Regeling vervallen per 06-04-2024

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent evenementen Beleidsregel evenementen Heemskerk 2019

Geldend van 29-03-2019 t/m 05-04-2024

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent evenementen Beleidsregel evenementen Heemskerk 2019

1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • culturele evenementen: culturele evenementen zijn evenementen waarbij de organisator primair geen winstoogmerk heeft, er gebruik gemaakt wordt van muziekcategorie 1 of 2 en er niet meer dan 10.000 bezoekers zijn.

 • evenementengebied: het door de burgemeester aangewezen gebied waarop een vergunningsplichtig evenement plaatsvindt, vastgelegd in bijlage I.

 • evenementenvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening 2018;

 • hulpdienst: de brandweer, de politie en de ambulance (GGD);

 • monument: monument zoals bedoeld in artikel 1 van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012.

 • nevenactiviteit: andersoortige activiteit naast de hoofd activiteit.

 • overige categorie evenementen: evenementen die plaatsvinden op aangewezen variabele evenementengebieden waarbij er door het karakter van deze evenementen ruimere kaders van kracht zijn dan die gelden op basis van variabele evenementengebieden.

 • samenlopende evenementen: vergunningsplichtige evenementen die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden op (ongeveer) dezelfde locatie, datum/tijd of voor dezelfde doelgroep.

 • veiligheidsplan: het plan, waarin de organisator van een vergunningsplichtig evenement de getroffen veiligheidsmaatregelen en afspraken voor het evenement beschrijft.

Artikel 2 Doelstelling

Deze beleidsregel regelt waar en hoeveel evenementen er plaats mogen vinden op Heemskerks grondgebied. Dit laat onverlet dat toetsing aan onderstaande factoren plaats zullen vinden. Bovendien biedt het een kader voor het beoordelen van vergunningsplichtige en vergunningsvrije evenementen. Dit om er voor te zorgen dat:

 • evenementen veilig en ordelijk verlopen;

 • het normale openbare leven doorgang vindt;

 • de hinder en overlast voor omwonenden en derden aanvaardbaar blijft;

 • de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en derden niet in gevaar komen;

 • het milieu niet te zwaar wordt belast en

 • evenementen zich verdragen met het karakter of de bestemming van de plaats waar deze worden gehouden.

Artikel 3 Onderverdeling categorieën evenementen

De evenementen zijn in de volgende categorieën onderverdeeld.

 • 1.

  klein evenement: een evenement dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 200 personen;

  • b.

   het evenement plaats vindt tussen 07.00 en 23.00 uur;

  • c.

   het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;

  • d.

   er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;

  • e.

   er is een organisator is;

  • f.

   de organisator heeft ten minste vijftien werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding gedaan aan de burgemeester; en

  • g.

   er wordt voldaan aan de voorwaarden voor een vergunningsvrij evenement (artikel 2:25 lid 5 Apv).

 • 2.

  eenvoudig evenement: een evenement dat aan alle volgende criteria voldoet:

  • a.

   het bezoekersaantal is minder dan 1.000 mensen;

  • b.

   de duur van het evenement bedraagt een of meerdere dagen;

  • c.

   het is voornamelijk gericht op publiek van binnen de gemeente;

  • d.

   het heeft beperkte gevolgen voor verkeerssituatie (afsluiting zonder omleiding);

  • e.

   het vraagt niet meer dan normale aandacht (basiszorg) van de hulpdiensten.

 • 3.

  groot evenement: een evenement dat aan meerdere van de volgende criteria voldoet:

  • a.

   het bezoekersaantal is tussen de 1000 en 10.000 mensen;

  • b.

   de duur van het evenement bedraagt een of meerdere dagen en het is gericht op publiek van binnen en buiten de gemeente;

  • c.

   het heeft gevolgen voor lokale verkeerssituatie (afsluiting met omleiding);

  • d.

   er doen zich bijzondere omstandigheden voor die van belang zijn voor de veiligheid en de openbare orde;

  • e.

   het vraagt meer dan normale aandacht van de hulpdiensten;

 • 4.

  groot+ evenement: een evenement dat aan meerdere van de volgende criteria voldoet:

  • a.

   het bezoekersaantal is meer dan 10.000 mensen;

  • b.

   het is gericht op publiek van binnen en buiten de gemeente;

  • c.

   het heeft gevolgen voor regionale verkeersituatie;

  • d.

   het vraagt meer dan normale aandacht van de hulpdiensten.

 • 5.

  Indien op een locatie een groter evenement mogelijk is, mag een evenement van een kleinere categorie daarvoor in de plaats treden.

2 Voorwaarden voor een vergunningsvrij klein evenement

Artikel 4 Melding

 • 1. Voor een klein evenement is geen evenementenvergunning nodig maar volstaat men met een melding.

 • 2. Een melding voor een evenement moet ten minste veertien dagen van te voren worden ingediend met gebruikmaking van het digitale web-formulier op de webpagina van de gemeente Heemskerk.

 • 3. De organisator maakt in de melding aan de burgemeester bekend wie als contactpersonen optreden. Deze twee personen zijn tijdens het evenement telefonisch bereikbaar, bij voorkeur onder twee telefoonnummers.

Artikel 5 Afsluiten wegen tijdens een klein evenement

 • 1. Een gedeelte van een woonstraat mag worden afgesloten indien de straat geen deel uitmaakt van een bus-route en voor het verkeer een andere route beschikbaar is.

 • 2. De wegafsluiting wordt op de dag van het klein evenement op z’n vroegst om 07:00 uur ingesteld en uiterlijk om 23:30 uur weer opgeheven.

 • 3. Het afzetten van de wegen gebeurt met hekken voorzien van borden volgens model C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Ook worden op de aangegeven locaties voorwaarschuwingsborden met de tekst "Doorgaand verkeer gestremd” geplaatst. Per wegafsluiting plaatst de organisator drie hekken in de vorm van een driehoek. De staanders (A-frame) zijn van staal en per hek zijn er twee stuks nodig.

 • 4. In verband met de vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen mag er niet voor de hekken worden geparkeerd. Er moet ter plaatse een vrije doorgaande route zijn met een minimale breedte van 3.50 meter met daarbij een minimale vrije hoogte van 4.00 meter.

 • 5. De organisator is verantwoordelijk voor een juiste plaatsing/situering van de hekken en de instandhouding van de afsluiting gedurende het evenement.

 • 6. De voor het afsluiten van wegen benodigde hekken ten behoeve van een klein evenement, worden door de organisator gehaald bij de gemeentewerf, Lijnbaan 11 te Heemskerk. Voor het maken van een afspraak om de hekken te halen (en weer terug te brengen) neemt de organisator contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0251.

 • 7. Degene die de hekken komt halen op de gemeentewerf toont een legitimatiebewijs en tekent ter plaatse een ‘akkoordverklaring afhalen hekwerken’. Aan het ter beschikking stellen van hekken zijn geen kosten verbonden.

 • 8. Voor het vervoer van de hekken dient de organisator rekening te houden met de afmetingen en het gewicht van de hekken. De hekken zijn 1.50 meter breed, 1.00 meter hoog en hebben een gewicht van 8.5 kg per hek. De A-frames zijn 1.00 meter breed, 1.00 meter hoog en wegen 8 kg per stuk.

 • 9. Indien de weg niet wordt afgesloten, worden objecten zodanig gesitueerd dat het verkeer, waaronder voetgangers, geen hinder ondervindt:

  • a.

   bij activiteiten op de stoep blijft een vrije doorgang van minimaal 1.50 meter over voor de voetgangers;

  • b.

   objecten mogen niet op de rijbaan uitsteken.

Artikel 6 Barbecue

 • 1. Het barbecueën mag geen gevaar of overmatige hinder opleveren voor de omgeving.

 • 2. Er dienen voldoende brandblusmiddelen aanwezig te zijn.

 • 3. Met hout/houtskool/vuur gestookte barbecues moeten na het barbecueën geheel worden gedoofd met zand. Voor het uitzetten van elektrische en gasgestookte barbecues geldt dat de daarvoor geldende regels/aanwijzingen, veelal vastgelegd in een bijbehorende gebruiksaanwijzing, nauwlettend dienen te worden opgevolgd.

