Algemeen Mandaatbesluit gemeente Brunssum 2019

Geldend van 19-10-2022 t/m heden

Intitulé

Algemeen Mandaatbesluit gemeente Brunssum 2019

Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van de gemeente Brunssum, elk voor zover hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het met het oog op een doelmatige besluitvorming en een vlotte en klantvriendelijke afdoening van zaken gewenst is de afhandeling van zaken in daarvoor in aanmerking komende gevallen op te dragen aan ambtenaren c.q. ondergeschikten;

Dat het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, de mandaten (inclusief volmachten en machtigingen) kan verstrekken aan de gemeentesecretaris, directeuren, afdelingshoofden, coördinatoren en/of andere medewerkers en dat dit wordt vastgelegd in een mandaatbesluit en mandatenregister;

Dat het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester aan anderen dan ondergeschikten mandaat (inclusief volmachten en machtigingen) kunnen verstrekken;

Dat met de vaststelling van dit Algemeen Mandaatbesluit met bijbehorend Mandatenregister aan voornoemd gestelde wordt voldaan;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, alsmede overig ter zake toepasselijk recht;

Besluiten

 • I.

  Het op 28 april 2009 genomen Algemeen Mandaatbesluit in te trekken;

 • II.

  De volgende beleidsregels voor het gebruik van mandaten (inclusief volmachten, machtigingen, ondermandaten, sub-volmachten en sub-machtigingen) vast te stellen:

BELEIDSREGELS

Afdeling 1: Begripsbepalingen en uitgangspunten

Artikel 1

 • 1. Onder “correspondentie”, zoals vermeldt in het Mandatenregister wordt verstaan de door het bevoegde orgaan ter voorbereiding c.q. uitvoering van besluiten uitgaande stukken, niet zijnde de besluiten ter zake.

 • 2. Het Mandatenregister: Het register, waarin een overzicht is van de bevoegdheden welke worden geacht te zijn gemandateerd en welke worden geacht te zijn ondergemandateerd en dat dynamisch wordt aangevuld, gewijzigd, etc.

 • 3. Onder medewerkers worden naast ambtenaren van de gemeente Brunssum tevens externe ondergeschikten of niet ondergeschikten verstaan.

Artikel 2

Uitgangspunten bij het verlenen van (onder)mandaten zijn:

 • a.

  mandaten worden zo laag mogelijk in de ambtelijke organisatie gelegd;

 • b.

  de mandaten ten aanzien van besluiten worden zo specifiek als mogelijk beschreven;

 • c.

  ten aanzien van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen en correspondentie, geldt een ondertekeningsmandaat;

 • d.

  Indien uitoefening van de in het Mandatenregister opgenomen mandaat het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, is de bevoegdheidsverdeling in het Besluit regeling budgethouders leidend ten aanzien van wie mandaat heeft (mandaat volgt budgetbevoegdheid);

 • e.

  personeelsaangelegenheden worden gemandateerd aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur met de mogelijkheid van ondermandaat aan de afdelingshoofden

Afdeling 2: Algemeen

Artikel 3

De uitoefening ten aanzien van de in het bij dit besluit behorende Mandatenregister vermelde bevoegdheden en de ondertekening van in dit register genoemde stukken wordt opgedragen aan de in het Mandatenregister genoemde gemeentesecretaris/algemeen directeur, directeuren, afdelingshoofden, coördinatoren en/of andere medewerkers;

Artikel 4

 • 1. De afdelingshoofden zijn bevoegd om de aan hen gemandateerde bevoegdheden onder te mandateren aan onder hen ressorterende coördinatoren en/of medewerkers.

  Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt dan na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester, ieder voor zover het haar of zijn bevoegdheid betreft. Bij vaststelling van het Mandatenregister is van de bevoegdheid gebruik gemaakt conform het gestelde in dit register en is door het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester hiermee, ieder voor wat hun bevoegdheden betreft, ingestemd;

 • 2. De mandaatgever kan de gemandateerde dan wel de ondergemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde dan wel de ondergemandateerde bevoegdheid.

 • 3. Mandaat en ondermandaat doen geen afbreuk aan de in het Organisatiebesluit vastgelegde verantwoordingslijnen.

 • 4. Op ondermandaat zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

Het gebruik van de verleende mandaten is een onderdeel van de interne controle, waarop de accountant steunt ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening.

Afdeling 3: Toepassing van het mandaat

Artikel 6

De mandaatverlening geldt niet voor de bevoegdheid tot:

a. Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

b. Het vaststellen van beleidsregels;

c. Het beslissen op bezwaarschrift.

Artikel 7

 • 1. De (onder) gemandateerden leggen voorgenomen besluiten die beleidsaspecten in zich bergen ter nadere besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester.

 • 2. Voorgenomen besluiten worden geacht in elk geval beleidsaspecten te bevatten:

  • a.

   indien er sprake is van een zogenaamde negatieve beschikking of een weigeringsbesluit dan wel indien het gaat om een intrekkingsbesluit, dat van de vooraf gestelde kaders (o.a. het Mandatenregister) afwijkt;

 • 3.

  • b.

   indien een beleidskader of gangbare praktijk ontbreekt;

  • c.

   indien het te nemen besluit precedentwerking kan hebben;

  • d.

   indien de afdoening zou leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgestelde gedragslijn c.q. beleidslijn;

  • e.

   indien de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid, omdat er een aparte beoordeling en besluitvorming nodig is;

  • f.

   indien inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het bestaande beleid, voorschriften of richtlijnen of andere niet voorziene financiële of andere consequenties kan hebben;

  • g.

   indien het gaat om besluiten waarbij in de voorbereidingsfase duidelijk wordt, dat tegen de beslissing een bezwaarschrift zal worden ingediend;

  • h.

   indien het een aanschrijving tot de uitoefening van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom betreft, tenzij in het Mandatenregister anders is aangegeven;

  • i.

   indien dit door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kenbaar is gemaakt.

Artikel 8

 • 1. Indien een voorgenomen besluit meer dan één afdeling aangaat, dient overeenstemming te bestaan over de wijze van afdoening.

 • 2. Bij het ontbreken van deze overeenstemming wordt de zaak voorgelegd aan het managementteam, inclusief de van elkaar afwijkende standpunten.

Artikel 9

De (onder) gemandateerde mag geen gebruik maken van de bevoegdheid tot ondertekening van besluiten en correspondentie indien:

 • a.

  De wens daartoe door of namens het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kenbaar is gemaakt;

 • b.

  Het correspondentie betreft waarvan de ondertekening uit een oogpunt van representatie van de gemeente gewenst is;

 • c.

  Zich na de beslissing nieuwe feiten voordoen of bekend worden als gevolg waarvan het besluit heroverweging verdient of aan het besluit alsnog andere zwaarwegende aspecten verbonden raken;

 • d.

  Het de formele verzending van besluiten van de gemeenteraad betreft en brieven uitgaande van de gemeenteraad.

Artikel 10

Een krachtens mandaat genomen besluit alsmede de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende correspondentie worden door de (onder) gemandateerde ondertekend op de volgende wijze:

“Het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van Brunssum,

Krachtens (onder) mandaat,

Directeur, Afdelingshoofd, etc.”

Bij volmacht geldt de volgende ondertekening:

“De burgemeester van Brunssum,

Krachtens (sub) volmacht,

Directeur, Afdelingshoofd, etc.”

Afdeling 4: Vervanging

Artikel 11

 • 1. Bij afwezigheid van de gemandateerde en indien verder geen ondermandatering is verleend voor de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, treedt het afdelingshoofd in de plaats van de gemandateerde;

 • 2. Bij afwezigheid van zowel de gemandateerde als het afdelingshoofd en indien verder geen ondermandatering is verleend, treedt de directeur in de plaats van de gemandateerde;

 • 3. Bij afwezigheid van zowel de gemandateerde, niet zijnde een afdelingshoofd, het afdelingshoofd en de directeur en indien verder geen ondermandatering is verleend, treedt een collega-directeur of de gemeentesecretaris in de plaats van de gemandateerde.

