Beleidsregels Ontheffing parkeerschijfzone centrum Zevenbergen

Geldend van 28-03-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Ontheffing parkeerschijfzone centrum Zevenbergen

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 12 maart 2019

Gelet op:

 het bepaalde in artikel 1:3 vierde lid en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 het bepaalde in artikel 87 en 25 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 het bepaalde in artikel 149 Wegenverkeerswet 1994.

Overwegende dat:

In het centrum van Zevenbergen een parkeerschijfzone is ingesteld. Het instellen van een parkeerschijfzone bevordert de doorstroming van parkeerplaatsen, zodat winkels, bedrijven en andere voorzieningen goed bereikbaar zijn. Door het instellen van een parkeerschijfzone gaat de gemeente effectief om met de schaarse parkeerruimte. Het wenselijk dat bewoners in aanmerking komen voor een ontheffing voor het parkeren in de parkeerschijfzone, waardoor zij er langer dan 1 uur kunnen parkeren.

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 87 van het RVV1990 bevoegd om ontheffingen te verlenen van het artikel 25 van het RVV1990 opgenomen verbod om in een parkeerschijfzone te parkeren, anders dan op parkeerplaatsen voorzien van een blauwe streep, mits voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf.

BESLUIT

Beleidsregels vast te stellen voor het verstrekken van ontheffingen voor het parkeren in de parkeerschijfzone in het centrum van Zevenbergen, gemeente Moerdijk.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de AWB, RVV 1990 en de WVW 1994;

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   parkeerschijfzone: een zone bij verkeersbesluit op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, aangegeven door middel van borden en blauwe markering op de straat als bedoeld in artikel 25 van het RVV1990;

  • b.

   ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV door het college van burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, waarmee het is toegestaan om met een motorvoertuig te parkeren in de parkeerschijfzone zonder het gebruik van een parkeerschijf;

  • c.

   bewoner: degene die volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens daadwerkelijk woonachtig is in de parkeerschijfzone;

  • d.

   ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

  • e.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

  • f.

   motorvoertuig: een voertuig met kenteken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

  • g.

   parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

  • h.

   parkeergelegenheid op eigen terrein: een parkeerplaats in een garage of op een terrein, waarover de aanvrager beschikt of de beschikking kan krijgen.

Artikel 2

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de parkeerschijfzone in het centrum van Zevenbergen, zoals op bijgevoegde tekening (bijlage 1) is weergegeven. Het gebied parkeerschijfzone bestaat uit de volgende wegen:

Doelstraat, Molenstraat, Markt, Oude Kerkstraat, Nieuwe Kerkstraat, Noordhaven, Zuidhaven, Langenoordstraat, Dijkstraat, Brouwerstraat, Brugstraat, Ambachtsgang, Van der Putgang, Ellenboog, Brouwerijgang, Havengang, Beursgang, Van de Werkstraat en gedeeltes van de Kerkstraat, Van Steelandstraat en de Stoofstraat, te Zevenbergen.

Hoofdstuk 2 Bewonersontheffing

Artikel 3

 • 1.

  Een ontheffing kan verleend worden aan inwoners van Zevenbergen onder de volgende voorschriften:

  • a.

   De aanvrager dient volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) te zijn ingeschreven op een woonadres binnen de parkeerschijfzone;

  • b.

   De aanvrager beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein;

  • c.

   Het kenteken van de auto van de aanvrager dient volgens de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) op naam van de aanvrager te staan;

  • d.

   Een bestuurder van een lease- of bedrijfspersonenauto kan in aanmerking komen voor een ontheffing. Hiervoor dient een verklaring van de kentekenhouder (bedrijf of leasemaatschappij) te worden overlegd;

  • e.

   De ontheffing wordt verstrekt op kenteken;

  • f.

   De ontheffing biedt de mogelijkheid om zonder gebruik van een parkeerschijf, langer dan de maximale parkeerduur van 1 uur, te parkeren binnen de parkeerschijfzone in Zevenbergen.

Artikel 4

Per woonadres wordt er één parkeerontheffing verstrekt.

Hoofdstuk 3 Tijdelijke ontheffing parkeerschijfzone

Artikel 5

Het college kan in het kader van werkzaamheden een tijdelijke ontheffing verlenen onder de volgende voorschriften:

 • a.

  De aanvrager toont aan dat het bedrijf, dat volgens het Handelsregister niet is gevestigd in de parkeerschijfzone van Zevenbergen, werkzaamheden uit moet voeren in de blauwe zone;

 • b.

  De aanvrager toont aan dat deze werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende zone langer dan 1 uur te parkeren;

 • c.

  Per kenteken wordt één ontheffing verleend;

 • d.

  Een tijdelijke ontheffing is één maand geldig.

Hoofdstuk 4 Algemene voorschriften

Artikel 6

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffing;

 • 2.

  Op de ontheffing wordt duidelijk en specifiek vermeld:

  • a.

   naam en adres van de ontheffingshouder;

  • b.

   kenteken van het betreffende voertuig;

  • c.

   de periode waarvoor de ontheffing geldt;

  • d.

   een duidelijke en specifieke omschrijving van de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen.

Artikel 7

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag;

 • 2.

  Het college kan deze beslissing voor hoogstens zes weken verdagen, voor afloop van de onder lid 1 vermelde termijn wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8

De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van twee jaar.

Artikel 9

 • 1.

  In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffingsbewijs kan de aanvrager een duplicaat aanvragen door het invullen van een aanvraagformulier;

 • 2.

  Het duplicaat is geldig voor de resterende periode van de oorspronkelijk uitgegeven ontheffing.

Artikel 10

 • 1.

  Het college kan een ontheffing intrekken, opschorten of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   wanneer niet aan de voorschriften en beperkingen, die zijn verbonden aan de ontheffing, wordt voldaan;

  • c.

   wanneer zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • d.

   wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

  • e.

   voor zover ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn ingediend;

  • f.

   voor zover er sprake is van misbruik of onbevoegd gebruik van de ontheffing;

  • g.

   bij verhuizing of overlijden van de ontheffinghouder;

  • h.

   aanschaf van een andere auto;

  • i.

   Om redenen van openbaar belang;

   • 3.

    De betrokkene wordt van het intrekken of wijzigen van de ontheffing schriftelijk onderbouwd in kennis gesteld;

   • 4.

    De ontheffing houder is verplicht wijzigingen binnen één van de omstandigheden, die relevant zijn voor het verlenen van de ontheffing, binnen één maand na bekend worden met nieuwe feiten te melden bij het college.

Artikel 11

 • 1.

  Voor de aanvrager zijn er geen kosten verbonden aan de aanvraag en uitgifte van (tijdelijke) ontheffingen;

Artikel 12

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone centrum Zevenbergen’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 12 maart 2019

De secretaris, P.A.M. van Bavel

……………………,

De burgemeester, J.P.M. Klijs

…………….