 • 4. Indien direct omwonenden reële klachten over de barbecue hebben, moeten er voorzieningen worden getroffen om de klachten te verhelpen of moet de barbecue worden gestaakt.

Artikel 7 Partytent/overkapping

 • 1. De organisator mag in een afgesloten straat op de stoep en op grasvelden partytenten plaatsen.

 • 2. De partytenten mogen elk eventueel voorzien zijn van twee zijwanden. Het is niet toegestaan meer zijwanden aan te brengen.

Artikel 8 Muziek (installatie)

 • 1. Tijdens een klein evenement mag een kleine geluidsinstallatie gebruikt worden, mits deze geen geluid produceert met een zendniveau hoger dan 80 dB(A), gemeten op twee meter van elke luidspreker.

 • 2. De geluidsinstallatie mag alleen worden gebruikt gedurende de uren waarop de activiteiten plaatsvinden en gedurende de opbouwperiode om de installatie te testen.

Artikel 9 Gebruik groenvoorziening

 • 1. Aan de omringende struiken en het gras waarop de activiteiten plaatsvinden, mag geen schade worden toegebracht.

 • 2. Op de gazons mag niet met voertuigen worden gereden in verband met de gesteldheid van de grasmat.

 • 3. Objecten en materialen mogen niet worden verankerd aan bomen of struiken.

Artikel 10 Gebruik van gemeentegrond

 • 1. Er mogen geen voorwerpen in gemeentelijke bestrating worden geslagen of andere beschadigingen worden aangebracht.

 • 2. De organisator moet er voor zorgen dat bij de activiteiten voldoende afvalbakken worden geplaatst.

 • 3. Na afloop van het klein evenement moet het gebruikte gebied en de directe omgeving schoon, vrij van afval en in ongeschonden staat achtergelaten worden.

Artikel 11 Overige verplichtingen

 • 1. De organisator moet de direct omwonenden minimaal zeven dagen van tevoren informeren over de activiteiten.

 • 2. De organisator moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat de gemeente Heemskerk of derden schade lijden als gevolg van de activiteiten.

 • 3. De organisator is verplicht de eventuele schade aan derden ten gevolge van het klein evenement , te vergoeden. Schade aan gemeente-eigendommen, waaronder de bestrating, het openbaar groen en straatmeubilair, wordt door of in opdracht van de gemeente hersteld op kosten van de organisator. Achtergebleven afval wordt door of in opdracht van de gemeente opgeruimd op kosten van de organisator.

 • 4. Aanwijzingen en bevelen van de politie, de gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren of de brandweer, gegeven in het belang van de openbare orde en (verkeers)veiligheid, moeten stipt en direct worden opgevolgd.

 • 5. Bij slecht weer waarschuwingen van het KNMI moet de organisator er rekening mee houden dat het klein evenement op last van de gemeente, brandweer of politie kan worden uitgesteld of afgelast. In een dergelijk geval heeft de gemeente, brandweer of politie geen aansprakelijkheid voor de geleden schade of gemaakte kosten, uit welke hoofde dan ook.

3 Beoordelen aanvragen vergunningsplichtige evenementen

Artikel 12 Vaste evenementengebieden

 • 1. Als vaste evenementengebieden voor vergunningsplichtige evenementen zijn aangewezen:

  • Burgemeester Nielenplein (centrum);

  • Plankier (centrum) (bij vijver aan Zaalberglaan met inbegrip van ruimte rond Hervormde Kerk);

  • Kerkplein (centrum);

  • Kerkweg-Deutzstraat-Van Coevenhovenstraat-Ruysdaelstraat (winkeldriehoek centrum);

  • Anthonie Verherentstraat (centrum);

  • Europaplein (winkelcentrum);

  • Gildenplein (winkelcentrum);

  • Johannes Poststraat (evenemententerrein);

  • Park Assumburg (evenemententerrein/groene omgeving);

  • Park De Vlaskamp (grasgazon voor evenementen);

  • Kasteel Assumburg + groene omgeving (waaronder kasteeltuin);

  • Kasteel Marquette (groene omgeving);

  • Sportboulevard (binnen en buiten);

  • Strand;

  • Bedrijventerreinen de Houtwegen en de Trompet;

  • Cruyff Court aan de Laan van Assumburg;

  • Buurtcentrum de Schuilhoek aan de Van Bronckhorststraat 1.

