Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Zandvoort 2019

Geldend van 08-03-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Zandvoort 2019

De raad van de gemeente Zandvoort, bijeen in zijn openbare vergadering van 26 februari 2019,

Gelezen het voorstel van de gezamenlijke fractievoorzitters van de gemeenteraad van Zandvoort;

Gelet op de artikelen 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

Gelet op de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 september 2017 inzake procedureregels bij burgemeestersbenoemingen;

Besluit

de Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2019 vast te stellen.

Artikel 1 Samenstelling Vertrouwenscommissie

 • 1. De Vertrouwenscommissie (hierna: de commissie) bestaat uit raadsleden benoemd bij apart raadsbesluit. Elke fractie in de raad levert één lid.

 • 2. De voorzitter van de commissie wordt benoemd bij apart raadsbesluit.

 • 3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4. Bij een tussentijdse vacature kan de gemeenteraad een nieuw lid benoemen.

Artikel 2 Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2. De gemeentesecretaris is plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 • 3. De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4. De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 3 Adviseur

 • 1. De gemeenteraad voegt een wethouder, te weten de heer G.J. Bluijs, aan de commissie toe als adviseur.

 • 2. De rol van de adviseur wordt nader bepaald door de commissie.

 • 3. De adviseur kan worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de commissie.

 • 4. De adviseur is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien adviseurs aan de commissie zijn toegevoegd en uitgenodigd.

 • 3. De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3. De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie, en aan anderen geen inzage in of informatie omtrent de inhoud van de stukken bestemd voor en uitgaand van de commissie ter vergadering of in het gesprek verstrekt wordt.

 • 4. De in dit artikel bedoelde geheimhouding brengt met zich mee dat de leden van de commissie mondeling noch schriftelijk inlichtingen over de kandidaten inwinnen bij derden of geven aan derden.

 • 5. De secretaris nodigt op verzoek van de commissie de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken gewaarborgd is.

 • 6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en de adviseur.

 • 7. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 6 Taak en bevoegdheden

 • 1. De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2. De commissie verschaft zich slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koning in Noord-Holland de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten. Overleg met derden in welke vorm dan ook is uitgesloten.

 • 3. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen.

Artikel 7 Besluitvorming en stemming

 • 1. De commissie neemt besluiten bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stemt heeft.

 • 2. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

 • 3. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 8 Contactpersoon bij de benoemingsprocedure

 • 1. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2. Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

Artikel 9 Archivering

 • 1. De secretaris van de commissie draagt er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden gearchiveerd in de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

 • 2. De secretaris van de commissie draagt er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15 lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid , geldende voor een periode van vijfenzeventig jaar.

 • 3. De secretaris van de commissie draagt er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 10 Inwerkingtreding en vervallen

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgende op die, waarop de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkaangelegenheden aan de raad meedeelt dat in de vacature is voorzien, behoudens het gestelde over de geheimhouding.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening of de circulaire niet voorzien, beslist de commissie.

Artikel 12 Citeerbepaling en inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Zandvoort 2019’ en treedt inwerking één dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2019,

De griffier,

de voorzitter,