Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent basisregistratie adressen en gebouwen Aanwijsbesluit Wet BAG

Geldend van 27-03-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent basisregistratie adressen en gebouwen Aanwijsbesluit Wet BAG

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 19 maart 2019;

gelet op artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

160, 168 en 171 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen het Aanwijsbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Artikel 1 - Aanwijzing ambtenaren belast met vaststelling geometrische gegevens

De landmeetkundig de medewerkers en de beheerder BAG van de afdeling Beheer openbare ruimte te belasten met de vaststelling van de geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

Artikel 2 - Intrekking

Het Aanwijzings- en mandatenbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen van 6 mei 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 3 - Inwerkingtreding

Dit besluit treedt 1 dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2019.

Artikel 4 – Citeertitel

Dit aanwijsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit Wet BAG.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 19 maart 2019.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

M. Salet