Beleidsregels Evenementen Uithoorn 2018

Geldend van 01-03-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 24-01-2019

Intitulé

Beleidsregels Evenementen Uithoorn 2018

1 Inleiding

In de gemeente Uithoorn worden het hele jaar door evenementen georganiseerd. De gemeente vindt evenementen erg belangrijk. Ze zorgen voor sfeer en levendigheid en dragen bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang. Bovendien leveren ze een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente Uithoorn, dragen ze bij aan de lokale economie en geven ze kleur en inhoud aan het karakter van de gemeente.

Dit beleid biedt een handvat aan alle betrokkenen bij een evenement wat betreft onder meer het aanvragen en beoordelen van een evenementenvergunning, de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen en de toezicht en handhaving. Dit beleid geeft de informatie die nodig is voor een goed georganiseerd en veilig evenement.

Met dit beleid geeft de gemeente uitvoering aan de Strategische Kaders Evenementenbeleid Gemeente Uithoorn 2016, ‘Mensen samenbrengen’. Denken in mogelijkheden zet de gemeente daarin centraal. Verder streeft de gemeente, mede met het evenementenbeleid, diverse ambities en maatschappelijke effecten na. Het gaat om het versterken van participatie, sociale samenhang en leefbaarheid; het zijn van een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, bezoekers, toeristen en ondernemers; en het creëren van een vitale economie.

1.1 Totstandkoming

De gemeente hecht veel waarde aan participatie en samenwerking. Daarom zijn bij de totstandkoming van dit beleid diverse externe partijen betrokken geweest. Het gaat onder meer om omwonenden, ondernemers, organisatoren, politie en brandweer. Tijdens een participatieavond zijn diverse stellingen, opmerkingen en verzoeken in het kader van het evenementenbeleid besproken. De uitkomst van deze participatieavond is te vinden in bijlage IV.

1.2 Leeswijzer

Deze beleidsregels zien op evenementen en gaan onder andere in op de vergunningverlening en de toezicht en handhaving bij evenementen. In hoofdstuk 2 wordt het begrip ‘evenement’ afgebakend en hoofdstuk 3 legt uit wanneer het voldoende is om het evenement te melden bij de gemeente (er is dan geen vergunning nodig). Is er wel een evenementenvergunning nodig, dan is de informatie over de beleidsuitgangspunten bij de vergunningverlening, de procedure van de vergunningverlening en de aan de vergunning te verbinden voorschriften achtereenvolgens te vinden in hoofstukken 4, 5 en 6. Hoofdstuk 7 gaat in op de toezicht en handhaving bij evenementen en in hoofdstuk 8 staat informatie over wanneer het verloop van een evenement na afloop door de gemeente geëvalueerd wordt. In de bijlage is achtereenvolgens te vinden: een overzicht van met evenementen samenhangende besluiten; het formulier waarmee de gemeente het risiconiveau van evenementen bepaalt (risicoscan); locatieprofielen met locatiegebonden beleidsregels en informatie; de uitkomst van het participatietraject.

1.3 Begrippenlijst en veelgebruikte afkortingen

Aandachtevenement (risicoklasse B): een evenement waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

APV: Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn 2015.

Awb: Algemene Wet Bestuursrecht.

Collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden.

dB(A): het gewogen aantal decibels (eenheid voor het weergeven van een geluidsniveau).

dB(C): eenheid voor het weergeven van muziekgeluid bij evenementen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan lagere frequenties (bastonen).

EHBO: eerste hulp bij ongelukken.

Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (zie voor verdere afbakening paragraaf 2.1).

Beeldbepalend evenement: een voor de gemeente belangrijk evenement die de kwaliteiten, het imago en de identiteit van de gemeente versterkt en die zich hoofdzakelijk richt op de inwoners en bezoekers van de gemeente.

Hulpdiensten: politie; brandweer; GHOR; andere diensten die betrokken zijn bij de hulpverlening.

Geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, bureau Amsterdam-Amstelland.

Incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen.

Inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Kleinschalig evenement: een evenement die van kleine omvang is en alleen is gericht op bewoners van de wijk- of buurt.

Monstertruck: een auto met uitzonderlijk grote wielen.

Onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Openbare ruimte: een voor het publiek (al dan niet met enige beperking) toegankelijke plaats, zoals: wegen; stoepen; parkeerterreinen; pleinen; parken; plantsoenen; speelweiden; bossen en andere natuurterreinen; ijsvlakten; aanlegplaatsen voor vaartuigen.

Regulier evenement: kan verwijzen naar

 • -

  economische categorie: een evenement die weinig beeldbepalend is voor het imago van de gemeente, maar wel van belang is voor haar inwoners en bezoekers.

 • -

  risicocategorie (risicoklasse A): een evenement waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Risicovol evenement (risicoklasse C): een evenement waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten.

1.4 Betrokkenen en hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Bij het voorbereiden, beoordelen en uitvoeren van een evenement zijn veel verschillende partijen betrokken. Elke partij heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden waarbij de belangen tegengesteld kunnen zijn.

Organisator

Een organisator neemt het initiatief om een evenement te organiseren.

Primaire verantwoordelijkheid voor het evenement ligt bij organisator. Ten behoeve van de aanvraag dient door de organisator alle voor de vergunningaanvraag van belang zijnde gegevens aanleveren.

De organisator is eerstverantwoordelijk voor een veilig en ordelijk verloop van het evenement uiteraard met de inachtneming van de wettelijke verantwoordelijkheden van de burgemeester op het gebied van de openbare orde en veiligheid. De organisator is onder andere verantwoordelijk voor:

 • a.

  een goed en ordelijk verloop van het evenement

 • b.

  de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers;

 • c.

  de parkeerbehoefte en de bereikbaarheid van de evenementenlocatie;

 • d.

  het zoveel mogelijk beperken van overlast;

 • e.

  het zorgen voor een goede communicatie naar bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden;

 • f.

  het zorgen voor een contactpersoon die vóór en tijdens het evenement beschikbaar is voor informatie en overleg;

 • g.

  uit het evenement voortvloeiende schade.

Gemeentebestuur

De burgemeester is het bestuursorgaan dat bevoegd is de vergunning al dan niet te verlenen en bij verlening te bepalen welke voorschriften aan de vergunning worden verbonden. De aanvraag dient dan ook gericht te zijn aan de burgemeester

De burgemeester kan voor de handhaving van de openbare orde bij de uitoefening van toezicht op onder meer openbare samenkomsten en vermakelijkheden de bevelen geven die noodzakelijk worden geacht met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid.

Politie

De politie wordt altijd betrokken bij de voorbereiding van en advisering over evenementen. Het advies van de politie kan als voorschrift aan de vergunning worden verbonden. De politie ziet toe op de openbare orde en veiligheid. Wanneer vergunningvoorschriften niet worden nageleefd, kan de politie op verzoek van het gemeentelijk toezicht (delen) van activiteiten doen beëindigen. Bij een grootschalige ordeverstoring of indien andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, neemt de politie het algehele commando op zich.

Brandweer

De brandweer wordt altijd betrokken bij de voorbereiding van en advisering over evenementen. Het advies van de brandweer kan als voorschrift aan de vergunning worden verbonden.

GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) adviseert de gemeente over geneeskundige en gezondheidsaspecten bij evenementen. Het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland heeft een standaardadvies opgesteld die de gemeente als voorschrift aan de vergunning kan verbinden. Bij grotere evenementen vraagt de gemeente een maatwerkadvies aan bij de GHOR.

Gemeentelijk toezicht

De gemeentelijke toezichthouders zijn belast met het toezicht op de juiste uitvoering van de wet- en regelgeving en het houden aan de in de vergunning opgenomen voorschriften.

In het Handhavingsbeleid is bepaald hoe de gemeente in het algemeen omgaat met toezicht en handhaving. Daarin zijn ook de risico’s van verschillende thema’s in kaart gebracht en op grond daarvan zijn de prioriteiten bepaald voor toezicht op evenementen.

2 Het begrip evenement, afbakening

Dit beleid is van toepassing op ‘evenementen’. In dit hoofdstuk wordt het begrip evenement afgebakend. Hieronder leest u achtereenvolgens over de definitie van het begrip evenement en de soorten evenementen die de gemeente hanteert. Onder andere wordt onderscheid gemaakt tussen evenementen waarvoor alleen een meldingsplicht geldt en vergunningsplichtige evenementen.

Dit beleid is niet van toepassing op aspecten van evenementen die al in zogenoemde ‘hogere regelgeving’ zijn geregeld, dat is regelgeving die is vastgesteld door een hoger overheidsorgaan zoals het Rijk. Dat is het geval ten aanzien van een aantal activiteiten (al-dan-niet ‘evenementen’ volgens de APV) die binnen plaatsvinden. Voorbeelden van hogere regelgeving zijn het Activiteitenbesluit (milieu), het Bouwbesluit (bouwen, constructie en brandveiligheid) en het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

2.1 Definitie evenement

Een evenement wordt als volgt gedefinieerd (artikel 2:24 APV):

Een evenement is elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 APV;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in artikel 2:39 APV.

Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 APV, op de weg;

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  een straatfeest of buurtbarbecue op één dag (klein evenement).

2.2 Soorten evenementen

2.2.1 Economische categorieën

Op basis van een economisch perspectief onderscheidt de gemeente drie categorieën van evenementen (Strategische Kaders Evenementenbeleid 2016). Dat onderscheid is van belang voor het bepalen van de rol die de gemeente inneemt bij een evenement. Er zijn evenementen waar de gemeente nauwelijks bemoeienis mee heeft en evenementen waarvoor een groot beroep wordt gedaan op het faciliterend vermogen van de gemeente.

De gemeente maakt onderscheid tussen:

 • Beeldbepalende en onderscheidende evenementen:

  Beeldbepalende evenementen zijn evenementen die strategisch van belang zijn voor de gemeente Uithoorn. Ze versterken de kwaliteiten en het imago van Uithoorn (de perceptie van buitenaf) en hebben een versterkend effect op de identiteit van Uithoorn (de perceptie van inwoners op hun eigen gemeente).

  Beeldbepalende evenementen richten zich hoofdzakelijk op de inwoners van de gemeente Uithoorn en bezoekers (in het bijzonder waterrecreanten en bezoekers uit de regio). Deze groepen zijn ook benoemd als de belangrijkste doelgroepen in de promotiestrategie. Voorbeelden zijn Culinair Uithoorn aan de Amstel en de Kwakelse Kermis.

  Onderscheidende evenementen hebben een positieve uitwerking op de gemeente. Het betreft evenementen die sectoraal, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur, van groot belang zijn of het gaat om startende evenementen. Voorbeelden zijn het jaarlijkse Kanopolo-toernooi, de wielerronde van Uithoorn, hardloopwedstrijd Uithoorns Mooiste, Tropical Night en het Amstelland Festival.

 • Reguliere evenementen:

  Dit zijn evenementen die zowel jaarlijks als eenmalig georganiseerd kunnen worden. Het zijn evenementen die weinig beeldbepalend zijn voor het imago van Uithoorn, maar wel van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. Denk hierbij aan schoolactiviteiten, sportdagen, de intocht van Sinterklaas, de kerstmarkt of een jubileum van een instelling, zoals een festival gerelateerd aan een historische gebeurtenis.

 • Kleinschalige evenementen:

  Dit zijn evenementen die in buurten en wijken georganiseerd worden. Dit kan eenmalig of jaarlijks zijn. De evenementen zijn vaak kleinschalig en alleen gericht op bewoners van de wijk- of buurt. Voort dit soort evenementen hoeft meestal geen vergunning aangevraagd te worden, meer daarover staat in hoofdstuk 3.

2.2.2 Meld- of vergunningsplicht

De gemeente maakt onderscheid tussen kleine evenementen, waarvoor alleen een meldplicht geldt, en vergunningsplichtige evenementen. Nadere uitleg over de meldplicht bij kleine evenementen staat in hoofdstuk 3, in hoofdstuk 4, 5 en 6 staat meer informatie over de aanvraag evenementenvergunning.

2.2.3 Risicocategorieën

Vergunningsplichtige evenementen worden onderverdeeld in risicocategorieën (overeenkomstig de Handreiking Evenementenveiligheid 2011 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). De risicocategorieën bepalen welke behandelaanpak wordt toegepast voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving en evaluatie van het evenement. Zo kunnen bijvoorbeeld de indieningsvereisten verschillen.

De volgende drie categorieën worden onderscheiden:

 • Regulier evenement (risicoklasse A)1:

  Evenement waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 • Aandachtevenement (risicoklasse B):

  Evenement waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 • Risicovol evenement (risicoklasse C):

  Evenement waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Risicoscan

De gemeente maakt de risicoclassificatie op basis van een risicoscan. De gemeente kan zich daarbij laten adviseren door de hulpdiensten. De risicoscan is een eerste beoordeling van de risico’s op hoofdlijnen. In verband met uniformiteit in de regio wordt voor de risicoscan het model gebruikt waarmee de gemeente Amsterdam werkt. In bijlage II staat de scoretabel op basis waarvan de risicoclassificatie plaatsvindt.

3 Meldplicht bij kleine evenementen

Bij kleine evenementen, die voldoen aan de hieronder door de burgemeester aangewezen voorwaarden, hoeft geen vergunning aangevraagd te worden (artikel 2:25 lid 2 APV). Wel dient het evenement voortijdig, binnen de hieronder genoemde termijn, bij de gemeente gemeld te worden (artikel 2:25 lid 5 APV). De melding kan gedaan worden via DigiD (gemeentewebsite) of door toezending van het ‘Aanvraagformulier evenementenvergunning’, te downloaden op de gemeentewebsite of op te vragen bij het Klantcontactcentrum.

De beleidsuitgangspunten en de voorschriften die aan een evenementenvergunning verbonden kunnen worden kunnen, mits relevant, ook voor vergunningsvrije evenementen gelden.

De burgemeester kan besluiten een vergunningsvrij evenement te verbieden in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu (artikel 2:25 lid 6 APV).

Aanwijzingsbesluit vergunningsvrije evenementen

Een evenement is vergunningsvrij indien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden. Naast deze voorwaarden blijft de burgemeester bevoegd een specifiek evenement als vergunningsvrij aan te wijzen.

