Beleidsregels kledinginzameling Ouder-Amstel

Geldend van 01-03-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels kledinginzameling Ouder-Amstel

Samenvatting

Er wordt voorgesteld uniforme beleidsregels vast te stellen over de aanwijzing voor kledinginzameling omdat dit een toetsingskader biedt bij de beoordeling van aanvragen en duidelijkheid geeft naar derden. Het bevordert ook de effectiviteit bij de vergunningverlening.

Wettelijke grondslag

De Afvalstoffenverordening van de gemeente Ouder-Amstel (hierna: Afvalstoffenverordening) regelt de aanwijzing voor het inzamelen van afvalstoffen (waaronder textiel).

In artikel 2 is bepaald dat het college inzamelaars kan aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen aan huis van categorieën huishoudelijke afvalstoffen (zoals textiel).

Omdat de inzameling door charitatieve instellingen wordt gedaan en de opbrengst ten goede komt van het goede doel is op grond van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2017 een collectevergunning nodig (artikel 5:13).

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting en fungeert als toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Veel goede doelen laten zich toetsen op strenge kwaliteitseisen ter verkrijging van een CBF-keurmerk. Aan deze erkende goede doelen kunnen donateurs gerust geven.

Daarnaast onderzoeken ze meldingen over vermeende misstanden en delen ze kennis. Zo dragen ze bij aan een professionele en transparante goededoelensector.

Het CBF adviseert terughoudend te zijn met het aantal aanwijzingen: één aanwijzing per twee tot drie maanden is voldoende. Het bevordert een rendabele inzameling en het voorkomt dat de burgers overvoerd worden door inzamelacties.

Beleidregels

Met inachtneming van het vorenstaande zal eens in de 3 maanden een charitatieve instelling op grond van de Afvalstoffenverordening aangewezen worden.

Uitgaande hiervan betekent dit dat er jaarlijks vier instellingen worden aangewezen voor de inzameling van textiel (kleding).

Elk kwartaal kan er dan door 1 charitatieve instelling een kledinginzameling worden gehouden.

De teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+ wordt op grond van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht gemandateerd om op grond van artikel 2 lid 2 Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel inzamelaars aan te wijzen voor de inzameling van textiel (kleding).

Aan de hand van de ingediende aanvragen zal door Team VTH Duo + elke 3 jaar een verdeling worden gemaakt voor de huis-aan-huis kledinginzameling (een 3-jarig schema).

Bij de verdeling zal rekening worden gehouden met de verdeling van de drie voorgaande jaren. In die zin dat instellingen die kort geleden een kledinginzameling hebben gehouden bij de invulling van het schema naar achteren worden geschoven zodat eenieder aan de beurt kan komen. Het kan dan zijn dat de aanvrager gepland wordt in een andere periode dan aangevraagd.

Omdat de opbrengst van de inzameling ten goede komt van het goede doel is een collectevergunning nodig.

Er wordt alleen een (collecte)vergunning verleend aan instellingen welke een positieve beoordeling/keurmerk hebben gekregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Een uitzondering hierop kan een lokale instelling zijn met een duidelijk omschreven goed doel.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat naast de huis-aan-huis inzameling, kleding het jaar rond aangeleverd kan worden via de vaste kledingbakken in de gemeente (zowel in Duivendrecht en in Ouderkerk). Ook kan dat bij kringloopwinkels en tweedehands kledingwinkels.

Tegen het einde van het driejarig schema zal in het derde kwartaal van het laatste jaar hieraan bekendheid worden gegeven zodat instellingen tijdig een aanvraag voor inzameling kunnen indienen. Er zal dan weer een verdeling worden gemaakt voor 3 achtereenvolgende jaren.

Ondertekening