 • 2. Per gebied geldt een maximaal aantal evenementen, maximale eindtijden en een maximale geluidsproductie, zoals weergeven in bijlage I van deze beleidsregel.

Artikel 13 Variabele evenementengebieden

 • 1. Als variabele evenementengebieden voor vergunningsplichtige evenementen zijn aangewezen:

  • Straten en pleinen in het centrum (binnen de binnenring);

  • Overige winkelgebieden;

  • Parken/groenstroken omgeven door woonwijken;

  • Monumenten;

  • Straten en pleinen in de buurten (buurtfeesten per locatie);

 • 2. Per locatie geldt een maximaal aantal evenementen, maximale eindtijden en een maximale geluidsproductie, zoals weergeven in bijlage 2 van deze beleidsregel.

 • 3. Onder variabele evenementengebieden vallen niet de aangewezen vaste evenementengebieden.

Artikel 14 Overige categorieën evenementen

 • 1. Als overige categorieën evenementen wijst de burgemeester aan:

  • wedstrijden en sportevenementen;

  • evenementen van solitaire horecaonderneming (die niet gevestigd is aan een vast evenementengebied);

  • culturele evenementen.

 • 2. Per categorie geldt een maximaal aantal evenementen, maximale eindtijden en een maximale geluidsproductie, zoals weergeven in bijlage 3 van deze beleidsregel.

 • 3. Onder de overige categorieën evenementen vallen niet de aangewezen vaste evenementengebieden.

Artikel 15 Indienen van een aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een vergunningsplichtig evenement moet worden ingediend met gebruikmaking van het digitale web-formulier op de webpagina van de gemeente Heemskerk.

 • 2. De aanvrager verschaft een veiligheidsplan en een risico analyse.

 • 3. De termijn voor het indienen van een aanvraag voor een eenvoudig evenement is 6 weken, voor een groot en groot+ evenement is 8 weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement wordt gehouden.

 • 4. Vergunningen die te laat of niet met het web-formulier worden aangevraagd, worden, nadat een hersteltermijn is geboden, geweigerd, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 16 Beoordelen aanvraag

 • 1. De burgemeester zal bij de beoordeling van de aanvraag de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu meewegen.

 • 2. Er kunnen nadere voorschriften worden opgelegd om de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu te beschermen.

Artikel 17 Samenloop van evenementen

 • 1. Wanneer er sprake is van aanvragen voor samenlopende evenementen zal de burgemeester een afweging maken.

 • 2. Alvorens de afweging gemaakt zal worden, worden de organisatoren in de gelegenheid gebracht om onderling af te stemmen en samen te werken.

 • 3. De burgemeester zal bij haar afweging de volgende criteria meewegen:

  • ervaringen uit het verleden met evenementen georganiseerd door de aanvrager;

  • voorzien in een completer aanbod;

  • meer bijdragen aan het algemeen belang;

  • meer bijdragen aan de economische ontwikkeling;

  • meer draagvlak of;

  • de invloed op de openbare orde, de (verkeers)veiligheid, het milieu of de gezondheid. Daarbij wordt ook de benodigde inzet van de hulpdiensten betrokken.

Artikel 18 Bijzondere beperkingen

 • 1. Voor de locaties park Assumburg, en Landgoed Marquette is het van belang dat de organisator op voldoende op de hoogte is van de werking van de Wet natuurbescherming.

 • 2. Deze zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer de organisator een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, hij/zij zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor.3

 • 3. Tussen 15 maart tot 15 juli vinden er geen evenementen met kunstmatige verlichting, vuurwerk of mechanisch versterkt geluid plaats;

 • 4. Buiten het in lid 3 genoemde periode mag gebruik worden gemaakt van kunstmatige verlichting, mits deze van buiten naar binnen is gericht en bij voorkeur van boven naar beneden (in plaats van zijwaarts), zodat deze niet gericht is op de omzoming van bomen en struiken;

 • 5. Buiten het in lid 3 genoemde periode mag gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie, mits deze van buiten naar binnen is gericht en alleen wordt gebruikt tijdens de uren waarop het evenement plaats vindt en tijdens de opbouw om te testen;

 • 6. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken tussen 24.00 uur (eindtijd evenement) en zonsopgang.