Een evenement is in het algemeen vergunningsvrij indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het betreft een eendaags evenement;

 • 2.

  Tijdens het evenement zijn minder dan 200 bezoekers tegelijkertijd aanwezig;

 • 3.

  Het gemiddeld geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door muziekgeluid of andere geluidsbronnen, dat op de gevel(s) van nabijgelegen woningen of andere geluidsgevoelige objecten weerkaatst, bedraagt niet meer dan 70 dB(A);

 • 4.

  Het evenement vindt in zijn geheel plaats tussen 9:00 uur en 23:00 of op zondag tussen 13:00 uur en 23:00 uur;

 • 5.

  Op de rijbaan (geen onderdeel uitmakend van de hoofdinfrastructuur) is altijd en overal een vrije doorgang van 3,50 meter breed aanwezig voor hulpdiensten;

 • 6.

  Ten behoeve van de evenementen worden geen tenten of bouwwerken geplaatst waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn;

 • 7.

  Wanneer een tent wordt geplaatst dient een geldig brandveiligheidscertificaat te worden overgelegd;

 • 8.

  Het voornemen tot het houden van het evenement is tenminste twee weken voorafgaand aan het evenement gemeld bij de gemeente;

 • 9.

  Het evenement vindt niet plaats op of nabij (binnen een straal van 500 meter) een evenement waarvoor een vergunning is aangevraagd of verleend;

 • 10.

  Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt.

Wandel- of fietsevenementen

Wandel- en fietsevenementen zijn vergunningsvrij indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Er komen niet meer dan 500 deelnemers;

 • 2.

  Er worden geen doorgaande wegen afgesloten;

 • 3.

  Het verkeer wordt geregeld door daartoe bevoegde verkeersregelaars (zie over verkeersregelaars paragraaf 6.1.4);

 • 4.

  Er is geen sprake van een wedstrijdelement;

 • 5.

  Tenminste twee weken voor het houden van het evenement wordt een melding ingediend bij de gemeente.

Evenementen bij bedrijven of instellingen

Een evenement gehouden bij een bedrijf of instelling, zoals een open dag, openingsfeest, jubilea of soortgelijk evenement, is vergunningsvrij indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Parkeren vindt in zijn geheel plaats op eigen terrein of binnen bestaande parkeergelegenheid in de openbare ruimte;

 • 2.

  Er zijn niet meer dan 500 personen gelijktijdig toegestaan tenzij het Bouwbesluit 2012 anders bepaalt;

 • 3.

  Er vinden geen activiteiten op de openbare weg plaats;

 • 4.

  Tenminste twee weken voorafgaand aan het evenement wordt een melding ingediend bij de gemeente;

 • 5.

  Er wordt geen alcohol tegen betaling verstrekt.

Straatbarbecue

Een straatbarbecue is vergunningsvrij indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De straatbarbecue wordt georganiseerd door en voor de bewoners van de straat waar het evenement gehouden wordt;

 • 2.

  Open partytenten zijn toegestaan mits er niet onder gebakken en gebraden wordt;

 • 3.

  Er worden geen doorgaande wegen afgesloten;

 • 4.

  Tenminste drie werkdagen voorafgaand aan het evenement wordt een melding ingediend bij de gemeente.

4 Vergunningverlening beleidsuitgangspunten

Voor alle evenementen moet een vergunning aangevraagd worden tenzij het een evenement is waarvoor alleen een meldplicht geldt (zie hoofdstuk 3). Dit hoofdstuk beschrijft de algemene beleidsuitgangspunten voor het verlenen van een evenementenvergunning.

4.1 Toetsingscriteria en verboden evenementen

Toetsingscriteria (weigeringsgronden)

Elke vergunningaanvraag wordt getoetst aan de in de APV genoemde criteria (artikel 1:8 APV), de zogenoemde weigeringsgronden. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.

Verboden evenementen

In het kader van de openbare orde en veiligheid worden de volgende evenementen in principe geweigerd:

 • Bepaalde door de burgemeester aangewezen vechtsportevenementen of -gala’s indien de organisator of de vergunningaanvrager van slecht levensgedrag is (artikel 2:25 lid 3 en 4 APV). Zie daarover meer in paragraaf 6.1.1;

 • Evenementen met monstertrucks;

 • Al dan niet besloten evenementen waarbij een gerede kans bestaat dat daarop leden van 1% motorclubs afkomen;

 • Privé-evenementen die in de openbare ruimte worden gehouden.

4.2 Geldigheidsduur evenementenvergunning

Een evenementenvergunning wordt verleend voor één evenement, voor een bepaald tijdvak in het jaar. De gemeente Uithoorn verleent geen evenementenvergunning voor meerdere jaren.

4.3 Aantal en type evenementen

De gemeente Uithoorn wil evenementen stimuleren en faciliteren, onder andere vanwege de positieve economische effecten en het verbeteren van het imago van Uithoorn. Daarom hanteert de gemeente op dit moment geen maximum aantal evenementen. De praktijk moet uitwijzen of dit de gewenste effecten oplevert. Daarom wordt dit uitgangspunt twee jaar na het ingaan van dit beleid geëvalueerd.

Om een optimale bijdrage te leveren aan de gewenste ambities en maatschappelijke effecten streeft de gemeente voor het evenementenbeleid verder de volgende doelstelling na (Strategische Kaders Evenementenbeleid 2016):

‘Jaarlijks worden in de gemeente vier beeldbepalende/onderscheidende evenementen georganiseerd voor inwoners en bezoekers. Ook faciliteert de gemeente optimaal reguliere en kleinschalige initiatieven’

Uitgangspunt is om beeldbepalende/onderscheidende evenementen verspreid over het jaar aan de Waterlijn in het dorpscentrum te laten plaatsvinden (als dat fysiek mogelijk is) en om met het totaalaanbod van evenementen een gemêleerd publiek te trekken. Zo is er het gehele jaar door voor iedereen iets bijzonders te beleven in Uithoorn.

Evenementenkalender

Er is een gemeentelijke en een regionale evenementenkalender. De evenementenkalender van de gemeente biedt organisatoren de kans hun evenement te promoten en biedt aan geïnteresseerden een overzicht van en informatie over toekomstige evenementen. Organisatoren die hun evenement via de kalender willen promoten kunnen het (voorgenomen) evenement aanmelden via het emailadres: gemeente@uithoorn.nl. De aanmelding voor de gemeentelijke kalender is met nadruk niet hetzelfde als het aanvragen van een evenementenvergunning of het voldoen aan de meldplicht voor kleine (vergunningsvrije) evenementen zoals omschreven in hoofdstuk 3 en 5.

De gemeente meldt alle grote evenementen (evenementen met meer dan 2.000 bezoekers) aan voor plaatsing op de regionale evenementenkalender van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Dat is van belang voor de hulpdiensten, die via de evenementenkalender van de veiligheidsregio nagaan of zij voldoende capaciteit hebben om de veiligheid bij een evenement te kunnen garanderen. Om de grote evenementen tijdig op de regionale kalender te krijgen, is het noodzakelijk dat bij de gemeente vóór 1 december van het voorafgaande jaar inzichtelijk is welke voor het komende jaar gepland zijn. Op de website van de gemeente, op de gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode worden organisatoren hierop gewezen. Ook worden organisatoren die in het afgelopen jaar een groot evenement hebben georganiseerd actief door de gemeente op dit feit geattendeerd.

4.4 Evenementenlocaties

In de gemeente Uithoorn worden op de verschillende locaties evenementen gehouden. Het gaat onder andere om het dorpscentrum en twee evenemententerreinen. De gemeente ziet het dorpscentrum als primaire evenementenlocatie (Strategische Kaders Evenementenbeleid 2016). De twee evenemententerreinen vervullen een aanvullende functie en blijven daarmee van belang voor initiatieven die niet geschikt zijn voor het dorpscentrum. Hieronder volgt een omschrijving per locatie.

 • Dorpscentrum:

  In het dorpscentrum van Uithoorn wordt het hele jaar op verschillende plekken evenementen georganiseerd; denk aan de Streekmarkt op en in het Amstelplein, Tropical Night en Culinair Uithoorn aan de Amstel op het Marktplein en de Schans en natuurlijk de Sinterklaasintocht aan de Amstel. Met de ontwikkeling van de Waterlijn heeft het dorpscentrum een ruimtelijke kwaliteitsimpuls gekregen. Ook is er een speciale evenementensteiger aangelegd voor het houden van evenementen.

 • Evenemententerreinen:

  Zowel de kern Uithoorn als de kern de Kwakel beschikken over een evenemententerrein, terrein Legmeer West en terrein de Kwakel. Op deze evenemententerreinen vinden grootschaligere evenementen plaats zoals het Amstelland festival, het Circus en de Kwakelse Kermis en Polderfeest. Dit zijn grotendeels evenementen die qua maat, schaal, verkeersintensiteit en/of veiligheid niet passend zijn op andere locaties in de gemeente. Op deze locaties is het van belang dat de voorzieningen op niveau zijn.

 • Overige locaties:

  Naast bovengenoemde specifieke locaties worden er in Uithoorn ook veel evenementen op andere locaties georganiseerd, denk aan (school)gebouwen, sportverenigingen, horecagelegenheden, over een bepaalde route of in bepaalde straten. Deze locaties faciliteren doorgaans kleinschaligere evenementen.

Locatieprofielen

De drie belangrijkste locaties zijn omschreven in locatieprofielen, te vinden in bijlage III. Het gaat om de Waterlijn in het dorpscentrum (De Schans tot Stationsstraat), evenemententerrein Legmeer-west en evenemententerrein de Kwakel. Deze locaties lenen zich voor middelgrote tot grote evenementen. De locatieprofielen beschrijven de eigenschappen van de locaties en de mogelijkheden en beperkingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de akoestische eigenschappen, de nabijheid van woningen of voorzieningen, de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen en de aanwezigheid van kwetsbare natuur.

4.5 Economie en promotie

Economie

Het creëren van een vitale economie is één van de ambities van de gemeente (Strategische Visie 2030). Een manier om dat te bereiken is door het mogelijk maken van evenementen. Door evenementen krijgen ondernemers kansen om economische activiteiten te ontplooien. Dat geldt voor de organisatoren zelf, maar ook voor andere lokale ondernemers die kunnen profiteren van de gecreëerde economische spin-off. Evenementen leiden tot extra bestedingen door het aantrekken van bezoekers en toeristen. Uiteindelijk leidt dit tot extra investeringen en dit leidt op de langere termijn tot extra werkgelegenheid.

Vanwege de positieve economische effecten van evenementen adviseert de gemeente organisatoren tot het nemen van de volgende maatregelen:

 • Betrek bedrijven uit de buurt;

 • Zoek personeel in de buurt;

 • Betrek zoveel mogelijk lager opgeleid personeel of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Promotiebeleid

De gemeente stimuleert economische activiteiten zoals evenementen en werkt in dat kader onder andere samen met Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK) en Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB).

De SPUK kan een bijdrage leveren aan het organiseren van een evenement, in ieder geval als het gaat om een beeldbepalend/onderscheidend evenement zoals bedoeld in paragraaf 2.2.1. De SPUK kan onder andere middelen beschikbaar stellen om partijen aan elkaar te verbinden en mee te denken over de concrete invulling en promotie van een evenement. Daarbij worden websites, social media en andere kanalen ingezet om doelgroepen te bereiken. De SPUK vervult dan een verbindende en aanjagende rol. Meer informatie staat op www.uithoornaandeamstel.nl.

De SUB is een gezamenlijk initiatief van alle belangenverenigingen van ondernemers in Uithoorn en De Kwakel (waaronder winkeliers- en ondernemersverenigingen, de horeca, bloemenveiling en glastuinbedrijven). Initiatiefnemers van evenementen die in contact willen komen met ondernemersverenigingen in Uithoorn kunnen daarover informatie inwinnen bij de SUB. Meer informatie is te vinden op www.subuithoorn.nl.

SPUK en SUB stimuleren economische activiteiten zoals evenementen verder via het Ondernemersfonds, dat aan ondernemers in Uithoorn een mogelijkheid biedt tot financiële ondersteuning van het evenement. Zie over subsidies verder paragraaf 4.6.

4.6 Financieel

Rechten en kosten

Op dit moment worden er geen kosten (rechten) in rekening gebracht voor het aanvragen of verstrekken van een evenementenvergunning. Op dit moment wordt dit uitgangspunt heroverwogen De regels over de gemeentelijke rechten zijn te vinden in de Algemene rechtenverordening. Verder kan de gemeente kosten in rekening brengen voor het verlenen van bepaalde diensten, zoals het plaatsen van hekken, het schoonmaken van het evenemententerrein of het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet.

Subsidie

De gemeente zelf verstrekt geen subsidies voor evenementen maar heeft dat overgedragen aan Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel en Stichting Ondernemersfonds Uithoorn. Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel, tot doel heeft om initiatieven van inwoners van Uithoorn en de Kwakel financieel mogelijk te maken. Particulieren en maatschappelijke initiatiefnemers van evenementen die de sociale samenhang en participatie van inwoners bevorderen kunnen het initiatievenfonds verzoeken om een eenmalige donatie of subsidie. Meer informatie daarover staat op www.initiatievenfondsuithoorn.nl.

Ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Uithoorn kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op het Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds maakt het mogelijk om collectieve initiatieven binnen Uithoorn en De Kwakel te bekostigen wanneer die bijdragen aan ondernemerschap en economie. Meer informatie over het fonds staat op www.ondernemersfondsuithoorn.nl.

Precario

Indien bij een evenement gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond of gemeentebezittingen kan de gemeente precariobelasting heffen. De tarieven zijn te vinden in de tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting.

Schade en aansprakelijkheid

De organisator is verantwoordelijk voor een goed en ordelijk verloop van het evenement en is aansprakelijk voor schade die tijdens of rondom het evenement ontstaat. Het kan onder andere gaan om schade van de gemeente door gebruik van de vergunning of schade van derden zoals bezoekers. Schade aan gemeentelijke eigendommen of de kosten voor herstel- of schoonmaakwerkzaamheden door de gemeente, worden bij de organisatie in rekening gebracht. Bij het organiseren van een evenement is het raadzaam een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten.

4.7 Samenhangende besluiten

Bij de beoordeling van een aanvraag voor het organiseren van een evenement moet rekening worden gehouden met verschillende wetten en regels. Voor het evenement zijn vaak meer vergunningen en ontheffingen nodig dan alleen de evenementenvergunning. Zo is bijvoorbeeld een ontheffing nodig op grond van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van alcohol en een ontheffing van de Wegenverkeerswet voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg.

Op grond van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de gemeente verplicht om een aanvrager in kennis te stellen “van andere op aanvraag te nemen besluiten waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit”.

In bijlage I staat een overzicht van de belangrijkste samenhangende besluiten. Het wettelijk kader van deze samenhangende besluiten vormt geen kader voor deze beleidsregels maar is wel relevant voor een integrale uitvoering van het gemeentelijk beleid.

4.8 Freeridersbeleid

Een aanvraag voor een vergunning of ontheffing van derden die geen onderdeel uitmaken van de betreffende evenementenvergunning en die zich bevinden binnen het gebied waar een evenement wordt georganiseerd of binnen een straal van 500 meter daarvan, wordt geweigerd.

5 Procedure vergunningverlening

5.1 De vergunningaanvraag

Een vergunningaanvraag wordt ingediend bij de burgemeester door toezending van het ‘Aanvraagformulier evenementenvergunning’. Het formulier is te downloaden vanaf de gemeentewebsite. De evenementenaanvraag kan ook digitaal via DigiD worden ingediend. Zie de gemeentewebsite voor meer informatie.

5.1.1 Indieningstermijn en beslistermijn

Indieningstermijn

De volgende termijnen gelden voor het indienen van een vergunningaanvraag:

 • 1.

  alle evenementen: tenminste acht weken voorafgaand aan het evenement;

 • 2.

  grote evenementen met meer dan 2000 bezoekers welke zijn aangemeld en geplaatst op de evenementenkalender van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland tenminste 12 weken voorafgaand aan het evenement.

De organisator is verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de aanvraag. Bij de relatief wat grotere of meeromvattende evenementen kan het verstandig zijn het evenement eerder dan acht weken van te voren in te dienen. De organisator wordt geadviseerd om voorafgaand aan het indienen van de aanvraag contact op te nemen met de gemeente voor afstemming.

Grote evenementen met meer dan 2000 bezoekers die na 1 december worden aangevraagd worden alsnog getoetst aan de evenementenkalender van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Mocht daaruit blijken dat de hulpdiensten onvoldoende capaciteit hebben, dan kan het evenement in het kader van onvoldoende waarborging van de openbare orde en veiligheid worden geweigerd.

Onredelijk laat ingediende aanvraag

In artikel 1:3 APV staat dat de gemeente de vergunningaanvraag niet hoeft te behandelen als deze minder dan vier weken van te voren is ingediend. Deze bepaling is echter juridisch achterhaald en is inmiddels uit de model-APV van de VNG geschrapt.

De VNG adviseert gemeenten in de APV op te nemen om in plaats van het buiten behandeling laten van de aanvraag, de vergunningaanvraag te weigeren als deze onredelijk laat is ingediend waardoor een goede beoordeling niet mogelijk is. De APV van Uithoorn zal bij de eerstvolgende actualisatie op dit onderdeel worden aangepast. Tot een eventuele APV-wijziging is artikel 1:3 APV echter onverminderd van kracht.

Beslistermijn

De gemeente hanteert de volgende termijnen voor de beslissing op een (volledige ofwel ontvankelijke) aanvraag (artikel 1:2 APV):

 • 1.

  De gemeente beslist binnen acht weken op een aanvraag;

 • 2.

  De gemeente kan deze termijn met acht weken verlengen.

Bij overschrijding van deze termijnen wordt geen vergunning van rechtswege verleend.

Incomplete aanvraag

De beslistermijn gaat pas in als de aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet, dan laat de gemeente weten binnen welke termijn de ontbrekende stukken alsnog aangeleverd kunnen worden. Wordt de aanvraag niet op tijd aangevuld, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

5.1.2 Indieningsvereisten

Voor een goede en snelle beoordeling van de aanvraag is het van belang dat het aanvraagformulier zo volledig mogelijk en op basis van de meest recente informatie wordt ingevuld. Wordt dat niet gedaan, dan kan dat leiden tot onnodige vertraging.

De aanvraag bevat diverse informatie zoals: gegevens van de organisator (naam, adres, woonplaats etc.), de locatie van het evenement, begin- en eindtijd, de activiteiten (muziek, alcohol etc.), verwachte aantal bezoekers, te nemen veiligheidsmaatregelen, te plaatsen objecten (bijv. tenten, podia etc. ), sanitaire voorzieningen en wegafsluitingen.

Bij (jaarlijks) terugkerende evenementen kan het zijn dat de vergunningaanvraag en de bijbehorende documenten weinig verschillen van de voorgaande editie van het evenement. In zo’n geval kan het voldoende zijn om in overleg met de gemeente in de aanvraag te verwijzen naar informatie en documenten van de vorige vergunningaanvraag. Wijzigingen moeten echter duidelijk en schriftelijk worden aangegeven en documenten moeten voldoende recent zijn. Aanvragers van een terugkerend evenement kunnen voorafgaand aan het indienen van de aanvraag telefonisch contact opnemen met de gemeente voor afstemming over het indienen van de aanvraag.

Afhankelijk van de aard van het evenement kan de gemeente onder andere de volgende documenten opvragen:

 • Plattegrond van het terrein;

 • Plattegrond van tijdelijke constructies (tenten, podia etc);

 • Constructieve gegevens;

 • Veiligheidsplan (calamiteitenplan);

 • Medisch plan;

 • Verkeers- en parkeerplan;

 • Geluidsrapport;

 • Afvalplan;

 • Overige informatie die van belang is voor een goede beoordeling.

Hieronder wordt voor de duidelijkheid beschreven wat wordt verwacht van de inhoud van de bovengenoemde documenten en voor welke type evenementen de betreffende documenten moeten worden ingediend.

Plattegrond van het terrein

Bij alle vergunningaanvragen moet een tekening bij voorkeur op schaal van het evenemententerrein worden ingediend. Op de indelingstekening moet nauwkeurig worden aangegeven:

 • de grootte en omvang van het terrein waar het evenement plaatsvindt; De inrichting van het terrein met daarop alle te plaatsen tenten, podia, tribunes, toiletten, EHBO-posten, attracties, lichtmasten, afvalbakken, reclamezuilen, trappen, (noodstroom)aggregaten, mobiele gas(olie)tanks, nooduitgangen, brandkranen, etc.;

 • Aanrijroutes voor hulpdiensten;

 • De toegang en (nood)uitgangen (indien sprake is van een afgesloten terrein).

Plattegrond van tijdelijke constructies

Bij evenementen waarbij een tijdelijke constructie geplaatst wordt, zoals een tent, tribune of een podium, vraagt de gemeente per constructie om een plattegrond op schaal conform de indieningsvereisten van artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Het gaat daarbij om alle tijdelijke constructies die bestemd zijn voor gebruik/verblijf van meer dan 150 mensen.

Tenten

Bij gebruik van een tent wordt altijd een Brandveiligheidscertificaat van de tent opgevraagd en een plattegrondtekening op schaal van de tent met daarop ingetekend:

 • De nooduitgangen;

 • De vluchtwegaanduidingen;

 • De blusmiddelen;

 • De bar, podia en andere (tijdelijke) bouwwerken en constructies.

Constructieve gegevens van tijdelijke constructies

Om te toetsen aan de constructieve veiligheid kan aan de organisator worden gevraagd om constructietekeningen en –berekeningen. Daarnaast kan worden gevraagd hoe de constructies worden verankerd tegen omvallen en omwaaien. Met betrekking tot de technische eisen van constructies werkt de gemeente overeenkomstig de Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning van het Centraal overleg Bouwconstructies. Wat betreft de brandveiligheid van constructies is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van toepassing.

Veiligheidsplan (calamiteitenplan)

Een veiligheidsplan wordt in ieder geval gevraagd bij alle aandachtevenementen (risicoklasse B) en risicovolle evenementen (risicoklasse C). In een veiligheidsplan wordt aangegeven welke veiligheidsmaatregelen genomen worden om het evenement in goede banen te leiden en wat de organisator doet als zich een incident voordoet. De volgende onderdelen kunnen hierin opgenomen worden:

 • Draaiboek en programma;

 • Risicoanalyse;

 • Organisatie van beveiliging;

 • Organisatie voor EHBO;

 • Calamiteitenplan (wat te doen bij brand, dreiging, weersomstandigheden etc.).

Medisch plan

Om te beoordelen of de volksgezondheid voldoende wordt gewaarborgd wordt bij alle aandachtevenementen (risicoklasse B) en risicovolle evenementen (risicoklasse C) een medisch plan gevraagd. Hierin dient de organisator te beschrijven welke maatregelen hij neemt en welke medische inzet zal plaatsvinden om risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen. Dit medisch plan dient tenminste het volgende te beschrijven:

 • Inventarisatie van gezondheidsrisico’s welke bij dat evenement worden verwacht (o.a. blessures en risico’s bij overmatig alcohol- en drugsgebruik);

 • Welke preventieve maatregelen worden getroffen om de vraag naar medische hulp te voorkomen;

 • De betrokken EHBO-organisatie (contactgegevens opnemen in de telefoonlijst) en coördinator EHBO- bij inzet van meerdere EHBO-verenigingen bij een evenement;

 • Het aantal EHBO-ers en de periode van aanwezigheid;

 • De inrichting van één of meerdere EHBO-posten, deze dient aan minimale eisen te voldoen conform de algemene regels (zie advies GHOR);

 • De inzet van middelen en het instrumentarium, overeenkomstig de landelijke standaarduitrusting;

 • De communicatie (met organisatie, beveiliging en Meldkamer Ambulancezorg) en ingezette communicatiemiddelen;

 • Bereikbaarheid EHBO-post voor ambulances en routes hulpdiensten;

 • Hoe, wanneer en met wie de terugkoppeling van registratie en hulpverleningen (inzetten en zorgcontacten) is na afloop van het evenement aan de vergunningverlener;

 • In het kader van technische hygiënezorg beschrijft de organisator de volgende onderdelen (voor zover van toepassing):

  • Sanitaire voorzieningen (o.a. norm 1 toilet per 150 bezoekers);

  • Tijdelijke drinkwatervoorziening;

  • Horeca (catering, barbecue);

  • Voorzieningen in relatie tot verzwarende factoren (overnachting/kampeervoorziening, waterinstallaties/verneveling (legionellapreventie), inzetten (huis)dieren, tatoeëren of piercen).

Verkeers- en parkeerplan

Dit plan wordt gevraagd bij evenementen met grote bezoekersstromen (meer dan 1.000 bezoekers en/of deelnemers), waar omleidingen worden ingesteld en/of weggedeelten voor het verkeer worden afgesloten. De organisator is verantwoordelijk voor een goede doorstroom van het verkeer en het tegengaan van parkeeroverlast. In een verkeersplan wordt onder andere het volgende beschreven:

 • Verdeling van bezoekers over de verschillende vervoersmiddelen (fiets, auto, openbaar vervoer etc.);

 • Locatie en capaciteit van de parkeerplaatsen (en fietsenstallingen) en hoe de bezoekers hierheen worden verwezen;

 • De persoonsgegevens van alle in te zetten verkeersregelaars;

 • Welke maatregelen er worden getroffen om de verkeersstroom rond het evenement veilig te laten verlopen;

 • Of er wegafsluitingen worden gerealiseerd rond het evenement (tijden, plaatsen, maatregelen
per afsluiting);

 • Bebordingsplan;

 • Toegankelijkheid evenemententerrein voor nood- en hulpdiensten;

 • Communicatie met omwonenden over de bereikbaarheid.

Geluidsrapport en monitoringsplan geluid

Per evenement wordt afgewogen of een geluidsrapport moet worden aangeleverd. Dat geldt in ieder geval voor evenementen die primair zijn gericht op het afspelen van muziek zoals een concert of dansevenement en bij andere lawaaiige evenementen. Verder kan de organisator gevraagd worden een plan aan te leveren over hoe de geluidsnormen tijdens het evenement gemonitord worden. Zie over de geluidsnormen paragraaf 6.4.

Afvalplan

Het afvalplan beschrijft op welke wijze afval op de locatie en de toegangswegen wordt verwijderd. Hierbij gaat het in beginsel om de afvalverwijdering achteraf. Bij evenementen die niet plaatsvinden op een afgesloten terrein (of waar veel bezoekersstromen buiten dat terrein zijn) moet tevens worden beschreven hoe afval tussentijds wordt verwijderd. Een afvalplan wordt gevraagd bij alle evenementen met 2.000 bezoekers/deelnemers.

5.1.3 Beoordeling

De burgemeester toetst de aanvraag aan de in paragraaf 4.1 genoemde weigeringsgronden en controleert de aanvraag op de in paragraaf 5.1.2 genoemde indieningsvereisten. Daarnaast worden ervaringen met de organisator en het evenement betrokken.

Bij beoordeling van de aanvraag wordt onder andere rekening gehouden met de vraag of er gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid, waaronder de brandveiligheid en met het belang van het voorkomen van wanordelijkheden.

Advisering

Gedurende de behandeltermijn van de aanvraag vraagt de gemeente in ieder geval advies aan bij de politie en de brandweer. Indien nodig kan daarnaast advies gevraagd worden aan andere relevante betrokkenen of organisaties. Te denken valt aan de GHOR, de eigenaar van de evenementenlocatie en andere overheidsdiensten en/of buurgemeenten.

Vooroverleg met organisator en hulpdiensten

Ter voorbereiding op de advisering kan op initiatief van de organisator of de gemeente en onder regie van de gemeente een vooroverleg plaatsvinden met de organisator en de hulpdiensten. Bij het overleg worden de belangrijkste (veiligheids)risico’s bepaald en worden de maatregelen besproken die de organisator in de plannen voorstelt uit te voeren. De gemeente stelt voornamelijk bij aandachtevenementen (risicoklasse B) en risicovolle evenementen (risicoklasse C) zo’n overleg voor.

