vakinhoudelijk adviseur Ondergrondse Ordening SB10

54

Handhavingsbesluiten, al dan niet met toepassing van artikel 5:31, lid 1 of lid 2 Awb

Art. 4 AVOI

Art. 5:31, lid 1 of 2 Awb

B&W

CM

Bestuursdwang: CM.

Dwangsom: t/m € 50.000 voor de maximale verbeuring: CM

Boven de € 50.000: B&W

55

Besluit om niet tot invordering over te gaan van een verbeurde dwangsom of van de kosten bestuursdwang

B&W

CM

Het is hierbij niet van belang of het handhavingsbesluit al of niet in (onder)mandaat is genomen

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

56

Handhavingsbesluit, al dan niet met toepassing van de besluitbevoegdheden genoemd in de titels 5.3 en 5.4 Awb inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ex titels 5.3. en 5.4 Awb gemoeide kosten alsmede de vooraanschrijving

Art. 32 Huisvw

B&W

CM

Bestuursdwang: CM

Dwangsom t/m €50.000 voor de maximale verbeuring: CM

Boven de € 50.000: B&W

Belemmeringenwet privaatrecht

57

Het verlenen van toestemming als eigenaar van gronden waarin werken moeten worden uitgevoerd als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht.

Gemeente Nijmegen treedt op als eigenaar van de gronden waarin de werken moeten worden gedoogd.

B

M SB10

Wegenverkeerswetgeving

58

Machtiging om in geval van calamiteiten te besluiten tot het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen zonder dat daaraan een verkeersbesluit ten grondslag ligt

Art. 34 en 35 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

B&W

CM

M SB20

Piketopzichters SB

Senior vakinhoudelijk adviseur tactisch verkeersmanagement SB20

(Senior) vakinhoudelijk adviseur tijdelijke verkeersmaatregelenSB20

Ziet alleen op tijdelijke verkeersmaatregelen op hoofdwegen. De hoofdwegen zijn opgenomen in het “Overzicht hoofdwegen” ” dat als bijlage 5 bij het Mandaatbesluit Gemeente Nijmegen 2019 is opgenomen .

59

Machtiging om feitelijke handelingen te verrichten benodigd voor de uitvoering van verkeersbesluiten en verkeersmaatregelen waaraan geen verkeersbesluit ten grondslag ligt

Art. 34 en 35 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

B&W

MW SB32

60

Beslissen op aanvraag om ontheffing

Art. 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

B&W

M SB20

61

Het nemen van verkeersbesluiten voor de aanleg en toewijzing van invalidenparkeerplaatsen

Art. 18 Wegenverkeerswet juncto artikel 67 lid 1 sub c Reglement verkeersregel en verkeerstekens

B&W

M SB20

62

Verkeerbesluiten (tijdelijke en definitieve) op basis van de Wegenverkeerswet

B&W

CM

M SB20

63

Het aanwijzen van (evenementen) verkeersregelaars en verkeersbrigadiers voor zover de werkzaamheden binnen de grenzen van de gemeente Nijmegen vallen

Art. 56 lid 1 sub b en lid 4 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

B

M SB20

Tactisch verkeersmanager SB20

Coördinator tijdelijke verkeersmaatregelen SB20

64

Beslissen op de aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart

Art. 49 BABW

B&W

M SB20

Parkeerverordening 2007

65

Beslissen op een aanvraag om verlening van een parkeervergunning

Art. 3

B&W

M SB20

66

Verlenen van ontheffing van het bepaalde in artikel 9 lid 1 en 9 lid 3

Art. 9 lid 5

B&W

M SB20

Wegsleepverordening 2014

67

Uitvoering van de verordening: wegslepen

B&W

M SB30

Bevoegdheid is ook gemandateerd aan politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid (voor incidenten buiten kantoortijd)

Bouwverordening

68

Beslissen over ontheffing

Art. 2.5.30 lid 4 Bouwverordening

B&W

CM

M SB20

Diversen

69

Besluiten inzake verlegregeling kabels en leidingen

B&W

M SB10

69a

Geheel of gedeeltelijk verplaatsen of afgelasten en gewijzigd inrichten van een markt of themamarkt

Art. 4 Marktverordening Nijmegen 2020

B&W

CM

Haven- en kadeverordening Nijmegen 2016

70

Beslissen op een aanvraag om vergunning of ontheffing met uitzondering van een aanvraag om vergunning of ontheffing voor passagiersschepen

Art. 1.4, lid 1

B&W

CM

71

Beslissen om een aanvraag voor vergunning of ontheffing te weigeren

Art. 1.5

B&W

CM

72

Beslissen om een vergunning of ontheffing in te trekken

Art. 1.6

B&W

CM

73

Beslissen op een aanvraag om vergunning of ontheffing voor passagiersschepen

Art. 1.4, lid 1

B&W

Vakinhoudelijk adviseur Havenmeester

74

Aanwijzingen geven in het belang van de ordening, de openbare orde, de veiligheid, het milieu en ter voorkoming van gevaar, schade of hinder

Art. 1.7, lid 1

B&W

Vakinhoudelijk adviseur Havenmeester

75

Aanwijzingen geven om een anker of spudpaalsysteem te gebruiken

Art. 2.6, lid 2b

B&W

Vakinhoudelijk adviseur Havenmeester

76

Aanwijzingen geven om voorstuwers en zijstuwers te gebruiken

Art.2.7, lid 2

B&W

Vakinhoudelijk adviseur Havenmeester

77

In het geval van een evenement beslissen op een aanvraag om ontheffing voor:

het varen met een zeil- of surfplank, waterscooter of jetski in de haven;

het zich op waterski’s voortbewegen of te doen voortbewegen in de haven

Art. 2.8, lid 4

B&W

CM

78

Het plaatsen van verkeerstekens die zijn vermeld in het Binnenvaartpolitiereglement en Rijnvaartpolitiereglement in de haven in het belang van de orde en veiligheid

Art. 3.1

B&W

Vakinhoudelijk adviseur Havenmeester

79

Beslissen op een aanvraag om ontheffing om met een vaartuig in een haven of langs een steiger, kade of laad- en losplaats ijs te breken

Art. 3.2

B&W

CM

80

Beslissen om een vaartuig te verhalen of te doen verhalen naar een andere ligplaats

Art. 3.4

B&W

CM

81

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing om met een schip met een lading die valt onder het VBG of ADN, of met een zeeschip met een lading die valt onder de IMDG-code een haven binnen te varen of ligplaats in te nemen

Art. 4.1, lid 2

B&W

CM

82

Beslissen om, onverminderd het bepaalde in artikel 1.5, een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.2 voor een woonboot te weigeren

Art. 5.2

B&W

CM

83

Beslissen om op aanvraag van vergunninghouder of erfgenaam de vergunning over te schrijven op naam van de rechtverkrijgende

Art. 5.4, lid 3

B&W

CM

84

Beslissen om, onverminderd het bepaalde in artikel 1.6, de ligplaatsvergunning voor een woonboot in te trekken

Art. 5.7

B&W

CM

85

Beslissen om ontheffing te verlenen op het verbod om woonverblijf op het water te hebben voor andere categorieën van schepen dan woonboten

Art. 5.8, lid 3

B&W

CM

86

Beslissen om, onverminderd het bepaalde in artikel 1.5, een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.2 voor een bedrijfsvaartuig te weigeren

Art. 6.2

B&W

CM

87

Beslissen om, onverminderd het bepaalde in artikel 1.6, de ligplaatsvergunning voor een bedrijfsvaartuig in te trekken

Art. 6.3

B&W

CM

88

Beslissen om ontheffing te verlenen aan een pleziervaartuig om langer dan 48 uur onafgebroken in de haven te liggen

Art. 7.2 sub d.