 • 4. Bij afwezigheid van de gemandateerde en indien verder geen ondermandatering is verleend, wordt correspondentie afgedaan door de coördinator of andere medewerkers van de betreffende afdelingen.

Afdeling 5: Het Mandatenregister

Artikel 12

 • 1. Het bij dit besluit behorende Mandatenregister en zoals dit register nadien zal worden gewijzigd, geeft een overzicht van de bevoegdheden welke worden geacht te zijn gemandateerd en welke worden geacht te zijn ondergemandateerd.

 • 2. Het Mandatenregister is dynamisch. Nieuwe mandaten, gewijzigde mandaten of vervallen mandaten worden in het Mandatenregister bijgeschreven, vervangen of uitgeschreven.

Artikel 13

Het Mandatenregister is openbaar en ligt voor een ieder desgevraagd ter inzage.

Afdeling 6: Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 14

De in dit besluit opgenomen (onder) mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zover en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

Artikel 15

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

 • 2. Op dat tijdstip vervalt het Algemeen Mandaatbesluit van 28 april 2009 en de wijzigingen hiervan.

Artikel 16

Deze regeling kan worden aangehaald als Algemeen Mandaatbesluit gemeente Brunssum 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders voornoemd, d.d. 19 februari 2019

Aldus vastgesteld door de burgemeester d.d. 19 februari 2019

Bijlage 1 MANDATENREGISTER Gemeente Brunssum 2019

Omschrijving bevoegdheid

Afdeling

Bevoegd orgaan

Gemandateerden

Instructie

Burg

Coll

Secr

Dir

Afd.

hd

coör

mdw

Opdrachten tot € 25.000,-

X

X

X

Het betreft bij opdrachten en inhuur personeel zowel mandaat van het college als volmacht van de burgemeester  

Bij opdrachten en inhuur personeel zijn de genoemde bedragen exclusief BTW

Opdrachten vanaf € 25.000,- tot € 50.000,-

X

X

X

Opdrachten vanaf € 50.000,- tot € 100.000,-

X

X

X

Vanaf € 100.000,- geldt dat het college besluit.

Inhuur personeel tot € 40.000,-

X

X

X

Gebruik mandaat door afdelingshoofd na afstemming met gemeentesecretaris Conform Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum 2020 geldt dat vanaf € 40.000,- het college besluit

Uitbetaling van toegekende subsidies

X

X

Het nemen van besluiten in kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

X

X

Benoemings- en ontslagbesluiten. Besluiten met betrekking tot schorsen en overplaatsen naar een ander onderdeel binnen de gemeentelijke organisatie en alle andere aangelegen betreffende personeelsaangelegenheden

X

X

Voeren van verweer en vertegenwoordiging bij Awb-bezwaarschriftenprocedures

X

X

X

X

X

College ook namens de raad

Voeren van verweer namens het college, de burgemeester of de raad alsmede deze in rechte vertegenwoordigen, zowel eisend als verwerend, in administratie beroepsprocedures (externe Awb-procedures), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

X

X

X

X

X

College ook namens de raad

Uitvoering zoals bedoeld in het Protocol taakverdeling bij vertegenwoordiging gemeente Brunssum in gerechtelijke procedures, zoals

door het college vastgesteld bij besluit van 1 juni 2010 en door het afdelingshoofd en/of de coördinator en/of degene die door het afdelingshoofd wordt aangewezen

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen en correspondentie

X

X

X

X

X

X

X

Ondertekenings-mandaat ten aanzien van degene die de voorbereiding, uitvoering en correspondentie doet binnen het taakgebied, waarbinnen de handelingen plaatsvinden

Beslissingen inzake evenement op de openbare weg

Publieks-diensten

X

X

X

Afd.hd = Afdelingshoofd Publieksdiensten Klantencontacten Mdw = Consulent APV en bijzondere wetten

Ontheffing van de algemene regels voor handelsreclame

Publieks-diensten

X

X

X

Ontheffing van de algemene regels voor venten c.q. voor het innemen van standplaats of uitstalling op de weg

Publieks-diensten

X

X

X

Ontheffing van de algemene regels voor houden van een snuffelmarkt

Publieks-diensten

X

X

X

Permanente ontheffing voetgangersgebied

Publieks-diensten

X

X

X

Vergunningen voor seks-inrichtingen

Publieks-diensten

X

X

X

X

Ontheffing van zondagssluiting vanwege godsdienstige gezindte van eigenaar/beheerder winkel

Publieks-diensten

X

X

X

Ontheffingen op basis van de Winkeltijdenverordening Gemeente Brunssum

Publieks-diensten

X

X

X

Ontheffing voor zwak-alcoholische drank (tijdens bijzondere zeer tijdelijke gelegenheden)

Publieks-diensten

X

X

X

Vergunningen voor opslag en verkoop van vuurwerk

Publieks-diensten

X

X

X

X

Vergunning inzake het hebben van voorwerpen, of stoffen op, aan of boven de weg

Publieks-diensten

X

X

X

Vergunning voor het houden van een evenement

Publieks-diensten

X

X

X

Vergunning amusementsautomaten (met uitzondering van automatenhal)

Publieks-diensten

X

X

X

Vergunning voor het houden van kansspelen

Publieks-diensten

X

X

X

Vergunning voor verkoop van vuurwerk op basis van APV

Publieks-diensten

X

X

X

Het verlenen en weigeren van trottoirvergunningen

Publieks-diensten

X

X

X

Vergunning voor uitoefening horecabedrijf

Publieks-diensten

X

X

X

Vergunning tot exploitatie van een horecabedrijf

Publieks-diensten

X

X

X

Het verzoeken om aanvullende gegevens ter beoordeling van en het wegens onvolledigheid niet in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw = Juridis ch consulent Omgevingsrecht Mdw = adviseur RO, W elstand en Geluid Mdw = consulent bouwen Mde = consulent sloop, monumenten en arc heologie

Aanhoudingsbesluiten

Publieks-diensten

X

X

X

Doorbreken aanhoudingsplicht indien de activiteit voldoet aan het gestelde in artikel 3.3 lid 3 en/of lid 6 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Publieks-diensten

X

X

X

Opstarten openbare voorbereidingsprocedure ex. artikel 50 lid 4 Woningwet jo afdeling 3.4 Awb ten behoeve van het doorbreken van de aanhoudingsplicht ex. artikel 50 lid 3 Woningwet indien het bouwwerk niet past in het toekomstige bestemmingsplan maar alsdan vrijstelling zou kunnen worden verleend op grond van een binnenplanse vrijstelling/ontheffing dan wel een ontheffing krachtens artikel 3.23 Wro, mits het verlenen van vrijstelling past binnen het vastgestelde vrijstellingenbeleid ter zake

Publieks-diensten

X

X

X

Besluiten tot binnen- en buitenplanse afwijking(en )van bestemmingsplan, inpassingsplan en beheersverordening

Publieks-diensten

X

X

X

Doorbreken van de aanhoudingsplicht ex. artikel 50 lid 3 sub b Woningwet indien na afloop van de openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3.4 Awb geen zienswijzen zijn ingebracht

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw = juridisch consulent Omgevingsrecht

Weigeren medewerking te verlenen aan besluiten tot binnen- en buitenplanse afwijking van bestemmingsplan, inpassingsplan en beheersverordening

Publieks-diensten

X

X

X

Opstarten van een openbare voorbereidingsprocedure ten behoeve van het verlenen van een tijdelijke afwijking van een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening

Publieks-diensten

X

X

X

Verlenen vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) activiteit ‘kappen’

Publieksdiensten

X

X

Het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning met activiteiten zoals aangegeven in artikel 2.1 lid 1 en artikel 2.2. lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw = Juridi sch consulent Omgevingsrecht Mdw = adviseur RO, W elstand en Geluid Mdw = consulent bouwen Mde = consulent sloop, monumenten en arc heologie

Tijdelijke afwijking van een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening en de daarbij behorende omgevingsvergunning voor het bouwen, indien na afloop van de openbare voorbereidingsprocedure geen zienswijzen zijn ingebracht

Publieks-diensten

X

X

X

Positieve reactie sloopmeldingen

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw = consulent sloop, monumenten en archeologie

Het afwijken van de Bouwverordening der gemeente Brunssum

Publieks-diensten

X

X

X

Vaststellen van hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidshinder.