Integraal intern overleg

Bij beeldbepalende/onderscheidende evenementen zoals bedoeld in paragraaf 2.2.1 vindt binnen de gemeente een integraal overleg plaats tussen de vergunningverlener en medewerkers van de beleidsvelden verkeer, economie, veiligheid en participatie over de beoordeling van de aanvraag. Dat geldt ook voor aanvragen waaraan de gemeente in eerste instantie geen medewerking kan verlenen, maar waarbij ruimte is om het evenement alsnog mogelijk te maken (Strategische Kaders Evenementenbeleid 2016).

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de Uitvoeringsorganisatie Duo+ van de afdeling Buurt is doorgaans initiatiefnemer van het overleg. De beleidsmedewerker Economische Zaken van de gemeente organiseert het overleg en brengt het beoordelingsteam samen. Het beoordelingsteam heeft puur een consulterende functie. Afdeling Buurt blijft eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening.

Samenvallen evenementen

Het kan voorkomen dat er meerdere evenementen tegelijk plaatsvinden (al dan niet binnen onze gemeente). Dit heeft gevolgen voor de beschikbare inzet van hulpdiensten, cumulatie van geluidshinder en verkeersbewegingen van bezoekers en deelnemers. Bij de beoordeling van de vergunning onderzoekt de gemeente daarom welke andere evenementen in de omgeving plaatsvinden, wat de mogelijke gevolgen zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden om de evenementen op een verantwoorde wijze tegelijkertijd te laten plaatsvinden. De hulpdiensten gebruiken de regionale evenementenkalender van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland voor het bepalen van hun capaciteit.

Zienswijzen derde belanghebbenden

Derde belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen, als wordt verwacht dat zij tegen de vergunningverlening bedenkingen zullen hebben (artikel 4:8 Awb).

Voornemen tot weigeren van een vergunning

Als de aanvrager bij de vergunningaanvraag onjuiste/afwijkende gegevens over feiten en belangen van zichzelf verstrekt kan dat reden zijn voor de gemeente om de vergunning te weigeren. In zo’n geval stelt de gemeente de aanvrager eerst in de gelegenheid om mondeling of schriftelijk een zienswijze te geven op de voorgenomen weigering voordat zij een besluit neemt (artikel 4:7 Awb).

5.2 Besluit op de aanvraag en bezwaar/beroep

De gemeente kan besluiten de vergunning toe te kennen of te weigeren. De aanvrager van de vergunning of ontheffing wordt daar schriftelijk van op de hoogte gesteld. Toegekende vergunningen/ontheffingen worden bovendien bekend gemaakt via de gemeentepagina van de huis-aan-huiskrant De Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website.

In het besluit over de vergunning staat informatie over het indienen van bezwaar en beroep. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking op de gevolgen van de vergunning. Wel bestaat de mogelijkheid om bij de rechtbank Amsterdam (afdeling bestuursrecht) een voorlopige voorziening aan te vragen. Zo’n voorziening kan wel schorsende werking hebben. Voor de behandeling van een verzoekschrift rekent de rechtbank griffiekosten.

5.3 Intrekking of wijziging van de vergunning

De gemeente kan de verleende vergunning in een aantal gevallen intrekken of wijzigen (artikel 1:6 APV). Onder andere als de aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt of zich niet heeft gehouden aan de vergunningvoorschriften.

6 Aan de vergunning te verbinden voorschriften

Aan de evenementenvergunning kunnen voorschriften verbonden worden (artikel 1:4 APV). De voorschriften kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van het evenement zoals de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het milieu (waaronder geluid). De gestelde voorschriften worden per evenement vastgesteld. De in dit hoofdstuk genoemde voorschriften zijn niet uitputtend.

6.1 Veiligheid

De organisator is primair verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens en rondom het evenement. De organisator is daarbij verplicht om aanwijzingen van de hulpdiensten en de gemeente op te volgen. Zowel de burgemeester als de behandelend ambtenaren vergewissen zich dat de organisator de veiligheidsrisico’s kent en deze zodanig beheerst dat dat de openbare orde en veiligheid niet in gevaar komt (Strategische Kaders Evenementenbeleid 2016). In geval van (de vrees voor) een onveilige situatie, is de burgemeester bevoegd het evenement te beëindigen (artikel 175 Gemeentewet).

6.1.1 Openbare orde en veiligheid

Reguleren bezoekersaantallen

De organisator moet in zijn vergunningaanvraag aangeven hoeveel bezoekers tijdens het evenement (en op verschillende momenten tijdens het evenement) worden verwacht. De grootte en inrichting van het evenemententerrein en alle te nemen veiligheidsmaatregelen moeten op het bezoekersaantal zijn afgestemd. De burgemeester kan voorafgaand aan het evenement en in afwijking van het in de aanvraag vermelde bezoekersaantal een maximum bezoekersaantal bepalen.

Beveiliging

Bij tenminste alle aandachtevenementen (risicoklasse B) en risicovolle evenementen (risicoklasse C) kan de gemeente eisen dat de organisator de beschikking heeft over particuliere en gecertificeerde beveiliging. Als onderdeel van het veiligheidsplan moet de organisator een beveiligingsplan maken. Waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Welk beveiligingsbedrijf wordt ingezet;

 • Aantal in te zetten beveiligers, inclusief hun deskundigheidsniveau (eventueel) onderscheiden naar verschillende perioden);

 • Taken en verantwoordelijkheden;

 • Contactgegevens van de (coördinator van de) beveiliging;

 • Afspraken met EHBO over het optreden bij overmatig drugs- en/of alcoholgebruik;

 • Onderlinge communicatie en communicatie en werkafspraken met de hulpdiensten;

 • Visitatiebeleid.

Het aantal beveiligers wordt per evenement bepaald en in de vergunning vastgelegd. Uitgangspunt hiervoor is het inzetschema van de organisator. Doorgaans moet worden uitgegaan van de volgende verhouding:

 • Eén beveiliger op 1.000 bezoekers bij een regulier evenement (risicoklasse A);

 • Eén beveiliger op 500 bezoekers bij een aandachtevenement (risicoklasse B);

 • Eén beveiliger op 250 bezoekers bij een risicovol evenement (risicoklasse C).

De organisator stelt een visitatiebeleid op, mits sprake is van een afgesloten evenemententerrein. Hierin dienen sluitende afspraken te worden gemaakt over de reikwijdte van de bevoegdheden van de beveiligingsbeambten. De organisator dient de uitwerking van het visitatiebeleid door middel van huisregels aan de bezoekers kenbaar te maken.

Calamiteitenroute

De bereikbaarheid van de gehele evenementenlocatie en de zich op het terrein bevindende objecten dienen voor hulp- en dienstverleningsvoertuigen gegarandeerd te zijn. Hulpdiensten moeten het terrein bij voorkeur van twee zijden kunnen bereiken. De organisator moet op de tekening aangeven waar de calamiteitenroute(s) zich bevindt/bevinden. De calamiteitenroute moet tenminste 3,50 meter breed zijn (bij bochten moet rekening worden gehouden met de draaicirkel van brandweervoertuigen) en een hoogte van tenminste 4,20 meter moet worden vrijgehouden. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het voorkomen van kruisende verkeersstromen. Doorkruising van vluchtroutes en de calamiteitenroutes moet (zo goed als mogelijk) worden voorkomen.

Vechtsportevenementen

Om uitvoerig te geven aan het uitgesproken commitment in de regio Amsterdam-Amstelland om gezamenlijk op te trekken rond vechtsportevenementen en een waterbedeffect uit met name Amsterdam te voorkomen, is in 2013 het gemeentelijk beleid inzake vechtsportevenementen aangepast. Vergunningen voor bepaalde vechtsportevenementen moeten worden getoetst aan de Wet Bibob. Tegelijkertijd is er met een APV wijziging een weigeringsgrond gecreëerd als blijkt dat de organisator van slecht levensgedrag is.

Op grond van artikel 2:25 van de APV is bepaald dat de organisator c.q. vergunningaanvrager van de volgende door de burgemeester vastgestelde categorieën niet van slecht levensgedrag mag zijn:

 • Mixed martial arts (gemengde vechtkunst);

 • Free fight (het vrije gevecht);

 • Vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts);

 • Cage fight (kooigevecht);

 • Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.

Uitgangspunt voor de gemeente is niet om vechtsportevenementen uit de gemeente te weren, maar om mogelijke criminaliteit achter- en in de organisaties van vechtsportgala’s tegen te gaan en malafide organisatoren niet te faciliteren (i.v.m. vervlechting onder -en bovenwereld.

Tevens worden bij vergunningen voor vechtsportevenementen de volgende voorwaarden opgenomen:

 • De verkoop en/of het schenken van alcohol is voor 18.00 uur niet toegestaan in de accommodatie waar het evenement plaatsvindt;

 • De verkoop en/of het schenken van sterke drank is niet toegestaan;

 • Inzet van voldoende particuliere beveiligers;

 • De plaatsing van een detectiepoortje;

 • De uitoefening van toegangscontrole.

De laatste drie genoemde punten betreffen veiligheidsmaatregelen waarvan de precieze invulling per evenement en mede gelet op het advies van de politie over de vergunningaanvraag wordt bepaald.

Slechte weersomstandigheden

Bij (verwachte) slechte weersomstandigheden tijdens het evenement (bijvoorbeeld onweer, storm) dient de organisator contact op te nemen met de brandweer en de politie. Gezamenlijk wordt dan beslist om het evenement al dan niet af te gelasten. Bij windkracht 6 (of meer) mogen er geen tenten worden geplaatst en bij onweer dient het evenement direct te worden stilgelegd. Mocht naar oordeel van de brandweer of de politie de openbare orde en veiligheid in het geding komen, dan kunnen zij de burgemeester adviseren het evenement af te gelasten.

Drones

Drones zijn vanwege de veiligheid van het publiek en de nabijheid van Schiphol niet toegestaan bij evenementen in Uithoorn.

6.1.2 Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid bij evenementen, waaronder brandveiligheid, richt zich zowel op de staat van inrichting als het gebruik van de evenementenlocatie. Hierbij kunnen voorschriften worden opgelegd met betrekking tot:

 • Gebruik van brandveilige materialen;

 • Aanwezigheid van voldoende nooduitgangen en vluchtwegen, welke ook breed genoeg en bereikbaar moeten zijn;

 • Bereikbaarheid van brandkranen, tenten, gebouwen etc. moet gegarandeerd zijn;

 • Aanwezigheid van voldoende noodverlichting om het gehele terrein te verlichten;

 • Aanwezigheid van voldoende brandblusmiddelen om overal op het evenemententerrein tijdig in te grijpen bij brand;

 • Aanwezigheid van voldoende brandwachten of bedrijfshulpverleners (BHV);

 • Veilig gebruik en opslag van brandgevaarlijke stoffen en bak- en braadapparatuur.

 • Watervoorziening/verstrekking bij (verwachte) hoge temperaturen

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag vraagt de gemeente advies aan bij Brandweer Amsterdam-Amstelland. Het evenement wordt getoetst aan de wettelijke en regionale brandveiligheidsvoorwaarden die als voorschriften aan de evenementenvergunning kunnen worden verbonden. Denkt daarbij aan het “Bouwbesluit 2012” (bouwwerken), het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” (tijdelijke constructies) en eventuele aanvullende brandveiligheidsvoorwaarden van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

6.1.3 Constructieve veiligheid

De veiligheid en betrouwbaarheid van tijdelijke constructies (tenten, podia, tribunes etc.) dient door de organisator gegarandeerd te zijn. De gemeente kan onder andere voorschriften opleggen met betrekking tot:

 • Draagvermogen en vloerbelasting;

 • Verankering tegen omvallen en omwaaien;

 • Beveiliging tegen doorvallen;

 • Tegengaan van betreden door onbevoegden.

De constructies moeten voldoen aan de “Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning” van het Centraal overleg Bouwconstructies. Wat betreft de brandveiligheid van constructies geldt het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen”.

Tenten

Bij het gebruik van een tent moet de organisator/aanvrager middels een brandveiligheidscertificaat aantonen dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. In de praktijk komt het bij kleinschalige evenementen voor dat men een huis-tuin-en-keuken-(party)tent wenst te gebruiken waarbij geen certificaat kan worden overlegd. Dat wordt goedgekeurd onder de volgende door de brandweer gestelde vergunningvoorschriften:

 • Geen bak- en braadactiviteiten in de tent;

 • Niet voor grote groepen mensen;

 • Niet roken in de tent;

 • Geen open vuur/vuurwerk in de tent;

 • Bij harde wind de tent niet gebruiken (in elk geval vanaf windkracht 6).

De gemeente behoudt zich het recht voor om specifieke gevallen te toetsen bij de brandweer alvorens akkoord te geven voor het gebruik van een tent zonder brandveiligheidscertificaat.

Attractietoestellen

Wanneer evenementen plaatsvinden waarbij attractietoestellen zijn opgesteld wordt de aanvrager geattendeerd op het feit dat een geldig Certificaat van Goedkeuring (CvG) op grond van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen verplicht is.

Twee weken voor aanvang van het evenement dient in dat geval de definitieve lijst met toestellen (inclusief RAS-nummers) aan de gemeente te worden overgelegd.

Met de openstelling van het RAS (Register Attractie- en Speeltoestellen) dat per 20 februari 2017 voor gemeenten beschikbaar is gesteld kan dan na worden gegaan of een toestel dat binnen de gemeente wordt geëxploiteerd beschikt over een wettelijk verplicht certificaat van goedkeuring.

6.1.4 Verkeersveiligheid

De organisator is verantwoordelijk voor voldoende parkeergelegenheid, een goede verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid van het evenement. Wanneer wegen worden afgesloten moet de organisator zorgdragen voor goede omleidingen en tijdige vooraankondigingen daarvan. Van belang is dat hulpdiensten overal en altijd ter plaatse kunnen zijn, verkeersopstoppingen worden voorkomen en de toegang van wijken in de omgeving zo goed mogelijk is.

Het gebruik van openbare wegen

Het gebruik van openbare wegen ten behoeve van evenementen (vaak sportevenementen) is beperkt toegestaan.

