Benoeming werkgeverscommissie en vaststellen verordening werkgeverscommissie Valkenburg aan de Geul 2018

Geldend van 04-04-2019 t/m heden

Intitulé

Benoeming werkgeverscommissie en vaststellen verordening werkgeverscommissie Valkenburg aan de Geul 2018

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet

en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gehoord het Presidium van 26 november 2018,

Besluit:

 • 1.

  Een werkgeverscommissie in te stellen.

 • 2.

  Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet1, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet2.

 • 3.

  Raadsleden Bianca Rooding-Eurlings, Niels Dauven en Math Knubben te benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad. De drie gekozen leden kiezen uit hun midden hun voorzitter.

 • 4.

  Vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie Valkenburg aan de Geul 2018.

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie mandateert de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd.

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad.

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

  • a.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie.

  • b.

   het leiden van de vergaderingen.

  • c.

   het doen naleven van deze verordening.

  • d.

   het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie.

  • e.

   het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

 • 1.

  De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

 • 1.

  De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie 2018'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 10 december 2018,

mr. J.W.L. Pluijmen, dr. J.J. Schrijen,

griffier voorzitter

Toelichting verordening:

De voorliggende verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG met als doel uniformiteit en wettelijke basis te waarborgen.

Overzicht en toelichting in welke gevallen er aanvullingen/aanpassingen zijn ten aanzien van de VNG modelverordening:

Artikel 1 lid 3: In de verordening staat dat de werkgeverscommissie de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateert aan de griffier. Dit is gebaseerd op de vastgestelde verordening uit 2011 en de huidige praktijk. De VNG geeft hier aan: kan mandateren.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie:

Lid 1: Volgens de VNG wordt aangegeven dat de commissie bestaat uit een voorzitter waarbij de mogelijkheid wordt geboden met ‘ als voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad’. Dit is in de voorliggende verordening niet opgenomen om de keuzevrijheid aan de raad voor de te benoemen leden open te laten. Op basis van het VNG model is er wel vermeld dat zoals ook de gangbare praktijk dat de leden bij voorkeur afkomstig zijn uit de coalitie en de oppositie.

Lid 3 sub a t/m c zijn overgenomen conform VNG model. In de in te trekken verordening 2011 staan deze onderdelen vermeld als a t/m d maar is hierbij de VNG omschrijving gevolgd aangezien deze praktijk en wet meer verduidelijken.

Lid 4: VNG omschrijving is aangehouden met zelfde reden als onder lid 3.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie: VNG omschrijving aangehouden met dezelfde reden als onder artikel 2 lid 3 en 4.

Artikel 9 Verantwoording VNG omschrijving aangehouden met verantwoording aan de raad; in te trekken verordening 2011 was dit aan Presidium.