Publieksdiensten

X

X

Melding in kader van het Activiteitenbesluit

Publieks-diensten

X

X

X

X

Md w = consulent sloop, monumenten en archeologie Mdw = administratieve medewerker Mdw = medewerker KCC

Meldingen in kader van het brandveilig gebruiken

Publieks-diensten

X

X

X

Publicatie van aanvragen voor, voornemens tot verlenen van, verlenen van, voornemen tot intrekking van of intrekking van een omgevingsvergunning

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw = Juridisch consulent Om gevingsrecht

Mdw = adviseur RO, Welstand en Gelui

Mdw = consulent bouwen Mdw = consulen t Ruimtelijke Ordering

Mdw = consulent sloop, monumenten en archeologie

Besluit als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Woningwet inzake de door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als 'positief' of 'positief, mits' en negatief beoordeelde schetsplannen, aanvragen om omgevings-vergunning voor bouwen en aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwen, eerste fase

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw = adviseur RO, Welstand en Geluid

Welstandtechnische beoordeling omgevingsvergunning voor bouwen aan de hand van de Welstandsnota Brunssum, voor wat betreft 'positief, positief mits, en negatief' alsmede besluitvorming dienaangaande, e.e.a. als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Woningwet juncto artikel 9.1, tweede lid van de Bouwverordening der gemeente Brunssum

Publieks-diensten

X

Ontwerpbeschikkingen m.b.t. en het verlenen van omgevingsvergunningen voor oprichten of veranderen van een milieu-inrichting

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw =Juridisch consulent Omgevingsrecht

Ontheffingsbesluiten en andere besluiten ter uitvoering van AmvB's of vergunningsvoorwaarden op milieugebied

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw = Juridisch consulent Omgevingsrecht

Besluiten ter voorbereiding van ambtshalve wijziging omgevingsvergunning voor oprichten of veranderen van een milieu-inrichting

Publieks-diensten

X

X

X

X

Het verlenen, wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning voor oprichten of veranderen van een milieu-inrichting, tenzij er in kader van de procedure om te komen tot voornoemd besluit zienswijze(n) naar voren is/zijn gebracht

Publieks-diensten

X

X

X

X

Bodemkwaliteitsverklaringen

Publieks-diensten

X

X

X

X

M d w = juridisch consulent Omgevingsrecht Mdw = consulent Bodem

Bodemgeschiktheidsverklaringen op basis van historisch onderzoek en dergelijke voor kleine transacties/bouwwerken

Publieks-diensten

X

X

X

Het vragen van bindend advies, zowel analoog als digitaal

Publieks-diensten

X

X

X

Legesfacturering en defacturering m.b.t. bovenstaande bevoegdheden

Publieks-diensten

X

X

X

Beschikken op vergunningaanvragen tot tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mandaat voor het beslissen op een aanvraag voor subsidieverlening voor groene daken en/of groene gevels

X

Beschikkingen te ondertekenen en waarderingssubsidies te verlenen aan verenigingen

Publieks-diensten

X

X

X

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de Subsidieregeling 14: Buurtnetwerken 2022

Maatschappelijke Ontwikkeling

X

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de Incidentele subsidieregeling 1: Evenementen 2022, in zoverre de aanvrager een subsidiebedrag van maximaal €5.000,- vraagt

Maatschappelijke Ontwikkeling

X

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de Incidentele subsidieregeling 2: Stimuleringsregeling burgerkracht 2022

Maatschappelijke Ontwikkeling

X

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de Incidentele subsidieregeling 3: Jubilea 2022

Maatschappelijke Ontwikkeling

X

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de Incidentele subsidieregeling 4: Waarderingssubsidie 2022

Maatschappelijke Ontwikkeling

X

Beslissingen op verzoek om selecties uit Basisregistratie Personen

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw = consulent BRP & Verkiezingen

Afgifte van rijbewijzen

Publieks-diensten

X

X

X

X

Mdw = medewerker Burgerzaken

Afgifte volmachtbewijs en kiezerspas

Publieks-diensten

X

X

X

Mdw = consulent BRP & Verkiezingen

Mdw = consulent BRP & Burgerzaken

Uitreiking nieuwe stempas

Publieks-diensten

X

X

X

X

Verstrekken kiezerspas

Publieks-diensten

X

X

X

X

Beslissing op verzoek om volmacht

Publieks-diensten

X

X

X

X

Uitvoering van de bevoegdheden uit de Verordening Beheer gemeentelijke begraafplaats gemeente Brunssum 2011 en onderliggende regels

Publieks-diensten

X

X

X

mdw = medewerker burgerzaken

mdw = ambtenaar burgerlijke stand

Besluit tot het verstrekken van ondersteuning

Zorg

X

X

X

X

Coör = Coördinator (Zorg van Team) Ondersteuning Coör = Coördinator (Zorg van Team) Wmo Onder het gestelde in artikel 1a Wmo 2015

Het treffen van algemene maatregelen zoals bedoeld in artikel 2.2.1 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

Onder het gestelde in artikel 2.2.1 Wmo 2015

Het treffen van algemene maatregelen ter bevordering van mantelzorg en vrijwilligerswerk en ter ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

Zorg

X

X

Het verstrekken van een maatwerkvoorziening

Zorg

X

X

X

X

Het ontvangen van een melding van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg van Team Ondersteuning Mdw = consulent Zorg van Team Wmo

Het vragen van advies bij een door het college aangewezen adviesinstantie onder de omstandigheden als benoemd in artikel 7 lid 2 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2017

Zorg

X

X

X

X

Het in spoedeisende gevallen, zoals bedoeld in artikel 2.3.3 Wmo 2015 onverwijld verstrekken van een tijdelijke maatwerkvoorziening

Zorg

X

X

X

X

In afwachting van onderzoek en aanvraag. Gebruik ondermandaat van de coördinator op het moment van verhindering van het afdelingshoofd

Het beslissen (middels het geven van een beschikking) op een aanvraag tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening, zoals bedoeld in respectievelijk artikel 2.3.5 lid 3 en 4 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Het gestelde in artikel 2.3.5 lid 4 respectievelijk in artikel lid 5 Wmo geldt

Het stellen van voorwaarden bij maatwerkvoorziening

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg van team Wmo

Het weigeren van een maatwerkvoorziening op grond van de reden benoemd in artikel 2.3.5 lid 6 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Het weigeren van een maatwerkvoorziening op grond van artikel 11 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017

Zorg

X

X

X

X

Het weigeren van een maatwerkvoorziening bij gebruikelijke zorg

Zorg

X

X

X

X

Het verstrekken van een persoonsgebonden budget conform artikel 2.3.6 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Het weigeren van een persoonsgebonden budget op grond van één of meer redenen als benoemd in artikel 2.3.6 lid 5 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Onderzoek van de bestedingen van de persoonsgebonden budgetten

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg van team Wmo Mdw = consulent Zorg van team Ondersteuning M dw = administratief medewerker

Het ontvangen van het gereed-meldingsformulier en de originele facturen, zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2019

