Regeling vervallen per 31-12-2021

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent stimuleren afkoppelen hemelwater (Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater)

Geldend van 03-04-2019 t/m 30-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2019

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent stimuleren afkoppelen hemelwater (Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater)

De gemeenteraad van Meerssen

Overwegende dat het van belang is te stimuleren dat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te

verwerken;

Gelet op het besluit van het Waterschap Limburg van 3 april 2018, ingaande op 10 oktober 2018, tot vaststelling van de ‘beleidsregel subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen;

Gelet op artikel 149 gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende stimuleringsregeling:

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Artikel 1: Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • c.

  verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • d.

  gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • e.

  private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties;

 • f.

  particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij;

 • g.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen;

 • h.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Meerssen.

 • i.

  Waterschap: Waterschap Limburg.

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

Artikel 3 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1. De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast in de begroting.

 • 2. Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

Artikel 4 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1. Subsidie kan uitsluitend eenmalig per kadastraal perceel worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Meerssen.

 • 2. Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 20 m².

 • 3. Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

 • 4. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor af te koppelen projecten die op moment van inwerkingtreding van deze regeling nog niet zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn.

 • 5. Subsidie wordt niet vertrekt voor afkoppeling van verhard oppervlak dat in het kader van andere wet-, regelgeving wordt gerealiseerd.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1. Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 20 m² t/m 300 m² bedraagt de subsidie een vast bedrag per m² afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten). De hoogte van dit bedraagt € 9,00 per m².

 • 2. Bij oppervlakken groter dan 300 m² worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal het door de gemeenteraad vastgestelde bedrag per vierkante meter (horizontaal gemeten).

 • 3. De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste en tweede lid is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1. Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2. Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden. De aanvraag dient in tweevoud te worden ingediend.

 • 3. Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4. Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5. Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt.

Artikel 7 Beslistermijn; de beschikking

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3. Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 8 Betaling c.q. terugvordering

 • 1. De gemeente zal binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de aanvrager.

 • 2. De beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie kan, vermeerderd met een boete van 100% (zijnde de volledig verstrekte subsidie) geheel worden teruggevorderd indien:

  • binnen 3 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak geen aanvang is gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen;

  • 6 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

  • de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de subsidie:

  • indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

  • indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • indien het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 2. Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • de private partij niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken groter dan 300 vierkante meter, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

  • de private partij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

  • de subsidieverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of

  • de private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 3. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht is de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze.

 • 2. Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 3. In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling tenminste 5 jaar na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 4. De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie.

 • 5. In geval van het afkoppelen van een verhard oppervlak van meer dan 300 m² zal aan de subsidieverlening als voorschriften worden verbonden dat binnen 4 weken na het afkoppelen de gespecificeerde factuur van de kosten en foto’s van de uitvoering en het eindresultaat moeten worden overgelegd.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2019 en loop tot 31 december 2021.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater.