RECHTSPOSITIEREGELING VOOR DE BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VELDHOVEN 2019

Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Intitulé

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR DE BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VELDHOVEN 2019

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg ‘het Reglement burgerlijke stand’ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2013;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 28 februari 2019;

b e s l u i t:

in te trekken de:

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Veldhoven 2018

vast te stellen de navolgende:

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR DE BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VELDHOVEN 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

a. buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

b. CAR-UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeenten.

Artikel 2 Aanstelling

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Salaris

1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris per voltrokken regulier huwelijk of (omzetting) geregistreerd partnerschap, dat plaatsvindt in het gemeentehuis in Veldhoven gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

2. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris per voltrokken regulier huwelijk of (omzetting) geregistreerd partnerschap, dat niet plaatsvindt in het gemeentehuis maar op een locatie elders in Veldhoven gelijk aan vijfmaal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

3. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris per uur voor het voltrekken van kosteloze of budget huwelijken of (omzettingen) geregistreerde partnerschappen gelijk aan het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

4. Het salaris, bedoeld in lid 1, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CAR-UWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

Artikel 4 Reiskosten

Reiskosten worden vergoed bij gebruik van eigen auto volgens artikel 7 Reisbesluit Binnenland en artikel 2 Reisregeling Binnenland.

Als reiskosten wordt éénmaal een huisbezoek aan het aanstaande paar aangemerkt.

Voor de berekening van de afstanden gaan we uit van het huisadres van de buitengewoon ambtenaar.

Artikel 5 Vakantie

De buitengewoon ambtenaar heeft recht op 0,26 uur vakantie per voltrokken huwelijk.

De vakantie wordt in overeenstemming met het college opgenomen.

Artikel 6 Aanspraken bij ziekte

Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1, 7:2, 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CAR-UWO van overeenkomstige toepassing.

Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

Het college kan nadere regels stellen.

Artikel 7 Pensioenopbouw

Er vindt pensioenopbouw plaats bij ABP.

Artikel 8 Schorsing en ontslag

Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1, 8:2 en 8:2a, 8:3, 8:4, 8:5 en 8:5a, 8:6, 8:7, 8:8, 8:12 en 8:12:1 en 8:13 van de CAR-UWO.

Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CAR-UWO.

Artikel 9 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 3:21, 15:1, 15:1b tot en met 15:1g, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 tot en met 15:1:25 en 15:2 van de CAR-UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Veldhoven 2019 en treedt in werking met ingang van 1 april 2019.

Ondertekening

Vastgesteld ter vergadering van 12 maart 2019.

H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez

secretaris burgemeester