Zorg

X

X

X

X

Het vaststellen dat de aanpassing, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2019, heeft plaatsgevonden overeenkomstig het programma van eisen

Zorg

X

X

X

X

Onderzoek naar het gebruik van of besteding van de verstrekte voorzieningen

Zorg

X

X

X

X

Het doen of laten doen aanbrengen van een woningaanpassing

Zorg

X

X

X

X

Het doen horen van de eigenaar van de woning, waar de woningaanpassing dient plaats te vinden

Zorg

X

X

X

X

Md w = consulent Zorg van team Ondersteuning

Verzoek tot mededeling van alle feiten en omstandigheden aan cliënt, zoals bedoeld in artikel 2.3.8 lid 1 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg van team Wmo Mdw = consulent Zorg van team Ondersteuning Geen gebruik van mandaat indien artikel 2.3.8 lid 2 Wmo 2015 geldt

Verzoek tot mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan cliënt redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Periodiek onderzoek naar eventuele heroverweging van beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Artikel 2.3.2 lid 2 tot en met artikel 2.3.5 lid 6 Wmo 2015 gelden

Verzoek tot medewerking aan de cliënt

Zorg

X

X

X

X

Besluit tot herziening of intrekking om een of meer redenen zoals benoemd in artikel 2.3.10 lid 1 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

Besluit tot herziening dan wel intrekking van een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 3.3.6 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

Conform artikel 1 6 lid 2 Verordening maatschappelijke ondersteuning 201 7

Intrekking van een beslissing tot verlening van een persoonsgebonden budget op grond van artikel 16 lid 3 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2017

Zorg

X

X

X

Het geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten persoonlijke budget

Zorg

X

X

X

Coll = man daat aan Dagelijks Bestuur ISD BOL Dir = directeur ISD BOL afd.hd = afdelingshoofd BBJZ ISD BOL

De intrekking van de beslissing op grond van artikel 2.3.5 of op artikel 2.3.6 Wmo 2015 heeft plaatsgevonden door middel van de toepassing van artikel 2 .3.10 lid 1 onder a Wmo 2015 en er sprake is geweest van opzettelijk handelen van cliënt bij de verstrekking van de on juiste of onvolledige gegevens.

Het besluit tot terugvorderen van een in eigendom verstrekte voorziening of een in bruikleen verstrekte voorziening

Zorg

X

X

X

Coll = man daat aan Dagelijks Bestuur ISD BOL Dir = directeur ISD BOL afd.hd = afdelingshoofd BBJZ ISD BOL

Het invorderen van het terug te vorderen bedrag bij dwangbevel

Zorg

X

X

X

Coll = man daat aan Dagelijks Bestuur ISD BOL Dir = directeur ISD BOL afd.hd = afdelingshoofd BBJZ ISD BOL

Het stellen van nadere kwaliteitseisen

Zorg

X

X

X

Afd.hd = afdelingshoofd Zorg

Het verhalen van kosten op degene die jegens de cliënt naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is verplicht in verband met het feit dat aanleiding heeft gegeven tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget

Zorg

X

X

Het onderzoek naar hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren en publicatie van de uitkomsten

Zorg

X

X

X

Het besluit tot het treffen van een maatregel zoals bedoeld in artikel 11 lid 3 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2019

Zorg

X

X

Het doen van aangifte bij de politie, zoals bedoeld in artikel 11 lid 4 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2019

Zorg

X

X

Het verstrekken van de gegevens conform artikel 2.5.1 Wmo 2015

Zorg

X

X

Het verstrekken van gegevens conform artikel 2.5.2 Wmo 2015

Zorg

X

X

Het geven van zienswijze in kader van het al dan niet geven van een aanwijzing door de minister

Zorg

X

X

Het verwerken van persoonsgegevens van de cliënt en personen zoals bedoeld in artikel 5.1.1 lid 1 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

X

Coll = man daat aan Dagelijks Bestuur ISD BOL Dir = directeur ISD BOL afd.hd = afdelingshoofd BBJZ ISD BOL

Het verwerken van persoonsgegevens van de mantelzorger van cliënt conform artikel 5.1.1 lid 2 Wmo

Zorg

X

X

X

X

Het verwerken van persoonsgegevens van andere personen in het sociale netwerk conform artikel 5.1.1 lid 3 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Het verwerken van persoonsgegevens van cliënt en andere personen, zoals benoemd in artikel 5.1.1 lid 4 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Ondubbelzinnige toestemming van cliënt noodzakelijk

Het verwerken van persoonsgegevens van cliënt, zoals benoemd in artikel 5.1.1 lid 5 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Ondubbelzinnige toestemming van cliënt noodzakelijk

Het verstrekken van persoonsgegevens aan de in artikel 5.2.1 lid 2 Wmo 2015 benoemde derden

Zorg

X

X

X

X

Alleen indien de persoonsgegevens zijn verkregen op de in artikel 5.2.1 lid 1 Wmo benoemde wijze

Het verzoek aan de aanbieder of derde aan wie ten laste van een persoonsgebonden budget betalingen worden gedaan om kosteloos persoonsgegevens van cliënt, waaronder bijzondere persoonsgegevens te verstrekken

Zorg

X

X

X

X

Slechts die nodig zijn voor de op grond van de in artikel 5.2.2 onder a Wmo 2015 benoemde uitvoering

De ontvangst van de persoonsgegevens op grond van artikel 5.2.2 lid 1 Wmo 2015 van verplichte persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid

Zorg

X

X

X

X

Het verzoek aan het CAK en/of een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid Wmo 2015 tot verstrekken van verplichte persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid

Zorg

X

X

X

X

Verkregen voor en ter uitvoering van artikelen 2.1.4 of 2.1.5 Wmo 2015

Het verrekenen van vorderingen, zoals bedoeld in artikel 3.3 lid 3 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Zorg

X

X

X

Coll = man daat aan Dagelijks Bestuur ISD BOL Dir = directeur ISD BOL afd.hd = afdelingshoofd BBJZ ISD BOL

De ontvangst van de persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 5.2.4 lid 1 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

Afd.hd = Afdelingshoofd Zorg

De ontvangst van de persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 5.2.4 lid 2 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

Het verzoek aan de Sociale verzekeringsbank tot verstrekken van verplichte persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, verkregen op grond van artikel 2.6.2 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Voor de uitvoering van artikelen 2.1.4, 2.15, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10 of 2.4.3 Wmo 2015)

Het kosteloos verstrekken van persoonsgegevens van cliënt aan een zorgaanbieder als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, conform artikel 5.2.5 lid 2 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg van team Ondersteuning Ondubbelzinnige toest emming van cliënt noodzakelijk

Het gebruik van het burgerservicenummer van een persoon bij het verstrekken van persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 5.2.1 tot en met 5.2.5 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg van team Ondersteuning Mdw = administratief medewerker Ter waarborgen dat de te verw erken persoonsgegevens op

die persoon betrekking hebben

Het vaststellen van het burgerservicenummer conform artikel 5.2.9 lid 2 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Het raadplegen van het nummerregister en de voorzieningen bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b en d van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Zorg

X

X

X

X

Opnemen in de administratie van de in artikel 5.2.9 lid 5 Wmo genoemde gegevens

Zorg

X

X

X

X

Indien aan een persoon geen burgerservicenummer is toegekend

Afwijken van het gestelde in artikel 5.2.9 lid 2 tot en met 5 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

Spoedeisende gevallen

Het op verzoek van betrokkene verstrekken van inzage in en afschrift van bescheiden waarvoor zij met betrekking tot die betrokkene beschikken

Zorg

X

X

X

Mdw = consulent Zorg van team Wmo

Weigeren van het verzoek tot inzage in of afschrift van de bescheiden, zoals bedoeld in artikel 5.3.2 lid 1 Wmo 2015

Zorg

X

X

Weigeren van inlichtingen over, inzage in of afschrift van de bescheiden, op grond van het gestelde in artikel 5.3.2 lid 4 Wmo 2015

Zorg

X

X

Het vragen van een vergoeding voor het verstrekken van een afschrift

Zorg

X

X

Slechts krachtens de op grond van artikel 12 van de Algemene verordening gegevensbescherming gestelde regels

Het verstrekken van inlichtingen aan anderen, zoals bedoeld in artikel 5.3.3 lid 1 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

Slechts met toestemming van betrokkene

Het verstrekken van inlichtingen op verzoek van een ander of inzage in het dossier aan een ander conform artikel 5.3.6 lid 2 Wmo 2015

Zorg

X

X

Slechts verstrekking op grond van de in artikel 5.3.6 lid 2 Wmo 2015 benoemde redenen

Ontvangst van de gegevens zoals bedoeld in artikel 8.2 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg van team Ondersteuning

Mdw = administratief medewerker

Het geven van zienswijze conform artikel 8.3 Wmo 2015

Zorg

X

X

Het uitvoeren van het in artikel 2.3.2 Wmo 2015 bedoelde onderzoek conform artikel 8.6 Wmo 2015

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg van team Ondersteuning

Het oordeel dat de verschuldigdheid van de bijdrage kan leiden tot mishandeling, verwaarlozing of ernstige schade voor de opvoeding en ontwikkeling van een minderjarige door de ouder, als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet

Zorg

X

X

Na advies door een instantie als bedoeld in artikel 3.8 lid 4 onder c Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Toezien op de naleving van de verdere eisen gesteld in de nadere regels door periodieke overleggen met aanbieders, een jaarlijks cliëntenonderzoek en zo nodig overleg met de cliënt ter plaatse voor het controleren van de geleverde voorzieningen

Zorg

X

X

Toezien op de naleving van de klachtenregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders en een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek

Zorg

X

X

Toezien op de naleving van de medezeggenschapsregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders en een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek

Zorg

X

X

Het nemen van beslissingen in gevallen, de uitvoering van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2015 betreffend

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg

Het treffen van een voorziening onder omstandigheden als bedoeld in artikel 1.2 lid 2 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

Coör = coördinator Jeugd

Het treffen van een voorziening op grond van artikel 1.2 lid 3 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

Het treffen van voorzieningen op gebied van Jeugdhulp

Zorg

X

X

X

Tevens artikel 1.2 lid 4 Besluit Jeugdwet

Het toekennen van een individuele voorziening aan de jeugdige en/of zijn ouder(s)

Zorg

X

X

X

Na verwijzing, zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 Verordening jeugdhulp Gemeente Brun ssum 2018)

In een beschikking als bedoeld in artikel 11 Verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 201 8 of op grond van de criteria zoals benoemd in a rtikel 12 Verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 2018

Het treffen van voorzieningen die ouders in staat stellen hun rol als verzorgers en opvoeders te blijven vervullen onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 2.3 lid 3 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

Het zorg dragen voor plaatsing van een jeugdige in het geval van uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis

Zorg

X

X

Tenzij dit aantoonbaar niet in het belang van de jeugdige is

Tevens geldt artikel 1.2 Besluit Jeugdwet

Het treffen van voorzieningen die ouders in staat stellen hun rol als verzorgers en opvoeders te blijven vervullen onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 2.3 lid 3 Jeugdwet

Het zorg dragen voor plaatsing van een jeugdige in het geval van uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis

Zorg

X

X

X

Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming, zoals bedoeld in artikel 2.4 lid 1 Jeugdwet

Zorg

X

X

Uitoefening met in achtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Machtiging is tevens te zien als ver werkersovereenkomst

in de zin van de Algemene verordening gegevens- bescherming

Het in overleg treden met het bevoegd gezag van een school, zoals bedoeld is in artikel 2.7 lid 1 Jeugdwet

Zorg

X

X

Het maken van afspraken met de huisartsen, zoals bedoeld in Het afstemmen met de zorgverzekeraars, zoals bedoeld in artikel 2.7 lid 5 Jeugdwet

Zorg

X

X

Het verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming om de noodzaak tot het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent en medewerker team Jeugd

Het ontvangen van een mededeling van een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 3.1 lid 2 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

X

Het ontvangen van een mededeling als bedoeld in artikel 3.1 lid 4 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

X

Het samen met de Raad voor de Kinderbescherming vastleggen van de wijze van samenwerken in een protocol

Zorg

X

X

Het overleggen met een gecertificeerde instelling op grond van artikel 3.5 lid 1 Jeugdwet

Zorg

X

X

Het vastleggen in een protocol van de wijze van overleggen, zoals bedoeld in artikel 3.5 lid 1 Jeugdwet

Zorg

X

X

Het bepalen dat een voorziening op het gebied van de Jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is

Zorg

X

X

X

Treffen van een passende tijdelijke maatregel in spoedeisende gevallen

Zorg

X

X

X

Het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging

Zorg

X

X

Uitgezonder het geval in artikel 6.1.8 lid 2 Jeugdwet

Toekennen van ambulante crisishulp en crisisopvang

Zorg

X

X

mdw = medewerker van Spoedeisende Hulp van Bureau Jeugdzorg Limburg

Het overleggen bij het verzoek, als bedoeld in artikel 6.1.8 lid 1 Jeugdwet, van een afschrift van het besluit, bedoeld in artikel 6.1.2 lid 5 Jeugdwet, alsmede van de verklaring, bedoeld in artikel 6.1.2 lid 6 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

Het doen van een mededeling van het vervallen van de machtiging op grond van artikel 6.1.12 lid 4 Jeugdwet en het besluit om geen nieuwe machtiging aan te vragen na afloop van de geldigheidsduur van de machtiging

Zorg

X

X

X

Het ontvangen van een mededeling van een besluit tot schorsing en intrekking als bedoeld in artikel 6.1.12 lid 5 Jeugdwet door de jeugdaanbieder

Zorg

X

X

X

Ontvangst van de mededeling van opneming in een gesloten accommodatie door de jeugdhulpaanbieder

Zorg

X

X

X

Het verzoek aan de rechter om uitvoering te geven aan artikel 6.2.2 lid 2 Jeugdwet

Zorg

X

X

Het toepassen van de artikelen 34 tot en met 40 en 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens c.q. de betreffende artikelen van de Algemene verordening gegevensbescherming, op grond van het gestelde in artikel 7.1.2.2 lid 2 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

Het maken van afspraken en het organiseren van de aansluiting van instanties en functionarissen op de verwijsindex, ter bevordering van het gebruik van deze verwijsindex

Zorg

X

X

Betreft binnen de gemeente werkzame instanties en functionarissen, voor zover zij behoren tot een categorie die is aangewezen bij de algemene

maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 7.1.1.2 Jeugdwet

Het zorg dragen dat wordt nagegaan of de meldingsbevoegden met elkaar contact hebben opgenomen in geval als bedoeld in artikel 7.1.5.2 lid 1 Jeugdwet

Zorg

X

X

De ontvangst van het advies als bedoeld in artikel 7.1.5.2 lid 1 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

De ontvangst van de inlichtingen als bedoeld in artikel 7.1.5.2 lid 2 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

Het gebruik van het burgerservicenummer

Zorg

X

X

X

Voor het doel als beschreven in artikel 7.2.1 lid 2 Jeugdwet

Het vaststellen van het burgerservicenummer

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg Team Jeugd

Mdw = administratief medewerker van Team Ondersteuning

Bij eerste contact met de jeugdige in kader van de uitvoering van de Jeugdwet en de daarop berustende bepalingen

Het opnemen van gegevens, zoals aangegeven in artikel 7.2.4 aanhef en onder a Jeugdwet en het vermelden van deze gegevens op grond van artikel 7.2.4 aanhef en onder b Jeugdwet

Zorg

X

X

X

X

Het afwijken van artikel 7.2.1 tot en met 7.2.4 gestelde verplichtingen

Zorg

X

X

X

Zolang dit noodzakelijk is met betrekking tot spoedeisende

Het verwerken van gegevens ten doel van het gestelde in artikel 7.4.1 Jeugdwet

Zorg

X

X

Coör = coördinator Jeugd

mdw = medewerker Veiligheidshuis, consulent en medewerker team Jeugd

Tevens geldt artikel 7.5.1 lid 2 Besluit Jeugdwet. Er is sprake

van een machtiging en uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde

wet- en regelgeving. De machtiging is tevens te zien als

bewerkersovereenkomst in de zin van Algemene verordening gegevensbescherming

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de ministers

Zorg

X

X

De verwerking als bedoeld in artikel 7.4.1 Jeugdwet

Het verstrekken van een persoonsgebonden budget voor het betrekken van een individuele voorziening bij derden

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg Team Jeugd

Afweging op grond van artikel 8.1.1 lid 2 Jeugdwet

Weigeren van een persoonsgebonden budget

Zorg

X

X

X

X

Redenen i n artikel 8.1.1 lid 4 Jeugdwet

Het uitvoeren en afhandelen van zorgmeldingen politie via CORV

Zorg

X

Mdw = administratief medewerker van Team Ondersteuning

Tevens geldt artikel 7.5.1 lid 2 Besluit Jeugdwet. Er is sprake van een machtiging en uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De m achtiging is tevens te zien als

bewerkers-overeenkomst in de zin van Algemene verordening gegevens-bescherming

Het verzoek aan de jeugdige en zijn ouders tot mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hun redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een persoonsgebonden budget

Zorg

X

X

X

X

M d w = consulent Zorg Team Jeugd

Het ontvangen van mededelingen, zoals bedoeld in artikel 8.1.2 Jeugdwet en/of artikel 15 Verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 2018

Zorg

X

X

X

X

Het wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning

Zorg

X

X

X

X

Het informeren van jeugdigen, ouders en pleegouders over de vertrouwenspersoon

Zorg

X

X

X

X

Het verschaffen van alle inlichtingen en tonen van alle bescheiden aan de vertrouwenspersoon die deze voor een juiste uitoefening van zijn taak nodig heeft

Zorg

X

X

X

Het afwijken van de Verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 2018 indien dit in een bijzonder geval tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, ten gunste van de ouder of jeugdige

Zorg

X

X

X

Het verzamelen van alle relevante toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn situatie

Zorg

X

X

X

X

Het maken van een afspraak voor een gesprek met de jeugdige en/of zijn ouder(s)

Zorg

X

X

X

X

Het ontvangen van de mededeling van alle feiten en omstandigheden, als bedoeld in artikel 8.1.2 lid 1 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

X

Het vaststellen van de identiteit van cliënt bij het onderzoek, als bedoeld in artikel 6 Verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 2018

Zorg

X

X

X

X

Het informeren van de jeugdige en/of zijn ouder(s), zoals bedoeld in artikel 6 Verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 2018

Zorg

X

X

X

X

Het afzien van een gesprek in overleg met de jeugdige en/of zijn ouder(s) Het verzoek tot medewerking aan de jeugdige en zijn ouders

Zorg

X

X

X

X

Het verzoek tot medewerking aan de jeugdige en zijn ouders

Zorg

X

X

X

X

Het ontvangen van de schriftelijke aanvraag voor een individuele voorziening

Zorg

X

X

X

X

Het aanmerken van een ondertekend verslag van het onderzoek als aanvraag

Zorg

X

X

X

X

Indien jeugdige en/of zijn ouder(s) dat op het verslag hebben aangegeven

Het onverwijld in kennis stellen van het bestuursorgaan dat belast is met de inning van de ouderbijdrage over een hiertegen ingediend bezwaar

Zorg

X

X

X

X

Het heronderzoeken of een beslissing aangaande een persoonsgebonden budget moet worden heroverwogen

Zorg

X

X

X

X

mdw = consulent Zorg Team Jeugd administratief medewerker ( van Team Ondersteuning)

Het herzien of intrekken van een persoonsgebonden budget op grond van één of meer van de redenen benoemd in artikel 8.1.4 lid 1 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

Het herzien of intrekken van een individuele voorziening of persoonsgebonden budget om een of meer redenen als benoemd in artikel 15 lid 2 Verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 2018

Zorg

X

X

X

Het geheel of gedeeltelijk vorderen van de geldswaarde van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget

Zorg

X

X

X

Coll = mandaat aan Dagelijks Bestuur ISD BOL dir = directeur ISD BOL afd.hd = afdelingshoofd BBJZ ISD BOL De beslissing dient te zijn ingetrokken op grond van artikel 1 5 lid 2 onder a en/of e Verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 2018 en het handelen of nalaten dient verwijtbaar te zijn

Het bij dwangbevel geheel of gedeeltelijk ten onrechte genoten persoonsgebonden budget invorderen

Zorg

X

X

X

Na herziening of intrekking

Het verstrekken van een individuele voorziening in natura aan een jeugdige of een ouder

Zorg

X

X

X

X

coll = college afd.hd = afdelingshoofd Zorg medew = consulent Zorg Team Jeugd

Het vooraf inlichten van een jeugdige en zijn ouder over de gevolgen van de keuze voor een budget in plaats van een individuele voorziening in natura

Zorg

X

X

X

Volledig, objectief en begrijpelijke bewoordingen

Het doen van onverwijld schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 8.2.3 lid 2 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

Het verwerken van persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens ten uitvoer van de in artikel 10.4 lid 1 Jeugdwet genoemde doelen

Zorg

X

X

X

Het verwerken van persoonsgegevens ter uitvoering van het geheel of gedeeltelijk vorderen van de geldswaarde van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget, conform artikel 15 lid 4 Verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 2018

Zorg

X

X

X

Coll = man daat aan Dagelijks Bestuur ISD BOL Dir = directeur ISD BOL afd.hd = afdelingshoofd BBJZ ISD BOL

Het verwerken van persoonsgegevens voor het geheel of gedeeltelijk invorderen van het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget bij dwangbevel

Zorg

X

X

X

Het ontvangen van persoonlijke gegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens

Zorg

X

X

X

coll = college adf.hd = afdelingshoofd Zorg

Het aanwijzen van een ambtenaar voor de ontvangst van de persoonsgegevens, bedoeld in artikelen 4, 7 en 10 Besluit Jeugdwet

Zorg

X

X

X

Het verifiëren van de gegevens, als bedoeld in artikel 13 Besluit Jeugdwet, met de basisregistratie personen en het gezagsregister

Zorg

X

X

X

Het zenden van gegevens aan een ander college

Zorg

X

X

X

Tevens geldt Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet

Het vernietigen van gegevens, zoals bedoeld in artikel 10.4a lid 4 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg Team Jeugd Mdw = administratief medewerker Team Ondersteuning

Het ontvangen van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 10.4a lid 4 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

X

Het verwerken van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 10.4a lid 4 Jeugdwet

Zorg

X

X

X

X

Het geven van een kennisgeving aan het indicatieorgaan

Zorg

X

X

X

X

Mdw = consulent Zorg Team Jeugd

Het publiceren van de uitkomsten van het onderzoek, bedoeld in artikel 12.5 Jeugdwet

Zorg

X

X

Het onderzoeken van de bestedingen van persoonsgebonden budget(ten)

Zorg

X

X

X

X

Het nemen van beslissingen voor zover niet elders benoemd, in kader van de Wmo 2015 en onderliggende regelingen en de Jeugdwet en onderliggende regelingen

