Regeling vervallen per 15-12-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent privacy Privacybeleid gemeente Waterland 2019

Geldend van 01-03-2019 t/m 14-12-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent privacy Privacybeleid gemeente Waterland 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Waterland,

overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen hoe om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeente Waterland;

gelet op het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming,

B E S L U I T:

vast te stellen het navolgende Privacybeleid gemeente Waterland 2019.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities en begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de landelijke toezichthouder die toeziet of persoonsgegevens op een juiste manier worden verwerkt;

 • b.

  betrokkene: de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, degene van wie de gegevens worden verwerkt;

 • c.

  datalekken: van datalekken is sprake wanneer persoonsgegevens verloren gaan of in handen vallen van onbevoegden, die geen toegang tot die gegevens mogen hebben;

 • d.

  Functionaris Gegevensbescherming (FG): intern toezichthouder op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens;

 • e.

  gegevensbeschermingseffectbeoordeling: in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier de effecten en privacy risico’s van nieuwe en bestaande verwerkingen in beeld brengen en welke maatregelen getroffen dienen te worden aan de hand van de geconstateerde risico’s. Dit wordt ook wel een (Data) Privacy Impact Assessment (PIA of DPIA) genoemd;

 • f.

  gemeente: de gemeente Waterland;

 • g.

  persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Of wel, alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens direct of indirect als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij om elk gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon. Gewone gegevens zoals naam, adres, woonplaats en bijzondere gegevens, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren, gezondheid of het Burgerservicenummer (BSN);

 • h.

  profilering: hiervan is sprake wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, waarbij aan de hand van die gegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren, te analyseren of om zaken te kunnen voorspellen;

 • i.

  verwerker: de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerker heeft zelf geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke;

 • j.

  verwerking: een verwerking is alles wat met een persoonsgegeven wordt gedaan, zoals verzamelen, vastleggen, bewaren, bij elkaar voegen, verspreiden, verstrekken aan een ander, opvragen, lezen, wijzigen en uitwissen of vernietigen;

 • k.

  verwerkingsverantwoordelijke: de bestuursorganen van de gemeente Waterland die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2. Doel

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om behoorlijk, zorgvuldig en veilig om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast heeft de verwerkingsverantwoordelijke een verplichting om transparant te zijn en een informatieplicht richting de betrokkenen. Dit beleid is er op gericht de privacy van inwoners, medewerkers en (keten)partners te waarborgen en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Artikel 3. Reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle bestuursorganen en de organisatie van de gemeente Waterland en heeft betrekking op de persoonsgegevens van personen van wie de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt of laat verwerken.

Artikel 4. Wettelijke kaders

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • a.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • b.

  Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • c.

  Wet Basisregistratie Personen.

HOOFDSTUK 2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 5. Uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De verwerkingsverantwoordelijke houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 • 2.

  Voor de verwerking van persoonsgegevens moet een rechtmatige grondslag zijn. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als aan tenminste één van de wettelijke grondslagen wordt voldaan:

  • a.

   om een verplichting na te komen die in de wet staat;

  • b.

   voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;

  • c.

   om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, bijvoorbeeld een ernstige bedreiging van de gezondheid;

  • d.

   voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak;

  • e.

   voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang;

  • f.

   wanneer de betrokkene vrij en expliciet toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking.

 • 3.

  Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt vooraf om toestemming gevraagd. Betrokkenen zijn veelal afhankelijk van de gemeente. Er is dan geen sprake van vrije toestemming. Voor een rechtmatige verwerking moet dan aan tenminste één van de andere voorwaarden als bedoeld in het tweede lid worden voldaan.

 • 4.

  Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en verwerkt. Het doel voor de verwerking moet duidelijk zijn en van te voren zijn bepaald.

 • 5.

  Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat noodzakelijk is voor het vooraf bepaalde doel. De verwerkingsverantwoordelijke streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 • 6.

  Persoonsgegevens worden niet verwerkt als er een manier voorhanden is die minder inbreuk maakt op de privacy van betrokkenen. De inbreuk op de belangen van betrokkenen mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

 • 7.

  De verwerkingsverantwoordelijke gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en behandelt deze vertrouwelijk. De kwaliteit van de gegevens wordt gewaarborgd en persoonsgegevens worden alleen verwerkt door bevoegde personen met een geheimhoudingsplicht. Daarbij zorgt de verwerkingsverantwoordelijke voor passende beveiliging van de persoonsgegevens conform het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid.

 • 8.

  Bij samenwerking met externe partijen waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, of als de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, maakt de verwerkingsverantwoordelijke afspraken over de eisen waaraan de verwerking en/of gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken worden vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst die voldoen aan de wet- en regelgeving. De verwerkingsverantwoordelijke controleert of de gemaakte afspraken worden nageleefd.

 • 9.

  Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk bij de betrokkene zelf verzameld.

 • 10.

  De verwerkingsverantwoordelijke informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens.

 • 11.

  Bij verzoeken om informatie bekijkt de verwerkingsverantwoordelijke of het antwoord geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt.

 • 12.

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om gemeentelijke taken goed uit te voeren of een wettelijke verplichting te kunnen naleven.

Artikel 6. Geautomatiseerde verwerkingen

 • 1. De verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van profilering waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren, te analyseren, zaken te voorspellen of om geautomatiseerde besluiten te nemen.

 • 2. De verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van Big data en tracking. Als dat in de toekomst wel het geval is, dan mogen de gegevens in Big data en tracking alleen worden verzameld, opgeslagen en gedeeld, als ze niet herleidbaar zijn tot een persoon. En mogen ze alleen worden verzameld voor onderzoek dat door of namens de verwerkingsverantwoordelijke wordt uitgevoerd.

 • 3. Onder bepaalde omstandigheden kan de verwerkingsverantwoordelijke voor het vergroten van de veiligheid op straat gebruik maken van cameratoezicht.

HOOFDSTUK 3. PLICHTEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Artikel 7. Informatieplicht

 • 1. Wanneer verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt moet het voor de betrokkenen duidelijk zijn dat dit zo is en wat het doel is van de verwerking.

 • 2. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkenen actief voorafgaand aan de verwerking en op een heldere en toegankelijke manier.

 • 3. Wanneer betrokkenen gegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekken, bijvoorbeeld via een formulier, worden zij geïnformeerd over de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke met de persoonsgegevens omgaat.

 • 4. De betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als hij/zij al weet dat de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van hem/haar verzamelt en verwerkt en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt.

Artikel 8. Register van verwerkingen

 • 1. De verwerkingsverantwoordelijke houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is.

 • 2. In het register zijn een aantal gegevens opgenomen, waaronder:

  • a.

   de naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, als dat het geval is, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;

  • b.

   de naam en contactgegevens van de eventuele verwerker;

  • c.

   het doel of de doelen van de verwerking;

  • d.

   de rechtmatigheid en grondslag van de verwerking;

  • e.

   een beschrijving van het soort persoonsgegevens en daarbij behorende categorieën van betrokkenen;

  • f.

   een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;

  • g.

   een beschrijving van het delen/verstrekken van persoonsgegevens;

  • h.

   de bewaartermijn van de gegevens;

  • i.

   een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Artikel 9. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling/Privacy Impact Assessment

 • 1. Op het moment dat er sprake is van een verhoogd risico bij het gebruik van de persoonsgegevens, brengt de verwerkingsverantwoordelijke de effecten en privacy risico’s in kaart door een Privacy Impact Assessment (PIA). Op basis van de PIA neemt de verwerkingsverantwoordelijke maatregelen om de privacy risico’s zo veel mogelijk weg te nemen.

 • 2. Voor nieuwe verwerkingen is het uitvoeren van een PIA verplicht.

 • 3. Pas nadat een PIA is uitgevoerd en de maatregelen zijn getroffen die nodig zijn om de risico’s te beperken, verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens.

Artikel 10. Functionaris Gegevensbescherming

 • 1. De verwerkingsverantwoordelijke heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld als intern toezichthouder.

 • 2. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

 • 3. De taken van de FG zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren en optreden als contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 4. De taken op het gebied van de bescherming van de privacy is de eigen verantwoordelijkheid van de proceseigenaar/vak-afdeling van de organisatie.

 • 5. De FG is het aanspreekpunt voor betrokkenen en moet goed bereikbaar zijn binnen en buiten de organisatie. De contactgegevens van de FG zijn vermeld op de website van de gemeente.

Artikel 11. Datalekken

 • 1. De gemeente heeft een proces ingericht voor het melden van mogelijke beveiligingsincidenten en/of datalekken, zowel voor meldingen vanuit de organisatie als daarbuiten.

 • 2. Voor het melden van (mogelijke) datalekken is een centraal meldpunt beschikbaar (meldpunt datalekken).

