UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE KERKRADE 2019

Geldend van 04-04-2019 t/m 26-02-2020

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE KERKRADE 2019

Nadere regels en besluiten behorende bij de afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

• Verordening: de vigerende afvalstoffenverordening van de gemeente Kerkrade;

• Inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen/innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

• Afvalkalender: het jaarlijkse schema van inzameldagen welke ieder jaar door Rd4 huis-aan-huis ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers van ieder perceel en digitaal beschikbaar is op de website van de Rd4 en via de Milieu-App;

• Inzameldag: dagen/tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden zoals aangegeven op de afvalkalender.

• Ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

• Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, PMD-zak, GFT-emmer of BEST-tas, ten behoeve van één huishouden;

• Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse) verzamelcontainer, wijk/flat container of milieupark, ten behoeve van meerdere huishoudens;

• Inzameldienst: de krachtens artikel 3, eerste lid verordening, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

• Gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

• GFT-afval: Groente-, Fruit- en Tuinafval. Hieronder wordt ook keukenafval verstaan.

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid van de verordening kunnen worden aangewezen:

  * de door de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 via aanbesteding verkregen onderaannemers voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de milieuparken;

  * de door de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 ingezette verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens voor onbepaalde termijn;

  * scholen/ detailhandelaren belast met de inzameling van batterijen (KCA);

  * apotheken belast met de inzameling van geneesmiddelen/spuiten (KCA).

Artikel 3. Gescheiden inzameling

 • 1. Op grond van artikel 7 van de verordening worden de volgende fracties bij of nabij elk perceel gescheiden ingezameld:

  * Huishoudelijk restafval;

  * GFT-afval;

  * Plastic- en metalen verpakkingsmateriaal en drankenkartons (PMD);

  * Papier en karton;

  * Boeken, Elektrische apparatuur, Speelgoed en Textiel (BEST-tas;

  * Kerstbomen.

 • 2. Op aanvraag worden naast de reguliere gescheiden inzameling zoals vermeld op de afvalkalender de volgende stromen opgehaald:

  * Grofvuil (inclusief houtafval)

  * Kringloopgoederen

  * Grof huishoudelijk afval, elektrische of elektronische apparatuur (voorheen wit-/bruingoed)

  * Metaalafval

  * Snoeiafval

  Voor een gedetailleerde uitwerking van de (overige) afvalstromen welke gescheiden worden ingezameld en/of gescheiden kunnen worden aangeboden op de milieuparken wordt verwezen naar de afvalscheidingswijzer welke digitaal beschikbaar is op de website van Rd4 en de milieu-app.

Artikel 4. Inzamelfrequentie nabij elk perceel

Op grond van artikel 7, eerste lid van de verordening kunnen burgemeester en wethouders nadere regels stellen omtrent de inzamelfrequentie van bepaalde categorieën huishoudelijk afval.

Op de afvalkalender en in de milieu-app wordt vermeld op welke tijden huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld. Ter uitwerking van artikel 7, eerste lid, van de verordening wordt bepaald dat:

1. Huishoudelijk restafval wordt tenminste eenmaal per 4 weken (na)bij elk perceel ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender.

2. GFT-afval wordt tenminste eenmaal per 2 weken (na)bij elke laagbouw en tenminste eenmaal per week (na)bij hoogbouw ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender.

3. Oud papier en karton wordt tenminste 12 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender.

4. Boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel (BEST artikelen) wordt tenminste 6 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender.

5. Grof huishoudelijk afval, elektrische of elektronische apparatuur (voorheen wit-/bruingoed), metalen en kringloopgoederen wordt in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek van de gebruiker van dit perceel.

6. Grof tuinafval wordt, na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel, 3 maal in het voorjaar en 3 maal in het najaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender.

7. Kerstbomen worden 1 maal per jaar in januari afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender.

8. Kunststof verpakkingsafval, metalen en drankkartons (PMD) wordt tenminste 26 maal per jaar (na)bij elk perceel ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender.

Artikel 5. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de volgende regels omtrent de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden op grond van artikel 9 van de verordening:

  a. Dat de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden aangegeven op de afvalstoffenkalender welke ieder jaar ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers van ieder perceel;

  b. De aan te bieden afvalstoffen (glas, textiel, papier en karton) bij de straatvoorzieningen niet tussen 21.00 en 07.00 uur aangeboden mogen worden;

  c. Dat de aan te bieden minicontainer(s) voor restafval, GFT-afval en de gekenmerkte afvalzakken de dag voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur mogen worden aangeboden, doch dienen uiterlijk voor 07.00 uur op de inzameldag aangeboden te zijn;

  d. Dat de minicontainer(s) slechts eenmaal ter lediging op de aangewezen ledigingsdag voor desbetreffende afvalstof aangeboden mogen worden;

  e. De onder punt d gestelde bepaling is niet van toepassing op de minicontainers die in het kader van de klachtenroute van de reinigingsdiensten Rd4 alsnog ter lediging worden aangeboden;

  f. Dat de minicontainers die alsnog op de niet voor de desbetreffende afvalstof aangewezen ledigingsdag ter lediging worden aangeboden niet geledigd zullen worden;

  g. Dat voor wat betreft de aanbiedingstijdstippen van huishoudelijke afvalstoffen op de regionale milieuparken verwezen naar het vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4”.

