Verordening Duurzaamheidslening gemeente Purmerend 2019

Geldend van 30-03-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Purmerend 2019

De raad van de gemeente Purmerend,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018,

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Purmerend 2019

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  Een aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college om voordracht bij SVn voor een duurzaamheidslening;

 • b.

  Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die als eigenaar-bewoner van een woning een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend;

 • d.

  Duurzaamheidslening: een lening die aan aanvrager, na tussenkomst door het college door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • e.

  Maatregelen: Maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • f.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van de maatregelen als bedoeld in artikel 3 eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de lening en de kosten voor door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • g.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor bestaande woonruimte in de gemeente Purmerend, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente.

Artikel 3 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college besluiten een aanvrager bij SVn voor te dragen voor een Duurzaamheidslening.

 • a.

  Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot.

 • b.

  Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 4 Maatregelen

 • 1. Het college stelt een lijst van maatregelen vast waarvoor een Duurzaamheidslening kan worden aangevraagd.

 • 2. De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan maximum € 25.000,- inclusief BTW.

 • 3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Purmerend stelt het budget jaarlijks vast dat beschikbaar is voor Duurzaamheidsleningen.

 • 2. Duurzaamheidsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager aan de SVn voor te dragen voor een Duurzaamheidslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college digitaal ingediend via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • d.

   Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing onder voorbehoud van de door SVn uit te voeren krediettoets en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep ingesteld worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen Purmerend en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Purmerend 2019”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2019 te Purmerend.

de griffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl