Mandaatbesluit raad gemeente Hoorn 2019

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit raad gemeente Hoorn 2019

Zaaknummer: 1588571

De raad van de gemeente Hoorn,

Gelezen het voorstel van het presidium d.d.

Gelet op:

 • artikelen 100, 107, 107 a - e Gemeentewet;

 • het besluit tot instellen van de Werkgeverscommissie van de raad d.d. 15 november 2016;

 • het besluit waarmee de raad de taken voor het werkgeverschap ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren aan deze commissie gedelegeerd heeft;

 • het besluit onder nr. 4 van 15 november 2016, waarin staat: …’aan de werkgeverscommissie, ingaande op 1 januari 2017, de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107,107a, tweede lid, en 107e, eerste lid van de Gemeentewet’;

 • artikel 1 lid 5 van de Verordening op de Werkgeverscommissie 2017, waarin staat: ‘5. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier’;

 • het feit dat de raad ook andere taken, zoals vertegenwoordiging in en buiten rechte kan mandateren aan de griffier en/of andere ambtenaren zoals een juridisch adviseur.

Besluit:

het Mandaatbesluit van de raad van de gemeente Hoorn als volgt vast te stellen:

Mandaatbesluit raad gemeente Hoorn 2019

Artikel 1 Omschrijving van de begrippen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • c.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze aan een ander mandateert;

 • d.

  mandaathouder: bevoegdheid om namens het bestuursorgaan besluiten en andere rechtshandelingen te verrichten;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • g.

  (loco-)griffier: de functionarissen bedoeld in artikel 107 en 107 d. Gemeentewet;

 • h.

  medewerkers van de griffie: overige werknemers ter ondersteuning van de raad, werkzaam op de griffie;

 • i.

  werkgeverscommissie: commissie bij verordening ingesteld door de raad, die de werkgeverstaken namens de raad uitvoert.

Artikel 2 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Waar in dit besluit gesproken wordt over mandaat, dient - tenzij anders is bepaald - daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

Artikel 3 Inhoud mandaat

De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen en het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 4 mandaat

 • 1.

  Het bestuursorgaan verleent mandaat aan de griffier om alle besluiten te nemen en alle overige (rechts)handelingen te verrichten waaronder het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in bezwarenprocedures.

 • 2.

  Het bestuursorgaan verleent mandaat aan een bij de gemeente in dienst zijnde jurist (Juridische Zaken) om alle overige (rechts)handelingen te verrichten, waaronder de vertegenwoordiging in rechte bij gerechtelijke procedures in bezwaar en beroep.

 • 3.

  De mandaathouder heeft tevens de bevoegdheid de in de leden hierboven bedoelde besluiten te ondertekenen.

 • 4.

  Voor het mandaat als bedoeld in de leden 1 - 3 worden de voorwaarden, voorschriften en beperkingen opgelegd zoals beschreven in artikel 5.

 • 5.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de griffier is de locogriffier de mandataris.

Artikel 5 Voorwaarden, voorschriften en beperkingen mandaatverlening

 • 1.

  Het in het artikel 4, eerste lid, bedoelde mandaat komt de gemandateerde slechts toe, voor zover dit in overeenstemming is met de inhoud van de Instructie Griffier o.g.v. 107 lid 2 Gemeentewet.

 • 2.

  Het in het artikel 4, derde lid, bedoelde mandaat met ingrijpende gevolgen voor de rechtspositie van een of meerdere medewerkers van de griffie, zoals op non-actief stellen of ontslag, vereist voorafgaand afstemmingsoverleg in de werkgeverscommissie;

 • 3.

  De gemandateerde is niet bevoegd in mandaat besluiten te nemen, indien:

  • a.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften;

  • b.

   als de aard van het te nemen besluit zich daar tegen verzet of als een voorgenomen besluit een overschrijding van een budget of krediet tot gevolg heeft dan wel een voor de raad van de gemeente Hoorn (groot) financieel risico met zich brengt;

  • c.

   de mandaatgever heeft aangegeven zelf te willen besluiten;

  • d.

   de mandaathouder de besluitvorming in de werkgeverscommissie of de raad wil laten plaatsvinden;

  • e.

   aan het voorgenomen besluit mogelijkerwijs politieke consequenties zijn verbonden dan wel dat dit precedentwerking tot gevolg kan hebben.

Artikel 6 Slotbepalingen

Het besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en treedt in werking de dag na openbare bekendmaking. De officiële titel van de regeling is Mandaatbesluit raad gemeente Hoorn 2018. Gelijktijdig wordt het mandaatbesluit/register griffiepersoneel 2003-II ingetrokken.

Aldus vastgesteld 26 maart 2019

Gemeenteraad van Hoorn,

De griffier,                                              de burgemeester,

Ondertekening