Verordening Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven en verenigingen Hellevoetsluis 2019

Geldend van 04-03-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven en verenigingen Hellevoetsluis 2019

Nummer: 24-01-19/06A

De raad der gemeente Hellevoetsluis;

gehoord de commissie Wonen, Werk en Recreatie;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2018; nummer:20180605;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vaststellen van de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven en verenigingen Hellevoetsluis 2019.

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet.

 • b.

  Bouwdepot: Is een aparte rekening die alleen bedoeld is om de werkelijke kosten in duurzaamheidsmaatregelen te betalen.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis

 • d.

  De- minimis verklaring: Verklaring de-minimissteun: Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimissteunbedragen als bedoeld in de de-minimus verordening (pbEU 2006, L 379) waarbij moet worden aangetoond dat de steun zo minimaal is dat deze weinig impact heeft op de interne markt.

 • e.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 4;

 • f.

  Rechtspersoon: Is een organisatie of instelling die dezelfde juridische rechten en plichten heeft als een natuurlijk persoon, dat wil zeggen een mens van vlees en bloed. Een rechtspersoon kan hierdoor rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden, net als een natuurlijk persoon.

 • g.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • h.

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde maatregelen;

 • i.

  Toewijzingsbesluit: Een besluit van de gemeente dat de aanvrager een stimuleringslening bij SVn kan aanvragen.

 • j.

  Werkelijke kosten: de kosten van investeringen, haalbaarheidsstudies en ondersteuning bij subsidie-aanvragen voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningsaanvragen:

 • 1.

  voor een Stimuleringslening;

 • 2.

  waarvan de aanvrager een:

  • a.

   een rechtspersoon is die een onderneming drijft die gevestigd is in de gemeente Hellevoetsluis, en ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • b.

   een rechtspersoon in de vorm van een vereniging of stichting die gevestigd is in Hellevoetsluis, met een maatschappelijk belang, waaronder in elk geval (sport) verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen, met uitzondering VVE’s.

 • 3.

  voor het treffen van maatregelen bij bedrijfs- of verenigingsgebouwen in de gemeente Hellevoetsluis zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw.

Artikel 3 Kenmerken van de Stimuleringslening

 • 1. Het rentepercentage voor de Stimuleringslening wordt door het college vastgesteld in het toewijzingsbesluit. Op de rente zit een renteopslag van 0,5 % voor het dekken van de kosten van SVn en een toeslag van 0,6 % voor het dekken van eventuele risico’s en interne uren voor de toetsing van de aanvraag.

 • 2. De Stimuleringslening is een annuïtaire lening. De rente staat gedurende de looptijd vast.

 • 3. De looptijd van de Stimuleringslening wordt door het college vastgesteld in het toewijzingsbesluit en is maximaal 15 jaar.

 • 4. De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan 90% van de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000 inclusief btw.

 • 5. De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

 • 6. De afsluitkosten en kosten voor de haalbaarheidsstudie mogen meegefinancierd worden in de Stimuleringslening zolang het maximum van € 100.000,00 niet overschreden wordt.

Artikel 4 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze verordening.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 5 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen, aantoonbaar middels een haalbaarheidsstudie, wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college middels een toewijzingsbesluit een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

 • a.

  Verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot.

 • b.

  Het verhogen van het aandeel duurzame energie

 • c.

  Verbeteren van de biodiversiteit

 • d.

  Het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

Zulks ter beoordeling van het college.

Artikel 6 Krediet

 • 1. De raad van de gemeente Hellevoetsluisluis stelt het krediet vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen.

 • 2. Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld krediet hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde krediet niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4, 5 en 6 en besluit om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager, middels een toewijzingsbesluit, naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een toewijzing voor een Stimuleringslening bij SVn wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen stimuleringsmaatregelen met een haalbaarheidsstudie door een onafhankelijk bureau.

  • b.

   Een raming van de kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • d.

   Verklaring de-minimissteun.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. Het toewijzingsbesluit blijft 6 maanden na afgifte geldig. Na deze termijn vervalt het toewijzingsbesluit automatisch.

 • 9. Toewijzing dan-wel de afwijzing staat open voor bezwaar en beroep volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag voor een toewijzingsbesluit

Het college wijst een aanvraag voor een toewijzing voor een Stimuleringslening bij SVn af, indien:

 • a.

  Het krediet niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  De geraamde kosten naar haar oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat zoals geprognosticeerd in de haalbaarheidsstudie;

 • c.

  De geraamde kosten minder bedragen dan € 25.000,-;

 • d.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • e.

  Het toewijzingsbesluit is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een besluit dat de aanvrager een stimuleringslening bij SVn kan aanvragen. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Hellevoetsluis en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven en verenigingen gemeente Hellevoetsluis, 2019”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Hellevoetsluis in de openbare vergadering van 24 januari 2019.

De raad voornoemd,

de griffier,

M. M. de Lange

De voorzitter,

M.C. Junius

Bijlage 1

Nieuwbouw en bestaande bouw

1. LED verlichting.

2. Warmtepomp.

3. Biovergister.

4. Zonnepanelen.

5. Infraroodpanelen.

6. Zonneboiler.

7. PVT systemen.

8. Warmtepompboiler.

9. Warmteterugwinning.

10. Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan 2 meter.

11. Vegetatie dak/ sedumdak/ groen dak en bruin dak.

12. Gevelbegroeiingssysteem.

13. Muurbegroeiingssysteem.

14. Permanente nestplekken en verblijfplaatsen voor vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen

(en eventuele andere dieren) in en aan gebouwen.

15. Voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van water.

16. Overige maatregelen die passen binnen, de in de artikel 5 genoemde, beleidsdoelen.

Alleen bij bestaande bouw

17. Gevel- / dakisolatie (rekening houdend met beschermde diersoorten)

18. Vloer- / bodemisolatie

19. Hoogrendementsglas