Op de hoofdwegenstructuur (overeenkomstig het Uithoorns Verkeers- en Vervoersplan), mogen geen evenementen plaatsvinden vanwege de veiligheid (doorgang hulpdiensten) en algemene verkeersdoorstroming. Een uitzondering geldt voor evenementen die vanwege hun aard een hoofdweg nodig hebben (bijvoorbeeld de AKU-loop en wielertocht Ride for the Roses). Voorafgaande afstemming met de hulpdiensten en een zorgvuldige afweging van het tijdstip van het evenement zijn dan noodzakelijk.

Bij de beoordeling of wegen kunnen worden gebruikt ten behoeve van evenementen worden de volgende aspecten meegewogen:

 • Welke weg of straat het betreft;

 • De tijdsduur van de afsluiting;

 • De reguliere drukte op de betreffende wegen op de dag(en) van het evenement;

 • Samenhang met andere evenementen welke van invloed zijn op de drukte van het wegennet;

 • De wijze waarop de organisator de verkeerscirculatie tijdens het evenement organiseert voor zowel de bezoekers van het evenement als derden (uitgewerkt in verkeersplan);

 • De mate waarin alternatieven voor het afsluiten van de wegen voor handen zijn, mede gelet op eisen waaraan een parcours moet voldoen;

 • De mate waarin het evenement zich richt op de bewoners van de gemeente Uithoorn en waarin het bijdraagt aan een goede economische spin-off.

Parkeergelegenheid en bereikbaarheid

De organisator moet rekening houden met de parkeerbehoefte, vooral bij grootschalige evenementen. In de gemeente Uithoorn zijn drie locaties waar relatief veel parkeerplaatsen zijn: de twee evenemententerreinen en het dorpscentrum. Voor deze locaties accepteert de gemeente parkeerdruk op piekmomenten, zoals tijdens een grootschalig evenement. Vraag en aanbod van parkeerplaatsen moeten echter altijd in verhouding staan.

Ook dient er aandacht te zijn voor de bereikbaarheid van de locatie. Het evenement moet bereikbaar zijn met de auto, maar ook te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. Voor huldiensten moet een calamiteitenroute beschikbaar zijn, zie daarover meer in paragraaf 6.1.1.

Verkeersregelaars

De gemeente kan de inzet van verkeersregelaars als voorschrift opnemen. Dat is het geval bij activiteiten op de openbare weg waarbij de veiligheid voor bezoekers/deelnemers en weggebruikers geregeld moet worden, bijvoorbeeld bij een wandel-, fiets- of hardloopevenement.

De inzet van verkeersregelaars is wettelijk geregeld via de Regeling Verkeersregelaars 2009. Er zijn verschillende soorten verkeersregelaars, elk met eigen bevoegdheden en aanstellingseisen. Voor de inzet van (vrijwillige) evenementenverkeersregelaars geldt onder andere het volgende:

De organisator

 • is verantwoordelijk voor het faciliteren en inzetten van bevoegde verkeersregelaars;

 • geeft via de vergunningaanvraag aan de gemeente door hoeveel verkeersregelaars worden ingezet;

 • stuurt de gemeente minimaal 2 weken vóór het evenement een inzetlijst toe met daarop de gegevens (naam, voorletter(s), geboortedatum, adres) van alle verkeersregelaars die worden ingezet;

 • meldt de verkeersregelaars aan bij Stichting Verkeersregelaars Nederland;

 • wordt aangeraden te zorgen voor een evenementenverzekering waarin de verkeersregelaars expliciet staan opgenomen.

De gemeente

 • stelt de verkeersregelaars aan via een aanstellingsbesluit. De aanstelling geldt voor 12 maanden, is niet beperkt tot een specifiek evenement en geldt alleen voor de gemeente Uithoorn;

 • geeft het aantal in te zetten verkeersregelaars van het (voorgenomen) evenement minimaal 8 weken voor aanvang door aan de politie;

 • geeft 1 a 2 weken voor aanvang van het evenement aan de politie de inzetlijst met de gegevens van de verkeersregelaars door.

de verkeersregelaar

 • is minimaal 16 jaar oud;

 • dient een online instructie van de politie te volgen bij Stichting Verkeersregelaars Nederland;

 • staat onder verantwoording van de organisator;

 • staat onder toezicht van de politie.

6.2 Hygiëne en volksgezondheid

Voor hygiëne en volksgezondheid maakt de gemeente gebruik van de adviezen van het GHOR-bureau. Het advies van de GHOR kan als voorschrift aan de vergunning worden verbonden. Bij reguliere evenementen (risicoklasse A) wordt doorgaans het standaardadvies van de GHOR gehanteerd en in ieder geval bij evenementen tot 5.000 bezoekers. Bij aandachtevenementen (risicoklasse B) en risicovolle evenementen (risicoklasse C) wordt doorgaans maatwerkadvies aangevraagd en in ieder geval bij meer dan 5.000 bezoekers of in geval van door de GHOR bepaalde verzwarende omstandigheden.

Het standaardadvies en informatie over advies op maat is te vinden op de website van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland (op dit moment in de folder “Geneeskundige advisering bij Publieksevenementen versie”, versie 1.3, maart 2013).

Een aantal onderwerpen uit het standaardadvies van de GHOR worden hieronder kort toegelicht (voor alle mogelijke voorschriften wordt verwezen naar het standaardadvies van de GHOR). Daarnaast staat hieronder informatie over het verkopen van alcoholische dranken.

EHBO

Tenminste 1 hulpverlener per 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum van 2 hulpverleners. De hulpverleners dienen in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. De EHBO-post moet altijd bemand zijn met minimaal 1 hulpverlener.

Toiletten/sanitaire voorzieningen

Tenminste 1 toilet per 150 bezoekers, waarvan de helft mag bestaan uit urinoirs.

(Tijdelijke) drinkwatervoorziening

Bij verwachte hoge temperatuur kan de voorwaarde opgelegd worden dat de organisator moet zorgen voor gratis drinkwater.

Voedselveiligheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of aanbieders van bederfelijke eet- en drinkwaren zich houden aan de hygiëneregels van de Warenwet en andere levensmiddelenwetgeving. Bij de verkoop van tabaksproducten geldt de Tabaks- en rookwet. Bij overtreding kan de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een boete opleggen. De gemeente adviseert om bij verkoop van eten, drinken of andere levensmiddelen bij evenementen, informatie in te winnen bij de NVWA.

Afval

Tenminste één afvalbak per 50 meter. De afvalbakken moeten regelmatig geleegd worden.

Schenken van alcoholische dranken

Voor het verkopen van alcoholische dranken moet bij de gemeente een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet worden aangevraagd. Met deze ontheffing mogen alleen zwakalcoholische dranken (dranken met 15% alcohol of minder) worden geschonken.

Milieu

Afval en schoon opleveren

Evenementen creëren afval. Op een duurzame wijze omgaan met afval is een vereiste. Dat begint met zoveel mogelijk afval voorkomen, door slim om te gaan met materialen. Aan de vergunning zullen dan ook voorschriften worden opgenomen met betrekking tot afvalverwerking en het schoon opleveren van het evenemententerrein en omgeving in een straal van 200 meter rond het evenemententerrein. De organisator is hiervoor verantwoordelijk. Eventuele schoonmaakkosten worden aan de organisator doorberekend.

Gemotoriseerde voertuigen of (noodstroom) aggregaten

Bij evenementen waarbij gemotoriseerde voertuigen of (noodstroom)aggregaten aanwezig zijn, moet de organisator maatregelen treffen om te voorkomen dat eventueel lekkende olie of andere milieuonvriendelijke stoffen in aanraking komen met de bodem.

Ballonnen/ plastic afval

Omdat het oplaten van (helium)ballonnen schadelijk is voor dieren en de natuur is de gemeente geen voorstander van het gebruiken van ballonnen bij evenementen. Dit zal door de gemeente worden uitgedragen naar de organisatoren.

Zero waste, oftewel geen afval produceren, je hoort het steeds vaker en het lijkt het erop dat steeds meer mensen zich bewust worden van de hoeveelheid afval die ze produceren. Minder afval is goed voor het milieu.

De gemeente vindt dat een goede ontwikkeling en heeft een folder gemaakt met een aantal tips om bij evenementen minder afval te produceren. Met name met betrekking tot plastic afval is de gemeente voorstander om hiervoor het ‘zero waste’ principe na te streven. De folder wordt meegestuurd met het aanvraagformulier en er vindt een verwijzing op de website plaats naar de folder.

6.3 Geluid

Om geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken hanteert de gemeente geluidsnormen bij evenementen. Die normen staan in deze paragraaf. Een andere manier om geluidshinder te beperken is het hanteren van begin- en eindtijden. Daarover gaat paragraaf 6.4.

Geluid van inrichtingen (zoals horecabedrijven)

Voor het geluid van type A en type B inrichtingen zijn de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Voor door de burgemeester aangewezen collectieve festiviteiten en maximaal 12 incidentele festiviteiten per jaar, gelden afwijkende geluidsnormen (artikel 4:2 en 4:3 APV). Een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt, indien van toepassing, tevens aangemerkt als kennisgeving van een incidentele festiviteit.

Voor collectieve en incidentele festiviteiten zijn op grond van de APV de volgende hogere geluidsnormen toegestaan:

 • 1.

  Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 75 dB(A), gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. In die situatie dat er geen gevoelige gebouwen zijn geldt dat op een afstand van 50 meter vanaf de festiviteit.

 • 2.

  Deze geluidswaarde is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwen gelaten.

 • 3.

  Bovengenoemde hogere geluidsnormen gelden tot uiterlijk 01.00 uur. Bij collectieve festiviteiten kan het college hier op doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag) van afwijken.

Geluid van evenementen in de open ruimte

De organisator is verantwoordelijk voor het beperken van geluidshinder. Indien tijdens het evenement gebruik wordt gemaakt van elektronisch versterkt geluid, dan dient de organisator de geluidsbronnen zo te plaatsen dat zij voor omwonenden zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaken.

Het geluid van evenementen moet verder voldoen aan de volgende normen:

 • 1.

  Het geluidsniveau veroorzaakt door het evenement op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen bedraagt maximaal 75 dB(A) en 90dB(C).

 • 2.

  Voor de drie belangrijkste evenementenlocaties als genoemd in paragraaf 4.4 (de Waterlijn, evenemententerrein Legmeer-West en evenemententerrein de Kwakel) gelden de geluidsnormen van de locatieprofielen in bijlage III.

Meetmethode:

Voor het uitvoeren van geluidsmetingen en berekeningen voor evenementen wordt aangesloten bij de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', VROM uitgave 1999. Voor het toepassen van deze handleiding op evenementen, wordt op een aantal punten van de handleiding afgeweken:

 • Controle van de genoemde geluidniveaus dient te geschieden op basis van het gemeten 3 minuutgemiddelde equivalente geluidniveau (Leq,3min);

 • De genoemde geluidsniveaus zijn exclusief meteocorrectieterm, bedrijfsduurcorrectie en muziekstraffactor. De vergunde waarden betreffen dan de tijdens het evenement daadwerkelijke optredende geluidsniveaus. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen dag, avond- en nachtperiode;

 • Geluid wordt gemeten op 1,5 meter boven het maaiveld;

 • Bij de keuze van het controlepunt wordt geen rekening gehouden met de meteoraamcondities, zoals aangegeven in de handleiding.

Lawaaiige evenementen:

Bij evenementen die primair zijn gericht op het afspelen van muziek, zoals een concert of dansevenement, of een ander lawaaiig evenement moet de organisator/aanvrager een geluidsrapport aanleveren waaruit blijkt dat het evenement voldoet aan de geldende dB(A)- en dB(C)-norm. Het rapport moet voldoen aan de eisen uit de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, VROM uitgave 1999.

Toelichting:

Op basis van de uitkomst van een geluidsonderzoek van adviesbureau De Roever heeft de gemeente bovengenoemde geluidsnormen bepaald. Nieuw in dit beleid is de dB(C)-norm. Tot op heden werd alleen een dB(A)-norm gehanteerd, een eenheid die is ontstaan vanuit de beoordeling van bedrijfslawaai. Bij evenementen met muziek in de buitenlucht worden echter hogere geluidsniveaus bereikt waarbij lage toonfrequenties (bastonen) een grote rol spelen in de hinderbeleving. In de buitenlucht dempen midden en hoge tonen sneller/beter dan lage tonen. Met name dance-muziek, waar veel lage tonen in zitten, veroorzaakt daarom veel overlast. dB(C) is een eenheid waarbij extra aandacht wordt besteed aan lage frequenties van muziek. Daarom hanteert de gemeente voortaan naast de dB(A)-norm ook een dB(C)-norm.

6.4 Begin- en eindtijden

De toegestane begin- en eindtijden zijn afhankelijk van de aard van het evenement en de evenementenlocatie. Doorgaans mag een evenement plaatsvinden van 07:00 uur tot 23:00 uur. Voor enkele locaties geldt echter een afwijkende (latere) eindtijd voor de weekenden (vrijdag en zaterdag). In de locatieprofielen in bijlage III staan de toegestane tijden per locatie.

Evenement op zondag

Voor evenementen op zondag is de Zondagswet van toepassing. Onder zondagen worden ook de volgende feestdagen verstaan: eerste en tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en Nieuwjaarsdag.

De wet regelt dat bij een evenement dat op zondag plaatsvindt, ontheffing moet worden verleend indien:

 • 1.

  het evenement (gedeeltelijk) vóór 13:00 plaatsvindt. Bij het verlenen van een ontheffing wordt dan, bij de belangenafweging, de zondagsrust beoordeeld;

 • 2.

  sprake is van "verwekken van gerucht", dat op 200 meter afstand van het evenement hoorbaar is. Deze ontheffing wordt slechts verleend indien het evenement plaatsvindt ná 13:00 uur.

6.5 Communicatie

Een goede communicatie tussen organisator, bewoners, bedrijven, gemeente en bezoekers van evenementen is van groot belang. Het zorgt voor een goede onderlinge verstandhouding, duidelijkheid en draagvlak.

Communicatie tussen bewoners en ondernemers is in hoofdzaak de verantwoordelijkheid van de organisator. De gemeente zorgt voor de formele publicaties zoals de plaatsing op de evenementenkalender en informatie over vergunningaanvragen en verleende vergunningen.

Bewonerscommunicatie

De organisator dient omwonenden en belanghebbenden tijdig en volledig schriftelijk te informeren over het evenement. Het bericht moet minimaal twee weken voorafgaande aan het evenement worden verspreid en moet tenminste aan de volgende eisen voldoen:

 • 1.