Artikel 6. Inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen in inzamelvoorzieningen aangewezen:

1. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en/of GFT-afval voor iedere gebruiker van een perceel behorende tot de categorie laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) aan te wijzen;

2. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en/of GFT-afval voor gebruikers van een groep van percelen behorende tot de categorie hoogbouwwoningen en stapelbouwwoningen in principe de:

a) hiertoe van gemeentewege geplaatste ondergrondse restafval en/of GFT-afvalcontainer aan te wijzen;

b) hiertoe van gemeentewege verstrekte gekenmerkte afvalzak aan te wijzen;

c) hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) van 10 liter (GFT-afval), 140 liter (huishoudelijk restafval en/of GFT-afval) of 240 liter (huishoudelijk restafval en/of GFT-afval) aan te wijzen;

3. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en/of GFT-afval bij percelen waarbij geen ruimte is om op het perceel een inzamelmiddel te plaatsen, een in de buurt gelegen ondergrondse restafval-container aan te wijzen;

4. Voor de inzameling van verpakkingsglas (wit en bont) de van gemeentewege geplaatste boven- of ondergrondse verzamelcontainers (straatvoorzieningen) in de wijk of centra aan te wijzen;

5. Voor de inzameling van textiel de van gemeentewege geplaatste boven- of ondergrondse verzamelcontainers (straatvoorzieningen) in de wijk of centra aan te wijzen;

6. Voor de huis aan huis inzameling van boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel de hiertoe van gemeentewege verstrekte BEST tas aan te wijzen;

7. Voor de inzameling van papier en karton de van gemeentewege geplaatste boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk of centra aan te wijzen;

8. Voor de inzameling van het kunststof verpakkingsafval, metalen en drankkartons (PMD) de door Rd4 verstrekte afvalzakken aan te wijzen.

9. Voor alle in artikel 3 van dit besluit genoemde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen de regionale milieuparken aan te wijzen. Hiervoor wordt verwezen naar de door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4“ en de afvalscheidingswijzer.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Krachtens artikel 10, eerste lid van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  a. Dat alleen minicontainers voor huishoudelijk restafval en GFT-afval die zijn voorzien van een chip ter lediging mogen worden aangeboden.

  b. Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en GFT-afval dient te geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag.

  * op de door de inzameldienst aangewezen locatie alsmede op de door de inzameldienst aangewezen wijze;

  * waarbij de minicontainer(s) gesloten dienen te zijn;

  * waarbij de inhoud van de minicontainer(s) zonder uitsteeksels in de minicontainer(s) dient te zijn gedaan;

  * waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

  * waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

  * waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

  * waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd dient te zijn;

  * afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de inzamelmiddel zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit het inzamelmiddel te worden verwijderd;

  c. Indien door de inzameldienst geen locatie alsmede aanbiedingswijze wordt aangewezen dient het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en GFT-afval in minicontainer(s) ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag welke op de afvalkalender van elk afzonderlijk perceel is vermeld;

  * op het voetpad, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg.

  * waarbij de minicontainer(s) dienen gesloten te zijn;

  * waarbij de inhoud van de minicontainer(s) zonder uitsteeksels in de minicontainer(s)dient te zijn gedaan;

  * waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

  * waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

  * waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

  * waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd dient te zijn;

  d. Voor wat betreft de ordelijke overdracht van de gekenmerkte afvalzak(ken):

  Het overdragen van huishoudelijk restafval in afvalzak(ken) moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag:

  * de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

  * de gekenmerkte afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

  * bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.

  e. Voor wat betreft de ordelijke overdracht van het kunststof verpakkingsafval, metalen en drankkartons (PMD):

  * de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

  * de gekenmerkte afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

  * bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken;

  * de afvalzakken mogen niet aan de haken van de ondergrondse containers en/of op de traanplaat worden bevestigd of geplaatst.

  f. Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieden van boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel (BEST-tas):

  * zo dicht mogelijk bij brievenbus op eigen terrein aanbieden, indien niet mogelijk dan zo dicht mogelijk bij eigen terrein aanbieden;

  * de BEST tas mag niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

  * bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de BEST tas zonder uitsteeksels in de BEST tas zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken;

  * er mogen geen spullen naast de BEST tas worden aangeboden.

