Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser houdende lokale uitvoeringsregels behorende bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Losser

Geldend van 01-03-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser houdende lokale uitvoeringsregels behorende bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Losser

1 Inleiding

Vanaf medio 2018 is het gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid van kracht. Het beleid is gezamenlijk opgesteld met alle Twentse gemeenten, de Veiligheidsregio Twente en Regio Twente. In het beleid is uiteengezet hoe inkoop bijdraagt aan het realiseren van organisatiedoelstellingen, zoals duurzaamheid, innovatie en SROI. Daarnaast geeft het kaders en spelregels voor het op een rechtmatige wijze inkopen van leveringen, diensten en werken. De lokale uitvoeringsregels is een nadere Losserse invulling van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder.

2 Gemeentelijke doelstellingen

Om de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot rechtmatigheid, doelmatigheid, professionaliteit en proportionaliteit van het inkoopproces te realiseren, moete een aantal verplichte processtappen worden doorlopen of procedures worden toegepast. Deze zijn hieronder weergegeven.

Inkoopmelding

Om te borgen dat conform het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt ingekocht, moet voor alle inkopen met een geschatte inkoopwaarde van meer dan € 25.000 (excl. BTW) vooraf een inkoopmelding worden gedaan. Op basis van deze melding zal de afdeling Inkoop een advies geven over de te volgen inkoopprocedure. De inkoopmelding wordt ingediend via het Meldpunt Inkoop op de Loispagina van afdeling Inkoop. Als Purchase to Pay geïmplementeerd is, wordt vanaf dat moment meldingen via dit systeem afgehandeld.

3 Duurzaam inkopen & Social Return on Investment

3.1 Duurzaamheid

Gemeente Losser heeft zich bij de vaststelling van het Inkoop- een aanbestedingsbeleid in 2014 geconformeerd aan het 100% duurzaam in kopen. Om dit te bereiken wordt het volgende voorgesteld:

 • Bij de product- en marktanalyse, voorafgaand aan het inkooptraject inventariseert de inkoopverantwoordelijke welke werken, leveringen of diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden en of deze toepasbaar zijn in de voorgenomen inkoop. In de aanbestedingsstukken en in de te sluiten overeenkomsten worden duurzaamheidscriteria opgenomen volgens de criteriadocumenten opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zie https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen;

 • Daarnaast wordt waar mogelijk naar mogelijkheden met betrekking tot maatschappelijk verantwoord inkopen gekeken en meegenomen in de projecten;

 • In regionale aanbestedingen wordt op basis van consensus gekeken welke duurzaamheids mogelijkheden uit worden gevraagd.

3.2 Social Return On Investment (SROI)

Gemeente Losser heeft zich bij de vaststelling van het Inkoop- een aanbestedingsbeleid in 2014 geconformeerd aan het maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit uit zich onder andere in het feit dat bij voorkeur zaken worden gedaan met bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. Bovendien wordt op zoveel mogelijk inkopen Social Return on Investment (SROI) toegepast. Daarmee wordt - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van arbeidsgehandicapten en/of personen met een grote afstand tot het arbeidsproces gestimuleerd.

Gemeente Losser verplicht sinds 1 januari 2017 in principe alle opdrachtnemers van opdrachten met een waarde boven € 100.000, om minimaal 5% van de opdrachtwaarde voor diensten en werken en minimaal 2% voor leveringen aan SROI voor de bovengenoemde doelgroepen te besteden, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Dit is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 20-12-2016. Hier wordt invulling aan gegeven met behulp van het zogenaamde Bouwblokken systeem. Deze blokken met een transparante waardebepaling, kunnen op maat gestapeld worden tot de gewenste social return verplichting. De insteek van de bouwblokken-aanpak is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar ook bedoeld om creatief te kijken hoe social return het beste kan worden ingevuld in de organisatie van opdrachtnemer. Naast het bouwblokkensysteem kunnen opdrachtnemers gebruik maken van inzet medewerkers van WIL/Servicebedrijf.