B&W

Vakinhoudelijk adviseur Havenmeester

89

Beslissen om, onverminderd het bepaalde in artikel 1.5, een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.2 voor een passagiersschip te weigeren

Art. 8.2

B&W

CM

90

Beslissen om, onverminderd het bepaalde in artikel 1.5, een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.2 voor een horecaschip te weigeren

Art. 9.2

B&W

CM

91

Beslissen om, onverminderd het bepaalde in artikel 1.6, de ligplaatsvergunning voor een horecaschip in te trekken

Art. 9.3

B&W

CM

Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022 (ASV) / Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Nijmegen 2023 (UVB)

92

Beslissen op een verzoek tot aanwijzing voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Art. 4 lid 1 sub a ASV jo. Art. 2 UVB

B&W

CM

93

Vaststellen van de bestanddelen van gescheiden ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen

Art. 7 lid 1 ASV jo. Art. 4 UVB

B&W

CM

Enkel voor zover het gaat om de toegestane samenstelling van gescheiden ingezamelde afvalstromen vast te leggen

94

Vaststelling type restafvalzak, plastic+-zak en luierzak

Art. 7 lid 2 ASV jo. Art. 6 lid 3, 7 en 14 UVB

B&W

CM

Handhaving

De bevoegdheid tot handhaving omvat alle feitelijke handelingen en besluitbevoegdheden genoemd in de titels 5.3 en 5.4 Awb inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ex titels 5.3. en 5.4 Awb gemoeide kosten alsmede de vooraanschrijving (een en ander voor zover de betreffende bevoegdheid niet elders onder beperkingen is toegekend).

95

Verbod inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Art. 4 ASV lid 1 jo. Art. 2 UVB

B&W

M SB31

96

Algemene verboden

Art. 6 ASV

B&W

M SB31

97

Gescheiden aanbieding

Art. 8 ASV lid 1 en 2

B&W

M SB31

98

Tijdstip van aanbieden

Art. 9 ASV jo. Art. 9 UVB

B&W

M SB31

99

Wijze en plaats van aanbieding

Art. 10 ASV lid 2, 3 en 4 jo. Art. 6 UVB, Art. 7 UVB en Art. 8 UVB

B&W

M SB31

100

Aanbieding van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Art. 12 ASV lid 1 en 5 jo. Art. 11 UVB en Art. 12 UVB

B&W

M SB31

101

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Art. 13 ASV lid 2 jo. Art. 13 UVB

B&W

M SB31

102

Dumpingsverbod

Art. 14 ASV

B&W

M SB31

103

Zwerfafval in de openbare ruimte

Art. 15 ASV

B&W

M SB31

104

Zwerfafval rondom inrichtingen

Art. 16 ASV

B&W

M SB31

105

Afval en verontreiniging op de weg

Art. 17 ASV

B&W

M SB 31

106

Geen opslag van afval in de open lucht

Art.18 ASV

B&W

M SB31

107

Ontdoen van autowrakken

Art. 19 ASV

B&W

M SB31

Wet open overheid (Woo)

108

Beslissen op verzoeken van informatie die de verzoeker betreft

Art. 5.5 Woo

B&W, B

M SB31

MANDAATREGISTER AFDELING STADSONTWIKKELING (ST00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

1

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen de inhuur van personeel zijn bureau betreffend

B&W

M ST10

M ST20

M ST30

2

Beslissen op een aanvraag dat ziet op uitstallingen

Art. 2:10 lid 3 sub h

B&W

CM

MW ST00: Coördinator

Hiervoor zijn nadere regels opgesteld (bijlage 4B APV). Ook voor informatiekramen zijn nadere regels opgesteld (bijlage 25 APV). Bij de besluitvorming worden de uitgangspunten voor het uitstallingenbeleid en het beleid wat betreft beeldkwaliteit meegenomen. Verder wordt advies ingewonnen bij bureau SR30 en bij het ondernemerscollectief dat de belangen in de betreffende straat vertegenwoordigt waar de discussie afspeelt.

3

Het aanbrengen van technische wijzigingen in de locatieprofielen met betrekking tot locatie gebonden evenementenbeleid

B&W

CM

MW ST00: Coördinator

4

Het aangaan en ondertekenen van een intentieverklaring voor een aanvraag van een woningcorporatie i.h.k.v. de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (RVV)

B&W

B

CM

Mandaat geldt op basis van een concreet bouwvoornemen en als dit passend is binnen de gemaakte prestatieafspraken zoals type woning, huurprijs en tijdsbestek;

Een intentieverklaring kan alleen worden verleend onder de voorbehouden dat:

de aanvraag van de omgevingsvergunning ontvankelijk is;

de aanvraag voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en het bestemmingsplan;

het plan voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen.

5

Weigeren of onder voorwaarden verlenen van huisvestingsvergunning bij selectieve woningtoewijzing

Art. 15 Huisvestingswet jo art. 8 en 10 Wbmgp

B&W

CM

Een ambtelijke werkgroep bestaande uit MW bureau Veilige en weerbare stad, bureau JZ en RO/Wonen bereiden besluit voor

6

Toepassing hardheidsclausule verlenen huisvestingsvergunning

Art. 8 lid 2 en 10 lid 5 Wbmgp jo art. 6a lid 2 en 6b lid 5 van de huisvestingsverordening

B&W

CM

Na overleg met PH

6a

Beslissen op aanvraag verhuurvergunning opkoopbescherming

Art. 17b lid 1 van de Huisvestingsverordening

B&W

CM

7

De terinzagelegging en openbare kennisgeving van het ontwerp Koninklijk Besluit

Art. 78 lid 2 Onteigeningswet

B&W

B

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

8

Terinzagelegging en openbare kennisgeving in huis- aan huis blad van Koninklijk Besluit

Art. 78 lid 7 Onteigeningswet

B&W

B

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

9

Afgeven en verzending bewijs terinzagelegging

Art. 23 jo 78 lid 2 Onteigeningswet

B&W

B

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

10

Voordragen van verzoekbesluit aan de Kroon

Art. 79 Onteigeningswet

B&W

B

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

Dit omvat mede het verzoek aan de Kroon om gronden niet op te nemen in het verzoekbesluit, indien deze lopende het traject door minnelijk overleg zijn verkregen

11

Indienen van verzoek bij de rechtbank tot benoeming rechter-commissaris en deskundigen, bepaling descente

Art. 54a jo 80 lid b Onteigeningswet

B&W

B

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

12

Het vertegenwoordigen van de gemeente Nijmegen bij het passeren van notariële akten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, de kadastrale splitsing van onroerend goed in appartementsrechten en het verlenen van kwijting voor het ontvangen van koopsommen

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

CM

Strategisch adviseur ST10

MW ST10: adviseur Grondzaken; MW ST20: adviseur Grondzaken

13

Het verlenen van volmacht aan de behandelende notariële medewerkers om de gemeente te vertegenwoordigen bij het passeren van (transport)akten

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

CM

Strategisch Adviseur ST10

MW ST10: adviseur Grondzaken

MW ST20: adviseur Grondzaken

14

Het besluiten tot kadastrale splitsing van onroerende zaken bij het Kadaster

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

15

Toestemming verlenen tot vestiging van zakelijke rechten op onroerende zaken die vallen onder de Overeenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

Betreft schoolgebouwen waartoe de gemeente op basis van de Overeenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting een aankoopplicht heeft

16

Uitoefenen van het voorkeursrecht conform artikel 5.3 van de Overeenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting inzake de voorgenomen onttrekking van terreinen en gebouwen aan de onderwijsbestemming

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

Betreft schoolgebouwen en terreinen waartoe de gemeente op basis van de Overeenkomst Doordecentralisatie in verband met haar aankoopplicht een voorkeursrecht heeft

17

Het besluiten tot verkoop van bouwkavels voor woningbouw in een door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde planexploitatie

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

CM

Bij verkoop aan projectontwikkelaars geldt een bovengrens van €1.000.000,- per transactie

18

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot aankoop of verkoop van onroerende zaken en/of de vestiging van zakelijke rechten met een aan- en of verkoopwaarde tot maximaal € 50.000,-

Artikel 160 lid 1sub d Gemeentewet

B&W

CM

Betreft incidentele kleinschalige grondtransacties veelal op initiatief van nutsbedrijven of particulieren

