Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie personen (BRP) gemeente Nijmegen

Geldend van 29-03-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2019

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie personen (BRP) gemeente Nijmegen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

overwegende dat:

op grond van artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), het college van burgemeester en wethouders ambtenaren kan aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van deze wet en het opleggen van een bestuurlijke boete, zoals bedoeld in artikel 4.17 van de wet Basisregistratie Personen;

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.2 en 4.17 Wet basisregistratie personen,

BESLUIT

- de buitendienstmedewerker(s) van de afdeling Publiekszaken;

- de medewerkers Publiekszaken;

- de integraal toezichthouders (BOA’s) van Toezicht en Handhaving

aan te wijzen als gemeentelijke toezichthouders op de naleving van de Wet Basisregistratie personen.

De inwerkingtreding is met toepassing van artikel 3:40 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht gesteld op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019.

Ondertekening

De secretaris

Mr. drs. A.H. van Hout

De burgemeester

Drs. H.M.F. Bruls