Zorg

X

X

X

X

Coör = coördinator (Zorg van team) Jeugd Coör = coördinator (Zorg van team) Wmo Coör = coördinator (Zorg van team) Ondersteuning Mdw = consulent Zorg Team Jeugd

Mdw = administratief medewerker Team Ondersteuning

Uitvoering Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum

Zorg

X

X

X

X

Coör = coördinator Wmo mdw = medewerker Leerlingenvervoer

Beslissingen in bijzondere gevalle n voorbehouden aan het college

Uitvoering van artikel 5:2 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Zorg

X

Mdw= aandachtsfunctionarissen Wvggz

Het horen op grond van artikel 7:1 lid 3 Wvggz

Zorg en Bestuurszaken

X

X

X

X

Afd.hd = afdelingshoofd Zorg Coör = Coördinator Jeugd

Mdw = Coördinator Team VTH, medewerker Integrale Veiligheid, coördinator Team Jeugd

Toepassen van fiscale regelingen (geen gemeentelijke belastingen)

Financiën & Control

X

X

X

afd.hd = afdelingshoofd Financiën en Control mdw = Senior Adviseur Administratie en Treasury (medewerker belast met Fiscale Zaken) Conform convenant met belastingdienst Horizontaal Toezicht

Alle bevoegdheden, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c van de Gemeentewet, voor zover betrekking hebbend op leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten

Financiën & Control

X

X

coörd = coördinator Financiën en Control coll = Bsgw

Oninbaarverklaring openstaande posten en vorderingen inzake privaatrechtelijke facturen

Financiën & Control

X

X

X

Coll = college Conform vigerende Uitvoeringsregels Debiteurenbeheer

Oninbaarverklaring openstaande posten en vorderingen inzake publiekrechtelijke facturen

Financiën & Control

X

X

X

Conform vigerende Uitvoeringsregels Debiteurenbeheer

Het aangaan van onderhandse geldleningen en overige treasury activiteiten zoals genoemd in het Treasurystatuut

Financiën & Control

X

X

X

Conform vigerende Treasurystatuut

Aanmelden en afwikkelen schadegevallen inclusief afdoening eigen risico na uitkeringschadebedrag door verzekering

Financiën & Control

X

X

Mdw = consulent Financiën

Tot aan eigen risicogrens geldt:

Aanmelden en afwikkelen schadegevallen tot 1000 euro i.o.m. betreffende afdelingshoofd

Financiën & Control

X

X

X

Tot aan eigen risico grens geldt: aanmelden en afwikkelen schadegevallen tussen 1000 euro en 2500 euro geen mandaat, maar afdoening door college

Instemmingsbesluiten op grond van de Telecommunicatiewet

Openbare Ruimte

X

X

X

Afd.hd = afdelingshoofd Openbare Ruimte Mdw = consulent nutsvoorzieningen Mdw = medewerker Bedrijfsbureau, (belast met beheer van de gemeentelijke begraafplaats

Verklaringen van geen bezwaar voor wegopbreking door Nutsbedrijven

Openbare Ruimte

X

X

X

Aansluitingen op gemeenteriool

Openbare Ruimte

X

Verlenen van toestemming tot het leggen van dammen, duikers en dergelijke in sloten in eigendom c.q. beheer bij de gemeente

Openbare Ruimte

X

X

deelopdrachten, die voortvloeien uit college - respectievelijk raadsbesluitenmet betrekking tot infrastructurele werken

Openbare Ruimte

X

X

Ontheffing voor lang/breed hoog transport ex. Artikel 149 Wegenverkeerswet 1994

Openbare Ruimte

X

X

X

Dir = ondermandaat directeur RVD

Verkeersbesluiten ex. Artikel 18 Wegenverkeerswet 1994

Openbare Ruimte

X

X

X

X

Coörd = coördinator Civiele Techniek mdw = projectadviseur Civiele Techniek

Ontheffingen voor wedstrijd op de weg ex. Artikel 10 Wegenverkeerswet 1994

Openbare Ruimte

X

X

X

Ontheffingen ex. Artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 juncto artikel 149 Wegenverkeerswet 1994

Openbare Ruimte

X

X

X

Aanschrijvingen m.b.t. illegaal in gebruik genomen grond

Bestuurs-zaken

X

X

Besluiten op grond van de Wet open overheid

Bestuurszaken

X

X

X

Aan het hoofd van de afdeling bestuurszaken mandaat te verlenen voor het nemen van beslissingen ingevolge de Wet open overheid en voor het zo nodig nemen van verdagingsbesluiten op die verzoeken.

Besluiten op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

Bestuurs-zaken

X

X

X

Bevoegdheden in kader van de wet- en regelgeving betreffende de privacy

Bestuurs-zaken

X

X

Vaststellen privacyverklaring gemeentelijke website (artikel 12 AVG)

Bestuurs-zaken

X

X

X

Besluiten n.a.v. verzoek om persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid) (artikel 17 AVG)

Bestuurs-zaken

X

X

X

Besluiten n.a.v. verzoek om minder persoonsgegevens (artikel 18 AVG)

Bestuurs-zaken

X

X

X

Besluiten n.a.v. verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit) (artikel 21 AVG)

Bestuurs-zaken

X

X

X

Vastellen verwerkingsregister (artikel 30 AVG)

Bestuurs-zaken

X

X

X

Melden datalek (artikel 33 AVG)

Bestuurs-zaken

X

X

X

Vaststellen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35 AVG)

Bestuurs-zaken

X

X

X

Bevoegdheden in kader van informatiebeveiligingsbeleid

Bestuurs-zaken

X

X

Het voeren van vooroverleg klachtenbehandeling ex. artikel 5 lid 5 van de Klachtenverordening Gemeente Brunssum, tenzij de klacht, als bedoeld in deze verordening, de afdeling Bestuurszaken of diens medewerkers betreft

Bestuurs-zaken

X

X

X

Besluiten betreffende het toepassen van spoedeisende bestuursdwang ten aanzien van overtredingen van de Wet milieubeheer, de Afvalstoffenverordening van de gemeente Brunssum en de Algemene plaatselijke Verordening van de gemeente Brunssum (ten aanzien van zwerfafval)

Bestuurs-zaken

X

X

X

Coör = coördinator VTH

Aanschrijvingen in het kader van ongediertebestrijding

Bestuurs-zaken

X

X

X

Bestuursdwang bestaande uit het stilleggen van werkzaamheden ex. artikel 100d Woningwet

Bestuurs-zaken

X

X

X

X

Mdw = toezichthouder VTH

Bestuursdwang bestaande uit het handhaven van de algemene regels ingevolge artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening door het plaatsen en laten staan van inboedel afkomstig uit een ontruiming op de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig bestemming daarvan

Bestuurs-zaken

X

X

X

X

Het verwijderen, in bewaring nemen en openbaar verkopen van na huisuitzetting op de openbare weg geplaatst huisraad (verkoop niet eerder dan 3 maanden. Belanghebbende(n) dien(en)t behoorlijk te zijn opgeroepen en in de gelegenheid gesteld de goederen wederom in bezit te nemen tegen betaling van de kosten van verwijdering en bewaring)

Bestuurs-zaken

X

X

Het verhalen van de kosten van verwijdering en bewaring huisraad op de rechthebbende(n), indien deze goederen hem/hen wederom ter beschikking worden gesteld dan we op de opbrengst van de openbare verkochte huisraad (de opbrengst van de openbaar verkochte goederen wordt -na aftrek van door de gemeente gemaakte kosten van verwijdering, bewaring en verkoop – ter beschikking van rechthebbende(n) gesteld

Bestuurs-zaken

X

X

Beslissingen te nemen omtrent terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidies

Bestuurs-zaken

X

X

Vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Bestuurs-zaken

X

X

Mdw = toezichthouder VTH, belast met de handhaving of de technische handhaving

Het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Bestuurs-zaken

X

X

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet voortvloeien uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument

Bestuurs-zaken

X

X

Om artefacten van de gemeentelijke kunstcollectie aan de derden tijdelijk in bruikleen te geven

Maatschap-pelijke Ontwikkeling

X

X

Beschikbaarstelling bekers, medailles etc. aan verenigingen

Maatschap-pelijke Ontwikkeling

X

X

Mdw = adviseur Sport

Uitvoeren van de Leerplichtwet 1969 (verplichting tot toepassing van de door Brunssum vastgestelde instructie voor leerplichtambtenaar

Maatschap-pelijke Ontwikkeling

X

X

X

Mdw = Leerplicht-ambtenaar van de gemeente Heerlen

Het geven van advies aan de rechtbank inzake het al dan niet voortzetten van schuldbewind in het kader van de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden

Maatschappelijke Ontwikkeling

X

Medw = Medewerker afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Het opzeggen van een eerder advies aan de rechtbank tot voortzetting van het schuldbewind in het kader van de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden

Maatschappelijke Ontwikkeling

X

Medw = Medewerker afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

De uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot de melding en registratie in kader van de Wet Kinderopvang uit te oefenen

Maatschap-pelijke Ontwikkeling

X

X

Besluiten te nemen met betrekking tot inspectierapporten van de toezichthouder kwaliteit peuterspeelzalen en kinderopvang (behoudens in het geval van formele handhaving) plus het versturen van waarschuwingsbrieven voorafgaand aan het mogelijk opleggen van een bestuurlijke boete conform het handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Brunssum

Maatschap-pelijke Ontwikkeling

X

X

X

M dw = beleids-medewerker Onderwijs

Uitvoering geven aan de beleidsregel "Topsportbeleid Gemeente Brunssum"

Maatschap-pelijke Ontwikkeling

X

X

X

M dw = adviseur Sport

Het afhandelen van aanvragen met spoedeisend karakter conform hoofdstuk 3 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Brunssum tot een maximumbedrag ad. € 5.000,- excl. BTW per aanvraag

Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed

X

X

X

Coör = coördinator Vastgoed

Plaatsing op wachtlijst weekmarkt

Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed

X

X

Bekendmakingen en mededelingen in kader van de Wet op de ruimtelijke ordening

Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed

X

X

Aanhoudingsbesluiten

Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed

X

X

Electronisch (digitaal) waarmerken/ondertekenen en publiceren van Wro-instrumenten (ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen, structuurvisies, projectbesluiten en andere ruimtelijke plannen, alsmede het bijbehorende Manifest) conform artikel 1.2.1 en artikel 1.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de "Regeling standaard ruimtelijke ordening 2008"

Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed

X

X

X

Mdw = beleids-medewerker ruimtelijke ordening

Uitvoering Afvalstoffenverordening

Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed

X

X

voor zover de verordening uitvoering "namens wethouders" toestaat

Mandaat voor het beslissen op een aanvraag voor subsidievaststelling voor groene daken en/of groene gevels.

X

Vaststelling van tarieven sport- en welzijnsaccommodaties

X

Besluiten inzake het wijzigen c.q. aanbrengen van huisnummer verwijzingen c.q. aanduidingen

Informatie-manage-ment

X

X

X

Coör = coördinator Informatie-management Ondermandaat afdelingshoofd Informatie-management indien vervanging van de coördinator nodig is

bij de uitvoering altijd overleg met portefeuillehouder

CBS- overzichten inclusief jaarverslagen voor wat betreft verleende omgevingsvergunningen voor bouwen en slopen

Informatie-manage-ment

X

X

X

Mdw = applicatie-beheerder Basisregistraties en Geo -informatievoorziening

Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving in kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijk beperkingen onroerende goederen

Informatie-manage-ment

X

X

X

Ondermandaat afdelingshoofd Informatie-management indien vervanging van de coördinator nodig is

Het besluiten omtrent vervangen, overbrengen en vernietigen van archiefbescheiden op grond van artikelen 7 en 13 van de Archiefwet 1995 en artikelen 6, 8,9 en 10 van het Archiefbesluit 1995

Informatie-manage-ment

X

X

Opstellen van de 'ambtelijke verklaringen' in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Informatie-manage-ment

X

X

X

Mdw = applicatie-beheerder van de BAG-applicatie Coördinator Informatiebeheer is BAG registrator en aangewezen als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen. Applicatie-beheerder van de BAG-applicatie is plaatsvervangend beheerder van de basisregist raties adressen en gebouwen

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Informatie-manage-ment

X

X

X

M dw = medewerker Basisregistraties en GEO Mdw = applicatie-beheerder van de BAG-applicatie

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Informatie-manage-ment

X

X

X

Mdw = medewerker Basisregistraties en GEO

Het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

Informatie-manage-ment

X

X

X

Het ingevolge van artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en ten allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

Informatie-manage-ment

X

X

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenadministratie, zorg dragen voor een goede beschikbaar, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

Informatie-manage-ment

X

X

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Informatie-manage-ment

X

X

X

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet registraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Informatie-manage-ment

X

X

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Informatie-manage-ment

X

X

Het op verzoek aan een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Informatie-manage-ment

X

X

Vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Informatie-manage-ment

X

X

X

M dw = medewerker Basisregistraties en GEO

Mdw = applicatie-beheerder van de BAG-applicatie

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruik informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

Informatie-manage-ment

X

X

Het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Informatie-manage-ment

X

X

X

Mdw = adviseur GEO- informatievoorziening Mdw = a p plicatie-beheerder, belast met deze taak

Mdw = medewerker Basisregistraties en GEO

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet voortvloeien uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument

Informatie-manage-ment

X

X

X

Md w = adviseur GEO informatie-voorziening

Mdw = medewerker Basisregistraties en GEO

Het nemen van besluiten omtrent vervangen, overbrengen en vernietigen van archiefbescheiden op grond Artikel 7 en 13 van de Archiefwet en Artikel 6, 8, 9 en 10 van het Archiefbesluit.

Informatie-manage-ment

X

X

Voorzien van advies gemeente-archivaris

Aanpassen en vaststellen bruikleenovereenkomst mobiele apparatuur

Informatie-manage-ment

X

X

Voorzien van positief juridisch positief advies

LEESWIJZER

In het Mandatenregister gemeente Brunssum 2018 geldt het volgende:

Gemandateerde zijn degenen die op grond van een mandaat, ondermandaat, volmacht, subvolmacht, machtiging of submachtiging de bevoegdheid namens het college c.q. de burgemeester uitoefenen.

De functiebenamingen: afdelingshoofd (afd.hd), coördinator (coör) en medewerker (mdw) zijn verzamelbepalingen. Dat betekent dat andere functies onder deze verzamelbegrippen zijn ondergebracht. In de kolom “instructie” is te zien welke functionaris wordt bedoeld binnen het verzamelbegrip ten aanzien van de gemandateerde bevoegdheid. Daar waar staat aangegeven welke functionaris(sen) bijvoorbeeld “mdw” bij bepaalde bevoegdheid is of zijn, geldt dit vanaf deze bevoegdheid tot aan de plaats, waar in de kolom “instructie” het verzamelbegrip “mdw” voor andere functionaris(sen) geldt.

Voor voorbereidings- en uitvoeringshandelingen en correspondentie geldt een algemene bepaling. Daarnaast zijn specifieke voorbereidings- en uitvoeringshandelingen of correspondentie benoemd in het Mandatenregister.

De gemeente Brunssum heeft in haar Algemeen Mandaatbesluit een vervangingsregeling opgenomen bij afwezigheid van de gemandateerde. Deze vervanging is niet in het Mandatenregister meegenomen. In dit Mandatenregister zijn wel enkele specifieke bepalingen met betrekking tot vervangingen benoemd in het onderdeel Instructie.