Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Cypresstraat te Echt februari 2019

Geldend van 22-02-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Cypresstraat te Echt februari 2019

De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren,

OVERWEGENDE:

 • 1.

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Echt-Susteren 2017 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • 2.

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • 3.

  dat op 22 januari 2019 een explosief is aangetroffen bij de woning gelegen aan de Cypresstraat 88 te Echt waarmee gepoogd is een aanslag te plegen. De bewoner van de woning is een lid van het chapter van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) Bandidos te Sittard-Geleen

 • 4.

  dat op 19 december 2018 een explosief is aangetroffen in de voortuin behorende bij de woning gelegen aan Aan de Linde 19 te Nieuwstadt waarmee gepoogd is een aanslag te plegen. De bewoner van de woning is de voormalige president van het chapter van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) Bandidos te Sittard-Geleen;

 • 5.

  dat op 16 maart 2014 en op 22 maart 2014 een aanslag met een explosief heeft plaatsgevonden op de woning gelegen aan Aan de Linde 19 te Nieuwstadt van de toenmalige president van het chapter van de OMG Bandidos te Sittard-Geleen;

 • 6.

  dat op 7 mei 2014 een aanslag met een explosief heeft plaatsgevonden op de woning gelegen aan de Ruitersweg in Susteren van een lid van de OMG Bandidos te Sittard-Geleen en dat op 15 juni 2014 een aanslag heeft plaatsgevonden op een horeca- inrichting gelegen aan de Schoolstraat te Peij, waar leden van de OMG Bandidos samenkwamen;

 • 7.

  de afstemming die hieromtrent op d.d. 22 januari 2019 heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek en de op 18 februari 2019 ontvangen informatie van de politie inzake actuele dreiging;

 • 8.

  dat er spanningen bestaan binnen de wereld van Outlaw Motorcycle Gangs, hetgeen heeft geleid tot ernstige verstoringen van de openbare orde;

 • 9.

  dat in verband met het feit dat op 18 december 2018 een uitspraak is gedaan door het gerechtshof Arnhem, waarin de OMG Bandidos Holland als zodanig is verboden, maar de afzonderlijke chapters niet. Deze uitspraak heeft de spanningen binnen de OMG wereld versterkt;

 • 10.

  dat het in het verleden vlak over de grens in Duitsland en België tot ernstige verstoring van de openbare orde en gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende motorclubs is gekomen;

 • 11.

  dat de gemeente Echt-Susteren gelegen is aan de grens van zowel Duitsland als België en dat er een gerede kans bestaat dat leden van OMG’s uit het buitenland naar de woning gelegen aan de Cypresstraat te Echt komen;

 • 12.

  dat de openbare orde waaronder ook wordt begrepen de vrijheid en veiligheid van het verkeer in het gebied rond de betreffende woning te Echt, dient te worden gewaarborgd;

 • 13.

  dat identificatie van potentiële ordeverstoorders op de Cypresstraat te Echt en de directe omgeving van belang is en gericht is op enerzijds het verkrijgen van inzicht in de betrokken groep en anderzijds op eventuele latere opsporingsactiviteiten;

 • 14.

  dat op de Cypresstraat te Echt en de directe omgeving de dreiging voor verstoring van de openbare orde inmiddels nog steeds een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde moet worden gesproken, waarbij in dit verband onder "ernstige verstoring" wordt verstaan dat er nadrukkelijk vrees aanwezig is dat leden van OMG’s naar verwachting een confrontatie zullen aangaan dan wel apart of gezamenlijk met de politie, dan wel het openbare leven in het gebied te Echt in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken;

 • 15.

  de afstemming die hieromtrent op d.d. 22 januari 2019 heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek en dat op basis van de actuele situatie op 18 februari 2019 is afgesproken het cameratoezicht te verlengen;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2017;

BESLUIT :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Cypresstraat te Echt februari 2019;

Artikel 1

Cypresstraat te Echt aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2017.

Artikel 2

Dat de camerabeelden worden gebruikt ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 3

Dat de politie de opgenomen beelden bekijkt indien er sprake is van (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid, strafbare feiten of aangifte wordt gedaan.

Artikel 4

Dat de camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

Artikel 5

Dat de opgenomen beelden ten hoogste 4 weken worden bewaard.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op vrijdag 22 februari 2019 om 14.00 uur en geldt tot uiterlijk vrijdag 22 maart 2019 om 14.00 uur of zoveel eerder de driehoek besluit cameratoezicht Cypresstraat te Echt op te heffen.

Artikel 7

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing ervan op het gemeenteblad alsmede op de website www.echt-susteren.nl.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Cypresstraat te Echt februari 2019’.

Ondertekening

Echt, 21 februari 2019,

de burgemeester van Echt – Susteren,

dr. J.W.M.M.J. Hessels

Indien u het niet eens bent met de inhoud van deze beslissing kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending dezes bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Gaarne in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden "bezwaar".

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

a. de naam van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar;

Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.

Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950,6040 AZ Roermond.