De inkoopverantwoordelijke overlegt met betrekking tot de SROI-bepaling altijd met de inkoopadviseur en/of contractmanager. Samen bepalen zij voor de betreffende inkoop aan welke SROI verplichting moet worden voldaan. De inkoopadviseur legt deze afspraak vervolgens vast in het inkoopadvies.

Sinds 1 januari 2018 wordt in het software programma WIZZR de verplichting vastgelegd. Vervolgens legt de leverancier in dit programma zijn verantwoording vast. De contractmanager SROI volgt in het systeem de verantwoording en gaat indien nodig in gesprek met opdrachtnemers.

4 Lokale economie & MKB

Het stimuleren van de lokale/regionale economie en MKB gebeurt, door lokale/regionale bedrijven, startende ondernemingen en MKB bedrijven zo goed mogelijk in de gelegenheid te stellen om in aanmerking te komen voor een opdracht van gemeente Losser. Hiervoor nodigen wij bij onderhandse- en meervoudig onderhandse aanbestedingen als dit mogelijk is deze bedrijven uit. Bij een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure worden minimaal 3 en maximaal 5 bedrijven uitgenodigd. Als lokaal of regionale partijen in aanmerking komen, nodigen we minimaal twee van hen uit om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. Lokale/regionale ondernemers krijgen een gelijkwaardige kans, maar alleen op de voorwaarde dat ze voldoen aan de geschiktheidseisen en inschrijvingsvoorwaarden.

Voor de civiel technische werken bestaat een gericht uitnodigingsbeleid (groslijst systematiek) met als doel om op een uniforme en transparante wijze te bepalen, welke lokale/regionale partijen worden uitgenodigd bij een onderhandse opdracht of voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

5 Bepalen van inkoopprocedure (drempelbedragen)

Inkoopprocedure

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht bepaalt de inkoopverantwoordelijke, in afstemming met afdeling Inkoop, welke inkoopprocedure wordt gekozen. Gemeente Losser heeft de grenzen voor haar inkopen, in aanvulling op het Inkoop- en aanbestedingsbeleid, vastgesteld op de bedragen die staan weergegeven in onderstaande tabellen.

5.1 Drempelbedragen voor leveringen en diensten (exclusief BTW)

Aanbestedingsprocedure 

Aantal uit te nodigen partijen

Enkelvoudig onderhands

€ 0 - € 70.000,-

Offerteaanvraag bij 1 onderneming

Meervoudig onderhands

€ 70.000 - Europees drempelbedrag

Offerteaanvraag bij 3 tot 5 partijen

Europees

> Europees drempelbedrag

 

5.2 Drempelbedragen voor werken (exclusief BTW)

Aanbestedingsprocedure 

Aantal uit te nodigen partijen

Enkelvoudig onderhands

€ 0 - € 150.000,-

Offerteaanvraag bij 1 onderneming

Meervoudig onderhands

€ 150.000 - € 3.000.000,-

Offerteaanvraag bij 3 tot 5 partijen

Nationaal openbaar

€ 3.000.000 - Europees drempelbedrag

 

Europees

> Europees drempelbedrag

 

5.3 Sociale en andere specifieke diensten 1 januari 2018 (exclusief BTW)

Onder de drempel - €750.000

Bij sociale en andere specifieke diensten onder de € 750.000 adviseert de afdeling Inkoop in afwijking van paragraaf 6.1 in van de lokale uitvoeringsregels over de meest geschikte procedure, met inachtneming van artikel 1.4 van de Aanbestedingswet en de Gids proportionaliteit.

Let op, indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang, dus op het moment ondernemingen uit een andere lidstaat geïnteresseerd kúnnen zijn in de opdracht, moet de opdracht worden aangekondigd.

