Sportnota Urk 2019-2022

Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Intitulé

Sportnota Urk 2019-2022

afbeelding binnen de regeling

Voorwoord

Sport is belangrijk voor de gemeente Urk. Sport is leuk, goed voor de gezondheid, brengt je in contact met nieuwe mensen en geeft een gevoel van trots. De gemeente Urk vindt sport een mooi middel om een aantal maatschappelijke problemen aan te pakken. Denk hierbij aan de groeiende eenzaamheid onder mensen, het oplopende aantal inwoners met overgewicht en het sterk afnemen van de dagelijkse beweging van kinderen en volwassenen.

Nieuwe Sportnota

De gemeente Urk stelt zich faciliterend op voor de sport op Urk. Er moeten voldoende plekken zijn waar mensen goed en veilig kunnen sporten en bewegen. De organisaties die sport aanbieden moeten vitaal en financieel gezond zijn. De gemeente Urk zet zich hier graag voor in en stelt daarom deze nieuwe Sportnota vast voor de komende 4 jaar. Er is gekozen voor een Sportnota waarin kort en krachtig wordt omschreven:

 • hoe we er op sportief vlak voorstaan op Urk;

 • wat de plannen voor de nabije toekomst zijn;

 • wat hierbij van de gemeente mag worden verwacht.

Sportboulevard

Een belangrijke ambitie is het realiseren van de 'Sportboulevard Noorderzand'. De gemeente Urk wil in het gebied rond het zwembad meer ruimte maken voor sport en bewegen. Niet alleen in de sportgebouwen die daar staan, maar ook in het park achter het zwembad. We willen graag dat dit een gebied wordt waar heel Urk zich welkom voelt om samen te sporten en bewegen en waar kinderen lekker buiten kunnen spelen. Voor de Sportboulevard is al een visie opgesteld en de komende periode gaat de gemeente zich inzetten om tot uitvoering te komen. Met de plaatsing van beweegtoestellen in het park en de verbeterde verlichting zijn al mooie eerste stappen gezet.

Koppeling sociaal domein

De gemeente Urk ziet kansen voor de sport binnen het sociaal domein. In de beleidsnota van het sociaal domein 'Zorg voor elkaar' (2015-2018) worden vier maatschappelijke effecten bepaald waarbij sport en bewegen van betekenis kunnen zijn.

De thema's waarop de gemeente Urk zich in de toekomst gaat richten, zijn nauw verbonden aan de maatschappelijke doelstellingen van het sociaal domein: Iedereen doet mee, Wij helpen elkaar, Jeugd op Urk, onze kracht en Goed geregeld. In de Sportnota komt naar voren dat de gemeente Urk zich richt op een leven lang sporten en bewegen, waarbij iedereen mee kan doen bij een sportvereniging of op eigen initiatief. Degenen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te sporten (mensen met een beperking/chronische aandoening, senioren) en voor wie het een grote waarde kan zijn (jeugd en jongeren) krijgen een steuntje in de rug.

IJslands preventiemodel

De gemeente Urk gaat daarnaast de komende jaren met het IJslands preventiemodel aan de slag. Dit model geeft jongeren een zinvolle dagbesteding en sport past perfect in dit plaatje om ze gezond en actief te houden. Hopelijk gaan nog meer Urker jongeren sporten en bewegen. En daar moet onze gemeente op voorbereid zijn.

Partners

De gemeente Urk heeft in dit alles een bescheiden rol. Het meeste werk wordt verzet door de sportverenigingen, buurtsportcoaches, andere sportaanbieders, sportevenementen, etc. Al hun activiteiten worden mogelijk gemaakt door een enorme groep vrijwilligers. De gemeente Urk wil hen graag bedanken voor hun tijd en inzet. Middels deze Sportnota hopen we al deze vrijwilligers nog beter te kunnen ondersteunen in het werk dat ze verzetten.

Freek Brouwer

Wethouder Sport

Hoe staat Urk ervoor op sportgebied

In dit hoofdstuk blikken we terug op de afgelopen zes jaar, als vertrekpunt voor de sportieve ambities voor de komende jaren. Met als hoofdlijn: wat gaat op Urk goed op het gebied van sport en bewegen? En waar liggen nog kansen en verbeterpunten?

Urker beweeggedrag

In 2012 bewoog 58,8% van de Urkers voldoende. In 2016 is dit 57,7%. Vergeleken met Nederland is dit onder het gemiddelde (2012: 60,8% en 2016: 62,7%). De beweegnorm, of Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), houdt voor volwassenen in dat ten minste vijf dagen per week minimaal 30 minuten per dag matig intensief wordt bewogen. Het overgewicht onder de jeugd en volwassenen op Urk zit net boven het landelijk gemiddelde, en valt lager uit dan het Flevolandse gemiddelde. Alleen senioren op Urk hebben fors meer overgewicht en bewegen gemiddeld veel minder dan landelijk.

Overgewicht Urk, Flevoland en Nederland

Overgewicht

Urk

Flevoland

Nederland

Jeugd

15%

18%

13%

Volwassenen

45%

50%

46%

Senioren

74%

63%

59%

Bron: GGD Gezondheidsmonitor, 2016

Beweegnorm Urk, Flevoland en Nederland

Beweegnorm

Urk

Flevoland

Nederland

Jeugd

11%

16%

onbekend

Volwassenen

58%

53%

60%

Senioren

58%

68%

72%

Bron: GGD Gezondheidsmonitor, 2016

De sportverenigingen op Urk

De gemeente Urk telt 40 sportverenigingen. Uit de Monitor Sportaanbieders Urk 2018 blijkt dat in 2018 5.397 Urkers lid zijn van een sportvereniging. Dit komt overeen met 26,3% van de bevolking, waar dit in 2015 nog 19,2% van de bevolking was.

Op de volgende pagina zijn grafieken opgenomen met lidmaatschapscijfers van het NOC*NSF. Deze cijfers zijn vertekend omdat lang niet alle Urker verenigingen en sporters zijn aangesloten bij een sportbond. Daarom zijn de lidmaatschapscijfers op Urk lager dan landelijk. Vrouwen sporten opvallend minder vaak bij een sportvereniging dan mannen. Ten slotte valt op dat vrijwel alle verenigingen de afgelopen jaren zijn gegroeid, in tegenstelling tot de landelijke trend.

afbeelding binnen de regeling

Ledenpercentage in de gemeente Urk per geslacht (2017)

afbeelding binnen de regeling

Vergelijking ledenpercentage gemeente Urk, provincie Flevoland en Nederland (2017)

afbeelding binnen de regeling

Trend top 10 sportbonden in de gemeente Urk (2017, 2015, 2013)

afbeelding binnen de regeling

Bron: NOC*NSF - KISS rapportage

Mit Eenkanger

Sport is op Urk echt een gemeenschapsgoed. Allereerst natuurlijk door alle vrijwilligers die zich inzetten om de sport aan te kunnen bieden, maar ook het Urker bedrijfsleven laat zich vaak van zijn sportiefste kant zien. Enkele verenigingen hebben een florerende businessclub en aan sponsors op Urk is (in tegenstelling tot de rest van Nederland) geen tekort. Urk heeft meerdere sportverenigingen die op het hoogste niveau spelen en presteren. Vaak met exclusief of voornamelijk Urker sporters. Daarnaast ziet men steeds meer hardlopers en fietsers in het dorp. Ook het aantal sportevenementen is de laatste jaren flink gegroeid. De volgende evenementen lijken al lange tijd bij Urk te horen, maar worden pas een paar jaar georganiseerd: de Suydersee Triathlon, Roendjen van ut Haventjen, de Obstacle Challenge Urk en sinds 2018 is de 12 dorpenloop de 13 dorpenloop geworden. Scholen besteden ook aandacht en sporten en bewegen. Deze gezamenlijke inzet werpt zijn vruchten af. Dit samen maakt dat Urk een echt sportdorp is.