 • 2. Krachtens artikel 10, eerste lid van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels voor de wijze of overdracht van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  a. wijze van overdracht of aanbieding van minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en GFT-afval;

  * dat het gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer(s) (inclusief eigen gewicht) niet zwaarder mag zijn dan 80 kilogram;

  b. wijze van overdracht of aanbieding van gekenmerkte afvalzak:

  * dat de inhoud van de afvalzak niet zwaarder mag zijn dan 12 kg;

 • 3. Op grond van artikel 10, eerste lid van de verordening kan het wenselijk zijn om aanvullende regels te stellen omtrent het gebruik en reinigen van het inzamelmiddel ten behoeve van huishoudelijke afvalstoffen door de gebruiker van een perceel;

  a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  b. de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  d. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  g. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  h. de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  i. ter voorkoming van maden kunnen in een warme periode vlees- en visresten worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  j. het is verboden een van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en GFT-afval anders te gebruiken dan het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld;

  k. schade door oneigenlijk gebruik komt voor rekening van de gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk afval restafval en/of GFT-afval zijn geregistreerd;

  l. de gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en/of GFT-afval zijn geregistreerd, is verantwoordelijk voor het gebruik van de minicontainer(s) en de ordelijke staat hiervan;

  m. de gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk restafval en/of GFT-afval zijn geregistreerd moet bij verhuizing de op zijn perceel geregistreerde minicontainers bij het perceel achterlaten.

  n. het is, in het belang van een doelmatige verwijdering van de afvalstoffen vanuit de minicontainers voor huishoudelijk restafval en GFT-afval alsmede in het belang van hygiëne, verboden de minicontainers voor huishoudelijk restafval en GFT-afval te vullen met afvalstoffen die van een zodanige samenstelling zijn dat deze onderling dan wel met andere stoffen een vaste massa kunnen gaan vormen dan wel dat de afvalstoffen in de minicontainer(s) blijven plakken;

  o. de gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en/of GFT-afval zijn geregistreerd, dient deze in belang van hygiëne regelmatig te reinigen;

  p. het is verboden de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en GFT-afval te vullen met losse vloeistoffen en heet materiaal;

  q. de gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en/of GFT-afval is (zijn) geregistreerd mag in het inzamelmiddel voor GFT-afval geen kunststof zakken deponeren.

 • 4. Overwegende dat het wenselijk is om categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te wijzen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden;

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden zijn:

  a. papier en karton

  b. grof huishoudelijk restafval

  c. kringloopgoederen

  d. grof tuinafval

  e. kerstbomen

  f. houtafval

  g. metalen

 • 5. Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen zonder een inzamelmiddel als bedoeld in artikel 6, vierde lid van dit besluit door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden;

  a. dat oud papier en karton kan worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag:

  * waarbij het oud papier en karton, in geval het oud papier ’s ochtends en ’s middags wordt ingezameld uiterlijk om 07.00 uur dan wel indien ’s avonds wordt ingezameld uiterlijk om 17.30 uur, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg ter inzameling wordt aangeboden;

  * waarbij het oud papier en karton goed wordt gebundeld dan wel in dozen wordt verpakt en wel zodanig dat verspreiding van het papier – door de wind – niet mogelijk is;

  * waarbij het aangeboden oud papier en karton op een zodanige wijze wordt aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

  * waarbij het aangeboden oud papier en karton niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst wordt;

  * waarbij geen sprake mag zijn van vervuiling door andere afvalcomponenten welke in of bij het aangeboden oud papier of karton worden achtergelaten;

  b. dat grof huishoudelijk restafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, eerste lid heeft gedaan:

  * waarbij het grof huishoudelijk restafval op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

  * waarbij het aan te bieden grof huishoudelijk restafval – ter voorkoming van zwerfafval - niet aan/op de rijweg noch op eigen terrein mag worden aangeboden.

  c. dat kringloopgoederen kunnen worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, eerste lid heeft gedaan:

  * waarbij de kringloopgoederen op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

  * waarbij de aan te bieden kringloopgoederen – ter voorkoming van zwerfafval - niet aan/op de rijweg noch op het eigen terrein mag worden aangeboden.

  d. dat grof tuinafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, eerste lid heeft gedaan:

  * waarbij het grof tuinafval op de inzameldag dag voor 07.00 uur op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg;

  * waarbij het grof tuinafval goed wordt gebundeld en wel zodanig dat verspreiding van het grof tuinafval niet mogelijk is.

  e. dat kerstbomen kunnen worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag:

  * waarbij de kerstbomen op de reguliere inzamelplaats (het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, voor 07.00 uur aan de kant van de rijweg) dienen te worden aangeboden;

