Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent openstelling elektronisch verkeer Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ

Geldend van 13-03-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent openstelling elektronisch verkeer Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende dat het dagelijks bestuur gehoor wil gevan aan de wens om het mogelijk te maken bezwaarschriften ook digitaal te kunnen indienen.

Gelet op artikel 2:15 en afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op het langs elektronische weg indienen van bezwaar- en verzoekschriften.

Artikel 2 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.

  website BsGW: https://www.bsgw.nl

 • 2.

  webformulier: elektronisch in te vullen en te verzenden formulier dat op de persoonlijke pagina op de website van BsGW is geplaatst en aldaar kan worden ingevuld en naar BsGW kan worden verzonden;

 • 3.

  persoonlijke pagina: het gedeelte van de website van BsGW waarop met behulp van een elektronische handtekening kan worden ingelogd.

 • 4.

  DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van burgers kan verifiëren;

 • 5.

  E-herkenning; een landelijk systeem waarmee een bestuursorgaan de identiteit van zakelijke afnemers kan verifiëren

 • 6.

  Een elektronische handtekening:

  • a.

   Voor burgers: een via een aanmelding bij DigiD verkregen gebruikersnaam en wachtwoord;

  • b.

   Voor bedrijven: e-herkenning

Artikel 3 Openstelling elektronische weg

Overeenkomstig het gesteld in artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht, maakt BsGW het in beginsel mogelijk om alle door BsGW te leveren producten en diensten langs elektronische weg aan te vragen, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde eisen.

Artikel 4 Gebruik webformulieren

 • 1. Het verkeer langs elektronische weg kan uitsluitend door middel van de daarvoor bestemde formulieren langs elektronische weg worden ingediend.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde webformulier is toegankelijk via de persoonlijke pagina op de website https://www.bsgw.nl.

 • 3. Toegang tot het webformulier is mogelijk voor belastingschuldigen en of/ belanghebbende, zijnde een burger, door het invoeren van zijn DigiD, respectievelijk een bedrijf, door het gebruik van e-herkenning.

Artikel 5 Wijze van verzending aanvullende informatie

Aanvullende documenten kunnen tegelijkertijd met het webformulier worden meegezonden. De grootte van de aanvullende documenten mag maximaal 10Mb zijn.

Artikel 6 Weigering elektronische berichten

 • 1. Een via de elektronische weg ingediend webformulier inclusief aanvullende informatie wordt door de software van BsGW geweigerd indien deze een virus bevat dan wel op enigerlei andere wijze een gevaar vormt voor de software waarmee BsGW werkt dan wel een gevaar vormt voor de bescherming van de privacy van persoonsgegevens.

 • 2. Een via de elektronische weg ingediend webformulier inclusief aanvullende informatie wordt geweigerd, indien deze op een andere wijze dan middels in het artikel 4, eerste lid bedoelde webformulier wordt ingediend.

 • 3. Het is niet mogelijk om via persoonlijke e-mail adressen van medewerkers of andere door BsGW in gebruik zijnde e-mailadressen bezwaren in te dienen of producten aan te vragen. Van dit verzuim wordt de indiener in kennis gesteld.

Artikel 7 Ondertekening webformulieren

 • 1. Als elektronische handtekening ter ondertekening van een webformulier inclusief aanvullende informatie door een burger zoals bedoeld in artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht wordt beschouwd de in artikel 4, derde lid genoemde DigiD, respectievelijk e-herkenning.

 • 2. Een langs elektronische weg verzonden webformulier, inclusief aanvullende informatie, dat op andere wijze is ondertekend dan in het eerste lid omschreven, wordt geweigerd.

Artikel 8 Tijdstip ontvangst elektronische berichten

Als tijdstip van ontvangst van een ingediend webformulier c.q. een in het digitaal loket doorgevoerde handeling geldt het tijdstip waarop het formulier c.q. de handeling bij BsGW is binnengekomen.

Artikel 10 Toezending producten en diensten BsGW

De langs elektronische weg bij BsGW aangevraagde producten en diensten worden in beginsel zo veel mogelijk door BsGW langs elektronische weg geleverd, tenzij het gebruikelijk is dit schriftelijk toe te zenden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als “Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 28 februari 2019

De directeur,

drs. J.G.A.W. Willemsen

De voorzitter,

P.M. Meekels