De Urker sportvoorzieningen

In de basis staat het sportvoorzieningenaanbod op Urk er goed voor met voldoende sporthallen, een zwembad, eigen sportpark De Vormt en laagdrempelige sportvoorzieningen in de buitenruimte. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in:

 • Vernieuwbouw Zwembad 't Bun

 • Kunstgrasveld op Sportpark De Vormt en bouw kleedkamers

 • Outdoorsporttoestellen bij de Sportboulevard

 • Terug in eigendom en renovatie van Sporthal De Noord en De Nagel

 • Vernieuwing van de wandel- en fietsroutes

 • Inzet van buurtsportcoaches voor sportstimulering en ontwikkeling van sportaanbod, afgestemd op de behoefte en wensen van de Urker inwoners.

 • Ondersteuning en stimulering van nieuwe sportevenementen als de Suydersee Triathlon, Roendjen van ut Haventjen, Obstacle Run, sport- en beweegdag voor mensen met een beperking.

Terugblik sportnota 2012-2019

In de sportnota 2012-2019 waren de onderstaande doelstellingen opgenomen. Bij elke doelstelling is aangegeven of deze wel, niet of deels behaald is. Daarnaast zijn er een aantal extra zaken gerealiseerd, die destijds niet als doestelling waren vastgesteld.

afbeelding binnen de regeling

Sportinfrastructuur

Doelstelling 1: Versterking en ontwikkeling van de sportieve infrastructuur

Voor het versterken van de sport op Urk heeft de gemeente haar uitvoeringsprogramma gericht op het behoud van en met de wens om de sportinfrastructuur uit te breiden.

Binnensport

 • Uitbreiding en vernieuwing zwembad 't Bun

 • Onderzoek haalbaarheid nieuwe sportaccommodatie

 • Bevorderen multifunctioneel accommodatiegebruik

Overige ontwikkeling binnensport: gymzalen De Noord en De Nagel zijn in beheer en eigendom overgegaan van Stichting Sportaccommodaties Urk (SSU) naar de gemeente.

Buitensport

 • Aanschaf kunstgrasvelden

 • Onderzoek privatiseringsmogelijkheden voetbalvelden

 • X

  Aanschaf Bossaball speelveld

Toerisme, recreatie en speelruimte

 • Onderzoek mogelijkheden `Sportboulevard' Noorderzand

 • Kwalitatief hoogwaardige routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen

 • X

  Kitesurfen

 • Aandacht voor speelruimten bij de (her)inrichting openbare ruimten, en behoud en eventueel uitbreiden speelvoorzieningen

Extra: realisatie sporttoestellen en verlichting op de Sportboulevard

Speelruimte

 • Aandacht voor speelruimten bij de (her)inrichting openbare ruimten, en behoud en eventueel uitbreiden speelvoorzieningen

Sportstimulering

Doelstelling 2: Ondersteunen en stimuleren sportverenigingen

De gemeente Urk heeft aangegeven dat het belangrijk is om de sportverenigingen ondersteuning aan te bieden. De vele vrijwilligers moeten voorzien worden van de nodige kennis en instrumenten om hun taak goed te kunnen verrichten.

 • Onderzoek invulling verenigingsondersteuning in combinatie met buurtsportcoaches

 • Verbeteren interne organisaties sportverenigingen en benutten kansen

 • Scholing vrijwilligers sportverenigingen en verhogen kwaliteit technisch kader

 • Informeren over en benutten van (landelijke) subsidiemogelijkheden en fondsen

Doelstelling 3: Samenwerking tussen diverse verenigingen, instellingen en bedrijfsleven

Er zijn veel sport- en beweegactiviteiten op Urk. De wens was om deze in kaart te brengen en meer te stroomlijnen als basis voor samenwerking.

 • O

  Onderzoek website met informatie over sportverenigingen

 • Intensivering samenwerking tussen sportverenigingen

 • Samenwerking tussen scholen, welzijnsinstellingen en sportverenigingen bevorderen en kennismakingsprogramma sport opstellen voor basisschoolleerlingen

Extra: Toename van het aantal sportevenementen

Doelstelling 4: Stimuleren sportdeelname voor diverse doelgroepen

Er zijn een aantal doelgroepen omschreven waarvoor het belangrijk is deze te stimuleren om te gaan sporten en bewegen.

Jeugd en jongeren

 • O

  Lidmaatschap jongeren op landelijk niveau

 • Stimuleren van laagdrempelig lidmaatschap vereniging

 • Stimuleren sporten en bewegen op school

 • Continueren sport-, spel- en beweegweek en sportclinics

Senioren en mensen met een beperking

 • Productontwikkeling, aandacht voor gehandicaptensport en vergroten sportmogelijkheden

  Extra: realisatie van een beweegtuin bij de Talma

Percentage behaalde doelstellingen

afbeelding binnen de regeling

Sportnota 2019-2022

De visie op sport en bewegen is ambitieus, actueel maar tegelijkertijd ook gericht op behoud van wat heeft gewerkt de afgelopen jaren. De afgelopen jaren is een goed fundament gelegd. Hier bouwen we met deze sportvisie op verder, waarbij wordt ingespeeld op de nieuwe trends en ontwikkelingen.

Aanpak beleidsnota

Bij het opstellen van de Sportnota is een interactief proces doorlopen. Diverse bestaande rapporten en beleidsnota's gaven aanknopingspunten. De evaluatie van de Sportnota 2012-2019 dient als basis. Ook landelijke en lokale trends en ontwikkelingen zijn meegenomen. Het fundament voor de nieuwe nota is echter gelegd tijdens verschillende bijeenkomsten: een inspraakmoment voor gemeenteraadsleden, een ambtelijk overleg met het sociaal domein en een bijeenkomst met sportaanbieders. Daarnaast konden verenigingen input leveren via de sportaanbiedersmonitor. Deze is in navolging van metingen uit 2012 en 2015 uitgevoerd, waardoor een mooi beeld over de ontwikkeling van de sport op Urk is ontstaan. De uitwerking van de sportaanbiedersmonitor is opgenomen in de bijlage. Er is gebruik gemaakt van diverse bronnen, die voor de leesbaarheid enkel in de literatuurlijst zijn opgenomen.