4 Slotbepalingen

Artikel 19 Overgangsbepalingen

 • 1. Deze beleidsregel heeft geen betrekking op besluiten die zijn vastgesteld voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel.

 • 2. Op aanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding, maar waarop nog niet is beslist, is deze beleidsregel van toepassing.

Artikel 20 Intrekking oude beleidsregel

De beleidsregel evenementen Heemskerk 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 maart 2019.

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel evenementen Heemskerk 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester

van de gemeente Heemskerk op.

de burgemeester,

6 Bijlagen

Bijlage I Vaste evenementengebieden (artikel 12)

Burgemeester Nielenplein (centrum)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

15 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd aan het Burgemeester Nielenplein.

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

2 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

2 dagen

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) (Sinterklaasintocht)

1 dag

19:00 uur

19:00 uur

1-3

1 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) (feesttent tijdens de kermisdagen )

3 dagen

02.00 uur

02.00 uur

4

1 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) (glazen keet)

5 dagen

23:00 uur

24:00 uur

1-3

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) (Koningsnacht)

1 dag

Nvt *

24.00 uur

4

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) (Koningsdag)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

 

 

 

* Koningsnacht wordt per definitie gevolgd door een feestdag

 

Plankier (centrum)( (bij vijver aan Zaalberglaan met inbegrip van ruimte rond Hervormde Kerk)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd Weekend

Cat

10 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd aan de Plankier.

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

1 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

2 dagen

23.00 uur

24.00 uur

1-3

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Kerkplein (centrum)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) (een feesttent tijdens de kermisdagen

3 dagen

02.00 uur

02.00 uur

4

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd aan het Kerkplein.

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

1 x per jaar

(muziek)evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

Niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Kerkweg-Deutzstraat-Van Coevenhovenstraat-Ruysdaelstraat (winkeldriehoek centrum

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

(muziek)evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd aan de Kerkweg-Deutzstraat- Van Coevenhovenstraat-Ruysdaelstraat.

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) (Koningsnacht)

1 dag

Nvt *

24.00 uur

4

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) (Koningsdag)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

Niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Verherentstraat (centrum)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

1 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

(muziek)evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd aan de Verherentstraat

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

Niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

     

Europaplein (winkelcentrum)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

(muziek)evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd aan het Europaplein

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

Niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Gildenplein (winkelcentrum)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

2 dagen

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

(muziek)evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd aan het Gildenplein.

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) (Koningsnacht)

1 dag

Nvt *

24.00 uur

3

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) (Koningsdag)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

3

Niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Johannes Poststraat (evenemententerrein)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

2 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers) (circus)

7 dagen

23.00 uur

24.00 uur

2

1 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) (Kermisattracties)

3 dagen

23.00 uur

24.00 uur

3

1 x per jaar

Evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) (Cultureel evenement) *

1 dag

23:00 uur

24:00 uur

3

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

 

 

 

* alleen mogelijk bij ontheffing of aanpassing van het bestemmingsplan.

  

Park Assumburg (evenemententerrein / groene omgeving)*

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

10 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

2 dagen

23.00 uur

24.00 uur

1-4

*Er zijn ecologische aspecten (o.a. wet natuurbescherming) van toepassing in een groene omgeving in de vorm van beperkingen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de organisatie van een evenement. (artikel 1.11 Wnb.)

 

Park De Vlaskamp (grasgazon voor evenementen)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

1 x per jaar

evenementen eenvoudig (Bouwstad Broekpolder) (minder dan 1000 bezoekers)

4 dagen

21:00 uur

21:00 uur

1-3

3 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) (Het Broekpolderfeest)

2 dagen

23.00 uur

24.00 uur

4

1 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Kasteel Assumburg (plus groene omgeving)*

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

Evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers) Sinterklaashuis

5 dagen

23:00 uur

24:00 uur

1-2

1 x per jaar

(muziek)evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

2 dagen

23.00 uur

24.00 uur

4

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd in het kasteel Assumburg

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) (Het sinterklaashuis)

1 dag

19:00 uur

19:00 uur

1-3

1 x per jaar

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers) (kerstmarkt)

5 dagen

23.00 uur

24.00 uur

1-3

* Er zijn ecologische aspecten (o.a. wet natuurbescherming) van toepassing in een groene omgeving in de vorm van beperkingen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de organisatie van een evenement. (artikel 1.11 Wnb.)