19

Besluiten om overeenkomsten inzake aan- en verkoop van gronden waartoe door het college is besloten op details c.q. ondergeschikte punten aan te passen, dan wel nader uit te werken

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

CM

20

Besluiten op verzoeken van in verkoopcontracten opgenomen mogelijkheden van toestemming en/of vrijstelling van bijzondere voorwaarden en, hoewel niet contractueel vastgelegd, naar aard en strekking vergelijkbare verzoeken

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

21

Besluiten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst (opnemen van bepalingen inzake financiële bijdragen aan grondexploitatie en ruimtelijke ontwikkelingen + verrekening van planschade)

Art. 6.24 Wro

B&W

CM

Indien het gaat om een overeenkomst die ziet op een particuliere/niet bedrijfsmatige ontwikkeling van maximaal twee woningen, niet op gemeentegrond

22

Ondertekening van overeenkomsten waartoe door het college is besloten

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

CM

23

De terinzagelegging, bekendmaking, het verzenden van mededeling en verstrekking van documenten

Art. 7 lid 1 en lid 2

Art. 8 lid 1

Art. 9 lid 5 Wet voorkeursrecht gemeenten

Art. 6.24 lid 3 Wro Art. 6.2.12 Bro

B&W

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

24

Het besluit tot voornemen aankoop tegen nader overeen te komen voorwaarden

Art. 12 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten

B&W

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

25

Het verzoek aan de rechtbank een oordeel te geven over de prijs

Art. 13 lid 1 en 2 Wet voorkeursrecht gemeenten

B&W

MW ST10: strategisch adviseur Grondzaken

26

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen die voortvloeien uit overeenkomsten inzake onroerende zaken en het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

CM

Het betreft hier bijvoorbeeld rechtsgedingen in verband met aan- en verkoop van gronden, anterieure overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten of realisatieovereenkomsten

27

Opstellen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van gerechtelijke procedures inzake onroerende zaken

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

CM

28

Optreden ter zitting in het kader van procedures inzake onroerende zaken

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

CM

MW ST10: adviseur Grondzaken

MW ST20: adviseur Grondzaken

Subsidies

28a

Ondertekening van subsidiebesluiten waartoe door B&W is besloten

59a Gemeentewet

B&W

B

CM

28b

Besluiten tot wijziging of intrekking verleende subsidies

Art. 4:48-4:50 Awb en NKS 2019

B&W

CM

29

Besluiten inzake:

- subsidieverlening en subsidievaststelling, inclusief weigering en intrekking van subsidie en wijziging van het subsidiebedrag;

- het verlenen van voorschotten en het verbinden van voorwaarden daaraan;

- het verlengen van de beslistermijn;

- het vaststellen van het aanvraagformulier

Uitvoeringsregeling Ondernemersfonds 2015 - 2018

B&W

CM

Dit mandaat geldt alleen voor besluiten inzake een subsidie tot en met € 25.000,-, alsmede besluiten tot de vaststelling van subsidie tot € 100.000,- die gelijk zijn aan de verlening: CM

Van de in mandaat verstrekte subsidies wordt halfjaarlijks een overzicht aan het college aangeboden.

30

Besluiten inzake:

- subsidieverlening en subsidievaststelling, inclusief weigering en intrekking van subsidie en wijziging van het subsidiebedrag;

- het verlenen van voorschotten en het verbinden van voorwaarden daaraan;

- het verlengen van de beslistermijn;

- het vaststellen van het aanvraagformulier

Innovatieregeling winkelpanden binnenstad 2017-2018

B&W

CM

31

- besluiten op een aanvraag

- verplichtingen opleggen bij subsidieverlening

- besluiten op een aanvraag tot subsidievaststelling

- besluiten tot intrekken en/of wijzigen van subsidie

- loten indien een subsidieplafond wordt overschreden doordat op een dag meerdere aanvragen binnenkomen

Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren en Huurders 2015

B&W

CM

31a

- besluiten tot subsidieverlening en subsidievaststelling tot maximaal € 25.000, inclusief weigering en intrekking van subsidie en wijziging van het subsidiebedrag

- verlenen van voorschotten en verbinden van voorwaarden daaraan

- verlengen van de beslistermijn

-vaststellen van het aanvraagformulier

Uitvoeringsregeling Aanjaagfonds Energietransitie Nijmegen 2020 voor bedrijven en bewoners-initiatieven

B&W

CM

31b

-besluiten over verlenen en vaststellen subsidie

-verzoeken om aanvullende informatie

-verbinden van nadere voorwaarden

Art. 4 Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Nijmegen 2022

B&W

CM

CM is bevoegd tot ondermachtiging aan uitvoerende partijen

31c

Subsidiebevoegdheden afdelingen 4.2.3 tot en met 4.2.7 van de Algemene wet bestuursrecht

Subsidieregeling voor aanschaf- en installatiekosten laadpaal voor elektrische bestelauto’s 2022-2024

B&W

CM

Strategisch beleidsadviseur ST30

32

- toekennen of afwijzen van starterslening

- hoogte van de lening vaststellen

- beoordelen van aanvragen en van financiële steun op grond van andere leningen

- voorschriften aan de lening verbinden

- verstrekken van aanvraagformulieren

- geheel of gedeeltelijk intrekken van de toekenning van een lening

Art. 4, 5, 7, 8 Verordening VROM startersregeling gemeente Nijmegen

B&W

CM

33

- aanwijzen toegelaten bouwbegeleider

- toekennen of afwijzen van starterslening

- hoogte van de lening vaststellen

- beoordelen van financiële steun op grond van andere leningen

- voorschriften aan de lening verbinden

- geheel of gedeeltelijk intrekken van de toekenning van een lening

Art. 4, 5, 6, 8 Verordening Ik Bouw Betaalbaar gemeente Nijmegen (IBBN)

B&W

CM

34

- vaststellen van het aanvraagformulier

- aanvrager voordragen bij SVn

- ontvangt van aanvraag bevestigen

- aanvullende gegevens vragen

- aanvraag buiten behandeling laten

- aanvragen in volgorde afhandelen

- beslissen op aanvragen, incl. toekennen of afwijzen van aanvragen

- voorschriften aan de lening verbinden

- geheel of gedeeltelijk intrekken van een toekenningsbesluit voor een lening

Art. 7, 8, 9, 10, 11, 13 Verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen 2016

B&W

CM

35

- vaststellen van het aanvraagformulier

- aanvrager voordragen bij SVn

- ontvangt van aanvraag bevestigen

- aanvullende gegevens vragen

- aanvraag buiten behandeling laten

- aanvragen in volgorde afhandelen

- beslissen op aanvragen, incl. toekennen of afwijzen van aanvragen

- voorschriften aan de lening verbinden

- geheel of gedeeltelijk intrekken van een toekenningsbesluit voor een lening

Art. 6, 8, 9, 10, 11, 13 Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Gemeente Nijmegen 2016

B&W

CM

35a

-besluiten op aanvragen

-uitoefening van de (overige) bevoegdheden in de afdelingen 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 en 4.2.7 van de Awb

Subsidieregeling Vrijheid Rijk van Nijmegen 2022

B&W

CM

Incidentele milieusubsidies programma Duurzaamheid

Titel 4.2 Awb

36

Besluiten tot verlenen van subsidies tot en met € 10.000

B&W

CM

37

Besluiten tot het weigeren van subsidieaanvragen tot en met € 10.000,-

B&W

CM

38

Het ondertekenen van beschikkingen tot verlenen van subsidies tot en met € 10.000,- en weigeren van subsidieaanvragen tot en met € 10.000,- na besluitvorming door college

B&W

CM

Subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer en Subsidieregeling Groendaken