De Sportnota is geschreven onder leiding van Sportservice Flevoland en in nauwe samenwerking met de diverse beleidsterreinen vanuit de gemeente Urk.

Visie

"Sport is meer dan alleen sport. Sport is voor iedereen. Iedereen moet zijn of haar leven lang kunnen sporten en/of bewegen, in zijn of haar eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten. De gemeente Urk biedt alle inwoners de mogelijkheid het eigen sporttalent te ontwikkelen en de leefstijl en leefbaarheid van de gemeenschap te bevorderen. Sport en bewegen wordt ingezet als middel om maatschappelijke effecten te kunnen bereiken. Sport kon een belangrijke rol spelen bij een gezonde levensstijl, participatie, recreatie en het kunnen functioneren in teamverband."

Missie

In de gemeente Urk:

 • Heeft iedereen een leven lang vrije keuze in verschillende sport en/of beweegactiviteiten.

 • Is een breed scala aan voorzieningen aanwezig, aansluitend bij de wensen en behoeften van inwoners.

 • Is een aantrekkelijke omgeving aanwezig, zodat zowel de inwoner als toerist uitgedaagd wordt om te gaan sporten en bewegen.

 • Is sport en bewegen een instrument om gezondheid te bevorderen, het leven in de wijken te verbeteren en participatie te stimuleren.

Het sportprofiel van de gemeente Urk in 2022 laat zich het beste omschrijven als:

 • Voorzien van goede sportaccommodaties en aantrekkelijke, beweegvriendelijke openbare ruimtes.

 • Met gevarieerd en uniek sportaanbod.

 • Stimuleert inwoners tot vrijwilligerswerk en ondersteunt hen hierbij.

 • Goede samenhang en samenwerking tussen de diverse sportverenigingen, het onderwijs, de bedrijven en gemeente.

 • Buurtsportcoaches vervullen voor de Urker inwoners een herkenbare en belangrijke rol als coach op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

Thema's en doelstellingen

De beleidsdoelstellingen van de sportvisie 2019-2022 zijn ingedeeld in drie thema's:

 • 1.

  Op Urk sport en beweegt iedereen

 • 2.

  Urk beschikt over een veilige en toegankelijke sportinfrastructuur

 • 3.

  Urk heeft sterke en vitale sportaanbieders

Elk thema wordt uitgewerkt met landelijke en regionale trends en ontwikkelingen, de situatie op Urk en tot slot de doelstellingen en speerpunten.

1. Op Urk sport en beweegt iedereen

Iedereen moet op zijn of haar manier kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. De gemeente stelt zich ten doel de mogelijkheden voor sporten en bewegen voor inactieve doelgroepen te ondersteunen. Er wordt samengewerkt met sportaanbieders, onderwijs en buurtsportcoaches om de doelstellingen te behalen.

Trends en ontwikkelingen

 • De gemeente Urk heeft 20.616 inwoners en dit aantal loopt op. Urk heeft met 32,2% het hoogste percentage jongeren tot 14 jaar en met 8% het laagste percentage 65-plussers vergleken met de rest van Nederland.

 • Op Urk sport en beweegt men minder dan het landelijk gemiddelde. Twee derde van de Nederlanders beweegt voldoende volgens de combinorm (65%) en in de gemeente Urk is dit 58% en de beweegnorm 59% (Nederland: 63%).

 • Het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging is lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk 20% terwijl het Nederlands gemiddelde 33% is.

 • De gemeente Urk heeft met meer overgewicht te maken dan het landelijk gemiddelde. In de gemeente Urk heeft 15% van de jeugd overgewicht, terwijl het landelijk gemiddelde 13% is. Van de volwassenen heeft 33% overgewicht en 12% ernstig overgewicht. Van de senioren heeft 45% last van overgewicht en maar liefst 29% heeft zeer ernstig overgewicht.

 • De buurtsportcoaches zijn in 2012 gestart in de gemeente Urk. Er zijn 5,9 fte buurtsportcoaches actief, waaronder bij Caritas, 't Bun, CGVU, Fytac, in het onderwijs en in de cultuursector.

 • Landelijk is er meer aandacht voor sporthulpmiddelen. Het Ministerie van VWS maakt alle gemeenten erop attent om de mogelijkheden rondom sporthulpmiddelen uit te breiden vanuit de WMO.

Doelstellingen

1: Stimuleren sportdeelname onder diverse doelgroepen

Senioren

8% van de Urker bevolking is boven de 65 jaar. Dit is een doelgroep die veelal inactief is en een hoog percentage overgewicht heeft.

 • Stimuleren en versterken van aanbod onder kwetsbare doelgroepen als ouderen, mensen met een beperking en/of chronisch zieken.

 • Vergroten en stimuleren sportaanbod voor senioren.

Jeugd

Urk heeft veel jonge inwoners waarvan 32% onder de 14 jaar is. Het is belangrijk om hen op jonge leeftijd bij sport te betrekken. In 2016 voldeed 11% van de Urker jeugd aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In Flevoland was dit 16%. De doelstelling voor jeugd is dat in 2022 15% van de jongeren voldoet aan deze norm.

 • Continueren sport-, spel- en beweegweek.

 • Stimuleren sport en bewegen op scholen met oog voor de inactieve jeugd.

 • Buurtsportcoaches hebben een grote sociale rol in de wijk en stimuleren een omgeving waarin jongeren en doelgroepen de mogelijkheid krijgen om zich in te zetten als begeleider (LSR-cursus), zodat deze de buurtsportcoach kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten en evenementen.

 • Buurtsportcoaches meten de beweegvaardigheid middels de MQ schooltest.

Mensen met een beperking en chronisch zieken

In de gemeente Urk ligt het aantal mensen met een beperking hoger dan het landelijk gemiddelde. Bij personen onder de 17 jaar is dit 3,9% (2,7% landelijk) en personen ouder dan 19 jaar 12% (t.o.v. 10% landelijk).

 • Vergroten en stimuleren sportaanbod voor mensen met een beperking.

 • Sportverenigingen worden gestimuleerd tot het opzetten en integreren van aanbod waar sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep (senioren, mensen met een beperking/chronische aandoening) worden aangeboden. Sportverenigingen die zich voor deze groepen openstellen en een sportaanbod verzorgen, worden ondersteund en kunnen hiervoor incidenteel gebruik maken van een stimuleringssubsidie vanuit de gemeente. De stimuleringsregeling heeft een beperkt budget en moet actief voor de inactieve doelgroep worden ingezet.

 • De gemeente Urk zet zich in om sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De basismaterialen voor aangepast sporten, zoals een sportrolstoel, komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de WMO. Bij specialistische materialen zoals een sportprothese of een handbike wordt per situatie gekeken naar de mogelijkheden.

