Beleidsnotitie verstrekking geldleningen sportverenigingen

Geldend van 19-03-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsnotitie verstrekking geldleningen sportverenigingen

Doelstelling

De doelstelling van deze beleidsnotitie is een mogelijkheid te bieden aan sportverenigingen om een geldlening voor de (ver)bouw, aanleg c.q. aankoop van een sportaccommodatie (faciliteit) te verkrijgen. Deze beleidsnotitie bevat de nadere regels ter uitwerking van de Subsidieregeling, Beleidsveld D103 Sport, Product 550105 Sportactiviteiten, Activiteit “Ondersteuning van investeringen van verenigingen in sportaccommodaties, mits aan de voorwaarden uit de ‘beleidsnotie verstrekking geldleningen sportverenigingen' wordt voldaan.”

Onder sportaccommodaties worden verstaan alle voorzieningen die voorwaardelijk zijn voor het op een goede manier beoefenen van de sport, zoals: kleedaccommodaties, binnensportaccommodaties (gymzalen, oefenruimte etc.), kunstgrasvelden, natuurgrasvelden en tennisvelden.

Voorwaarden

1.1 Leningen worden uitsluitend verstrekt aan bij de KvK geregistreerde verenigingen die in de gemeente Hattem gevestigd zijn en die sportbeoefening tot doel hebben. De vereniging dient lid te zijn van een sportbond die aangesloten is bij het NOC*NSF (voetnoot 1).Tevens dient de vereniging aangesloten te zijn bij de sportkoepel Hattem.

1.2 Leningen worden verstrekt voor:

- Aankoop, aanleg en nieuwbouw van sportaccommodaties.

- Renovatie, vervanging, uitbreiding en opwaardering van bestaande sportaccommodaties (voetnoot 2).

- Investeringen ten behoeve van de bevordering van de toegankelijkheid van accommodaties voor mensen met een beperking.

1.3 Investeringen in kantines komen niet in aanmerking voor een lening.

1.4 Het bedrag van de lening kan maximaal 90% van de kosten van de investering bedragen.

2.1 De sportaccommodatie moet gelegen zijn of gerealiseerd gaan worden binnen de gemeente Hattem.

2.2 Voor de ondergrond van de accommodatie moet het gebruiksrecht zeker gesteld zijn voor tenminste de termijn van de lening.

2.3 De sportaccommodatie die met de geleende middelen wordt gerealiseerd, moet voldoen aan de sporttechnische eisen die de desbetreffende sportbond (voetnoot 3) hieraan stelt.

2.4 Bij de aanvraag moet de hoogte van de gevraagde lening onderbouwd worden door overlegging van offertes/ramingen met een onderbouwd investeringsplan.

2.5 De accommodatie mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente niet bezwaard worden met enig zakelijk recht, waaronder begrepen het recht van hypotheek.

3.1 Een lening wordt slechts verstrekt onder voorwaarde dat er een borgstelling is verkregen van Stichting Waarborgfonds Sport van ten minste 50% van het totaalbedrag van de lening.

3.2 Het college kan conform artikel 15 lid 2 van de Financiële Verordening, extra zekerheden bedingen.

3.3 De lening en de borgstelling van SWS moeten voor de start van de (ver)bouw, aanleg c.q. aankoop zijn toegekend.

3.4 De vereniging levert in het kader van de haalbaarheidstoets voor de borgstelling door SWS gegevens aan conform de voorwaarden van SWS. SWS voert een onafhankelijke financiële toets uit over de haalbaarheid en het potentiële risico van investeringen en verzorgt jaarlijks een rapportage.

3.5 De vereniging moet aantonen dat er in meerjarenperspectief sprake is van een structureel sluitende begroting en dat zij voldoende liquide middelen heeft (vrije kasstroom) om te voldoen aan de jaarlijkse aflossingsverplichtingen.

3.6 De vereniging moet een financiële onderbouwing overleggen. Deze onderbouwing moet in ieder geval de balans en exploitatierekeningen, als ook de kasstroomoverzichten, over de laatste twee afgesloten boekjaren bevatten.

3.7 De vereniging overlegt gedurende de looptijd van de lening jaarlijks de jaarrekening (voor 1 juli) en de begroting (voor 1 november van het voorafgaand jaar) (voetnoot 4) , inclusief liquiditeits(kasstroom) overzicht, aan de gemeente Hattem en SWS.

3.8 Indien de voorwaarden van SWS voor verantwoording of haalbaarheidstoets wijzigen en afwijken van hetgeen in artikel 3.4, 3.5 en 3.6 beschreven staat, heeft het college de bevoegdheid om de voorwaarden van SWS te volgen en op te leggen aan de verenigingen.

4.1 De hoogte van de lening is per vereniging gemaximeerd op het aantal leden (voetnoot 5) maal €500 met een maximum van €300.000.

4.2 Per vereniging is het maximum bedrag aan uitstaande leningen gelijk aan het maximum zoals in artikel 4.1 wordt benoemd.

4.3 Het maximaal uitstaand bedrag aan leningen (voor alle verenigingen samen) ten behoeve van investeringen in sportaccommodaties vastgesteld op €1,0 miljoen. Indien een aanvraag van een vereniging tot overschrijding hiervan leidt, is dit voor het college grond om de aanvraag af te wijzen.

4.4 De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar en is nooit langer dan de economische levensduur van de sportaccommodatie ten behoeve waarvan de lening wordt verstrekt.

4.5 De lening wordt in jaarlijkse termijnen afgelost conform een overeengekomen lineair aflossingsschema.

4.6 Het rentetarief is het percentage dat de BNG voor een identieke lening aan de gemeente rekent, te vermeerderen met een risico- en kostenopslag van 1%.