39

Vaststellen aanvraagformulieren

Art. 2.1. lid 2 en artikel 3.1 lid 2

B&W

CM

40

Besluiten over aanvraag subsidieverlening met aanvullende voorschriften

B&W

CM

41

Besluiten over aanvraag subsidievaststelling

B&W

CM

42

Besluiten over intrekking en verlenging termijn

Art. 4.1

B&W

CM

Subsidieregeling brom- en snorfietsen

42a

Besluiten op aanvragen om subsidie voor sloop

Art. 2.2

B&W

CM

Strategisch beleidsadviseur ST30

42b

Besluiten op aanvragen om subsidie aanschaf

Art. 2.3

B&W

CM

Strategisch beleidsadviseur ST30

42c

De (overige) bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van de afdelingen 4.2.3 (subsidieverlening), 4.2.4 (verplichtingen subsidieontvanger), 4.2.5 (subsidievaststelling), 4.2.6 (intrekking en wijziging) en 4.2.7 (betaling en terugvordering) van de Awb

B&W

CM

Strategisch beleidsadviseur ST30

Detector(verbod)

43

Aanwijzen terreinen waarvoor detectorverbod geldt

Art. 5:38 lid 1 Apv

B&W

CM

44

Beslissen inzake vergunning tot gebruik van een metaaldetector

Art. 5:38 lid 2 Apv

B&W

CM

Archeologie

45

Het goedkeuren van archeologische rapporten en een programma van eisen

Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) / Besluit archeologische monumentenzorg

B&W

MW ST40: senior beleidsadviseur Archeologie

46

Selectiebesluiten met betrekking tot archeologie

Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) / Besluit archeologische monumentenzorg

B&W

MW ST40: senior beleidsadviseur Archeologie

MW ST40: adviseur Archeologie en Cultuurhistorie

MANDAATREGISTER AFDELING STADSREALISATIE (SR00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Bouwverordening

1

Beslissen over ontheffingen

Art. 2.7.5 Bouwverordening

B&W

M SR30

Nadeelcompensatieverordening

2

Procedure volgen: art. 3 lid 4 en 5, art. 6, art. 8 lid 3 en 6, artikel 10 lid 4

B&W

CM

3

Niet in behandeling nemen van verzoek / kennelijk ongegrond verzoek

Art. 4

B&W

CM

4

Het toekennen van nadeelcompensatie van maximaal € 50.000,-

Art. 10

B&W

CM

Mits de schadeadviescommissie hierover een positief advies geeft

5

Verlenen van een voorschot op een toe te kennen nadeelcompensatie tot een maximum van 50% van de gevraagde vergoeding met een bovengrens van € 25.000,-

B&W

CM

Mits de schadeadviescommissie hierover een positief advies geeft. Er dient altijd een volledig gedocumenteerde aanvraag te zijn die om advies is voorgelegd aan de schadeadviescommissie.

Algemene wet bestuursrecht

6

Toepassing geven aan afdeling 3.4 Awb (voeren van uniforme openbare voorbereidingsprocedure)

B&W

M SR30

M SR40

7

Besluiten om toepassing te geven aan 3.4 Awb bij besluiten waarvoor dit op grond van de wet niet is voorgeschreven.

Art. 3.10 Awb

B&W

M SR30

M SR40

8

Toepassing geven aan titel 4.1 Awb (bepalingen over beschikkingen)

B&W

M SR30

M SR40

Handhaving Wet Bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer en bij of krachtens die wetten vastgestelde algemene maatregelen van bestuur, regelingen of verordeningen;

Handhaving van het verbod op geluidsoverlast APV artikel 4.1.1

9

Beslissen op verzoek tot handhaving zonder dat overtredingen zijn geconstateerd

B&W

M SR40

10

Beslissen op verzoek tot handhaving waarbij overtredingen zijn geconstateerd

B&W

CM

11

Bestuursdwang/dwangsom besluit

B&W

CM

Het gaat om het eerste dwangsombesluit voor een overtreding en betreft louter milieufactoren.

12

Invordering van verbeurde dwangsom

Art. 5:37 Awb

B&W

CM

Het is hierbij niet van belang of het besluit tot opleggen van een dwangsom in (onder)mandaat is genomen of niet

13

Beslissen op verzoek opheffen dwangsom

Art. 5:34 Awb

B&W

M SR40

14

Uitvoering van bestuursdwang (bijvoorbeeld sluiting van een - deel van een - inrichting)

B&W

Zie nadere bepalingen

Voor de uitvoering van bestuursdwang wordt per geval een medewerker gemachtigd

Besluit lozen buiten inrichtingen

15

Bevoegdheden met betrekking tot de mogelijkheden om maatwerkvoorschriften te stellen of om maatregelen met een gelijkwaardig beschermingsniveau vast te stellen

Art. 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.6, 3.10, 3.22, 3a.4, 3a.5, 5.4 Blbi

B&W

M SR40

Besluit Lozing afvalwater huishoudens

16

Bevoegdheden met betrekking tot de mogelijkheden om maatwerkvoorschriften te stellen of om maatregelen met een gelijkwaardig beschermingsniveau vast te stellen

Art. 3, 4, 5

B&W

M SR40

Wet Geluidhinder, zones

17

Zones rond industrieterreinen:

Onderzoek doen, ontvangen van besluiten en informatie, informatie beheren en opvragen

Art. 42, 63, 163 lid1, 165 lid 1, 170 Wgh

B&W

M SR30

18

Zones rond wegen:

Onderzoek doen, ontvangen en kennis geven van informatie, het voorbereiden van saneringsprogramma’s

Art.77, 79, 80, 81

Art 87j, 89, 90

B&W

M SR30

Het nemen van een besluit volgens art. 81 is niet gemandateerd, het bekend maken van het besluit wel.

Het vaststellen van een programma volgens art 89 is niet gemandateerd, het voorbereiden ervan wel.

19

Wet geluidhinder, besluiten tot vaststellen van een hogere waarde en uitvoeren van de betreffende procedure

Art. 110a lid 1, lid 2 en lid 6

B&W

M SR30

A. Bij samenhang met het vaststellen of herzien van een bestemmings-, uitwerkings- of wijzigingsplan Wro dan wel een projectafwijkingsbesluit Wabo

20

Ontwerpbesluit

B&W

M SR30

21

Definitief besluit zonder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit

B&W

M SR30

22

Definitief besluit met zienswijzen tegen het ontwerpbesluit

B&W

CM

B. Gebruiksontheffing Wabo

23

Definitief besluit

M SR30

C. Overige gevallen

24

Ontwerpbesluit

B&W

M SR30

25

Definitief besluit zonder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit

B&W

M SR30

26

Definitief besluit met zienswijzen tegen het ontwerpbesluit

B&W

CM

Wet geluidhinder, overige bevoegdheden in verband met hogere waarde-besluiten

27

Overleg met andere gemeenten, treffen van gevelisolatiemaatregelen

Art. 110b, 111, 111a, 112 Wgh

B&W

M SR30

Wet milieubeheer, geluidbelastingkaarten en actieplannen, geluidproductieplafonds

28

Kennis geven van besluiten en informatie, overleg voeren

Art. 11.7, 11,9, 11.13, 11.16 Wm

B&W

M SR30

29

Verzoek wijziging productieplafond

11.31 Wm

B&W

M SR30

Besluit geluidhinder

30

Treffen van gevelisolatiemaatregelen, onderzoek doen, ontvangen en kennis geven van besluiten en informatie

Art. 2.4, 3.10, 4.3, 4.17, 4.18, 4.23, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10

B&W

M SR30

Het vaststellen van een maatregelenprogramma volgens art 4.18 is niet gemandateerd, de voorbereiding daarvan wel.

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

31

Verplichtingen en bevoegdheden van de subsidieontvanger, saneringsprogramma voorleggen aan Minister

Art. 4, 21, 27, 30 lid 1, 31 33, 33a, 35, 36, 39, 40, 40b, 41, Ssv

B&W

M SR30

Niet gemandateerd zijn bevoegdheden van de subsidieontvanger volgens andere dan de genoemde artikelen of artikelleden.

Het vaststellen van een saneringsprogramma volgens art 41 en 42 is niet gemandateerd, de voorbereiding daarvan wel.