Boven de drempel - €750.000

De specifieke voorschriften die gelden voor een sociale en andere specifieke diensten staan in de artikelen 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet 2012. Deze artikelen zijn alleen van toepassing indien de waarde van de opdracht de drempelwaarde van € 750.000 overschrijdt. Hiervoor gelden de volgende stappen:

 • Maak een vooraankondiging of een aankondiging van de overheidsopdracht bekend;

 • Beschrijf hierin de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure;

 • Toets of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde technische specificaties, eisen en normen;

 • Maak een proces verbaal van de opdrachtverlening;

 • Sluit de overeenkomst;

 • Publiceer de aankondiging van de gegunde opdracht.

Afdeling inkoop adviseert in het inkoopadvies (naast deze stappen) over de meest geschikte procedure, met inachtneming van artikel 1.4 van de Aanbestedingswet en de Gids proportionaliteit.

5.4 Civiel en cultuurtechnische werken

Om transparantie richting potentiele opdrachtnemers bij onderhandse aanbestedingen te waarborgen is een uitnodigingsbeleid voor onderhandse aanbestedingen opgesteld.

De basis van dit beleid bestaat uit het invoeren van een pilot voor een selectiesysteem en een systeem van prestatiemetingen in combinatie met het werken met een groslijstsystematiek. Geïnteresseerde potentiele opdrachtnemers kunnen zich aanmelden voor een bepaald type werk. Na toetsing aan de gestelde geschiktheidseisen worden bedrijven geplaatst op de groslijst. Op het moment dat een werk onderhands ‘op de markt’ wordt gebracht, wordt uit de groslijsten geselecteerd op basis van het nu vast te stellen uitnodigingsbeleid. Het gebruik van een administratie- en selectietool maakt het geheel transparant, onafhankelijk en uitvoerbaar.

In eerste instantie geldt dit alleen voor onderstaande categorieën met als doel om dit uit te breiden:

 • -

  Asfalt

 • -

  Slijtlagen

 • -

  Straatwerk

 • -

  Riolering (m.u.v. relining en gemalen)

 • -

  Groenaanleg

 • -

  Cultuurtechniek

 • -

  Openbare verlichting

5.5 Concessies van diensten en werken (exclusief BTW)

Concessies zijn overheidsopdrachten waarbij de concessiehouder het recht krijgt om voor eigen

risico een dienst of een werk te exploiteren. Bijvoorbeeld kermis. Indien de waarde van de concessie de vastgestelde drempel overschrijdt is er sprake van een licht regime van aanbesteden. Afdeling inkoop adviseert in het inkoopadvies over de meest geschikte procedure , met inachtneming van artikel 1.4 van de Aanbestedingswet en de gids proportionaliteit.

5.6 Afwijkingsbevoegdheid

In de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.3 van deze lokale uitvoeringsregels staat een overzicht van de drempelbedragen die worden gehanteerd bij het bepalen van de toe te passen aanbestedingsprocedure. Deze drempelbedragen zijn bindend. Het college van burgemeester en wethouders kan, tot de Europese drempelbedragen, in uitzonderlijke gevallen ontheffing verlenen op de te hanteren procedure. Mits deze ontheffing in het inkoopadvies opgenomen is. In het mandaatbesluit is opgenomen dat het verlenen van de ontheffing is gemandateerd naar de gemeentesecretaris.

6 Uniforme documenten

Voor inkoop en aanbestedingstrajecten bestaat een aantal procedurerichtlijnen en documenten.

Gedeeltelijk is het toepassen van deze richtlijnen en documenten vastgelegd in actuele wetgeving. De volgende voorwaarden worden in Losser bij de verschillende procedures toegepast

Wat

Wanneer

Algemene inkoopvoorwaarden

bij leveringen en diensten

Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012)

bij werken

Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde werken (UAV-GC 2005)

bij geïntegreerde werken (design en build)

De nieuwe regeling (DNR 2011) met addendum

bij ingenieurs en diensten van architecten

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT overeenkomsten (GIBIT 2016)

bij leveringen en diensten op het gebied van ICT

7 Uniforme documenten

Deze lokale uitvoeringsregels treden in werking op 1 maart 2019. Het door de gemeenteraad op 4 februari 2014 vastgestelde inkoopbeleid is van rechtswege vervallen.

Ondertekening