Regeling vervallen per 01-03-2019

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019

Geldend van 01-03-2019 t/m 28-02-2019

Intitulé

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019

Registratie nr.: 2018153007

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

Op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 15 januari 2019;

Overwegingen:

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019 geeft invulling aan de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, rechtmatigheid, duurzaamheid en integriteit. Het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving, in het bijzonder de Aanbestedingswet 2012 en Richtlijn 2014/EU/24. Het beleid is gebaseerd op een model van de Unie van Waterschappen waardoor de uniformiteit naar de markt toe wordt bevorderd en samenwerkingsmogelijkheden worden verruimd.

Gelet op Richtlijn 2007/66/EG, Richtlijn 2014/24/EU en de Aanbestedingswet 2012;

BESLUIT:

Vast te stellen het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019.

Artikel 1. Beleidsregel en bijlagen

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019 is opgenomen als bijlage 1 bij deze bekendmaking.

Artikel 2. Overgangsrecht

Aanbestedingsprocedures die zijn gestart voor 1 maart 2019 worden afgehandeld conform het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014.

Artikel 3. Intrekking

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014 wordt per 1 maart 2019 ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2019.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 22 februari 2019 te Tiel.

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

ir. Z.C. Vonk, M.H.M. Gremmen

Bijlagen:

  • 1.

    Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019