Wet bodembescherming (Wbb)

32

Het nemen van besluiten en het uitoefenen van andere bevoegdheden op grond van de Wet bodembescherming

Art. 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 39b, 39c, 39d, 39f, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 55, 65, 66 lid 1, 67, 87a Wbb

B&W

M SR40

Uitsluitend de bevoegdheden en besluiten uit de genoemde artikelen en artikelleden zijn gemandateerd

33

Bevoegdheid bij ernstige verontreiniging t.g.v. ongewoon voorval

Art. 30, 31 Wbb

B&W, B

CM

Besluit en Regeling Uniforme Saneringen (BUS en RUS)

34

Het nemen van besluiten en het uitoefenen van andere bevoegdheden op grond van het BUS en het RUS

Art. 6, 6a, 8, 10, 11, 13, 14 BUS

Art. 1.3, 1.4, 2.1, 3.2.6, 4.1, 4.2 RUS

B&W

M SR40

Verordening bodembescherming Nijmegen

35

Vaststellen van meldingsformulieren

B&W

M SR40

Lozingenbesluit bodembescherming

36

Het verlenen van ontheffing voor een lozing in de bodem

Art. 5, 11, 14, 21, 24, 25, 28 en 30

B&W

M S40

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

37

De taken en bevoegdheden op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering, die aan het college van burgemeester en wethouders zijn overgedragen in het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen van 16 december 2005 (Stb. 2005, 681), gewijzigd op 6 december 2006 (Stb. 2006, 637)

B&W

M SR40

In het Delegatiebesluit zijn alle taken en bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, overgedragen die de Minister van VROM heeft op grond van hoofdstuk 3 en de artikelen 40 en 40a van het Besluit, met uitzondering van de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels bij ministeriële regeling. De mandatering betreft alleen hoofdstuk 3 van het Besluit.

38

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.3 Awb betreffende subsidieverlening

B&W

M SR40

39

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.4 Awb betreffende verplichtingen van de subsidieontvanger

B&W

M SR40

40

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.5 Awb betreffende de subsidievaststelling

B&W

M SR40

41

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.6 betreffende intrekking en wijziging van de subsidie

B&W

M SR40

42

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.7 Awb betreffende betaling en terugvordering van de subsidie

B&W

M SR40

43

Melden van een aanvraag om subsidieverlening bij Onze Minister

Art. 26

B&W

M SR40

44

Jaarlijks indienen van een aanvraag om een bijdrage ter vergoeding van subsidie en betaling van voorschotten aan derden

Art. 27

B&W

M SR40

45

indienen van een aanvraag om een voorschot op de bijdrage

Art. 27

B&W

M SR40

Algemene Plaatselijke Verordening

46

Verlenen van ontheffing van het verbod voor het veroorzaken van geluidshinder

Art. 4:6 Apv

B&W

M SR30

Bestemmingsplannen

47

Besluit tot verlengen van de beslistermijn bij toepassen van de coördinatieregeling (afdeling 3.6)

Art. 3.31 lid 3 sub g Wro

B&W

M SR30

48

Opheffen verbod tot het wijzigen van het gebruik van gronden die zijn begrepen in een voorbereidingsbesluit

Art. 3.7 lid 4 Wro

B&W

M SR30

Projectafwijkingsbesluiten

Een projectafwijkingsbesluit is onderdeel van de omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan enkel- of meervoudig zijn (de vergunning kan betrekking hebben op 1-of meer verschillende activiteiten) en kan in twee fasen worden aangevraagd. M is bevoegd te beslissen op de aanvraag voor omgevingsvergunning als de meervoudige aanvraag geen betrekking heeft op de activiteiten Milieu en Bouwen. Op een aanvraag om een beschikking met betrekking tot de eerste of tweede fase wordt beslist door het hoofd dat bevoegd zou zijn te beslissen op een aanvraag wanneer deze in een keer zou zijn ingediend.

M die is gemandateerd om te beslissen op aanvragen voor omgevingsvergunning, is ook gemandateerd dan wel gemachtigd om in die gevallen en situaties te beslissen over handhaving, tenzij B&W daartoe bevoegd is (zie handhaving ruimtelijke ordening).

49

Opstarten procedure projectafwijkingsbesluit

Art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo

B&W

M SR30

Met de PH wordt overlegd om de procedure voor de grote planologische afwijking al dan niet in gang te zetten

50

Vaststellen projectafwijkingsbesluit

Art. 2:4 lid 1 Wabo

B&W

M SR30

Als er zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit wordt de PH hierover geïnformeerd. Indien verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist, dan vraagt het college aan de raad een vvgb.

Planschade

51

Heffen van een recht van de indiener van de aanvraag om vergoeding van de planschade

Art. 6.4 lid 1 Wro

B&W

M SR30

52

Het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag

Art. 6.1 juncto 6.4 Wro

B&W

M SR30

53

Terugbetaling van het door de aanvrager betaalde recht indien op de aanvraag positief wordt beslist

Art. 6.4 lid 4 Wro

B&W

M SR30

54

Besluit tot aangaan (planschade)verhaalsovereenkomst

Art. 6.4a Wro

B&W

CM

55

Ondertekening (planschade)verhaalsovereenkomst

Art. 171 Gemeentewet

B

CM

56

Afwijzen aanvraag indien de aanvraag kennelijk ongegrond is

Art. 6.1.3.1 Bro

B&W

M SR30

57

Het afwijzen van een aanvraag op basis van het externe deskundigenadvies

Art. 6.1 juncto 6.4 Wro

B&W

M SR30

Tenzij er wordt afgeweken van het externe advies

58

Het toekennen van een financiële vergoeding tot en met een bedrag van € 25.000,-

Art. 6.1 juncto 6.4 Wro

B&W

M SR30

Tenzij er wordt afgeweken van het externe advies

59

Het herzien van een besluit op een aanvraag om planschade (als gevolg van een verzoek of ambtshalve)

Art. 6.1 juncto 6.4 Wro

B&W

M SR30

- Tenzij door de herziening het uit te keren bedrag wordt verhoogd met meer dan € 5.000,-.

- Tenzij er wordt afgeweken van het externe advies.

60

Het toekennen van kosten voor bijstand

Art. 6.1 juncto 6.5 Wro

B&W

M SR30

61

Aanwijzen adviseur

Art.6.1.3.2 Bro

B&W

M SR30

62

Beslissen op een verzoek tot wraking

Planschadeverordening

B&W

M SR30

Handhaving Ruimtelijke ordening

63

Zorgdragen voor de bestuursrechtelijke handhaving

Art. 7.1 Wro

Art. 5.2 Wabo

B&W

CM

64

Aanwijzen van ambtenaren belast met toezicht op naleving van het bij of krachtens de betrokken wet bepaalde binnen hun ambtsgebied

Art. 5.10 lid 3 Wabo

Art. 5.11 Awb

B&W

M SR30

65

Aanwijzen van personen, niet zijnde toezichthouders, die toezicht hebben tot alle terreinen en gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover dat redelijkerwijs voor de uitvoering van de wet noodzakelijk is

Art. 10.2 lid 1 sub c

B&W

M SR30

66

Vooraanschrijving

B&W

CM

M SR30

conform stappenplan

67

Afwijzing verzoek om handhaving waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd

B&W

CM

M SR30

68

Afwijzing verzoek om handhaving waarbij wel overtredingen zijn geconstateerd

B&W

CM

69

Besluit tot niet in behandeling nemen verzoek

B&W

CM

M SR30

Alleen een belanghebbende als bedoeld in de Awb kan een verzoek om handhaving indienen

70

Het zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing stillegging van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning

artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder b Wabo op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 Awb

M SR30

Toezichthouder RO SR30

71

Een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wet inhoudende dat het bouwen, gebruiken of slopen van het bouwwerk wordt gestaakt of dat voorzieningen, met inbegrip van het slopen van het bouwwerk, gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid, worden getroffen

Art. 5.17 Wabo

B&W

CM

M SR30

Het betreft de bouw- en sloopstop en het staken van gebruik. De M kan er voor kiezen om het besluit aan de CM voor te leggen.