    

Kasteel Marquette (plus groene omgeving)*

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

(muziek)evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

2 dagen

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd in kasteel Marquette

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

*Er zijn ecologische aspecten (o.a. wet natuurbescherming) van toepassing in een groene omgeving in de vorm van beperkingen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de organisatie van een evenement. (artikel 1.11 Wnb.)

 

Sportboulevard (Kerkweg) (binnen en buiten)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

Evenement eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

3 x per jaar

(muziek)evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

2 dagen

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd aan de Sportboulevard.

 

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Strand

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

3 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

niet

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers)

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Bedrijventerreinen de Houtwegen en de Trompet (per bedrijventerrein)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

 

Cruyff Court aan de Laan van Assumburg

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

Sportevenementen met nevenactiviteiten eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

3 dagen

21.00 uur

21.00 uur

1-3

 

Buurtcentrum De Schuilhoek aan de Van Bronckhorststraat 1

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

1 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers) Timmerdorp Heemskerk.

4 dagen

21:30 uur

21:30 uur

1-2

 

Categorie 1: alle onversterkte muziek. Er gelden geen geluidsnormen bij deze categorie

Categorie 2: versterkte muziek met een zendniveau (het geluidsniveau op 2 meter van een luidspreker) tot 80 dB(A).

Categorie 3: versterkte muziek met een zendniveau (het geluidsniveau op 2 meter van een luidspreker) van 85 – 95 dB(A) Categorie 4: versterkte muziek met een zendniveau van ongeveer 100 dB(A)

Bijlage 2 Variabele evenementengebieden (artikel 13)

 

Straten en pleinen in het centrum (binnen de binnenring)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

10 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) (Een aanbouw tijdens de kermisdagen)

3 dagen  

02.00 uur

02.00 uur

4

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd in het centrum. (Met uitzondering van ondernemers die gevestigd zijn aan een vast evenementengebied.)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Overige winkelgebieden (per winkelgebied)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

10 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

1 x per jaar

evenement groot (tussen 1000-10.000 bezoekers) één muziekfestival per horecaondernemer gevestigd in een winkelgebied. (Met uitzondering van ondernemers die gevestigd zijn aan een vast evenementengebied.)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

* Het Europaplein en het Gildenplein zijn aangewezen als twee vaste locaties voor evenementen.

 

Parken/groenstroken omgeven door woonwijken (per locatie)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

3 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

2 dagen

23.00 uur

24.00 uur

1-3

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

Monumenten

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

5 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

* De twee kastelen en omgeving zijn aangewezen als twee vaste locaties voor evenementen.

 

Straten en pleinen in de buurten.

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

3 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) (Zomerfeest d’evelaer)

2 dagen

23:00 uur

24:00 uur

1-2

niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Categorie 1: alle onversterkte muziek. Er gelden geen geluidsnormen bij deze categorie

Categorie 2: versterkte muziek met een zendniveau (het geluidsniveau op 2 meter van een luidspreker) tot 80 dB(A).

Categorie 3: versterkte muziek met een zendniveau (het geluidsniveau op 2 meter van een luidspreker) van 85 – 95 dB(A) Categorie 4: versterkte muziek met een zendniveau van ongeveer 100 dB(A)

                      

Bijlage 3 Overige categorie evenementen (artikel 14)

 

Wedstrijden en sportevenementen

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) (Wielerronde)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

1 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) Harddraverij

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

4

15 x per jaar

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers) Wandel, sport en fiets evenementen.

