Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)

Geldend van 28-03-2024 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op de artikelen 2.2.10, eerste lid, 2.3.2 en 2.3.5 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

Gelet op artikel 8, tweede lid, en artikel 9 van de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant;

Gezien het advies van en afstemming met het Presidium d.d. 21 januari 2019 en11 februari 2019 op onderdelen;

Overwegende dat met ingang van 28 maart 2019 de rechtspositie van zowel staten- en commissieleden, als van gedeputeerden en van de commissaris van de Koning zullen worden vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

Overwegende dat in voornoemd besluit, voor een aantal zaken nader uitgewerkt in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers, veel elementen van de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers al uitputtend regelt, zodat slechts beperkte ruimte is om op provinciaal niveau bepaalde keuzes te maken of nadere regels te stellen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers onderdelen bevoegd zijn bepaalde keuzes te maken of nadere regels te stellen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  ambtenaar: persoon die door Gedeputeerde Staten is aangesteld om in de openbare dienst van de provincie Noord-Brabant te werken;

  ambtsdrager: statenlid, commissaris of gedeputeerde;

  besluit: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

  commissaris: Commissaris van de Koning;

  commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 80, 81, en 82 van de Provinciewet, dat niet tevens statenlid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd;

  gebruik voor bestuurlijke doeleinden: gebruik als bedoeld in artikel 2.2.10, vierde lid, van het besluit;

  gebruik voor zakelijke doeleinden: gebruik als bedoeld in artikel 2.2.10, derde lid, van het besluit;gedeputeerde: lid van Gedeputeerde Staten;

  mobiele telefoon: telefoon geschikt voor draadloos telefoneren en het versturen van berichten met behulp van een netwerk van antennes;

  smartphone: mobiele telefoon, die tevens geschikt is voor internetgebruik en het verzenden en ontvangen van e-mail;

  statenlid: lid van Provinciale Staten.

 • 2. Waar in deze regeling wordt gesproken over vergaderingen van een commissie, worden daar tevens onder verstaan themabijeenkomsten en rondvraagmomenten.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt met een commissielid gelijk gesteld een burgerlid als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020.

Artikel 2 Ter beschikking gestelde auto commissaris en gedeputeerden

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen ten laste van de provincie een auto, niet zijnde een auto voor gemeenschappelijk gebruik of een auto op afroep, ter beschikking aan de commissaris.

 • 2. De commissaris gebruikt de ter beschikking gestelde auto uitsluitend voor:

  • a.

   zakelijke doeleinden;

  • b.

   bestuurlijke doeleinden als opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

 • 3. Gedeputeerde Staten stellen ten laste van de provincie een auto voor gemeenschappelijk gebruik of een auto op afroep van een daartoe door de provincie gecontracteerde vervoerder ter beschikking aan de gedeputeerde.

 • 4. De gedeputeerde gebruikt de ter beschikking gestelde auto uitsluitend voor:

  • a.

   zakelijke doeleinden;

  • b.

   bestuurlijke doeleinden als opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling, tot een maximum van 500 kilometer per kalenderjaar.

 • 5. De commissaris en de gedeputeerde gebruiken de dienstauto niet voor privédoeleinden.

 • 6. De commissaris en de gedeputeerde houden een rittenadministratie en andere ondersteunende bescheiden en bewijzen bij die aan de eisen gesteld door de Belastingdienst voldoen.

 • 7. Gedeputeerde Staten houden toezicht op de naleving van het verbod op privégebruik van de dienstauto door controle van de rittenadministratie.

Artikel 3 Informatie- en communicatievoorzieningen

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen aan een statenlid of commissielid ten laste van de provincie voor de duur van de uitoefening van zijn functie een laptop en desgevraagd een headset, beeldscherm, muis of toetsenbord ter beschikking.

