Verkeersbesluit ligplaatsen Overijssel 2019

Geldend van 25-06-2022 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit ligplaatsen Overijssel 2019

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Overwegende,

 • -

  dat een aantal ligplaatsen niet meer wordt gebruikt;

 • -

  dat op andere plaatsen juist behoefte is aan meer ligplaatsen;

 • -

  dat er daarom behoefte is aan actualisering van de openbare ligplaatsen in provinciale vaarwegen;

 • -

  dat volgens artikel 6 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer het ontwerp-besluit op 16-01-2018 is toegezonden aan belanghebbende openbare lichamen en instellingen;

 • -

  dat naar aanleiding daarvan het ontwerp-besluit op een aantal kleine onderdelen is aangepast;

gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer,

BESLUITEN:

 • 1.

  In te trekken de artikelen 3 en 4 van de Regeling ligplaatsen Overijssel, Provinciaal Blad nummer 2011/0092367;

 • 2.

  Vast te stellen, het hierna opgenomen verkeersbesluit ligplaatsen Overijssel 2019;

 • 3.

  Dit besluit ter kennis te brengen van de belanghebbende openbare lichamen en instellingen en deze te wijzen op de mogelijkheid om ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift in te dienen tegen dit besluit.

Artikel 1. Toepassingsbereik

Dit besluit is van toepassing op de volgende provinciale vaarwegen:

 • a.

  Vaarweg nr. 1 Beukers-Steenwijk (van het Meppelerdiep via het kanaal Beukers-Steenwijk naar het kanaal Steenwijk-Ossenzijl);

 • b.

  Vaarweg nr. 2 Steenwijk-De Linde (van Steenwijk via het kanaal Steenwijk-Ossenzijl en de Ossenzijlersloot naar De Linde);

 • c.

  Vaarweg nr. 3 mr. H.P. Linthorst Homansluis-Ossenzijlersloot (van de Helomavaart via De Linde naar de Ossenzijlersloot);

 • d.

  Vaarweg nr. 4 Ossenzijlersloot-Schoterzijl (van de Ossenzijlersloot via De Linde naar Kuinre-Nieuwe Kanaal-Tussenlinde-Schoterzijl);

 • e.

  Vaarweg nr. 5 Giethoornse meer-kanaal Steenwijk-Ossenzijl (van vaarweg nr. 7 via het Giethoornse meer, de Wetering, de Heuvengracht en de Kalenbergergracht naar vaarweg nr. 2);

 • f.

  Vaarweg nr. 5a Valsche Trog-Wetering (van de Valsche Trog via het Giethoornse meer naar de Wetering);

 • g.

  Vaarweg nr. 6 van kanaal Steenwijk-Ossenzijl naar Wetering (van vaarweg nr. 2 via het Steenwijkerdiep naar de Wetering);

 • h.

  Vaarweg nr. 7 Blauwe Hand-Blokzijl (van de Blauwe Hand via het Beulakerwijde, de Walengracht, het Giethoornse meer, de Valsche Trog, het Noorderdiep en de Havenkolk naar de keersluis te Blokzijl);

 • i.

  Vaarweg nr. 8 Zwartsluis-Walengracht (van het Zwartewater via de Whaa, Arembergergracht, de Ronduite, het Beulakerwijde naar de Walengracht, met uitzondering van de Whaa (tussen keersluis de Whaa en de Arembergersluis);

 • j.

  Vaarweg nr. 9 IJssel-Zwolsche Diep (van de IJssel via het Ganzendiep, de Goot en het Scheepvaartgat naar het Zwolsche Diep);

 • k.

  Vaarweg nr. 10 Giethoornse meer;

 • l.

  Vaarweg nr. 11 Beulakerwijde;

 • m.

  Vaarweg nr. 12 Belterwijde;

 • n.

  Vaarweg nr. 77 Kanaal Almelo-De Haandrik.

Artikel 2. Algemeen ligplaatsverbod

Het is verboden met een vaartuig ligplaats te nemen (ankeren en meren) in de provinciale vaarwegen, behoudens op de openbare en niet openbare ligplaatsen als bedoeld in artikel 3. Het verbod wordt aangegeven door het plaatsen van verkeerstekens A.5 als bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement.

