Destructieverordening gemeente Sluis 2003

Geldend van 23-01-2004 t/m heden

Intitulé

Destructieverordening gemeente Sluis 2003

Destructieverordening gemeente Sluis 2003

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    wet: de Destructiewet;

  • b.

    aangifteplichtige: eigenaar of houder van destructiemateriaal;

  • c.

    destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid van de wet aangewezen dierlijk afval;

Artikel 2

Het college van burgemeester en wethouders wijst een verzamelplaats aan waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is verplicht uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de krachtens artikel 2 aangewezen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 30 van het Destructiebesluit 1996 van toepassing is.

Artikel 6

Deze verordening treedt in wekring op de dag nadat die is bekendgemaakt.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als “Destructieverordening”.