Minima inkomens

 • Mensen met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm kunnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar gebruik maken van het ‘Kindpakket’. Hiermee wordt ook voor de minimagezinnen sport en cultuur toegankelijk gemaakt.

2. Urk beschikt over een veilige en toegankelijke sportinfrastructuur

De sportinfrastructuur vormt een belangrijk onderdeel om te kunnen sporten en bewegen op Urk. Het is van belang dat er voldoende sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit die multifunctioneel en efficiënt worden gebruikt.

Trends en ontwikkelingen

 • Sportaccommodaties worden efficiënter en multifunctioneel ingezet. Sportaanbieders geven aan dat er een disbalans is tussen vraag en aanbod van binnensportaccommodaties met name in de wintermaanden. Er is een te grote vraag, waardoor voor sommige sporten uitgeweken moet worden naar sportaccommodaties in de buurt (Creil, Ens).

 • De binnensportaccommodaties zijn kwalitatief op niveau. Enkele sportaccommodaties zijn enigszins gedateerd en toe aan renovatie. De sportaccommodaties gebruiken de sportaanbieders het liefst op de meest gunstige tijden. Volgens landelijke richtlijnen voldoet de capaciteit van de sportaccommodaties op Urk terwijl sportaanbieders krapte ervaren. Er is door het Mulier instituut een ruimtebehoefte-onderzoek uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen. De gemeente Urk beschikt over een goede sportinfrastructuur, maar in de toekomst zal een ruimtetekort ontstaan. De volledige rapportage is bijgevoegd aan deze nota.

 • Vanuit het IJslands preventiemodel, WMO en zorg ontstaat een toenemende vraag naar sportaccommodaties, omdat het een middel is voor vrijetijdsinvulling. Dit biedt kansen voor de buitensport en het zwembad, maar geeft ook druk op binnensportaccommodaties.

 • Het aantal sporten wordt steeds groter en meer divers, waarbij er nieuwe sporten komen en andere sporten minder in trek zijn. Er zijn meer commerciële sporten en sportverenigingen gekomen zoals fitnesscentra, sportscholen, crossfit en bootcamp. Sporten op deze locaties zijn populair en blijven toenemen.

 • De ontwikkeling van de Sportboulevard, waarbij er een uitvoeringsplan is opgesteld. De Sportboulevard en de ruimte eromheen biedt mogelijkheden voor sporten in de openbare ruimte.

Partners

 • Gemeente Urk: sport, accommodatiebeheer en evenementen/vergunningen

 • Onderwijs

 • Sportaanbieders

 • Stichting Sportaccommodatie Urk (SSU)

 • Stichting Waarborgfonds Sport

Doelstellingen

2: Versterking en ontwikkeling van de sportaccommodaties

 • Behouden en uitbreiden van de sportinfrastructuur. De doelstellingen rondom sportaccommodaties worden behaald in samenwerking met diverse partijen, zoals SSU, sportaanbieders en de gemeente Urk.

  • Bij eventuele nieuwbouw van een sportaccommodatie dient er aandacht te zijn voor multifunctionaliteit van het gebouw.

  • Nieuw te realiseren binnensportaccommodaties komen onder eigendom en beheer van de gemeente Urk en worden duurzaam gebouwd.

  • Onderzoek naar het realiseren van een sporthal in de nieuwe wijk Schokkerhoek.

  • Het stimuleren van multifunctioneel en efficiënt gebruik van de sportaccommodaties is een belangrijk gespreksonderwerp tussen de gemeente en diverse verenigingen onderling.

  • Toekomstbestendig en efficiënter indelen van gemeentelijk sportpark De Vormt in samenwerking met de betrokken partijen.

  • Sportaccommodaties moeten geschikt zijn voor kerndoelen bewegingsonderwijs.

 • Er komt onderscheid in tariefstelling voor het gebruik van de sportaccommodaties, zodat verenigingen met een aantrekkelijk tarief kunnen blijven sporten en andere (commerciële) aanbieders en gebruikers tegen kostprijs kunnen huren. De ondersteuning via huurtarieven beperkt zich tot de verenigingen die ruimte huren van gemeentelijke sportaccommodaties (De Noord en De Nagel).

 • De visie voor de Sportboulevard wordt de komende periode uitgewerkt en uitgevoerd, waarbij ook gekeken moet worden naar uitbreiding van gebouwen en voorzieningen. De gemeente streeft ernaar dat alle voorzieningen voldoen aan de eisen.

 • Verenigingen worden geïnformeerd over de mogelijkheden om te verduurzamen op o.a. energieverbruik.

 • Sportverenigingen waarvan de overkoepelende bond is aangesloten bij NOC*NSF en die een bancaire financiering nodig hebben voor de bouw, aanleg, renovatie en/of aankoop van een sportaccommodatie, kunnen een aanvraag voor een borgstelling indienen bij de gemeente Urk en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Meer informatie in bijlage 3.

3: Toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte

 • Urk is een jonge, groeiende gemeente. Bij de inrichting van de openbare ruimte dient voldoende rekening gehouden te worden met de speelbehoefte van kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. De gemeente wil door het realiseren van openbare (sport- en beweeg)voorzieningen en door een goede samenwerking met de commerciële sportaanbieders, het sporten en bewegen bij de ongeorganiseerde sporters stimuleren.

  • De gemeente draagt zorg voor kwalitatief en kwantitatief voldoende speelruimte in de wijken en buurten. Het gaat dan zowel om speeltuinen met speeltoestellen als om (trap)velden etc.

  • Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in een bepaald gebied wordt daarom altijd vooraf (bij planvorming) gekeken hoe daarmee sporten en bewegen zoveel mogelijk kan worden bevorderd, zonder daarbij andere functies in de openbare ruimte onmogelijk te maken.

 • De gemeente gaat investeren in wandel- en fietsgebieden, zoals de ontwikkeling van nieuwe natuur (Het Urkerveld) en het gebied rondom de Sportboulevard.

 • De gemeente stimuleert de totstandkoming van een mountainbikeparcours.

4: Faciliteren van sportevenementen

 • Evenementen hebben een positief effect op de gemeenschap. De gemeente Urk moedigt evenementen aan die sport en gezondheid bevorderen. Voor de volledige visie en kaders omtrent evenementen wordt verwezen naar het evenementenbeleid.

3. Urk heeft sterke en vitale sportaanbieders

Sportaanbieders op Urk functioneren als belangrijke sociale netwerken en dragen bij aan een positief leefklimaat. De verenigingen hebben een grote maatschappelijke betekenis. Sportverenigingen en sportaanbieders worden steeds vaker ingezet voor maatschappelijke doeleinden. De gemeente Urk ziet de sportaanbieders als een belangrijke schakel tussen de gemeente en de samenleving bij het leveren van een bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Trends en ontwikkelingen

 • Sport wordt steeds vaker ingezet voor maatschappelijke uitdagingen als: eenzaamheid, integratie, sociale cohesie. Via het sportbeleid en de inzet van o.a. buurtsportcoaches worden actievere verbindingen gelegd met het sociaal domein.