72

Besluit tot opleggen dwangsom

B&W

CM

M SR30

- dwangsom tot € 5.000 per overtreding: M SR30

- dwangsom tot € 25.000 per overtreding: CM

- boven de €25.000 per overtreding: B&W

73

Het besluit tot invordering dwangsom (incl. kosten bestuursdwang of verbeurde dwangsommen)

Art. 5:37 Awb

(4:86 jo 5:25 lid 6 Awb)

B&W

CM

M SR30

Het is hierbij niet van belang of het besluit tot opleggen van een dwangsom in (onder)mandaat is genomen of niet

74

Besluit om niet tot invordering over te gaan

B&W

CM

M SR30

Boven de € 25.000 blijft B&W bevoegd.

75

Wijzigen of intrekken dwangsom

B&W

CM

M SR30

Intrekking geschiedt door degene die het in te trekken besluit heeft genomen. Wijziging in nieuw besluit geschiedt conform de hierboven gestelde regels.

76

Verlengen van begunstigingstermijn (als in handhavingsbesluiten een termijn is gesteld)

B&W

CM

M SR30

77

Beslissen t.a.v. betalingsregeling alsmede het intrekken of wijzigen van de beschikking betalingsregeling

Art. 4:94 en 4:96 Awb

B&W

M SR30

Aan de betalingsregeling kunnen voorschriften worden verbonden. De beschikking kan ook het weigeren van een betalingsregeling inhouden.

78

Dwangbevel

Art. 5:10 lid 2 Awb

B&W

M SR30

Optreden in rechte

79

Opstellen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van gerechtelijke procedures bij de Raad van State en in het kader van administratieve bezwaar- en beroepsprocedures

M SR40

MW SR30

80

Optreden ter zitting in het kader van procedures als bedoeld onder het vorige punt

MW SR30

MW SR40

Certificatie Schema-Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

81

Instemming met uitvoering van opsporing

Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

B&W

M SR40

 • MANDAATREGISTER AFDELING VASTGOED, SPORT en ACCOMMODATIES (VA00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

1

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten voor onroerende zaken in beheer bij de afdeling VSA en het verrichten van handelingen ter voorbereiding op de rechtsgedingen

B&W

CM VA00

2

Het optreden ter zitting in het kader van de onder nr. 1 genoemde procedures

B

M VA10, M VA20, M VA50, M VA60, Portefeuillemanagers Vastgoed VA20

3

Besluiten om overeenkomsten inzake aan- en verkoop van onroerende zaken en/of het vestigen, beëindigen of wijzigen van zakelijke rechten waartoe door het college is besloten op details c.q. ondergeschikte punten aan te passen, dan wel nader uit te werken

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

M VA20

4

Ondertekening van overeenkomsten waartoe door of namens het college is besloten:

- tot aankoop of verkoop van onroerende zaken

- tot het vestigen, beëindigen of wijzigen van zakelijke rechten

Art. 171 Gemeentewet

B

M VA20, Portefeuillemanagers Vastgoed VA20

5

Verlenen van een huisvestingsvergunning bij selectieve woningtoewijzing in de aangewezen gebieden die in beheer zijn bij bureau vastgoed

Art. 15 Huisvestingswet jo art. 8 en 10 Wbmgp

B&W

CM VA00

Een huisvestingsvergunning weigeren of onder voorwaarden verstrekken valt niet onder het mandaat van de CM VA00

6

Besluiten overeenkomst aan te gaan tot verkoop van een maycretewoning

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

CM VA00

7

Besluiten tot het vestigen, wijzigen of beëindigen van zakelijke rechten met een financiële waarde voor de opstal van maximaal 15.000,-- en/of een canon of retributie van maximaal € 10.000,-- per jaar

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

M VA20

Bevoegdheid van gevolmachtigde alleen geldig na een akkoord van de budgethouder

8

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot aankoop of verkoop van onroerende zaken met een aan- of verkoopwaarde tot maximaal € 50.000,--

Art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet

B&W

M VA20

Bevoegdheid van gevolmachtigde alleen geldig na een akkoord van de budgethouder

9

Het verlenen van volmacht aan de behandelende notariële medewerkers om de gemeente te vertegenwoordigen bij het passeren van transportakten

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

M VA20, Portefeuillemanagers Vastgoed VA20

10

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die betrekking hebben op de exploitatie en het gebruik van de bij de afdeling VSA  in beheer zijnde objecten

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

M VA10, M VA20, M VA50, M VA60, Portefeuillemanagers Vastgoed VA20

10a

Uitoefenen van stemrecht binnen een VVE-vergadering waarvan het appartementsrecht wordt beheerd binnen de afdeling VSA

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

B

M VA20, Portefeuillemanagers Vastgoed VA20, Asset manager VA20

11

Aangaan, beheren, wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten van de gemeentelijke wijk- en sportaccommodaties

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

M VA10

M VA50

M VA60

MW verhuur VA10 en VA65

Bevoegdheid MW verhuur VA10 en VA65 geldt slechts voor overeenkomsten op uurbasis en voor huurbedragen die lager zijn dan € 500,-

12

Besluiten tot het aanvragen van een vergunning of het aanvragen van een wijziging van een vergunning ex artikelen 3 juncto 37 aanhef onder a Alcoholwet

B&W

M VA50

M VA60

Betreft het aanvragen van vergunningen bij Gedeputeerde Staten ten behoeve van de gemeentelijke accommodaties waar alcohol wordt geschonken

13

Besluiten op verzoeken van in verkoopcontracten opgenomen mogelijkheden van toestemming en/of vrijstelling van bijzondere voorwaarden en, hoewel niet contractueel vastgelegd, naar aard en strekking vergelijkbare verzoeken

Art. 160 lid 1 sub d Gemeentewet

B&W

M VA20

14

Het ontzeggen van de toegang tot de ruimten van de desbetreffende afdeling aan burgers, indien dat dringend noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden en activiteiten in die ruimten

B&W

CM VA00

M VA50

M VA60

Subsidies ten behoeve van het programma Sport en Accommodaties

15

Besluiten tot het verlenen en weigeren van subsidies tot en met € 15.000,-

Art. 4:29 Awb

Art. 4:25 en 4:35 Awb en NKS 2019

B&W

M VA50

16

Het ondertekenen van beschikkingen tot verlenen, vaststellen, intrekken, wijzigen of weigeren van subsidies, danwel tot het verlenen van een voorschot daarop, na besluitvorming door college of namens het college

B&W

M VA50

17

Besluiten tot vaststellen van subsidies

Art. 4:42 Awb

B&W

M VA50

Het verlenen van subsidie valt hier niet onder

18

Besluiten tot intrekking of wijziging verleende subsidies

Art.4:48-4:50 Awb en NKS 2019

B&W

M VA50

Vaststelling hoger dan verleende bedrag: altijd nieuw voorstel. Betekent dus opnieuw eerst verlening.

19

Besluiten tot verlenen van voorschot en verbinden van voorwaarden daaraan nadat besluit tot verlening van subsidie is genomen

Art. 4:95 Awb en NKS 2019

B&W

M VA50

20

Besluiten tot verlenen van voorschot voordat besluit tot verlening van subsidie is genomen bij voorschotten tot en met € 100.000,-

B&W

M VA50

21

Terugvorderen subsidiebedrag of terugvorderen voorschot van een subsidiebedrag

Art. 4:57 Awb

B&W

M VA50

22

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een subsidieaanvraag

Art. 4:5 Awb

B&W

M VA50

23

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom in geval van ingebrekestellingen in het kader van aanvragen om subsidie

Art. 4:17 - 4:20 Awb

B&W

M VA50

Het betreft hier enkele bevoegdheden in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

MANDAATREGISTER AFDELING VEILIGHEID, JURIDISCHE ZAKEN EN BESTUURSONDERSTEUNING EN -ADVIES (VJ00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

BUREAU JURIDISCHE ZAKEN (VJ50)

Participatiewet (Pw)