5.1 Bij de investeringen die met de geleende middelen gedaan worden, dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met de ambities uit de sportagenda gemeente Hattem.

5.2 Indien er een lening aangevraagd wordt voor een ontwikkeling die strijdig is met gemeentelijk beleid of een voor de gemeente relevante ontwikkeling op de desbetreffende locatie, kan dit grond zijn om de aanvraag voor een lening af te wijzen. Het college zal in het geval dit zich voordoet motiveren waarom de ontwikkeling strijdig is en hierover met de vereniging in gesprek gaan.

6.1 Het college zal binnen de gestelde voorwaarden aanvragen voor geldleningen afhandelen.

6.2 De aanvraag kan gedurende het gehele jaar ingediend worden. Het college handelt een verzoek voor een lening binnen 6 weken af nadat SWS akkoord gegeven heeft op de borgstelling.

6.3 Bij onduidelijkheid over de interpretatie van één van de voorwaarden of de toelichting hierop is het college bevoegd om hier uitsluitsel over te geven.

6.4 Garantstelling voor geldleningen valt buiten de scope van deze beleidsnotitie. Eventuele verzoeken hiervoor zullen aan de raad voorgelegd moeten worden.

6.5 Indien het college van mening is dat een verzoek aan alle voorwaarden van deze beleidsnotitie voldoet en (op grond daarvan) van mening is dat verstrekking van een lening het publiek belang dient, zoals bedoeld in artikel 15 (voetnoot 6) , vierde lid van de Financiële Verordening, dan zal het college de raad een voorstel voorleggen conform artikel 15, derde en vierde lid van de Financiële Verordening. Dit voorstel houdt in dat de raad verzocht wordt om de vereniging goed te keuren als derde partij waaraan leningen uit hoofd van de publieke taak verstrekt mogen worden en de raad wordt gehoord alvorens het college hierover definitief besluit.

6.6 Deze notitie treedt in werking na vaststelling door het college.

Toelichting

1.1 Stichtingen die ten behoeve van een vereniging (die aan bovengenoemde definitie voldoet en hoofdgebruiker is) investeert in accommodaties of deze exploiteert, komen ook in aanmerking voor een geldlening. De voorwaarden waaronder deze stichtingen in aanmerking komen, worden volledig gebaseerd op de vereniging ten behoeve van welke deze stichting de investering/exploitatie verzorgt. De vereniging die als hoofdgebruiker aangemerkt kan worden zal als mede-aanvrager van de lening op moeten treden. De vereniging en de stichting worden in dit geval als één partij gezien. Het plafond geldt voor de vereniging/stichting samen, waarbij het bestaansrecht direct gelieerd is aan sportbeoefening.

1.3 Indien de accommodatie waarvoor een lening wordt aangevraagd bestaat uit zowel voorzieningen ten behoeve van de sportbeoefening als een kantine, dient door de aanvrager gemotiveerd worden welk deel van de accommodatie ten behoeve van sportbeoefening is.

4.1 Een aantal verenigingen hebben in het verleden al een lening afgesloten bij de gemeente voor een investering in accommodaties. Indien het uitstaande bedrag per vereniging het maximum op basis van dit artikel overschrijd, zal de vereniging op basis van deze regeling geen aanspraak kunnen maken op een nieuwe lening. Er kan pas een nieuwe lening aangegaan worden op het moment dat het uitstaande bedrag onder het maximum is gekomen. In dat geval kan een nieuwe lening afgesloten worden, uiteraard mag in dit geval het totaal uitstaande bedrag het maximum niet overschrijden.

4.3 De reeds uitstaande leningen aan sportverenigingen, die voor vaststelling van deze beleidsnotitie zijn verstrekt, zijn ten dele (voetnoot 7) al onderdeel van dit maximaal uit te lenen bedrag. Per vereniging waarvoor dit geldt, is het maximum wat ze op basis van de voorwaarden kunnen lenen, meegenomen in dit plafond. Dit betekent dat op moment van vaststelling, al een deel van het maximum uit te lenen bedrag is uitgeleend.

Voetnoot 1: Er zijn twee uitzonderingen, te weten: Hattem Roeit (lid van de Federatie Sloeproeien Nederland) en Scouting de Trijsberg ( lid van Scouting Nederland).

Voetnoot 2: Bijvoorbeeld de vervanging van de toplaag van een kunstgrasveld.

Voetnoot 3: In geval van Hattem Roeit en Scouting de Trijsberg moet in plaats van sportbond, Federatie Sloeproeien Nederland en Scouting Nederland gelezen worden.

Voetnoot 4: Indien een vereniging een andere jaarschijf hanteert (bijvoorbeeld juli-juni) zal er met de vereniging eventueel een andere afspraak gemaakt worden over de verantwoording.

Voetnoot 5: Onder leden worden verstaan; leden die aangemeld zijn bij de desbetreffende sportbond. Als peildatum voor het ledenaantal wordt het moment van aanvragen van de lening gehanteerd.

Voetnoot 6: De tekst van artikel 15, lid 3 luidt: Het verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak aan door de raad goedgekeurde derde partijen. De tekst van artikel 15 lid 4 luidt: Het college motiveert in zijn besluit het publiek belang van het verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties en hoort de raad alvorens hij hierover definitief besluit.

Voetnoot 7: Op moment van vaststelling van deze beleidsnotitie is dit €234.500,- van in totaal €723.065 (per 1-1-2018).

Ondertekening