  * waarbij de kerstbomen niet in “groenstroken” of andere niet vanaf de rijbaan zichtbare plaatsen aangeboden mogen worden;

  * waarbij de aangeboden kerstbomen geheel vrij van kerstversieringen dienen te zijn;

  * waarbij de aangeboden kerstbomen geheel vrij dienen te zijn een eventuele pot of kluit;

  * waarbij de aangeboden kerstbomen op een zodanige wijze worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

  * waarbij het aangeboden kerstbomen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst worden;

  f. dat metalen kunnen worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, eerste lid heeft gedaan:

  * waarbij metalen op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

  * waarbij het aan te bieden metalen – ter voorkoming van zwerfafval - niet aan/op de rijweg noch op eigen terrein mag worden aangeboden.

 • 6. Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent het maximale gewicht, de afmetingen en het volume van de huishoudelijke afvalstoffen welke zonder inzamelmiddel door de gebruiker van een perceel aangeboden kunnen worden als bedoeld in artikel 10, eerste lid, door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden;

  a. Dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden oud papier en karton niet zwaarder mag zijn dan 12 kilogram per bundel of doos;

  b. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet meer mag zijn dan 1m3;

  c. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval hanteerbaar moet zijn;

  d. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval mag per bundel niet zwaarder zijn dan 25 kilo;

  e. Het ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

  f. Dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet zwaarder mag zijn dan 25 kilogram per bundel;

  g. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet meer mag zijn dan 3m3;

  h. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval hanteerbaar moet zijn;

  i. Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

  j. Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval geen takken mag bevatten die dikker zijn dan 10 cm in doorsnede, noch stammen, stronken en wortels;

  k. De aangeboden kerstboom mag geen dikkere stam hebben dan 10 cm in doorsnede;

  m. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval mag per bundel niet zwaarder zijn dan 25 kilo;

  n. Het ter inzameling aangeboden houtafval mag niet langer zijn dan 150 cm;

  o. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden metalen per stuk niet meer mag zijn dan 50 kg;

  p. De ter inzameling aangeboden metalen niet langer mogen zijn dan 4 meter;

  q. De ter inzameling aangeboden metalen hanteerbaar moeten zijn voor 2 personen en mogen geen uitstekende delen bevatten.

 • 7. Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen aan de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden;

  a. Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval en GFT-afval:

  Dat het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en GFT-afval en in ondergrondse verzamelcontainer(s) ordelijk dient geschieden waarbij:

  * door de gebruiker alleen afval in de daartoe volgens artikel 10 eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade, opgestelde verzamelcontainer(s) mag worden gedeponeerd;

  * geen afval op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

  * de verzamelcontainer na gebruik goed afgesloten dient te worden.

  * het afval in afgesloten zakken moet worden aangeboden.

  b. Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in afvalvoorzieningen op wijkniveau (straatvoorzieningen voor papier en karton, textiel en glas):

  dat het overdragen of aanbieden van het papier en karton, textiel en glas in een boven- of ondergrondse wijkvoorzieningen (straatvoorzieningen) dient te geschieden waarbij:

  * alleen afvalcomponenten afzonderlijk in de daartoe opgestelde verzamelcontainer(s) (herkenbaar via tekst) mag worden gedeponeerd;

  * geen andere afvalcomponenten in de verzamelcontainer(s) mogen worden achtergelaten

  * geen afval (inclusief de afvalcomponenten) op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

  * verpakkingsglas op kleur gesorteerd dient te worden en in de hiervoor bestemde verzamelcontainer gedeponeerd dient te worden.

  c. Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieding van huishoudelijk afval op de regionale milieuparken:

  dat de onder artikel 3, eerste lid van de afvalstoffenverordening genoemde afvalstoffen kunnen worden aangeboden op de regionale milieuparken overeenkomstig de in het “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van Reinigingsdiensten Rd4” genoemde voorwaarden.

Artikel 8. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

 • 1. Op grond van artikel 11 van de verordening wijzen burgemeester en wethouders de volgende categorieën bedrijfsafvalstoffen aan die door de inzameldienst worden ingezameld;

  a. Restafval, welke in aard, hoeveelheid en samenstelling vergelijkbaar is met het huishoudelijk afval, als categorie bedrijfsafvalstoffen aan te wijzen die gelijktijdig met de inzameling van het huishoudelijk afval in Heerlen door de inzameldienst mag worden ingezameld.

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 13 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels zoals deze gelden bij huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 13 van de verordening de volgende regels:

  a. de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

  b. de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 11. Intrekking oude verordening en invoeringsbesluit

Het “Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2011” in te trekken met ingang van de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2019”.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade in haar vergadering van 26 maart 2019.

Het college, De secretaris,

J.J.M. Som H.J.M. Coumans MPM