1

Verzoeken aan belanghebbende om relevante inlichtingen te verstrekken

Art. 17 lid 1 en 2 jo. Art. 60 lid 2 Pw

B&W

M VJ50

2

Vaststellen van de identiteit van belanghebbende

Art. 17 leden 3 en 4 Pw

B&W

M VJ50

3

Aanhangig maken domiciliegeschil

Art. 42 Pw

B&W

M VJ50

4

Verhalen van de kosten van bijstand in rechte

Art. 62e, 62g lid 2 en 62h Pw

B&W

M VJ50

5

Opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 64 Pw

B&W

M VJ50

Er is mandaat verleend aan Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding

6

Het doen van aangifte van een misdrijf zoals bedoeld in dit artikel

Art. 66 Pw

B&W

M VJ50

7

Het geven van inlichtingen aan de in dit artikel genoemde instanties

Art. 67 Pw

B&W

M VJ50

8

Besluiten tot het opschorten van de terugbetalingsverplichting bij terugvordering hangende de bezwaarprocedure

Art. 78 e.v. Pw

B&W

M VJ50

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

9

Geven van toestemming betreffende uitwinning

Art. 16 onder e Bbz 2004

B&W

M VJ50

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

10

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 45 Ioaw

B&W

M VJ50

11

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaw genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaw

B&W

M VJ50

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

12

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties, verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 45 Ioaz

B&W

M VJ50

13

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaz

B&W

M VJ50

Bezwaar, beroep en informele aanpak en overige gerechtelijke procedures

Hoofdstuk 6 en 7 Algemene wet bestuursrecht

14

Geven van een termijn aan de indiener van een bezwaar om een verzuim te herstellen

Art. 6:6 Awb

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

15

Verzending van bericht van ontvangst

Art. 6:14 lid 1 Awb

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

16

Doorzending van bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan; mededeling van doorzending aan de afzender

Art. 6:15 lid 1 Awb

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

17

Toezending van de stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Awb

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

18

Beslissen op verzoek in te stemmen met rechtstreeks beroep bij administratieve rechter

Art. 7:1a Awb

B&W

B

M VJ50

Na overleg met PH

19

Na instemming rechtstreeks beroep doorzenden van bezwaarschrift aan bevoegde rechter

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

20

Uitnodigen, (afzien van) horen en evt. nader horen van belanghebbenden, getuigen en deskundigen

Art. 7:2, 7:3, 7:8, 7:9 Awb

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

21

Ter inzage legging van stukken en kennisgeving daarvan aan belanghebbenden

Art. 7:4 lid 2 en 3 Awb

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

22

Besluit om bepaalde stukken niet ter inzage te leggen, dan wel slechts aan bepaalde gemachtigden

Art. 7:4 lid 6,7,8 Awb

B&W

B

M VJ50

23

Besluit of horen al dan niet in openbaarheid plaatsvindt

Art. 7:5 Awb

B&W

B

M VJ50

24

Besluit om belanghebbenden niet in elkaars aanwezigheid te horen

Art. 7:6 lid 2 Awb

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

25

Toezending van het verslag van horen aan bij het horen niet aanwezige belanghebbenden; besluit om die toezending achterwege te laten

Art. 7:6 lid 3 en 4 Awb

B&W

B

M VJ50

26

Verdaging van de beslistermijn en mededeling daarvan aan de belanghebbende

Art. 7:10 Awb

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

Bepalingen over bezwaar, beroep, indienen zienswijzen en gerechtelijke procedures

27

Het nemen van een besluit dan wel het vastleggen van afspraken , voortvloeiende uit het traject informele aanpak

B&W

B

M VJ50

Na overleg met primaire afdeling.

Na overleg met budgethouder als er sprake is van financiële consequenties, niet zijnde proceskosten.

28

Besluiten tot niet-ontvankelijkverklaring van een bezwaarschrift

Art. 6:6 Awb

B&W

B

M VJ50

29

Beslissen op bezwaren gericht tegen besluiten genomen op grond van mandaatregisters

B&W

M VJ50

Op het terrein van de afdeling Inkomen, Zorg en Leerrecht, het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en de GGD. Het mandaat geldt niet als het primaire besluit door de concernmanager of het college is genomen.

30

Beslissen op bezwaren gericht tegen besluiten genomen op grond van mandaatregisters

B&W

B

M VJ50

Dir

Op het terrein van de ODRN en de gemeentelijke afdelingen met uitzondering van afdeling Inkomen, Zorg en Leerrecht.

Het mandaat geldt niet als het primaire besluit door het college of de burgemeester is genomen. Bevoegdheid M VJ50: als het primaire besluit op het niveau van M/MW is genomen

Bevoegdheid Dir: als het primaire besluit op het niveau van CM is genomen, alsmede voor primaire besluiten afkomstig van de ODRN.

In beide gevallen na advisering door bureau JZ.

31

Beslissen op administratief beroep gericht tegen besluiten op verzoeken tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Art. 25 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

B&W

M VJ50

32

Beslissen op administratief beroep gericht tegen besluiten op verzoeken tot het verlenen van uitstel van betaling dan wel het treffen van een betalingsregeling gemeentelijke belastingen

25.7.1 Leidraad Invordering

B&W

M VJ50

33

Besluiten tot het instellen van hoger beroep en cassatie

Art. 160, lid 1, onder e Gemeentewet

B&W

B

M VJ50

In overleg met PH

34

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen namens de gemeente, het college of de raad en het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop

Art. 160 lid 1, onder e Gemeentewet

B&W

M VJ50

Tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

35

Opstellen en indienen van verweerschriften, verzoekschriften en andere stukken in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke of strafrechter en in het kader van administratieve bezwaar- en beroepsprocedures

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

36

Toezending van de stukken aan een gemachtigde in het kader van gerechtelijke procedures

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

37

Optreden ter zitting in het kader van procedures als bedoeld onder 35

B&W

B

M VJ50

MW VJ50

Ondermachtiging door de M VJ50 is toegestaan

Overig

38

Het verrichten van nieuwe meldingen of wijzigen of intrekken van eerder verrichte meldingen van verwerkingen van persoonsgegevens waartoe is besloten door of namens het college of de burgemeester

Art. 27 Wet bescherming persoonsgegevens

B&W

B

M VJ50

39

Verrichten van buitengerechtelijke rechtshandelingen inzake het vestigen van een pandrecht, hypotheekrecht of krediethypotheek, waarbij de gemeente Nijmegen partij is en dit in het belang is van de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten

B

Adviseur Rechtsbescherming VJ50

40

Het bijhouden van een register van gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt

Art. 27 Wet gemeenschappelijke regelingen

B&W

M VJ50

41

Openstellen en sluiten van de elektronische weg zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

Art. 2:15 Awb

B&W

M VJ50

42

Besluiten om elektronische ondertekening toe te staan

Afd. 2.3 Awb

B&W

M VJ50

Kan per afdeling of per besluittype dan wel soort stuk worden toegestaan.

Het zonder geschreven handtekening toezenden van stukken behoeft goedkeuring van de betreffende PH.