 • Verenigingslidmaatschap staat onder druk. Nederlanders zullen in 2030 minder vaak lid zijn van een sportvereniging. Nederlanders willen dan vooral individueel sporten of in een zelfgeorganiseerde groep.

 • Vitale sportverenigingen worden steeds belangrijker. Een vitale sportaanbieder is gezond op het gebied van leden, kader (vrijwilligers), accommodatie, financiën en beleid. En zet zich in voor maatschappelijke thema's buiten haar eigen vereniging. Ongeveer een kwart van de verenigingen in Nederland is vitaal en de verwachting is op Urk hetzelfde.

 • Alle verenigingen (die de Verenigingsmonitor 2018 hebben ingevuld) op Urk hebben de ambitie om te groeien de komende jaren. Bijna 70% van de verenigingen op Urk heeft een tekort aan vrijwilligers om alle (verenigings)taken uit te voeren, waarvan 19% een acuut te kort. 72% van de Urker sportaanbieders heeft behoefte aan (specifieke) verenigingsondersteuning door middel van online informatie, cursussen en/of individuele begeleiding.

Doelstellingen

5: Ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen

 • Vergroten van de zelfredzaamheid van sportaanbieders op Urk. Doel van de ondersteuning is het verbeteren van de interne organisatie en het beter benutten van kansen in de omgeving.

  • Er is een onafhankelijke verenigingsadviseur beschikbaar die, op aanvraag van sportaanbieders, in te zetten is voor verenigingsvraagstukken.

  • Het ondersteunen van sportaanbieders door middel van cursusaanbod, workshops en/of werkbezoeken op onderwerpen als: sponsoring, ledenwerving, vrijwilligers, beleidsplannen, EHBO, etc. Door het kader te ondersteunen bij hun taken kan de zelfredzaamheid van de sportverenigingen vergroot worden.

 • Stimuleren van gezonde sportkantines en rookvrije sportparken en -accommodaties.

 • Informeren over en benutten van (landelijke) subsidiemogelijkheden en fondsen. De gemeente stimuleert en denkt mee in het aanvragen van externe financieringsbronnen.

 • Ontwikkeling van de buurtsportcoaches ten aanzien van project- en procesmatig werken. De buurtsportcoaches hebben een begeleidende, stimulerende en opbouwende rol, waarna het ontwikkelde aanbod wordt uitgevoerd door een sportaanbieder, vrijwilligers of een andere organisatie.

 • Bredere blik voor de buurtsportcoaches. Inwoners en sportaanbieders kunnen bij de buurtsportcoaches terecht met vragen en kunnen ondersteund worden waar nodig. De buurtsportcoaches zetten nadrukkelijker in op de maatschappelijke organisaties en sportverenigingen die de verbinding en ontmoeting mogelijk maken.

Uitvoering en monitoring

Uitvoering Sportnota

De rol van de gemeente Urk in het uitvoeren van de Sportnota is faciliterend en stimulerend. De uitvoering van het sportbeleid vindt plaats door een samenwerking tussen de gemeenten en verschillende partners in de gemeente. Deze samenwerking is essentieel bij het komen tot een goede uitvoering van de Sportnota. De partners die een grote rol spelen zijn onder andere de sportaanbieders, zowel verenigingen als commerciële sportaanbieders, buurtsportcoaches van Caritas Urk, SSU, scholen, gezondheidsinstellingen, buurtorganisaties, maatschappelijke organisaties en Sportservice Flevoland.

Daarnaast is er in toenemende mate sprake van samenwerking tussen sport en andere beleidsterreinen binnen de gemeente Urk, zoals onder andere sociaal domein, jeugd, gezondheid, onderwijs, recreatie en toerisme. Deze beleidsterreinen worden, waar mogelijk, betrokken bij de uitvoering van het sportbeleid.

Monitoring en evaluatie

De Sportnota wordt na vaststelling gemonitord en geëvalueerd. Elke twee jaar, voor het eerst in 2020, worden de doelstellingen doorgenomen om de resultaten van het voorgestelde beleid te volgen of te bewaken met als doel om eventuele veranderingen in beeld te brengen. Het gevoerde beleid kan op basis van deze monitoring worden bijgestuurd.

Financieel kader

afbeelding binnen de regeling

*deze post behelst o.a. incidentele subsidies aan sportaanbieders en de regeling buurtsportcoaches.

Bronnenlijst

 • Centraal Bureau voor Statistiek (2018). Bevolkingscijfers gemeente Urk.

 • Gemeente Urk (2012). Nota Sportief Urk 2012- 2019.

 • Gemeente Urk (2015). Zorg voor elkaar, beleidsnota Sociaal Domein 2015-2018.

 • Gemeente Urk (2018). Collegeakkoord 2018: Urk mit Eenkanger

 • Gemeente Urk (2018). Concept nota verslavingszorg.

 • GGD Flevoland (2016). Factsheet Gezondheid Urk in vogelvlucht 2016.

 • GGD Flevoland (2018). Flemovo Urk 2016-2017.

 • GGD Flevoland (2016). Gezondheidsmonitor Flevoland 2016.

 • GGD, RIVM en CSB (2016). Gezondheidsmonitor Nederland 2016,

 • Lucassen, J.M.H., & Kalmthout, J. van (2015). Vitale clubs voor sport en samenleving: kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen. Mulier Instituut.

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Sportakkoord: ambities voor de sport tot en met 2021.

 • Mulier Instituut (2014). Verenigingsmonitor 2014.

 • Mulier Instituut (2018). Ruimte behoefteonderzoek sportaccommodaties gemeente Urk 2018.

 • NOC*NSF (2018). Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) Gemeente Urk.

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (2017). Gezondheidsenquête en leefstijImonitor.

 • Sociaal Cultureel Planbureau (2014). Rapportage Sport 2014.

 • Sociaal Cultureel Planbureau en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (2017). Sport Toekomstverkenning.

 • Sportservice Flevoland (2018). Monitor Sportaanbieders Urk 2012, 2015 en 2018.

Colofon

Sportnota Urk 2019-2022

Datum: November 2018

Auteur: In opdracht van de gemeente Urk:

Denise Baars en Tom Sloetjes, Sportservice Flevoland

Fotografie

Bert de Vries

Gijs van der Plas

Harmen Romkes

Flevopost

Fotografie Kramnozki

Roeiploeg Urk

Eize van Eerde

Rabo Tulpen Classic

Fish Potato Run

SV Urk

Loopgroep Urk

Meindert Koffeman

Lucas Kramer

Bijlagenboek Sportnota 2019-2022

Of ga naar sportflevo.nl/sportnota-urk

Bijlage 1: Monitor sportaanbieders Urk

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Analyse monitor sportaanbieders

In totaal hebben 18 sportaanbieders de vragenlijst ingevuld. Ten opzichte van 2015 zijn er enkele 'nieuwe' sportaanbieders en zijn ook sportaanbieders toegevoegd die een meer commercieel karakter hebben:

 • 1.

  Keep Fit Urk

 • 2.