 • 2. Op verzoek van het statenlid of het commissielid wordt hem in aanvulling op het eerste lid tevens een mobiele telefoon ter beschikking gesteld enkel voor het ontvangen van een beveiligingscode welke vereist is voor toegang tot het provinciale netwerk.

 • 3. Gedeputeerde Staten stellen aan een gedeputeerde of de commissaris ten laste van de provincie voor de duur van de uitoefening van zijn functie een laptop en een smartphone en desgevraagd een tablet headset, beeldscherm, muis of toetsenbord ter beschikking.

 • 4. De ambtsdrager of het commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, in bij de provincie.

Artikel 4 Bedrijfsgeneeskundige zorg

De ambtsdrager kan voor bedrijfsgeneeskundige zorg gebruik maken van de voorzieningen die voor de ambtenaren van de provincie Noord-Brabant zijn getroffen.

Artikel 5 De procedure van betalen en declareren van kosten

 • 1. Ten behoeve van rechtstreekse facturering aan de provincie en van declaratie van zelf betaalde kosten als bedoeld in artikel 8, respectievelijk artikel 9 van de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant, maakt de ambtsdrager of het commissielid gebruik van de daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde formulieren.

 • 2. In geval van een éénmansfractie of indien de gemaakte kosten de fractievoorzitter betreft, vindt medeondertekening van het desbetreffende formulier niet door de fractievoorzitter plaats, maar door een aan die fractie toegevoegd burgerlid, respectievelijk een ander lid van de fractie.

Artikel 6 Beschikbaarstelling NS-Business Card

 • 1. Ten behoeve van het reizen per openbaar vervoer voor het bijwonen van vergaderingen van Provinciale Staten en commissies alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, wordt aan de ambtsdrager of het commissielid op diens verzoek ten laste van de provincie een NS-Business Card beschikbaar gesteld, met dien verstande dat het commissielid hiervan uitsluitend gebruik mag maken voor reizen binnen de provincie.

 • 2. De NS-Business Card, bedoeld in het eerste lid, kan worden aangevraagd door middel van een daartoe door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier.

 • 3. In afwijking van artikel 5, tweede lid, vindt verantwoording van de reiskosten gemaakt bij gebruik van de NS-Business Card plaats door ondertekening van de door de Nederlandse Spoorwegen verstrekte overzichten van met deze kaart gemaakte reizen.

 • 4. Het overzicht, bedoeld in het derde lid, wordt voor akkoord mede ondertekend door de fractievoorzitter.

 • 5. In geval van een éénmansfractie of indien de gemaakte reizen de fractievoorzitter betreft, vindt medeondertekening van het desbetreffende formulier plaats door een aan die fractie toegevoegd burgerlid, respectievelijk een ander lid van de fractie.

Artikel 7 Sanctie

Bij overtreding van artikel 2 kunnen Gedeputeerde Staten:

 • a.

  de bijtelling, de door de Belastingdienst opgelegde boete en andere eventuele kosten, op de overtreder verhalen, indien:

  • 1°.

   de rittenadministratie niet, niet volledig of niet op de door de Belastingdienst voorgeschreven wijze is bijgehouden; of

  • 2°.

   bij controle achteraf bepaalde ritten toch als niet zakelijk of bestuurlijk kwalificeren;

 • b.

  de overtreder een boete opleggen van € 300,- per geconstateerde overtreding, alsmede een bedrag van € 1,- per verreden privékilometer, waarbij de boete wordt ingehouden op de bezoldiging van de overtreder.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de rechtspositie zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 28 maart 2019.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 19 maart 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij artikel 2, tweede lid, onder b en vierde lid, onder b, van de Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant

Als bestuurlijke doeleinden in de zin van artikel 2.2.10, vierde lid, van het besluit zijn voor de commissaris aangewezen:

 • a.

  Lid Raad van Advies Veteranen Platform;

 • b.

  Voorzitter/Lid Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten;

 • c.

  Voorzitter Curatorium TeldersStichting.