Artikel 3. Openbare en niet openbare ligplaatsen

 • 1. Openbare ligplaatsen worden aangegeven met het verkeersteken E.7 als bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement.

 • 2. Bij ligplaatsen voor een beperkte duur wordt het verkeersteken E.7 gecombineerd met het bijkomend teken F.3 met een van de volgende teksten:

  • a.

   Max. ligduur 24 h

  • b.

   Max. ligduur 2 x 24 h

  • c.

   Max. ligduur 3 x 24 h

  en waar nodig een aanduiding van de periode waarin de ligplaats openbaar is.

 • 3. Bij ligplaatsen voor een bepaalde categorie wordt het verkeersteken E.7 gecombineerd met het bijkomend teken F.4 met een van de volgende teksten:

  • a.

   beroepsvaart

  • b.

   Beroepsvaart. Ligplaats om te laden en te lossen

  • c.

   passagiersschepen

  • d.

   SPORT

 • 4. De openbare ligplaatsen zijn aangegeven in het bij dit besluit behorende ligplaatsenoverzicht Noordwest-Overijssel (bijlage 1) en het ligplaatsenoverzicht kanaal Almelo-De Haandrik (bijlage 2) die deel uitmaken van dit besluit.

 • 5. De openbare ligplaatsen zijn indicatief aangegeven op een bij dit besluit behorende kaarten voor Noordwest-Overijssel (bijlage 3) en kanaal Almelo – De Haandrik (bijlage 4).

 • 6. Indien een vaartuig gedurende 60 opeenvolgende uren driemaal met tussenpozen van ten minste 15 uren op een vrije ligplaats als hierboven bedoeld wordt aangetroffen en tussen de eerste en de laatste controle ten minste 48 uren liggen, wordt het vaartuig geacht gedurende meer dan twee etmalen op die plaats ligplaats te hebben genomen.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019.

Ondertekening

22 februari 2019

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Algemene toelichting op het verkeersbesluit

De Scheepvaartverkeerswet wijst de provincie aan als bevoegd gezag voor het nautisch beheer op de provinciale vaarwateren. Op basis van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaart (BABS) kunnen Gedeputeerde Staten verkeersbesluiten nemen, zoals het aanwijzen van toegestane ligplaatsen en het instellen van een ligplaatsverbod.

Net zoals in de voorgaande Regeling ligplaatsen Overijssel (2010) is er in de vaarwegen een algemeen ligplaatsverbod. Het ligplaatsverbod is in elk geval aan het begin van elke vaarweg aangegeven door plaatsing van het verbodsbord A5: “Verboden ligplaats in te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst” (artikel 7.02, eerste lid, sub c, van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)). Waar nodig wordt dit (bijvoorbeeld bij een splitsing van vaarwegen) herhaald. Met “onderborden” kunnen bij de verkeerstekens nadere voorschriften gelden.

Het BPR bevat in hoofdstuk 7 algemene regels voor het ligplaats nemen. Deze gelden onverkort naast het verkeersbesluit.

Toelichting artikel 2

Gedeputeerde Staten kunnen een vrijstellingsbesluit nemen. Daarin leggen zij vast voor welke vaartuigen en onder welke voorwaarden aanwonenden en bedrijven zijn vrijgesteld van het algemene ligplaatsverbod. Voor vaartuigen die niet onder een vrijstelling vallen, kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van het ligplaatsverbod. De voorwaarden waaronder Gedeputeerde Staten aan aanwonenden of bedrijven een ontheffing verlenen, zijn vastgelegd in een beleidsregel.

Toelichting artikel 3

De openbare ligplaatsen in de provinciale vaarwegen zijn in de bijlagen 1 en 2 vermeld. Deze bijlagen maken volgens dit artikel integraal deel uit van het verkeersbesluit en zijn juridisch bindend.

De kaartbijlagen 3 en 4 zijn bedoeld om de plaatsen geografisch te kunnen vinden.