BUREAU VEILIGE EN WEERBARE STAD (VJ60)

Algemene wet bestuursrecht

Hfst 6 en 7. Bepalingen over bezwaar en beroep

43

Geven van een termijn aan de indiener van een bezwaar om een verzuim te herstellen

Art. 6:6 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

44

Verzending van bericht van ontvangst

Art. 6:14 lid 1 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

45

Doorzending van bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan; mededeling van doorzending aan de afzender

Art. 6:15 lid 1 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

46

Toezending van de stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

47

Beslissen op verzoek in te stemmen met rechtstreeks beroep bij administratieve rechter

Art. 7:1a Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

Na overleg met de portefeuillehouder

48

Na instemming rechtstreeks beroep doorzenden van bezwaarschrift aan bevoegde rechter

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

49

Uitnodigen, (afzien van) horen en evt. nader horen van belanghebbenden, getuigen en deskundigen

Art. 7:2, 7:3, 7:8, 7:9 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

50

Ter inzage legging van stukken en kennisgeving daarvan aan belanghebbenden

Art. 7:4 lid 2 en 3 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

51

Besluit om bepaalde stukken niet ter inzage te leggen, dan wel slechts aan bepaalde gemachtigden

Art. 7:4 lid 6,7,8 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

52

Besluit of horen al dan niet in openbaar plaatsvindt

Art. 7:5 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

53

Besluit om belanghebbenden niet in elkaars aanwezigheid te horen

Art. 7:6 lid 2 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

54

Toezending van het verslag van horen aan bij het horen niet aanwezige belanghebbenden; besluit om die toezending achterwege te laten

Art. 7:6 lid 3 en 4 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

55

Verdaging van de beslistermijn en mededeling daarvan aan de belanghebbende

Art. 7:10 Awb

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

Bezwaar en beroep

56

Besluiten tot het instellen van hoger beroep en cassatie voor zover het besluiten betreft genomen op grond van mandaatregisters

B&W

B

M VJ60

57

Opstellen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke of strafrechter en in het kader van administratieve bezwaar- en beroepsprocedures

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

58

Optreden ter zitting in het kader van procedures ten aanzien van besluiten die horen tot het taakgebied van bureau Veilige en weerbare stad

B&W

B

M VJ60

MW VJ60

MW VJ60: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

Algemene plaatselijke verordening Nijmegen

59

Beslissen op een aanvraag voor vergunning voor het gebruiken van een openbare plaats of een gedeelte daarvan, anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Art. 2:10

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

60

Aanwijzen periode waarin een rookverbod geldt in bossen of op heidegronden of binnen een afstand van dertig meter daarvan

Art. 2:18

B&W

M VJ60

61

Aanwijzen van gebieden en tijden gedurende welke het verboden is om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben

Art. 2:19

B

M VJ60

62

Beslissen op een aanvraag voor vergunning voor het organiseren van een evenement

Art. 2:24a

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

63

Geven van toestemming voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van een evenement

Art. 171 Gemeente-wet

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

64

Beslissen op een aanvraag voor een terrasvergunning

Artikel 2:30

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

65

Beslissen op een aanvraag voor exploitatievergunning met uitzondering van:

Art. 2:31

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

a. ten aanzien van de voorbereiding van het besluit: de adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB);

B

b. de beslissing nadat het LBB heeft geadviseerd;

B

c. een aanvraag om een vergunning voor een coffeeshop

B

66

De bestuurlijke handhaving m.b.t. een exploitatievergunning (inclusief verhaal en invordering)

Apv, Gemeentewet, Awb

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

Handhavingsbesluiten (last onder bestuursdwang of dwangsom) gericht op sluiting zijn uitgezonderd van dit mandaat

67

Beslissen op een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een escortbedrijf

Art.3:3

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

68

De bestuurlijke handhaving m.b.t. een exploitatievergunning escortbedrijven (inclusief verhaal en invordering)

Apv, Gemeentewet, Awb

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

69

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing inzake geluidhinderlijke activiteiten buiten de inrichting

Art. 4:6 lid 2

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

Alleen voor zover in combinatie met andere Apv-vergunningaanvragen

70

Beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod om een voertuig met gevaarlijke stoffen te parkeren

Art. 5:5a lid 2

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

71

Beslissen op een aanvraag voor vergunning voor standplaatsen

Art. 5:17

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

72

Aanwijzen van een plaats waar het kampeerverbod van artikel 4:18 lid 1 niet geldt

Art. 4:19

B&W

B

Alleen tijdelijke evenementenkampeerplaatsen in combinatie met een evenementenvergunning

Marktverordening

73

Besluiten op ontheffing van het verbod om op het marktterrein tijdens de duur van de markt met goederen, waren of consumptieartikelen ter promotie of verkoop rond te lopen en te rijden

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

74

Besluiten op een aanvraag voor een organisatievergunning

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

75

Intrekken van een organisatievergunning

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

76

Besluiten op een aanvraag voor een vergunning voor een vaste marktplaats, alsmede wijziging van de marktplaatsvergunning

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

77

Intrekken van een vergunning voor een vaste marktplaats

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

78

Het gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

79

Het uitsluiten van toewijzing voor het innemen van een dagplaats of standwerkersplaats

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

80

Het gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien er geen betalingsbewijs kan worden getoond

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

81

Opleggen van bestuursdwang en dwangsom alsmede invordering van de met handhaving gepaard gaande kosten ex afdeling 5.3 en 5.4 Algemene wet bestuursrecht inzake overtredingen van de Marktverordening 2017A en/of het Marktreglement 2018, alsmede uitoefening van de bevoegdheden uit paragraaf 3 “Handhavingsprotocol Markten” van de beleidsregel Handhaving Marktverordening Nijmegen 2017A

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

Marktreglement

82

Het bepalen van een andere locatie voor een markt die door middel van een organisatievergunning wordt georganiseerd

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

83

Maatregelen nemen indien de orde op de markt wordt verstoord of dreigt te worden verstoord

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

84

Afwijken van de standaardmaten

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

85

Vaststellen van een aanvraagformulier voor de aanvraag voor marktplaatsvergunning

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

86

Besluiten op het verzoek om vervangers op de marktplaatsvergunning te vermelden

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

87

Besluiten op een aanvraag tot:

- overschrijving van de marktplaatsvergunning,

- wijziging van de op de marktplaatsvergunning vermelde vervangers

- wijziging van de voorgeschreven afmetingen van de marktplaats

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

88

Afwijken van het gebruikmaken van openbare publicatie

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

89

Het wijzigen of intrekken van bestaande marktplaatsvergunningen en het ambtshalve verlenen van nieuwe marktplaatsvergunningen indien de markt geheel of gedeeltelijk opnieuw wordt ingedeeld

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

90

Het verrichten van de loting

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

91

Bepalen van een andere wijze van aanmelding voor een standwerkersplaats of dagplaats

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

92

Besluiten op een verzoek tot ontheffing voor het gebruik van eigen materiaal

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

93

Besluiten op een verzoek tot ontheffing voor voertuigen en geluidsapparatuur

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

94

Verlenen van schriftelijke toestemming voor kook-, bak- en braadinstallaties

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

95

Instemmen met vervanging

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

Wet op de Kansspelen

96

Beslissen op een aanvraag voor vergunning

Art. 3 lid 1

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

97

Verbieden van een klein kansspel

Art. 7c lid 2 en 3

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

98

Beslissen op een aanvraag voor vergunning voor het aanwezig hebben van één of meer speelautomaten

Art. 30b

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

Luchtvaartwet/Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen/Overgangsrecht Bignal

99

Beslissen op een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar in geval opstijgen met een vrije ballon

Art. 9 lid 2

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

Ballonvaarten die regelmatig plaatsvinden, bijvoorbeeld vanaf de Goffertweide vallen hieronder. Van de overige ballonvaarten dient vooraf overlegd te worden in een portefeuilleoverleg of deze onder het mandaat gebracht worden.

100

Beslissen op een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor een luchtvaartvertoning

Art. 158

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

Na voorafgaand overleg met de B

Verordening winkeltijden Nijmegen

101

Beslissen op een aanvraag voor een individuele ontheffing van het verbod om een winkel geopend te houden op een zon- of feestdag

Art. 3 lid 1

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

102

Beslissen op een aanvraag voor een individuele ontheffing van het verbod van openstelling van een winkel op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur, voor incidentele bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

Art. 4 lid 1

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

103

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing van het verbod van openstelling van een winkel op werkdagen tussen 22.00 uur en 04.00 uur

Art. 4 lid 2

B&W

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

Zondagswet

104

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing voor andere gevallen dan in art. 3 lid 2

Art. 3 lid 3

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

105

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing van artikel 4 Zondagswet (vóór 13.00 uur op zondag openbare vermakelijkheden houden)

Art. 4 lid 3

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

Alcohol

106

Beslissen op een aanvraag om een vergunning op basis van de Alcoholwet met uitzondering van:

Art. 3

B

M VJ60

Coördinator Veilige horeca en evenementen

a. ten aanzien van de voorbereiding van het besluit: de adviesaanvraag bij het Landelijk B