  De informatie (brief, informatiefolder, o.i.d.) moet huis-aan-huis worden verspreid in de nabijgelegen straten en bij de drie hoofdlocaties (Waterlijn, evenemententerrein Legmeer-west en evenemententerrein de Kwakel) tenminste in de straten zoals opgenomen in bijlage III.

 • 2.

  De informatie moet tevens worden verspreid bij brievenbussen met een sticker waarmee wordt aangegeven dan men geen reclame of huis-aan-huisbladen wil ontvangen.

 • 3.

  De bewonerscommunicatie moet tenminste de volgende informatie bevatten:

  • a.

   De aard van het evenement;

  • b.

   Data, begin- en eindtijden (inclusief op- en afbouw);

  • c.

   Aantal bezoekers;

  • d.

   Te treffen verkeersmaatregelen;

  • e.

   Telefoonnummer van de organisator (of van de gemeente, met instemming van de gemeente) waar omwonenden met klachten terecht kunnen tijden het evenement.

Tevens is het aan te bevelen om de bewoners door te verwijzen naar een website of telefoonnummer voor meer informatie.

Wanneer bij voorgaande edities van het evenement klachten zijn ontvangen, kan de gemeente een concept van de te versturen bewonersinformatie opvragen ter beoordeling bij de behandeling van de vergunningaanvraag.

De organisator is verplicht een registratie van alle meldingen en klachten bij te houden en na afloop te overleggen aan de gemeente. Daarnaast houdt de gemeente zelf een klachtenregistratie bij. In overleg worden de klachten beantwoord. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de gemeente en organisator de klachten beantwoorden die bij de betreffende organisatie zijn binnengekomen. Beide klachtenregistraties zijn input voor de vergunningverlening bij een volgende editie van het evenement.

Gemeentelijke publicaties

De gemeente communiceert over toekomstige evenementen door de aanvraag te publiceren, zodat bewoners op de hoogte zijn van mogelijke hinder door geluid en eventuele wegafsluitingen. De formele publicaties over het evenement vinden plaats op de gemeentelijke pagina in het lokale huis-aan-huisblad De Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website. Informatie over wegafsluitingen (verkeersbesluiten) worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Ook op de gemeentewebsite wordt informatie gepubliceerd. Twee-wekelijks plaatst de gemeente daar informatie over vergunningaanvragen, verleende /ontheffingen en wegafsluitingen. Ook staat de evenementenkalender op de website. Daarin is te zien welke evenementen waar en wanneer worden gehouden. Organisatoren die hun evenement willen promoten op de evenementenkalender kunnen dat doorgeven via het mailadres gemeente@uithoorn.nl. Hierbij dient de aantekening te worden gemaakt dat met melding op de kalender niet vaststaat dat de benodigde vergunning/ontheffing is verleend.

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving van evenementen is van belang van de veiligheid en ter voorkoming van overlast. Toezicht en handhaving vindt plaats op basis van het gemeentelijk Handhavingsbeleid, dat wordt uitgewerkt in het jaarlijkse Handhavingsuitvoeringsprogramma. Daarin is onder andere te vinden welke capaciteit nodig is voor de toezicht op evenementen. In aanvulling op het Handhavingsbeleid wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de uitgangspunten voor de prioritering die aan de toezicht en handhaving van evenementen wordt gegeven.

Prioritering van toezicht (en handhaving)

Omdat niet alle evenementen een gelijk risico kennen, wordt in de prioritering onderscheid gemaakt op basis van de in paragraaf 2.2.3 genoemde risicocategorieën. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • De prioriteit voor reguliere evenementen (risicoklasse A) blijft laag. Conform het Handhavingsbeleid wordt in beginsel geen actief toezicht gehouden op deze evenementen. Toezicht (en handhaving) zal plaatsvinden naar aanleiding van meldingen en klachten.

 • De prioriteit voor aandachtevenementen (risicoklasse B) en risicovolle evenementen (risicoklasse C) is gemiddeld. Gestreefd wordt om bij deze evenementen standaard toezicht (en handhaving) te houden, zeker als het gaat om een nieuw evenement.

Bij aandachtevenementen (risicoklasse B) en risicovolle evenementen (risicoklasse C) hebben niet alle aspecten een gelijk risico. Daarom wordt bij de prioritering ook differentiatie aangebracht voor de verschillende aspecten, conform de volgende uitgangspunten:

 • Uitvoering brandveiligheidsmaatregelen – prioriteit heel hoog;

 • Uitvoering beveiligingsplan en aanwezigheid beveiliging – prioriteit hoog;

 • Constructie tenten en podia – prioriteit hoog;

 • Naleven geluidsvoorschriften – prioriteit hoog;

 • Inrichten terrein (en tenten) conform tekening – prioriteit hoog;

 • Aanwezigheid hulpverleners (EHBO) – prioriteit gemiddeld;

 • Hygiëne maatregelen – prioriteit gemiddeld;

 • Verkeersmaatregelen – prioriteit laag.

7 Evaluatie

(Nieuwe) aandachtevenementen (risicoklasse B) en risicovolle evenementen (risicoklasse C), zoals bedoeld in paragraaf 2.2.3, worden door de gemeente na afloop van het evenement geëvalueerd. De informatie uit deze evaluatie vormt de basis voor de vergunningverlening (o.a. aanvullende voorschriften en/of beperkingen opleggen) en toezicht en handhaving in de toekomst. In deze evaluaties komt tenminste het volgende aan bod:

Het voortraject:

 • Kwaliteit vergunningaanvraag en bijbehorende plannen;

 • Proces en tijdig nakomen van afspraken;

 • Kwaliteit adviezen en vergunning;

 • Informatieverstrekking aan derden (omwonenden, bedrijven etc.).

De uitvoering:

 • Impressies van het evenement;

 • Openbare orde en veiligheid;

 • Volksgezondheid;

 • Milieu;

 • Naleven afspraken van alle betrokken partijen en de samenwerking;

 • Oplossen van incidenten.

8 Tot slot

De burgemeester kan, mits gemotiveerd, van dit evenementenbeleid afwijken.

De beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn 2018’.

Dit beleid wordt om de twee jaar tezamen met de Strategische Kaders Evenementenbeleid geëvalueerd. Dit wordt georganiseerd door de afdeling Wonen & Werken.

Bijlage I: Overzicht samenhangende besluiten

Overzicht samenhangende besluiten

Toestemming

Juridische grondslag

Ontheffing geluid

Artikel 4:6 APV

Collectevergunning

Artikel 5:13 APV

Standplaatsenvergunning

Artikel 5:18 APV

Vergunning voor het houden van een snuffelmarkt

Artikel 5:23 APV

Ontheffing verstrekken zwakalcoholhoudende drank (maximaal 12 dagen)

Artikel 35 Drank- en Horecawet

Vergunning uitoefenen horecabedrijf (indien langer dan 12 dagen)

Artikel 3 Drank- en Horecawet

Ontheffing van verkeersregels en verkeerstekens (bijvoorbeeld voor het rijden met voertuigen in voetgangersgebied of over fietspaden)

Artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)

Aanstellingsbesluit verkeersregelaars

Artikel 9 Regeling verkeersregelaars 2009

Ontheffing voor het houden van een wedstrijd op de weg met voertuigen

Artikel 148 Wegenverkeerswet 1994

Ontheffing om op zondag geluid te verwekken wat op 200 meter afstand hoorbaar is.

Artikel 3 Zondagswet

Ontheffing om zondag vóór 13.00 uur evenementen te houden

Artikel 4 Zondagswet

Vergunning voor het houden van een loterij

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Melding voor het organiseren van een klein kansspel zoals een bingo of rad van avontuur

Artikel 7c Wet op de kansspelen

Ontheffing voor gebruik van gronden ten behoeve van evenementen die daarvoor niet zijn bestemd in het bestemmingsplan

Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

Toestemming om een evenementen te houden, waarbij zich personen anders dan op een schip te water bevinden en waardoor hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan (bijvoorbeeld bij een triatlon)

Binnenvaartpolitiereglement

Strijdigheid met de Flora en Faunawet en eventueel benodigde beschikkingen

Flora en Faunawet

Ontheffing voor het stijgen of landen met een helikopter of hete luchtballon

Luchtvaartwet (provincie is bevoegd gezag)

Afsteken van vuurwerk

Vuurwerkbesluit (provincie is bevoegd gezag)

Dit overzicht bevat de meest voor de hand liggende samenhangende besluiten en is niet uitputtend.

Bijlage II: Risicoscan

Risicoscan Evenementen

Naam evenement

Datum evenement

Locatie

Datum risicoscan

Activiteitenprofiel

Risicopunt

Score

Kent het evenement meerdere activiteiten dan kiest u hier voor de activiteit met het hoogste risico.

Markten, braderieën, beurzen

1

Kleine popconcerten/ tentfeesten, < 500 gelijktijdige bezoekers

1

Popconcerten/ tentfeesten, 500 - 2.000 gelijktijdige bezoekers

1,5

Popconcerten/ tentfeesten/ festivals, 2.000 – 10.000 gelijktijdige bezoekers

2

Grote popconcerten en festivals, > 10.000 gelijktijdige bezoekers

3

Grote (house)party’s, > 1.000 gelijktijdige bezoekers

3

Auto- en motorsportevenementen

3

Kleine sportieve/ recreatieve evenementen, < 1.000 gelijktijdige bezoekers

1

Middelgrote sportieve/ recreatieve evenementen (1.000 - 10.000 gelijktijdige bezoekers)

2

Grote sportieve/ recreatieve evenementen, > 10.000 gelijktijdige bezoekers

3

Corso/ (carnavals)optochten, < 10.000 gelijktijdige bezoekers

1

Corso/ (carnavals)optochten, > 10.000 gelijktijdige bezoekers

2

Kleine demonstraties

2

Grote demonstraties

3

Vliegshows

3

Vuurwerkshows

2

Bezoek staatshoofd

3

Publieksprofiel

Risicopunt

Score

1. Aantal gelijktijdige deelnemers en/ of bezoekers

0 – 5.000

0,2

5.000 – 10.000

0,4

10.000 – 15.000

0,6

15.000 – 20.000

0,8

> 20.000

1

2. Leeftijdsopbouw (zwaartepunt, maximaal 1 categorie toe te wijzen)

0 – 12 jaar (met aanwezigheid ouders)

0,25

0 – 12 jaar (zonder aanwezigheid ouders)

0,5

12 - 18 jaar

0,5

18 – 30 jaar

1

30 – 45 jaar

0,5

> 45 jaar

0,25

Alle leeftijden

0,75

3. Zelfredzaamheid (beoordelen voor bezoekers en evt. deelnemers)

Goed

0

Redelijk

0,25

Matig

0,5

Slecht

1

4. Gebruik alcohol/ drugs

Niet aanwezig

0

Mogelijk aanwezig, maar geen risicoverwachting

0,25

Aanwezig met risicoverwachting

1

5. Aanwezigheid van publiek

Als toeschouwer

0,5

Als toeschouwer en/of deelnemer

0,75

Als deelnemer

1

Ruimteprofiel

Risicopunt

Score

1. Locatie evenement

In een gebouw

0,75

In een tijdelijk onderkomen (tent, partyboot e.d.)

0,75

In open lucht; op locatie die daarvoor is bestemd en ingericht

0,5

In open lucht; op locatie die daar niet voor is bestemd en ingericht

0,75

Gemeentegrens overstijgend

1

2. Toegankelijkheid aan- en afvoerwegen

Goede aan- en afvoerwegen

0

Redelijk ( 1 weg voor aan- en afvoer)

0,5

Matig (weg met obstakels)

0,75

Slecht (geen toegangsweg)

1

3. Seizoen

Lente of herfst

0,25

Zomer of winter

0,5

4. Duur evenement

0 – 3 uur, (maandag t/m donderdag) daguren (6 - 18 uur)

0,25

0 – 3 uur, (maandag t/m donderdag) avond-/ nachturen (18 - 6 uur)

0,5

0 – 3 uur, (weekend vrijdag t/m zondag) daguren

0,5

0 – 3 uur, (weekend vrijdag t/m zondag) avond-/ nachturen

0,75

3 – 12 uur, daguren

0,75

3 – 12 uur, avond-/ nachturen

1

1 dag

1

Meerdere dagen

1

5. Ondergrond

Harde ondergrond; steen, asfalt, e.d.

0,25

Zachte ondergrond, vochtdoorlatend; zand, gras, e.d.

0,5

Zachte ondergrond, drassig; zand, gras, e.d.

0,75

Totaal

Categorie evenement

Klasse evenement

Totaal risicopunten

A - Regulier evenement

< 6

B - Aandachtevenement

>=6 en

< 9

C - Risicovolle evenementen

>= 9

Bijlage III: Locatieprofielen

De Waterlijn (in het dorpscentrum)

afbeelding binnen de regeling

De Waterlijn bevindt zich in het dorpscentrum en loopt langs de rivier de Amstel van de Schans tot de Stationsstraat. Binnen de Waterlijn zijn twee zones waar evenementen kunnen plaatsvinden, de evenementensteiger (langs het Marktplein en de Wilhelminakade) en de Schans.

Aantal en type evenementen:

De gemeente streeft ernaar dat in het dorpscentrum jaarlijks vier beeldbepalende/onderscheidende evenementen georganiseerd worden voor inwoners en bezoekers, één in elk seizoen (Strategische Kaders Evenementenbeleid 2016). De Waterlijn is daarbij de belangrijkste locatie.