De openbare ligplaatsen zijn genummerd. Eventuele bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld jachthavens, passantenhavens, ligplaatsen voor beroeps- en recreatievaart en rondvaartboten, zijn vermeld. In de gevallen waarin de provincie een andere beheerder heeft aangewezen, kunnen door die beheerder nadere voorwaarden voor ligplaatsen worden gesteld, zoals seizoensbeperkingen en heffing van liggeld.

Op openbare ligplaatsen mag maximaal 2 x 24 uur ligplaats worden ingenomen, tenzij anders is bepaald. Beperkingen of uitbreidingen kunnen ook via onderborden langs de vaarweg zijn aangegeven.

Openbare ligplaatsen zijn aangegeven met de borden E7: “Toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst” (artikel 7.04, tweede lid, BPR).

Om efficiënt op de maximale liggingsduur te kunnen handhaven is bepaald dat indien een vaartuig gedurende 60 opeenvolgende uren driemaal met tussenpozen van ten minste 15 uren op een vrije ligplaats als hierboven bedoeld wordt aangetroffen en tussen de eerste en de laatste controle ten minste 48 uren liggen, het vaartuig wordt geacht gedurende meer dan twee etmalen op die plaats ligplaats te hebben genomen.

Bijlage 1 bij verkeersbesluit ligplaatsen vaarwegen Overijssel 2019

VW 01 = Beukers - Steenwijk

Nummer

van Kmr.

tot Kmr.

lengte meters

Zijde van de vaarweg

Onderborden

1

1.164

1.584

420

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

2

6.100

6.370

270

Oostzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h van 1 november tot 15 maart

3

6.420

6.520

100

Oostzijde

Onderbord F.4: passagiersschepen Onderbord F.3: Max. ligduur 24 h

4

6.610

7.050

440

Oostzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h van 1 november tot 15 maart

VW 02 = Steenwijk - Ossenzijl

5

1.345

1.825

480

Noordzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

6

3.245

3.560

315

Noordzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

7

6.740

7.945

1.205

Zuidzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

8

10.550

10.980

430

Noordzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

9

10.980

11.280

300

Zuidzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

10

12.228

12.278

50

Zuidzijde

 

11

13.100

13.180

80

Noordoostzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

12

13.230

13.715

485

Noordoostzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

VW 03 = De Linde van Ossenzijl naar Linthorst Homansluis

13

19.600

19.620

20

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 3 x 24 h

VW 04 = De Linde van Ossenzijl naar Kuinre

14

23.465

23.515

50

Zuidzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

15

28.770

29.170

400

Oostzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

16

29.015

29.090

75

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

16

29.265

29.370

105

Oostzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

VW 5 = Giethoornsemeer - Ossenzijl (Weeteringen - Kalenbergergracht)

18

1.068

1.258

190

Oostzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

19

1.693

1.772

79

Oostzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

20

1.916

2.095

179

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

21

5.704

5.767

63

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

22

6.805

6.857

52

Zuidzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

23

7.108

7.185

77

Zuidzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

24

9.270

9.510

240

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

25

10.000

10.290

290

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

26

10.400

10.587

187

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

27a

10.800

10.870

70

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

27b

10.960

11.060

100

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

28a

12.068

12.079

11

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

28b

12.087

12.118

31

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

VW 6 = Steenwijkerdiep

29

355

2.736

2.381

Zuidzijde

 

30

4.071

4.169

98

Noordzijde

 

31

5.900

6.025

125

Zuidzijde

32

Vervallen

33

7.083

7.479

396

Zuidzijde

 

VW 7 = Blauwehand - Blokzijl

34

3.565

3.670

105

Noordzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

35

4.002

4.162

160

Zuidzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

36

5.615

5.657

42

Noordzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

37

7.890

7.930

40

Zuidzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

38

9.910

9.950

40

Zuidzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

VW 8 = Arembergergracht

39

2.150

3.235

1.085

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

40

3.685

3.735

50

Noordzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

41

4.280

4.340

60

Zuidzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

42

4.913

4.963

50

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

43

6.343

6.412

69

Noordzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

44

10.607

10.707

100

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

VW 11 = Beulakerwijde

Nummer

longitude/ latitude

longitude/ latitude

lengte

Zijde van de vaarweg

Bijzonderheden

45

52° 41;765 N

52° 41;796 N

67

Noordwestzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

006° 01;379 E

006° 01;408 E

46

52° 41;768 N

52° 41;733 N

67

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

006° 01;523 E

006° 01;508 E

47

52° 42;203 N

52° 42;130 N

240

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

006° 04;002 E

006° 04;157 E

 
 
