Besluit van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Geldend van 27-02-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

StadsdeelCentrum

Periode2019

Datum vaststelling5 februari 2019

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

I

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (maximaal 1 A4).

Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland en de meeste kunst- en cultuurinstellingen bevinden zich in de binnenstad. Stadsdeel Centrum beschikt dan ook over een zeer uitgebreid en veelzijdig cultureel aanbod. In lijn van het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid, dat als doel heeft de druk op de binnenstad te verlagen, buurtgerichte activiteiten te stimuleren en de samenstelling van het kunstpubliek te verbreden, kiest stadsdeel Centrum er nadrukkelijk voor om het accent te leggen op aanvullend en laagdrempelig cultureel aanbod voor en door bewoners en lokale kunstenaars. Belangrijk hierin zijn:

 • -

  Het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden.

 • -

  Het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan door bewoners actief en/of passief kan worden deelgenomen.

 • -

  Het bevorderen van ontmoetingen en sociale contacten.

 • -

  Spreiding van activiteiten over het stadsdeel.

II

Subsidieplafond (totaal)

 • € 90.000,-

III

Subsidiabele activiteiten

Kunst- en cultuuractiviteiten in stadsdeel Centrum.

IV

ACTIVITEIT

Laagdrempelige, buurtgerichte en buurtgebonden culturele activiteiten van, voor en door de buurt.

Het gaat hierbij om activiteiten op het gebied van theater, muziek, letteren, beeldende kunst, film, fotografie, mode, vormgeving, culinaire kunst, digitale media, streetart, community art of cross-overs van disciplines.

 • 1.

  doelgroep

Bewoners en bezoekers van stadsdeel Centrum

 • 2.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 5.000,-

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 60.000,-

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met andere (maatschappelijke en culturele) organisaties en/of met bewonersgroepen wordt aangemoedigd maar dit is niet vereist.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Eigen inkomsten en inkomsten van derden worden aangemoedigd maar hier wordt geen minimumnorm aan verbonden. Initiatieven met een winstoogmerk komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Volgorde van binnenkomst

 • 8.

  instelling adviescommissie

Nee

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Nee

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Nee

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja

 

ACTIVITEIT

 

 

Open Ateliers

 

Het gaat hierbij om activiteiten, die gedurende een afgebakende periode plaatsvinden en die ten doel hebben bewoners en bezoekers van stadsdeel Centrum in contact te brengen met lokale kunstenaars en hun werk. Bij voorkeur worden workshops aangeboden om actieve kunstparticipatie van bewoners en bezoekers te bevorderen.

 

 • 12.

  doelgroep

Bewoners en bezoekers van stadsdeel Centrum

 • 13.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie

 • 14.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 10.000,-

 

 • 15.

  deelplafond(s)

€ 30.000,-

 

 • 16.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met andere (maatschappelijke en culturele) organisaties en/of met bewonersgroepen wordt aangemoedigd maar dit is niet vereist.

 • 17.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Eigen inkomsten en inkomsten van derden worden aangemoedigd maar hier wordt geen minimumnorm aan verbonden. Initiatieven met een winstoogmerk komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 18.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Volgorde van binnenkomst

 • 19.

  instelling adviescommissie

Nee

 • 20.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Nee

 • 21.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Nee

 

 • 22.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja

Ondertekening

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur is een nadere uitwerking van de door het college van B en W vastgestelde stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond is opgedeeld is in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

In Hoofdstuk 3, artikel 7, lid 3, staan 6 criteria die de basis vormen van de beoordeling van subsidieverzoeken. Door middel van een verdeelsleutel kan niet alleen een toekenningsgrond, maar ook een weigeringsgrond worden onderbouwd.