Geluid:

 • De maximale geluidbelasting op de meetlocaties bedraagt 75 dB(A) en 90 dB(C);

 • Geluidsmeting: voor de geluidsmetingen aan de Waterlijn wordt voor wat betreft de locatie van de metingen afgeweken van de meetmethode in paragraaf 6.3. De geluidsmeting vindt daar niet plaatst op de dichtstbijzijnde gevels vanaf het evenement, maar op de dichtstbijzijnde gevels vanaf de locaties die op onderstaande kaarten staan aangegeven met een blauwe ster. Voor de Waterlinie gaat het om de achterkant van de woningen aan de Oranjelaan ter hoogte van de nummers 36 en 38; op het parkeerterrein Prinses Beatrixlaan ter hoogte van de nummers 31 en 29; en Willem Alexanderpoort ter hoogte van nummer 62. Voor de Schans wordt gemeten terplekke van de blauwe sterren in de Schoolstraat en de Schans;

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Toelichting:

Op de Waterlijn gelden afwijkende locaties voor de geluidsmetingen. Daar is voor gekozen omdat het onoverkomelijk is dat omwonenden die direct aan de Waterlijn wonen enige geluidshinder van het evenement zullen ondervinden. Dat is immers de consequentie van wonen in het centrum. Omwonenden die wat verder van de evenementenlocatie wonen kunnen en moeten beter beschermd worden tegen geluidshinder. Daarom moet het geluid op de plaatsen aangegeven met een blauwe ster op de kaarten aan de genoemde geluidsnormen voldoen.

Begin- en eindtijden:

Doorgaans mogen evenementen plaatsvinden tussen 07:00 en 23:00 uur. Op deze locatie gelden afwijkende eindtijden. Evenementen mogen plaatsvinden van zondag tot en met donderdag tot 23.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Volgt een nationale feestdag, dan mag het evenement tot 01.00 duren.

Toelichting:

Het instellen van een eindtijd is van belang ter voorkoming van al te veel (geluids)hinder voor omwonenden. Op dagen waarop een weekenddag of een feestdag volgt hoeven veel mensen de volgende dag niet te werken en kunnen ze wat langer slapen. Daarom is op dat soort dagen een latere eindtijd toegestaan.

Communicatie en verspreidingsgebied bewonersbrieven:

De organisator/ aanvrager dient voorafgaand aan het evenement met de ondernemers aan de Waterlijn afspraken te maken om de (geluids)hinder zoveel mogelijk te beperken.

Bewonersbrieven met informatie over het evenement moeten door de organisator/ aanvrager tenminste worden verspreid in de volgende straten:

Voor zone evenementensteiger en zone Schans

De meest nabij het evenement gelegen woningen. In de vergunningvoorschriften kan het gebied nader gespecifeerd worden afhankelijk van de situering van het evenement en de uitstraling ervan op de omgeving.

Fysieke kenmerken:

 • Ondergrond: steen (straten en parkeerplaatsen) / hout (evenementensteiger);

 • Aanwezigheid elektra, etc.;

 • Verlichting aanwezig;

 • Evenementensteiger;

 • Aanlegsteigers voor plezierboten.

Verkeer en bereikbaarheid:

 • Gebouwen aan de Waterlijn moeten bereikbaar zijn; dat wil zeggen dat de hulpdiensten op 15 meter afstand van elk gebouw moeten kunnen komen;

 • Bereikbaarheid OV: bushalte Stationsstraat is op +/- 5 minuten loopafstand;

 • Parkeergelegenheid: Amstelplein Garage (open van 06:30 tot 21:15 uur) en Parkeerkelder Prinses Irenelaan (open maandag t/m donderdag van 08:30 tot 20:00, vrijdag van 08:30 tot 21:00 uur, zaterdag van 08:00 tot 17:00);

 • De haven is in beheer van Passantenhaven Aeme Stelle (K. Julianalaan 54 te Uithoorn, tel: 0297 569 280).

Juridische aspecten:

 • Evenementensteiger verhuur via Aeme Stelle (K. Julianalaan 54 te Uithoorn, tel: 0297 569 280);

 • Binnenvaartpolitiereglement is van toepassing;

 • Een aantal keer per jaar vrij gebruik door de gemeente (voor o.a. intocht St. Nicolaas);

 • Schade ontstaan bij het (verkeerd) gebruik van het evenemententerrein wordt verhaald op de organisator.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Evenemententerrein Legmeer-West

Evenemententerrein Legmeer-West bevindt zich aan de Randhoornweg te Uithoorn nabij Sportpark de Randhoorn. Het terrein is speciaal aangelegd en geschikt gemaakt als locatie voor diverse evenementen/activiteiten zoals o.a. kermis, circus, pop- en theaterfestivals. Het terrein kan tevens gebruikt worden als trapveld en natuurijsbaan.

afbeelding binnen de regeling

Aantal en type evenementen:

 • Het jaarlijkse Amstelland Festival vindt hier plaats;

 • Geschikt voor circussen;

 • Geschikt voor een kermis;

 • Geschikt voor schaatsbaan;

 • Geschikt voor de meer luidruchtige evenementen.

Geluid:

 • De maximale geluidbelasting op de meetlocaties bedraagt 75 dB(A) en 90 dB(C);

 • Geluid wordt gemeten op de dichtstbijzijnde gevels. Op drie locaties, aangewezen met een blauwe ster op onderstaande kaart, wordt het geluidsniveau gemeten. De locaties zijn, ter hoogte van de achtertuin van Mol 34, ter hoogte van Haas 15 en op de hoek van de Vogellaan met Amfibiepad;

 • Geluidsapparatuur moet dusdanig worden opgesteld dat zo min mogelijk overlast wordt ondervonden.

afbeelding binnen de regeling

Begin- en eindtijden:

 • Doorgaans mogen evenementen plaatsvinden tussen 07:00 en 23:00 uur. Op deze locatie gelden afwijkende eindtijden. Evenementen mogen plaatsvinden van zondag tot en met donderdag tot 23.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Volgt een nationale feestdag, dan mag het evenement tot 01.00 duren;

 • Het Amstelland Festival duurt maximaal 3 dagen, waarvan 2 dagen tot uiterlijk 01.00 uur.

Toelichting:

Het instellen van een eindtijd is van belang ter voorkoming van al te veel (geluids)hinder voor omwonenden. Op dagen waarop een weekenddag of een feestdag volgt hoeven veel mensen de volgende dag niet te werken en kunnen ze wat langer slapen. Daarom is op dat soort dagen een latere eindtijd toegestaan.

Verspreidingsgebied bewonersbrieven:

Bewonersbrieven moeten tenminste worden verspreid in de volgende straten: Haas 1 tm 17, appartement Haas 2 t/m 78;; Vogellaan 73 t/m 85 Vogellaan73 t/ 85 en 94 t/m 138 Mol 2 t/m 34

Fysieke kenmerken:

 • Afmeting: 80 x 100 meter;

 • Ondergrond: gras met vezelwapening (er kunnen vrachtwagens overheen rijden);

 • Afsluitbare drainage aanwezig, zodat het terrein gemakkelijk onder water gezet kan worden bij vorst. De drainage ligt onder het hele terrein, dit wordt aangegeven door verklikkers, hier dient rekening mee gehouden te worden bij het gebruik van de ondergrond (bijvoorbeeld bij het bevestigen van haringen e.d.);

 • Parkeerterrein verhard;

 • Nutsvoorzieningen aanwezig (water en elektriciteit);

 • Riolering aanwezig;

 • Verlichting aanwezig.

Specifieke beleid voor deze locatie:

 • In de vergunning wordt opgenomen wat voor gewicht (tonnage/asdruk) op het terrein geplaatst mag worden, bij een hogere tonnage moeten voorafgaand aan het evenement steltonplaten worden neergelegd;

 • Het terrein wordt voorafgaand aan het evenement geschouwd;

 • De gemeente draagt het terrein over aan de organisator van het evenement;

 • De meterstanden worden opgenomen en genoteerd aan het begin en eind van het evenement;

 • De waterleidingen worden voorafgaand aan het evenement goed doorgespoeld;

 • De voetbaldoelen kunnen bij evenementen worden verwijderd;

 • De tijdklok van de verlichting op het parkeerterrein (ingesteld tot 23.00 uur kan zo nodig worden bijgesteld;

 • Voor het gebruik van het evenemententerrein kan precariobelasting worden geheven conform de Verordening precariobelasting;

 • Er wordt borg gerekend voor de sleutel het slagbomenhek (via de afdeling Buurt, team Dagelijks Onderhoud);

 • Na afloop van het evenement wordt het terrein gecontroleerd. Eventuele schades worden doorgegeven aan de afdeling Buurt, team VTH.

Verkeer en bereikbaarheid:

 • Bereikbaarheid lopend of per fiets: het terrein is prima bereikbaar en ligt vlakbij Sportpark de Randhoorn (Randhoornweg 100 Uithoorn);

 • Bereikbaarheid OV:

  • Connexxionbus 340 of 342 (lijn Haarlem Station – Mijdrecht Centrum resp. lijn Schiphol Airport – Uithoorn Busstation) naar bushalte Noorddammerweg. Vanaf daar ongeveer 9 minuten lopen;

  • Arriva bus 147 (lijn Uithoorn Busstation – Alphen a/d Rijn Station) naar bushalte Uitvaartcentrum. Vanaf daar ongeveer 13 minuten lopen;

 • Bereikbaarheid auto: navigatie instellen op Randhoornweg 37 Uithoorn;

 • Parkeergelegenheid: parkeerterrein geschikt voor ongeveer 400 auto’s vlak naast het evenemententerrein.

Opmerking:

Mbt de aangegeven openbaar vervoerverbinding wordt opgemerkt dat dit onder voorbehoud is ivm eventuele wijzigingen. Voor de meest actuele verbinding wordt daarom geadviseerd OV9292 te raadplegen.

Juridische aspecten:

 • Eigendom en beheer van het terrein: gemeente;

 • Schade ontstaan bij het (verkeerd) gebruik van het evenemententerrein wordt verhaald op de organisator.

afbeelding binnen de regeling

Evenemententerrein De Kwakel

Evenemententerrein De Kwakel bevindt zich bij de Evenementenlaan ter hoogte van nummer 15 in De Kwakel nabij Sportvereniging KDO. Onder andere de Kwakelse Kermis en het Polderfeest vinden hier plaats. Deze bestrijken enkele dagen. De muziekgenre bij deze evenementen is over het algemeen Hollandse muziek.

Aantal en type evenementen:

Onder andere de Kwakelse Kermis en het Polderfeest vinden hier plaats. Ook is het terrein geschikt voor een circus van bepaalde grootte (al worden die meestal op evenemententerrein Legmeer-West gehouden). Andere typen evenementen kunnen in overleg op dit terrein worden gehouden.

Geluid:

 • De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A) en 90 dB(C) op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemming; Dit zijn de locaties, op de kaart aangegeven met een blauw ster, ter hoogte van de achtertuinen van de Cyclamenlaan 28 tot en met 50 en Poelweg 56;

 • Geluidsapparatuur moet dusdanig worden opgesteld dat zo min mogelijk overlast wordt ondervonden.

Begin- en eindtijd:

 • Doorgaans mogen evenementen plaatsvinden tussen 07:00 en 23:00 uur. Op deze locatie gelden afwijkende eindtijden. Evenementen mogen plaatsvinden van zondag tot en met donderdag tot 23.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Volgt een nationale feestdag, dan mag het evenement tot 01.00 duren;

 • Het Polderfeest en De Kwakelse kermis mogen afwijken van bovenstaande eindtijden. In overleg met de gemeente mag in principe op doordeweekse dagen de eindtijd later dan 23.00 uur liggen, echter niet later dan 01.00 uur.

Toelichting:

Het instellen van een eindtijd is van belang ter voorkoming van al te veel (geluids)hinder voor omwonenden. Op dagen waarop een weekenddag of een feestdag volgt hoeven veel mensen de volgende dag niet te werken en kunnen ze wat langer slapen. Daarom is op dat soort dagen een latere eindtijd toegestaan.

afbeelding binnen de regeling

Verspreidingsgebied bewonersbrieven:

Bewonersbrieven moeten tenminste worden verspreid in de volgende straten: Vuurlijn 56,58, 66 Cyclamenlaan 28 tm 74; Fresialaan 32 t/m 46 Crysantenlaan; wijk Rietkraag: Anemoonlaan 1 t/m 59, Ut Hanepad 2 t/m 12.

Fysieke kenmerken:

 • Ondergrond: deels gras, deels steen;

 • Grootte terrein: 50 x 70 m2;

 • Een plattegrond van het terrein staat op de volgende pagina.

Verkeer en bereikbaarheid:

 • Bereikbaarheid lopend of op de fiets: het evenemententerrein is bereikbaar via de ingang van Sportvereniging KDO (Vuurlijn 51 De Kwakel) of via de Evenementenlaan (Evenementenlaan 15 De Kwakel);

 • Bereikbaarheid OV: neem Arriva bus 147 (lijn Uithoorn Busstation – Alphen a/d Rijn Station) naar bushalte De Kuil. Vanaf daar is het 8 minuten lopen naar het evenemententerrein, te bereiken via de ingang van Sportvereniging KDO.

 • Bereikbaarheid auto: navigatie instellen op Vuurlijn 50 De Kwakel;

 • Parkeergelegenheid: parkeren kan bij het parkeerterrein bij de Vuurlijn (capaciteit +/- 100 auto’s). Vanaf daar is het evenemententerrein te bereiken via de ingang van Sportvereniging KDO.

Opmerking:

Mbt de aangegeven openbaar vervoerverbinding wordt opgemerkt dat dit onder voorbehoud is ivm eventuele wijzigingen. Voor de meest actuele verbinding wordt daarom geadviseerd OV9292 te raadplegen.

Juridische aspecten:

 • Eigendom terrein: Gemeente;

 • Beheer terrein: Feestcomité De Kwakel;

 • Het Feestcomité moet toestemming geven voor het gebruik van het terrein;

 • Schade ontstaan bij het (verkeerd) gebruik van het evenemententerrein wordt verhaald op de organisator.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage IV: Participatietraject en uitkomst

Op 11 juli 2016 vond een participatiebijeenkomst over het evenementenbeleid plaatst. Aanwezig waren onder andere omwonenden, ondernemers, organisatoren, politie en brandweer. Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal onderwerpen besproken in de vorm van stellingen. Daarnaast hebben de aanwezigen zelf een aantal onderwerpen aangedragen. De uitkomst van de besproken onderwerpen en wat de gemeente met die uitkomst heeft gedaan staat hieronder.

Algemene conclusie van de bijeenkomst

De aanvraag voor een vergunning moet ver van te voren ingediend worden. Initiatiefnemers moeten zo vroeg mogelijk het evenement aanmelden op de evenementenkalender, zodat andere initiatiefnemers daar rekening mee kunnen houden als ze ook een event willen organiseren. Dit geeft de organisatie en de gemeente de mogelijkheid alles goed op tijd te regelen. Zoals tijdig de omwonenden te informeren, veiligheid, parkeermogelijkheden, inzet hulpdiensten (afhankelijk van regionale/landelijke evenementen).