 
 
 
 

VW 12 = Belterwijde Oostzijde

Nummer

longitude/ latitude

longitude/ latitude

lengte

 

Onderborden

48

52° 40;791 N

52° 40;808 N

75

Zuidoostzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

006° 05;610 E

006° 05;670 E

 

Nummer

longitude/ latitude

longitude/ latitude

lengte

Zijde van de vaarweg

Onderborden

49

52° 40;968 N

52° 40;966 N

75

Noordwestzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

006° 03;284 E

006° 03;329 E

50

52° 41;159 N

52° 41;168 N

50

Westzijde

Onderbord F.3: Max. ligduur 2 x 24 h

006° 03;097 E

006° 03;161 E

Bijlage 2 bij verkeersbesluit ligplaatsen vaarwegen Overijssel Kanaal Almelo – De Haandrik 2019

VW 77 = Kanaal Almelo - De Haandrik

Nummer

van Kmr.

tot Kmr.

lengte meters

Zijde van de vaarweg

Functie

Plaats

Bijzonderheden

70

25

145

120

O

Beroepsvaart

Aadorp

Ligplaats in overleg met sluis Aadorp

71

450

520

70

W

2 x 24uur Beroepsvaart

Aadorp

melden bij sluis Aadorp

72

725

770

45

W

2 x 24uur Sport

Aadorp

 

73

987

1.018

31

O

2 x 24uur Sport

Aadorp

 

74

4.185

4.262

77

W

2 x 24uur Sport

Vriezenveen

 

75

5.315

5.390

75

W

Beroepsvaart

Vriezenveen

Ligplaats om te laden en te lossen

76

5.700

5.800

75

O

2 x 24uur Beroepsvaart

Vriezenveen

Ligplaats in de zwaaikom bij Vriezenveen

77

8.655

8.765

110

W

2 x 24uur Beroepsvaart

Daarlerveen

melden bij sluis Aadorp

78

8.801

8.863

62

W

2 x 24uur Sport

Daarlerveen

 

79

16.025

16.105

80

W

2 x 24uur Beroepsvaart

Kloosterdijk

melden bij sluis Aadorp

80

16.105

16.170

65

W

2 x 24uur Sport

Kloosterdijk

 

81

23.285

23.358

73

W

2 x 24uur Beroepsvaart

Emtenbroekerdijk

melden bij sluis Aadorp

82

23.358

23.383

25

W

2 x 24 uur Sport

Emtenbroekerdijk

 

83

24.670

24.695

25

W

2 x 24 uur Sport

Hardenberg

 

84

24.717

24.820

103

W

2 x 24uur Beroepsvaart

Hardenberg

melden bij sluis Aadorp

85

24.820

25.022

202

W

Beroepsvaart

Hardenberg

Ligplaats om te laden en te lossen

86

27.960

28.000

40

O

2 x 24 uur Sport

Loozen

 

87

32.493

32.583

90

W

2 x 24 uur Sport

Haandrik

 

Bijlage 3 bij verkeersbesluit ligplaatsen Overijssel 2019 februari 2019

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 4 Kaart bij verkeersbesluit ligplaatsen Kanaal Almelo - De Haandrik 2019

afbeelding binnen de regeling

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

 • 1.

  U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk van het besluit te noemen, zoals dit is vermeld bij deze publicatie.

 • 2.

  U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.

 • 3.

  U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.

 • 4.

  U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Het provinciaal blad waarin het besluit is gepubliceerd, heeft een datum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

 • 1.

  Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

 • 2.

  Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vind het formulier via https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/.

 • 3.

  Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.