 • 3. Op de website van de gemeente is op de pagina informatieveiligheid/privacy een online formulier beschikbaar voor het melden van (mogelijke) datalekken bij het centrale meldpunt als bedoeld in het tweede lid.

 • 4. Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden wordt direct actie ondernomen om de schade te beperken en (verdere) nadelige gevolgen te voorkomen.

 • 5. Datalekken worden door de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit later is dan 72 uur wordt daarvoor een motivering bij de melding gevoegd.

 • 6. Als de inbreuk een hoog risico meebrengt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, wordt de inbreuk in eenvoudige en duidelijke taal aan de betrokkenen gemeld.

 • 7. Datalekken worden gedocumenteerd en de verwerkingsverantwoordelijke houdt een register bij van meldingen van beveiligingsincidenten en datalekken.

 • 8. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

HOOFDSTUK 4. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Artikel 12. Rechten van betrokkenen

 • 1. Betrokkenen van wie de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, hebben het recht om na te gaan wat er met hun gegevens gebeurt en als dat nodig is hier invloed op uit te oefenen. Deze rechten zijn:

  • a.

   recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of zijn of haar gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt;

  • b.

   recht op inzage: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn of haar eigen gegevens worden verwerkt. Om welke gegevens het gaat, wie de gegevens heeft ingezien en aan wie de gegevens worden verstrekt;

  • c.

   correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet juist zijn, kan de betrokkene bij de verwerkingsverantwoordelijke een verzoek indienen om dit te corrigeren of aan te vullen;

  • d.

   recht om vergeten te worden: het recht om gegevens te laten verwijderen, tenzij legitieme wettelijke eisen dit voorkomen. In gevallen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft de betrokkene het recht om die toestemming net zo eenvoudig in te trekken en de gegevens te laten verwijderen/wissen;

  • e.

   recht van verzet: betrokkenen hebben het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. De verwerking moet dan worden gestaakt, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;

  • f.

   recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en deze tijdelijk “stil” te laten zetten. De verwerkingsverantwoordelijke zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;

  • g.

   recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): betrokkene heeft het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijke manier dat betrokkene deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

  • h.

   recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Artikel 13. Verzoeken in het kader van uitoefening van de rechten van betrokkenen

 • 1. Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit kan zowel schriftelijk per post als via de e-mail als via de website van de gemeente ingediend worden.

 • 2. De betrokkene kan alleen een verzoek indienen of gegevens opvragen over zichzelf. Bij gegevens van een kind onder de 16 jaar wordt een inzageverzoek door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger gedaan.

 • 3. Verzoeken worden in behandeling genomen en gecoördineerd door de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG stemt de inhoudelijke behandeling van het verzoek af met de primaat houdende afdeling (lijnmanager/proceseigenaar).

 • 4. De verwerkingsverantwoordelijke respecteert en honoreert de rechten van betrokkenen, tenzij legitieme wettelijke eisen die op de verwerkingsverantwoordelijke rusten dit voorkomen.

 • 5. Het verstrekken van de informatie of het treffen van maatregelen geschiedt kosteloos, tenzij verzoeken van een betrokkene aantoonbaar ongegrond of buitensporig zijn. In dat geval wordt een redelijke vergoeding aangerekend of geweigerd gevolg te geven aan het verzoek.

 • 6. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

 • 7. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan de termijn indien nodig met maximaal twee maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

 • 8. Aan de hand van het verzoek kan de verwerkingsverantwoordelijke aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene en er voor te zorgen dat het verzoek duidelijk is.

 • 9. De identiteit moet in persoon met geldige legitimatie worden vastgesteld, bijvoorbeeld middels gebruik van DigiD of aan de balie van het Klanten Contact Centrum van het gemeentehuis. Als de identiteit niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld, is dit grond om het verzoek af te wijzen.

 • 10. Betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de verwerkingsverantwoordelijke tegen een besluit op het verzoek als bedoeld in lid 1.

HOOFDSTUK 5. Evaluatie, beschikbaarheid en inwerkingtreding

Artikel 14. Evaluatie en beschikbaarheid

Het Privacybeleid wordt iedere drie jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Het beleid is te vinden op het intranet en de website van de gemeente Waterland en wordt gepubliceerd op Mijnoverheid.nl.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit Privacybeleid treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 16 Citeertitel

Dit beleid wordt aangehaald als: Privacybeleid gemeente Waterland 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 12 februari 2019.

College van burgemeester en wethouders gemeente Waterland,

mr. N. van Ginkel MPM

gemeentesecretaris/algemeen directeur

L.M.B.C. Kroon

burgemeester