  Shapers Fitness

 • 3.

  Sport4Life

 • 4.

  Obstacle Challenge

 • 5.

  Defensivetactics

Niet alle verenigingen hebben gereageerd op de oproep (rood). De monitor geeft dus geen volledig beeld.

Stand van de sportvereniging op Urk in 2018

Ledenaantal

 • Zwemclub Urk en SV Urk hebben een sterke ledengroei t.o.v. 2015. Chong mu Kwan een lichte ledengroei onder de 12 jaar. Zwemclub Urk heeft bijna een verdubbeling in het aantal jeugdleden. SV Urk heeft tot 12 jaar een kwart ledendaling en een toename van 30% van 18 jaar en ouder en een flinke toename van het aantal steunleden.

 • T'77 en CGVU hebben te maken met een dalend ledenaantal t.o.v. 2015. Bij T'77 is voornamelijk een daling in jeugdleden. Bij CVGU is de jeugd tot 12 jaar toegenomen, het aantal leden van 12 tot 18 jaar gehalveerd en een kleinere afname in 18 jaar en ouder.

 • Het aantal steunleden is fors toegenomen in de afgelopen jaren van 153 naar 400, waarvan 300 bij SV Urk.

Inwoners en sportdeelname*

 • In 2018 zijn 5.397 Urkers lid van een sportvereniging, dat komt overeen met 26,3% waar dit in 2015 20% van de Urker bevolking was. Van de Nederlanders is 33% lid van een sportvereniging (SCP, 2014).

 • 37,8% van de jeugd tot 12 jaar is lid van een sportvereniging. In 2015 was dit 33,8%

 • 20,6% van de jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is lid van een sportvereniging. In 2015 was dit 25,3%

 • 22,5% van de volwassenen boven de 18 jaar is lid van een sportvereniging.

* Noot: berekend m.b.v. inwoneraantal op 1 januari 2018, CBS Statline - 20.524 inwoners.

Bestuurlijk

 • Alle sportverenigingen hebben de ambitie om te groeien in het aantal leden.

 • 11 verenigingen geven aan te weinig vrijwilligers te hebben, waarvan 3 verenigingen een acuut tekort.

 • 43,8% van de sportaanbieders geeft aan dat ze ontevreden zijn op accommodatieniveau. Wat betreft leden- en bestuurlijke zaken zijn de sportverenigingen tevreden, respectievelijk 50% en 62,5%.

  afbeelding binnen de regeling

 • 81% geeft aan dat ze behoefte hebben aan ondersteuning vanuit de gemeente. In onderstaande grafiek staan de onderwerpen. Van de verenigingen die ondersteuning willen, ziet 55% dit graag in de vorm van cursussen, 45% wil graag ondersteuning onder individuele begeleiding van een verenigingsondersteuner en 27% via een online informatiepunt. (Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal niet 100%).

  afbeelding binnen de regeling

Contributie

 • Contributie van alle sportverenigingen is gestegen.

Verdeling leden per vereniging* - 2018

afbeelding binnen de regeling

Verdeling leden per vereniging en leeftijdsgroep* - 2018

afbeelding binnen de regeling

* Noot: Berekend m.b.v. inwoneraantal op 1 januari 2018, CBS Statline – 20.524 inwoners.

Bijlage 2: Tarievenbeleid verhuur sportaccommodaties

De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties zijn in de gemeente Urk voornamelijk historisch bepaald zonder dat er een bepaalde berekeningssystematiek aan ten grondslag ligt. Gemeente Urk wijzigt de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1 januari 2019.

Tariefgroepen

De gemeente realiseert en exploiteert sportaccommodaties om sport bereikbaar en toegankelijk te maken voor haar bewoners. Voor verschillende soorten gebruikers en/of activiteiten gelden de volgende tariefgroepen:

Verenigingstarief

 • Sportverenigingen die lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF.

 • Buurtsportcoaches die activiteiten organiseren.

Maatschappelijk tarief

 • Stichtingen en organisaties die algemeen toegankelijke, niet- of semi-commerciële sportactiviteiten aanbieden voor de inwoners van Urk. De gemeente Urk trekt de grens bij activiteiten die maximaal € 30,- per maand kosten bij minimaal 1 uur sportaanbod per week.

 • Particulieren, buurt- of wijksportgroepen, teams van vrienden of collega's, etc. die niet-commerciële sportactiviteiten aanbieden.

Commercieel en/of marktconform tarief

 • Voor commerciële sportactiviteiten wordt een kostendekkend tarief gerekend.

 • Als commercieel wordt geclassificeerd een sportactiviteit waar een op winst beoogde bijdrage voortoegang/deelname wordt gerekend.

Het commercieel tarief is gebaseerd op de kostprijs van De Nagel. De overige tarieven zijn hier een afgeleide van.

Monitoring

Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd. Aan het einde van de beleidsperiode worden de tarieven opnieuw berekend om te zien of het tarief nog past bij de kosten en het gebruik van dat moment. Indien nodig kunnen de tarieven dan worden bijgesteld.

Tariefstelling

Binnensportaccommodaties

De gemeente Urk heeft Gymzaal de Nagel en Turnhal de Noord in eigen beheer. De overige sportaccommodaties zijn in handen van Stichting Sportaccommodaties Urk (SSU). De tariefstelling gaat enkel over de accommodaties die de gemeente in eigen beheer heeft: De Nagel en De Noord. De genoemde tarieven zijn per uur.

Verenigings tarief

Maatschappelijk tarief

Commercieel tarief

Gymzaal de Nagel

€ 12,00

€ 15,90

€ 18,50

Gymzaal de Noord

€ 12,00

€ 15,90

€ 18,50

Turnhal de Noord

€ 12,00

€ 15,90

€ 18,50

Bijlage 3: Subsidiebeleid maatschappelijke inzet sportaanbieders

Maatschappelijke inzet sportverenigingen

De gemeente Urk stimuleert verenigingen om sport- en beweegactiviteiten te organiseren. Hierbij gaat het om activiteiten die een breed maatschappelijk belang dienen en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op een doelgroep die achterblijft wat betreft gemiddelde sportdeelname. Op Urk zijn dat:

 • ouderen (65 jaar en ouder)

 • mensen met een beperking/chronische aandoening

 • sociale minima

De aanvraag van de sportaanbieder moet gericht zijn op:

 • het versterken van sport- en beweegaanbod;

 • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht);

 • het bevorderen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod.

Sportaanbieders kunnen maximaal € 1.000,- aanvragen. Jaarlijks is er ruimte voor vijf nieuwe aanvragen.

Randvoorwaarden

 • Een aanvraag voor subsidie wordt gedaan uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Binnen 6 weken zal er vervolgens een besluit worden genomen.

 • Sportaanbieders kunnen één keer per 5 jaar subsidie ontvangen voor maatschappelijke inzet.

 • Het is niet mogelijk om voor eenzelfde activiteit meerdere keren subsidie te krijgen.