4 dagen

23.00 uur

24.00 uur

1-3

 

Solitaire horecaondernemingen (die niet gevestigd zijn aan een vast evenementengebied)

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

3 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-3

Niet

evenementen groot (tussen1000-10.000 bezoekers)

Niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

 

Culturele evenementen

Aantal

Maximale categorie van het evenement

Duur maximaal

Eindtijd

doordeweeks

Eindtijd weekend

Cat

2 x per jaar

evenementen groot (tussen 1000-10.000 bezoekers)

1 dag

23:00 uur

24:00 uur

1-3

5 x per jaar

evenementen eenvoudig (minder dan 1000 bezoekers)

1 dag

23.00 uur

24.00 uur

1-2

Niet

evenement groot+ (meer dan 10.000 bezoekers)

  

Categorie 1: alle onversterkte muziek. Er gelden geen geluidsnormen bij deze categorie

Categorie 2: versterkte muziek met een zendniveau (het geluidsniveau op 2 meter van een luidspreker) tot 80 dB(A).

Categorie 3: versterkte muziek met een zendniveau (het geluidsniveau op 2 meter van een luidspreker) van 85 – 95 dB(A) Categorie 4: versterkte muziek met een zendniveau van ongeveer 100 dB(A)

5 Toelichting

Heemskerk is een woongemeente waar regelmatig evenementen plaatsvinden. Het wonen in een gemeente waar vaak evenementen plaatsvinden, gaat gepaard met enige overlast tijdens evenementen. Om deze hinder te beheersen is deze beleidsregel geformuleerd. Bij het bepalen van locaties en het aantal evenementen is rekening gehouden met het belang van omwonenden die hier hinder van kunnen ondervinden.

Voorop staat dat alle evenementen goed en veilig georganiseerd moeten worden. Daarnaast kunnen sociale, economische en promotionele belangen een rol spelen. De doelstelling van het evenementenbeleid is om door middel van vergunningen, voorwaarden en voorschriften er voor te zorgen dat bij evenementen het normale openbare leven doorgang vindt, de hinder en overlast voor omwonenden en derden zo veel mogelijk worden beperkt, de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en derden niet in gevaar komen en het milieu niet te zwaar wordt belast.

De bijlages behorend bij de beleidsregel hebben een karakter van overlastbeperking. Uitgangspunt bij het schrijven deze beleidsregel was hoeveel overlast een bewoner te dulden heeft. Een van de kenmerken van deze beleidsregel is dat er per categorie beschreven staat wat er maximaal vergund mag worden. Wanneer men op grond van de beleidsregel een groot evenement kan en mag organiseren, mag in dat kader ook een klein evenement gehouden worden. Een klein evenement zal voor minder overlast zorgen dan een groot evenement.

In deze beleidsnota zijn vaste en variabele evenementengebieden aangewezen. Deze gebieden omvatten de gehele gemeente. De vaste evenementengebieden zijn specifiek benoemd omdat hier vaak de grotere terugkerende evenementen op plaatsvinden. Denk hierbij aan de kermis, koningsdag en de Glazen Keet. De variabele evenementengebieden zijn de overige gebieden in Heemskerk. Hier mogen wel evenementen plaatsvinden maar dan met minder geluid en een kortere duur. Dit om er voor te zorgen dat de overlast voor inwoners van Heemskerk beperkt blijft.

Ook kent de beleidsregel een nieuwe categorie evenementen: overige categorie. Dit zijn evenementen die plaatsvinden op variabele evenementengebieden waarbij er ruimere kaders gelden. Dit in verband met het karakter van deze evenementen. De burgemeester vindt het belangrijk dat er wedstrijden en sportevenementen plaatsvinden. Ook moet er ruimte zijn voor horecaondernemers, die niet gevestigd zijn aan een vast evenementengebied, om een evenement te organiseren. Tot slot zijn culturele evenementen ook toegevoegd aan de overige categorie evenementen. Dit omdat deze evenementen in beginsel weinig overlast geven en de toegevoegde waarde voor de bewoners van Heemskerk groot is.

De burgemeester kan van deze beleidsregel afwijken indien er een aanvraag is ingediend waarbij er een aangetoonde meerwaarde voor de gemeente Heemskerk aanwezig is terwijl het niet past in de beleidskaders. Uiteraard zal de burgemeester rekening houden met de belangen van omwonenden en de gestelde doelen van deze beleidsregel.