De aanvraag moet vereenvoudigd worden door betere online service, verkorte aanvraag bij terugkerende evenementen, afgeven van een meerjaren vergunning.

Stelling 1: Evenementen zijn altijd leuk voor iedereen

Antwoord aanwezigen:

100% nee. Het is voor een doelgroep en je kan niet iedereen tevreden stellen.

Aangedragen oplossingen:

 • Draagbaar maken voor elkaar;

 • Elkaar op de hoogte stellen/houden;

 • Op tijd de omwonenden de gelegenheid te geven op het moment van het evenement niet thuis te (hoeven) zijn. Eigen keuze van de omwonende(n).

Uitgevoerde actie(s):

De aangedragen oplossingen zien op hinderbeperking en communicatie. In het evenementenbeleid komt hinderbeperking onder andere terug door het opnemen van voorschriften over geluid, verkeer- en parkeerbeheer en begin- en eindtijden. Met betrekking tot communicatie is opgenomen dat de organisator verantwoordelijk is voor het tijdig informeren van omwonenden via bewonersbrieven. De gemeente geeft informatie over het evenement, verstrekte vergunningen en wegafsluitingen via respectievelijk de online evenementenkalender, huis-aan-huiskrant De Nieuwe Meerbode en de Staatscourant.

Stelling 2: Voor de organisator is het betrekken van de omgeving bij een evenement altijd noodzakelijk!

Antwoord aanwezigen:

100% Ja. Je hebt als organisator een informatieplicht aan je omgeving. Je informeert de omgeving, zij wordt niet betrokken bij het evenement/activiteit zelf.

Aangedragen oplossingen:

 • Gemeente informeert inwoners door middel van Gemeentepagina, Evenementenkalender op de website van gemeente Uithoorn;

 • Verwijzing naar de website van de organisatie;

 • Op tijd informeren.

Uitgevoerde actie(s):

Met betrekking tot communicatie is in het evenementenbeleid opgenomen dat de organisator verantwoordelijk is voor het tijdig informeren van omwonenden via bewonersbrieven. De gemeente geeft informatie over het evenement, verstrekte vergunningen en wegafsluitingen via respectievelijk de online evenementenkalender, huis-aan-huiskrant De Nieuwe Meerbode en de Staatscourant.

Stelling 3: Meer/minder/genoeg regels zijn nodig om een evenement veilig te laten verlopen?

Antwoord aanwezigen:

Geen eenheid in de antwoorden. Wel 100% voor het standpunt; Regels onontkoombaar en nodig. Neveneffecten zoals plassen in de tuinen van omwonenden lastig te ondervangen.

Aangedragen oplossingen:

 • Verkorte aanvraag vergunning voor terugkerende evenementen;

 • Meerjaren vergunning afgeven;

 • Procedure inzichtelijker maken;

 • Maatwerk leveren bij specifieke evenementen.

Uitgevoerde actie(s):

Bij (jaarlijks) terugkerende evenementen kan het zijn dat de vergunningaanvraag en de bijbehorende documenten weinig verschillen van de voorgaande editie van het evenement. In het beleid is opgenomen dat in het in zo’n geval voldoende kan zijn om in overleg met de gemeente in de aanvraag te verwijzen naar informatie en documenten van de vorige vergunningaanvraag. Wijzigingen moeten wel duidelijk op het formulier worden aangegeven. Aanvragers van een terugkerend evenement kunnen voorafgaand aan het indienen van de aanvraag telefonisch contact opnemen met de gemeente voor afstemming over het indienen van de aanvraag.

De gemeente heeft ervoor gekozen om geen evenementen voor meerdere jaren te verstrekken. Een evenementenvergunning wordt verleend voor één evenement, voor een bepaald tijdvak in het jaar. Uit een gezamenlijk onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie volgt dat het verlenen van een vergunning voor meerdere jaren niet raadzaam is omdat de risico’s voor de veiligheid en gezondheid niet worden afgewogen voor volgende edities van het evenement. Dit volgt uit het rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen” (februari 2016). Om die reden is besloten om in Uithoorn geen vergunningen voor meerdere jaren af te geven.

Aan de wens om de vergunningprocedure inzichtelijker te maken is tegemoetgekomen met dit nieuwe evenementenbeleid.

Het beleid biedt ruimte voor het leveren van maatwerk, bijvoorbeeld door de keus voor het wel of niet opnemen van bepaalde vergunningvoorschriften. Ook zal bij bepaalde evenementen maatwerkadvies worden gevraagd bij bijvoorbeeld de hulpdiensten. Maatwerk leveren bij specifieke evenementen door van het beleid af te wijken blijft wettelijk ook altijd mogelijk en is dus bespreekbaar. De burgemeester heeft namelijk de bevoegdheid om gemotiveerd van het beleid af te wijken.

Stelling 4: Er zijn nooit genoeg evenementen in Uithoorn

Antwoord aanwezigen:

Geen ja, geen nee.

Aangedragen oplossingen:

 • Betere verspreiding van activiteiten/evenementen;

 • Zelf laten reguleren, een goed evenement keert vanzelf terug;

 • Ondernemers uit Uithoorn krijgen voorrang op partijen van buiten de gemeente bij het aanvragen van evenementen.

Uitgevoerde actie(s):

De gemeente heeft de wens uitgesproken om vier beeldbepalende/onderscheidende evenementen per jaar in Uithoorn te hebben, één in elk seizoen (Strategische Kaders Evenementenbeleid 2016). Uiteindelijk is de gemeente wel afhankelijk van initiatiefnemers en ook is het niet te voorkomen dat in bepaalde seizoenen, met name in de zomer, meer evenementen plaatsvinden vanwege het betere weer.

Het evenementenbeleid is zo ingericht dat het initiatief voor een evenement komt vanuit de organisator en niet vanuit de gemeente. De gemeente faciliteert het evenement via de vergunningverlening en stimuleert evenementen onder andere met een promotiebeleid waarover informatie is opgenomen in het evenementenbeleid.

De gemeente stimuleert in het bijzonder evenementen die een gunstig effect hebben op de economie en het imago van Uithoorn, de zogenoemde beeldbepalende en onderscheidende evenementen die vaak zijn gericht op de inwoners en bezoekers van Uithoorn. Dat soort evenementen worden vaak door lokale initiatiefnemers georganiseerd.

Aanvullingen tijdens het bespreken van de stellingen

 • Er was onduidelijkheid over waarom een braderie en een evenement niet samen kunnen. Een braderie is toch een evenement? De aanwezigen gaven aan hier geen bezwaar tegen te hebben.

  Antwoord gemeente: een braderie is inderdaad een evenement (artikel 2:24 APV). Of een braderie samen kan plaatsvinden met een ander evenement moet per geval worden afgewogen. De beoordeling heeft betrekking op de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en milieu.

 • Verzoek: kan er op de een of andere manier voorrang worden gegeven aan evenementen die door inwoners en ondernemers worden georganiseerd boven externe partijen/evenementenbureaus. Antwoord gemeente: de gemeente wil alle evenementen stimuleren maar in het bijzonder de evenementen die een gunstig effect hebben op de lokale economie en het imago van Uithoorn (beeldbepalende/onderscheidende evenementen). Dat soort evenementen worden vaak door lokale initiatiefnemers georganiseerd.

 • Meer duidelijkheid waar de verantwoordelijkheid ligt voor veiligheid. Met name wie wanneer verantwoordelijk is. Wanneer is dat gemeente, politie, of de initiatiefnemer zelf?

  Antwoord gemeente: in het evenementenbeleid is opgenomen wie verantwoordelijk is voor de veiligheid. Primair is dat de organisator, die moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de evenementenvergunning waaronder het faciliteren en inzetten van bevoegde beveiliging. De politie is samen met het gemeentelijk toezicht handhaver van de vergunningvoorschriften. Bij ernstige ordeverstoring grijpt de politie in.

 • Opmerking: de politie geeft vaak vooraf bij een evenement aan hoeveel personeel ze maximaal beschikbaar hebben. Het exacte aantal bezoekers is vaak vooraf niet helemaal goed te voorspellen, dus kan het zijn dat er op het moment zelf te weinig politie beschikbaar is.

  Antwoord gemeente: het werkelijke bezoekersaantal kan inderdaad afwijken van de voorspelling, daar valt niet aan te ontkomen. De organisator is tijdens en rondom het evenement verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en moet daarover in contact blijven staan met de hulpdiensten en de gemeente. De organisator is in dat kader verplicht om aanwijzingen van de hulpdiensten of de gemeente op te volgen.

Bijlage V: Informatieavond

Naar aanleiding van de presentatie/inloopavond van 27 maart 2018 over de concept-Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn 2018 zijn twee zienswijzen ingediend.

Eén zienswijze is ingediend door het bestuur van het bewonerscollectief Stichting Oranjebuurt en één door het Feestcomité De Kwakel.

Zienswijze Feestcomité De Kwakel

 • a.

  Wanneer het mogelijk wordt om een evenementenvergunning digitaal aan te vragen.

 • b.

  Wenselijk is het e-reader examen voor verkeersregelaars tijdens een “klassieke” avond te organiseren naar voorbeeld van De Ronde Venen.

Zienswijze Stichting Oranjebuurt

 • c.

  Onder verwijzing naar het kopje “locatieprofielen” op pagina 12 van het beleid wordt gevraagd hoe de gemeente rekening gaat houden met de parkeervoorzieningen aan of in de directe omgeving van de Waterlijn.

 • d.

  De Stichting wil in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij het afstemmingsoverleg ten aanzien van evenementen die gehouden worden in het Oude Dorp en/of aan de Waterlijn.

 • e.

  De beschrijving van het toezicht en handhaving in het beleid acht de stichting te summier. Aanbevolen wordt fysiek toe te zien op de gemaakte afspraken bij de opbouw van het evenement, tijdens het evenement én na afloop van het evenement.

De reactie op de zienswijze is als volgt:

Ad A.

Het is nu al mogelijk via de website van de gemeente een evenementenvergunning digitaal aan te vragen. Dit kan onder gebruikmaking van DigiD. Omdat de vergunning dan op naam van de aanvrager komt en dat wellicht niet gewenst is, zal het aanvraagformulier zodanig worden aangepast dat namens een vereniging of stichting de aanvraag kan worden ingediend.

Ad B.

De Regeling verkeersregelaars 2009 is in juli 2017 aangepast. De aanpassing betreft een vereenvoudiging van de aanstelling van evenementenverkeersregelaars. Met de wijziging is het nu alleen mogelijk om een evenementenverkeersregelaar aan te stellen die de e-instructie heeft gevolgd. Dit is mede zo tot stand gekomen omdat de politie eenvoudigweg niet (meer) de capaciteit heeft om op al die instructies toe te zien en examens af te nemen. Het is dus niet zozeer de keuze van een gemeente om het wel/niet te doen, iedere andere vorm van instructie of examen wordt gewoonweg niet geaccepteerd als rechtsgeldig.

De instructie wordt via de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) geregeld. Wanneer de instructie is gevolgd wordt dit opgeslagen in een databank welke door de gemeente is te raadplegen.

Ad C.

Onder het kopje “locatieprofielen” wordt toegelicht dat de drie belangrijkste evenementenlocaties in Bijlage III van het beleid worden beschreven. Toegelicht wordt dat de eigenschappen van de locaties worden beschreven zoals de bereikbaarheid, aanwezige voorzieningen ...etc. Voor wat betreft de parkeermogelijkheden bij de Waterlijn wordt in het betreffende locatieprofiel verwezen naar de Amstelplein garage en de parkeerkelder Prinses Irenelaan. Op dit moment is het ook mogelijk te parkeren op het terrein achter de Coop. Bij grote evenementen waar de verwachting is dat de parkeerdruk toeneemt kan de organisator bezoekers op de parkeermogelijkheden wijzen. Van welke parkeermogelijkheden gebruik wordt gemaakt is aan de bezoekers van het evenement. Dat de parkeerdruk tijdens een evenement tijdelijk toeneemt is niet te voorkomen. Bij de belangenafweging wordt dit aspect meegenomen.

Ad D.

Betrokkenheid van derden bij de aanvraag van de vergunning is aan de organisator om te bepalen of dat gewenst is. Aan het verzoek van de Stichting om bij het afstemmingsoverleg met de organisator betrokken te worden merk ik op dat dit niet gebruikelijk en gewenst is. Een dergelijk overleg is bedoeld om zaken af te stemmen tussen de organisator, gemeente en de hulpdiensten en in voorkomende situaties specialisten zoals bijvoorbeeld verkeersdeskundigen, milieudeskundigen etc. De burgemeester maakt bij de vergunningverlening een belangenafwegingen waarin alle belangen worden gewogen. De aanvraag wordt gepubliceerd. Wanneer een belanghebbende een zienswijze wil indienen is daartoe altijd een mogelijkheid.

Ad E.

In het VTH beleidsplan zijn de keuzes beschreven die de gemeenteraad heeft gemaakt voor de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op onder andere het gebied van de openbare orde en buitenruimte. Het maken van keuzes is noodzakelijk omdat de middelen niet toereikend genoeg zijn om alles te toetsen, te controleren en te handhaven.

Ten aanzien van toezicht en handhaving zijn voor evenementen de volgende uitgangspunten opgenomen:

 • De prioriteit voor reguliere evenementen blijft laag. Conform het Handhavingsbeleid zal in beginsel geen toezicht worden gehouden op deze evenementen. Toezicht zal plaatsvinden naar aanleiding van meldingen en klachten;

 • De prioriteiten voor aandachtevenementen en risicovolle evenementen is gemiddeld. Bij alle aandachtevenementen en risicovolle evenementen vindt, in samenspraak met de politie en andere partners toezicht (en handhaving) plaats.


Noot
1

Niet te verwarren met een ‘regulier evenement’ bij de economische categorieën. Die categorieën zijn belang voor de rol die de gemeente inneemt, terwijl de risicoclassificatie van belang is voor de behandelaanpak van de vergunningverlening.