 • Voorwaarde om subsidie te krijgen voor een activiteit is dat er minimaal 1 maatschappelijke samenwerkingspartner betrokken wordt. Dit kan bijvoorbeeld een school, buurtvereniging of andere partij zijn die helpt/ondersteunt bij de activiteit met bijvoorbeeld promotie, communicatie, organisatie enz.

 • Vernieuwend zijn is één van de criteria die meeweegt in de aanvraag. Er wegen echter meer criteria mee die uiteindelijk bepalen of en hoeveel subsidie er wordt toegekend.

 • Commerciële sportaanbieders komen in principe niet in aanmerking voor deze subsidie, mits de gemeente een uitzondering maakt in verband met het karakter van de activiteit.

 • Voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend, is het belangrijk hierover afstemming te zoeken met de beleidsmedewerker sport van de gemeente Urk of verenigingsondersteuner.

Aanvragen en monitoren

De bijdrage wordt onvoorwaardelijk verstrekt. Dit betekent dat na toekenning de sport- en beweegaanbieder geen inhoudelijke en financiële verantwoording hoeft af te dragen aan de gemeente Urk of andere partij. Het onvoorwaardelijke karakter van het stimuleringsbudget zorgt ervoor dat sport- en beweegaanbieders minder last hebben van bureaucratie en minder tijd aan administratieve lasten ervaren. Ook maakt het de aanvraagprocedure eenvoudig en transparant te hanteren voor zowel de sport- en beweegaanbieder als de subsidieverstrekkende.

Bijlage 4: Stichting Waarborgfonds Sport

Het raadsvoorstel Borgstelling sportverenigingen is aangenomen door de raad op 25 april 2013. Hieronder een beknopte uiteenzetting van het besluit.

Het komt nogal eens voor dat sportverenigingen een borgstelling vragen voor sportverenigingsprojecten. Bij het realiseren van nieuwbouw van sportaccommodaties hebben verenigingen meestal een hypothecaire geldlening nodig van de bank. Echter deze wordt tegenwoordig slechts verstrekt onder zeer zware voorwaarden: namelijk 30% eigen vermogen en daarnaast een bankgarantie voor de overige 70%. Voor de bankgarantie wordt vervolgens door de sportvereniging dan vaak een aanvraag tot borgstelling gedaan bij de gemeente.

Voorwaarden

Wanneer een sportvereniging een investeringsbedrag nodig heeft voor de realisatie van een eigendom, dan dient zij hiervoor een verzoek om een borgstelling in bij het college. Deze sportverenigingen worden gewezen op de mogelijkheid om een aanvraag borgstelling in te dienen bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). SWS zal het verzoek om borgstelling beoordelen aan dan hand van haar 'Reglement Stichting Waarborgfonds Sport'. Door een verzoek tot borgstelling of gemeentegarantie vanuit sportverenigingen slechts te beoordelen in samenhang met een aanvraag tot borgstelling bij de Stichting Waarborgfonds Sport, kan de gemeente Urk onafhankelijk laten toetsen of borgstelling verantwoord is.

Daarnaast stelt het college aanvullend de volgende beoordelingscriteria vast:

 • 1.

  Borgstellingen worden alleen verstrekt aan rechtspersoonlijkheid bezittende amateursportverenigingen (niet-commercieel).

 • 2.

  De beoogde voorziening doet geen afbreuk aan de (toekomstige) gebruiksmogelijkheden van het gemeentelijke complex.

 • 3.

  De ondergrond is en blijft eigendom van de gemeente.

 • 4.

  Indien de sportvereniging over voldoende middelen beschikt om de beoogde investering zelfstandig te financieren, zal de gemeente geen borgstelling verstrekken.

 • 5.

  De sportvereniging dient minimaal 30% van de financiering vanuit eigen middelen te kunnen financieren.

 • 6.

  Een gemeentelijke borgstelling bedraagt maximaal 50% van een aan te trekken krediet. Aan ieder verzoek om borgstelling verbindt het college de voorwaarde dat de SWS garant staat voor de overige 50% van dit krediet.

 • 7.

  De looptijd van de lening waarvoor de gemeente borg staat, mag afwijken van de looptijd van de SWS afhankelijk van de economische levensduur van de betreffende voorziening.

 • 8.

  Het college zal jaarlijks de controlerapporten van de sportverenigingen waarvoor borgstellingen zijn verstrekt ter kennisgeving van de SWS krijgen.

 • 9.

  Jaarlijks zullen de verleende borgstellingen in de risicoparagraaf als onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen van de gemeentebegroting en de gemeentejaarrekening worden opgenomen.

Bijlage 5: Terugblik Sportnota 2012-2019

Doelstellingen en speerpunten

Het maatschappelijk belang van sport is groeiende. De gemeente Urk heeft gewerkt aan de ontwikkeling en versterking van sportieve activiteiten en heeft deze vertaald in doelstellingen en speerpunten. De doelstellingen en speerpunten zijn in nauwe samenwerking met partners in het werkveld, zoals sportaanbieders, vrijwilligers, buurtsportcoaches opgepakt. De doelstellingen zijn op twee thema's opgesteld: sportinfrastructuur en sportstimulering.

Sportinfrastructuur

Doelstelling 1: Versterking en ontwikkeling van de sportieve infrastructuur

Voor het versterken van de sport op Urk heeft de gemeente haar uitvoeringsprogramma gericht op het behoud van en met de wens om de sportinfrastructuur uit te breiden.

Binnensport:

 • Uitbreiding en vernieuwing zwembad 't Bun.

  In het voorjaar van 2016 is zwembad 't Bun verbouwd en vernieuwd. De uitgebreide verbouwing en nieuwbouw bestond uit een nieuw wedstrijdbad, een gerenoveerd doelgroepenbad met glijbaan en extra kleedruimte.

 • Onderzoek haalbaarheid nieuwe sportaccommodatie.

  In 2014 is een behoefteonderzoek gedaan naar binnensportaccommodaties door Kennispraktijk. Uit het onderzoek blijkt dat Urk nog geen tekort heeft aan binnensportaccommodaties, maar door efficiënter inrichten van de tijdsloten en gebruik er nog potentiële ruimte onbenut is. In 2018 is opnieuw een behoeftebepaling uitgevoerd. De volledige rapportage is bijgevoegd aan dit bijlagenboek.

 • Bevorderen multifunctioneel accommodatiegebruik.

  Er zijn gesprekken met verenigingen gevoerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van accommodaties, ook door het inzetten van meer trainers en minder gunstige tijden. De afgelopen beleidsperiode heeft de gemeente Urk zich ingespannen om een multifunctioneel sportcentrum te realiseren voor vier sportverenigingen. Na het afhaken van één van de verenigingen is dit plan beëindigd.

Overige ontwikkeling binnensport:

 • De gymzalen De Noord en De Nagel zijn in beheer en eigendom overgegaan van Stichting Sportaccommodaties Urk (SSU) naar de gemeente Urk.

Buitensport:

 • Aanschaf kunstgrasvelden.

