Regeling vervallen per 22-06-2023

Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie Teylingen 2019

Geldend van 24-12-2022 t/m 21-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 19-05-2022

Intitulé

Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie Teylingen 2019

De gemeenteraad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van het Presidium;

gelet op artikel 81oa, lid 1, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de "Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie Teylingen 2019":

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Gemeentewet;

 • b.

  commissie: rekenkamercommissie;

 • c.

  voorzitter: extern voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • d.

  leden: extern voorzitter, twee externe leden;

 • e.

  klankbordgroep: twee tot vier raadsleden, gelijk verdeeld vanuit coalitie (1-2) en oppositie (1-2) i.v.m. “politiek” evenwicht, die geen onderdeel uitmaken van de rekenkamercommissie, maar als klankbordgroep betrokken zijn bij de rekenkamercommissie;

 • f.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Teylingen;

 • h.

  rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en raadsbesluiten;

 • i.

  doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • j.

  doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 rekenkamercommissie

 • 1. De rekenkamerfunctie als bedoeld in artikel 81oa van de Gemeentewet wordt uitgeoefend door de rekenkamercommissie en ingesteld door de gemeenteraad.

 • 2. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Een door de commissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening.

 • 3. De commissie kan de raad gevraagd en ongevraagd adviseren.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming leden

 • 1. De gemeenteraad benoemt de leden van de rekenkamercommissie. De commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter. De externe voorzitter en de externe leden dienen geen binding te hebben met de Teylingse politiek of groeperingen in de Teylingse samenleving of andere functies die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan.

 • 2. De gemeenteraad benoemt raadsleden voor de klankbordgroep, dit zijn 1 tot 2 raadsleden van de coalitie en 1 tot 2 raadsleden van de oppositie i.v.m. gelijke verdeling;

 • 3. De leden van de rekenkamercommissie en klankbordgroepleden worden voor een periode gelijk aan de (resterende) zittingsduur van de gemeenteraad benoemd, tenzij anders besloten.

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van de externe voorzitter en de externe leden is artikel 81g van de Gemeentewet van toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De gemeenteraad ontslaat de leden van de rekenkamercommissie of stelt hen op non-activiteit.

 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij overlijden;

  • c.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • d.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • e.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • f.

   indien het lid door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie als lid van de commissie te vervullen;

  • g.

   indien een lid naar oordeel van de gemeenteraad door handelen of nalaten het aanzien van de commissie heeft geschaad.

 • 3. De gemeenteraad ontslaat de leden van de klankbordgroep of stelt hen op non-activiteit.

 • 4. Het lidmaatschap van een klankbordgroeplid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij overlijden;

  • c.

   indien lid aftreedt als lid van de raad;

  • d.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het klankbordlidmaatschap;

  • e.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • f.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • g.

   indien het lid door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie als lid van de klankbord te vervullen;

  • h.

   indien een lid naar oordeel van de gemeenteraad door handelen of nalaten het aanzien van de klankbordgroep heeft geschaad.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de Rekenkamercommissie

 • 1a. De leden van de Rekenkamercommissie ontvangen een vaste vergoeding per maand voor hun werkzaamheden. De externe voorzitter van de Rekenkamercommissie ontvangt een vergoeding op basis van €450,58 per maand, exclusief reiskosten. De externe leden krijgen een vergoeding op basis van €418,40 per maand, exclusief reiskosten.

 • 1b. De vergoeding voor zelfstandig en kwalitatief onderzoek door de leden is 70 euro per uur. In het jaarverslag legt de rekenkamer verantwoording af over de inzet van de leden inclusief urenverantwoording en motivering.

 • 2. De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de Rekenkamercommissie.

 • 3. De raadsleden die in de klankbordgroep plaatsnemen hebben geen recht op de toelage zoals genoemd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 7 Taak en vertegenwoordiging voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de rekenkamercommissie Teylingen en draagt de visie van de commissie proactief uit, onderhoudt een goede en effectieve relatie met de gemeenteraad, college, ambtelijk organisatie en samenleving. De voorzitter zit de vergaderingen van de commissie voor, stuurt de commissie aan, zorgt voor goede onderzoekresultaten, zorgvuldige besluitvorming en zorgt voor afstemming met het presidium van de gemeenteraad, maar waakt voor onafhankelijkheid van de commissie. De voorzitter creëert draagvlak en bekendheid voor de onderzoeken en onderzoeksresultaten, is het eerste aanspreekpunt van de commissie en het gezicht naar buiten (o.a. presenteren onderzoeken, te woord staan van de pers, samenleving, gemeenteraad en college).

Artikel 8 Ambtelijk secretaris

 • 1. De griffie van gemeente Teylingen levert ten behoeve van de commissie een secretaris.

 • 2. De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

Artikel 9 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement van orde en werkwijze na vaststelling ter kennisneming aan de raad.

Artikel 10 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad gestuurd.

 • 3. De raad, het college en de samenleving kunnen de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht indieners binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van indieners voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 11 Werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar.

 • 6. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 8. De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 9. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijzen van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

 • 10. Na publicatie van een onderzoeksrapport wordt het rapport aangeboden en behandeld in een van de raadscommissies, afhankelijk van het onderwerp van het rapport. De rekenkamercommissie kan tijdens deze vergadering een toelichting geven op het rapport. De periode tussen de publicatie van een onderzoeksrapport en de agendering in een raadscommissie mag maximaal 8 weken bedragen. Aansluitend aan de behandeling wordt door de commissie geadviseerd of de rapportage, ter bekrachtiging van de daarin opgenomen aanbevelingen, wordt geplaatst op de raadsagenda.

Artikel 12 Budget

 • 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • 1.

   de vergoedingen aan de leden;

  • 2.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • 3.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 28 maart 2019.

 • 2. Op dat tijdstip wordt ingetrokken de ‘Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie Teylingen 2015'.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie Teylingen 2019'.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 maart 2019,

Robert van Dijk

griffier

Carla G.J. Breuer

voorzitter