  Op sportpark De Vormt is een kunstgrasveld gerealiseerd. Een van de hurende voetbalverenigingen heeft aangegeven een uitbreiding van het aantal kunstgrasvelden te willen. Met de verenigingen wordt in de komende beleidsperiode bepaald of dit mogelijk is en op welke manier dit gerealiseerd kan worden.

 • Onderzoek privatiseringsmogelijkheden voetbalvelden.

  Er is een analyse gedaan naar de mogelijkheden. Het heeft niet de voorkeur van de gemeente Urk om de voetbalvelden te privatiseren.

 • Aanschaf Bossaball speelveld.

  Het aanschaffen van een Bossaball veld bleek kostbaar en niet aan te sluiten bij de sportbehoefte.

Toerisme en recreatie:

 • Onderzoek mogelijkheden Sportboulevard Noorderzand.

  Tijdens de beleidsperiode is een visiedocument opgesteld voor de Sportboulevard. Een aantal onderdelen van dit visiedocument zijn al uitgevoerd: realisatie Ons Sporthuis (hapkido), inrichten buitensporttoestellen in het park. De komende beleidsperiode wordt dit visiedocument omgezet in een uitvoeringsplan.

 • Kwalitatief hoogwaardige routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen. In 2018 wordt een MTB-route gerealiseerd.

 • Kitesurfen

  Niet gerealiseerd.

Speelruimte:

 • Aandacht voor speelruimten bij de (her)inrichting openbare ruimte, en behoud en eventueel uitbreiden van speelvoorzieningen.

  Tijdens de beleidsperiode is er aandacht voor geweest en het blijft een aandachtspunt voor de komende jaren.

Sportstimulering

Doelstelling 2: Ondersteunen en stimuleren sportverenigingen

De gemeente Urk heeft aangegeven dat het belangrijk is om de sportverenigingen ondersteuning aan te bieden. De vele vrijwilligers moeten voorzien worden van de nodige kennis en instrumenten om hun taak goed te kunnen verrichten. De speerpunten die zijn gesteld voor de periode 2012-2019 waren:

 • Onderzoek invulling verenigingsondersteuning in combinatie met buurtsportcoaches.

  Sportservice Flevoland en de buurtsportcoaches hebben samen gewerkt aan verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor verenigingen. Zo zijn er meerdere cursussen georganiseerd, hebben individuele verenigingen ondersteuning ontvangen en hebben de buurtsportcoaches verenigingen ondersteund bij ledenwerving.

 • Verbeteren interne organisaties sportverenigingen en benutten kansen.

  Kwetsbare verenigingen die in problemen kwamen, zijn ondersteund. In 2017 is één vereniging intensief ondersteund.

 • Scholing vrijwilligers sportverenigingen en verhogen kwaliteit technisch kader.

  Tot en met 2016 heeft Sportservice Flevoland jaarlijks een aantal cursussen voor sportverenigingen aangeboden. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Wegens budgettaire redenen heeft de gemeente Urk deze opdracht stopgezet in 2017 en 2018.

 • Informeren over en benutten van (landelijke) subsidiemogelijkheden en fondsen.

  Middels mailingen en bijeenkomsten zijn de sportverenigingen hiervan op de hoogte gehouden. Er is een Sportimpuls-aanvraag op Urk uitgevoerd voor mensen met een beperking.

Doelstelling 3: Samenwerking tussen diverse verenigingen, instellingen en bedrijfsleven

Er zijn veel sport- en beweegactiviteiten op Urk. De wens was om deze in kaart te brengen en meer te stroomlijnen als basis voor samenwerking. De speerpunten die zijn gesteld voor de periode 2012-2019 waren:

 • Onderzoek website met informatie over sportverenigingen.

  Caritas en gemeente Urk hebben informatie over sport op Urk op de website. Er is geen gezamenlijke website ontwikkeld voor het sportaanbod.

 • Intensivering samenwerking tussen sportverenigingen.

  De buurtsportcoaches hebben enkele samenwerkingsverbanden gezocht. Er is geen langdurige en duurzame samenwerking ontstaan tussen sportverenigingen.

 • Samenwerking tussen scholen, welzijnsinstellingen en sportverenigingen bevorderen en kennismakingsprogramma sport opstellen voor basisschoolleerlingen.

  De buurtsportcoaches, ingezet naar aanleiding van de Sportnota, hebben dit speerpunt gerealiseerd. De buurtsportcoaches dragen zorg voor het kennismakingsaanbod voor basisschoolleerlingen en de samenwerking tussen scholen, welzijnsinstellingen en sportverenigingen.

Doelstelling 4: Stimuleren sportdeelname voor diverse doelgroepen

Mensen uit diverse doelgroepen moeten kunnen deelnemen aan sporten en bewegen. Sport is een belangrijk middel om overgewicht tegen te gaan en/of een betere gezondheid te verkrijgen. Er zijn een aantal doelgroepen omschreven waarvoor het belangrijk is deze te stimuleren om te gaan sporten en bewegen. De speerpunten die zijn gesteld voor de periode 2012-2019 waren:

Jeugd en jongeren:

 • Lidmaatschap jongeren op landelijk niveau.

  Het lidmaatschap van jongeren bij sportverenigingen blijft achter ten opzichte van landelijk niveau: 5-10-jarigen landelijk: 49% en Urk: 30% en 10-25-jarigen landelijk: 44% en Urk 33%. Op Urk is er ook veel sport- en beweegaanbod voor jongeren dat buiten de reguliere sportverenigingen valt.

 • Stimuleren laagdrempelig lidmaatschap verenigingen.

  De buurtsportcoaches hebben sportverenigingen ondersteund en gestimuleerd om kinderen een zo laagdrempelig mogelijk lidmaatschap aan te bieden.

 • Stimuleren sporten en bewegen op school.

  Er zijn twee buurtsportcoaches actief op onderwijs: basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Beide organiseren wekelijks kennismakingsaanbod op de scholen.

 • Continueren sport-, spel- en beweegweek en sportclinics.

  De sport- en cultuurweek op Urk is een groot succes en trekt jaarlijks veel deelnemers. De sport- en cultuurweek wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches.

Senioren en mensen met een beperking:

 • Productontwikkeling, aandacht voor gehandicaptensport en vergroten sportmogelijkheden.

  De beweegcoaches bij de verschillende organisaties hebben in samenwerking met welzijn en sportverenigingen sportaanbod ontwikkeld en voor meer aandacht voor deze doelgroep gezorgd. Het zwembad heeft een groep senioren en mensen met een beperking. De beweegcoach van Fytac heeft een samenwerking met huisartsen.

Bijlage 6: KISS rapportage gemeente Urk 2013-2017 – NOC *NSF

afbeelding binnen de regeling

Of ga naar sportflevo.nl/sportnota-urk

Bijlage 7: Ruimte behoefteonderzoek sportaccommodaties Mulier instituut

afbeelding binnen de regeling

Of ga naar sportflevo.nl/sportnota-urk