Uitvoeringsregeling vermindering leges duurzaam bouwen Goeree-Overflakkee

Geldend van 27-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Uitvoeringsregeling vermindering leges duurzaam bouwen Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verbinding met artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel a, en derde lid, Gemeentewet, de artikelen 242 en 244 Gemeentewet, artikel 11 van de Legesverordening Goeree-Overflakkee 2019 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Uitvoeringsregeling met betrekking tot de vermindering van leges in verband met duurzaam bouwen Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 11 van de Legesverordening Goeree-Overflakkee 2019.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • -

   duurzaam bouwen: bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.4.6 van de tarieventabel waarmee voor een woning een EPC van maximaal 0,00 wordt gerealiseerd;

  • -

   EPC: Energieprestatiecoëfficiënt conform NEN-norm 7120;

  • -

   Legesverordening: de Legesverordening Goeree-Overflakkee 2019 of een daarop volgende legesverordening;

  • -

   luchtdichtheidsmeting: een meting van de luchtdichtheid van een gebouwde woning door een gecertificeerde partij;

  • -

   oplevering: het moment waarop de bouw van de woning is voltooid en deze wordt overgedragen aan de koper/eigenaar;

  • -

   tarieventabel: de tarieventabel behorend bij de Legesverordening;

  • -

   NOM-keur: keurmerk dat wordt afgegeven op een technisch bouwconcept dat een aangenaam en gezond binnenklimaat combineert met een zeer laag energiegebruik en aardgasvrij.

  • -

   type woning: een woning met specifieke kenmerken die zich onderscheidt van een woning met daarvan afwijkende kenmerken, waaronder in ieder geval worden verstaan: hoekwoningen, tussenwoningen, vrijstaande woningen, appartementen en twee-onder-een-kap-woningen.

 • 2. De NEN-norm 7120 ligt ter inzage op het gemeentehuis gelegen aan Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis.

Artikel 3 Bewijs van EPC

 • 1. Bij het verzoek om een teruggaaf als bedoeld in onderdeel 2.4.6 van de tarieventabel dient een bewijs en rapportage van een uitgevoerde luchtdichtheidsmeting (qv10) met betrekking tot de betreffende woning te worden overgelegd.

 • 2. Een luchtdichtheidsmeting als bedoeld in het eerste lid kan worden uitgevoerd door middel van een zogenoemde blowerdoortest, al dan niet in combinatie met een infrarood (thermografie) test.

 • 3. Andere vormen van luchtdichtheidsmeting (bijvoorbeeld het NOM-keur) dan genoemd in het tweede lid worden door de heffingsambtenaar slechts geaccepteerd indien deze een betrouwbaar beeld geven van de luchtdichtheid van een woning.

 • 4. Bij twijfel over de betrouwbaarheid als bedoeld in het derde lid kan van de aanvrager nader bewijs worden verlangd in de vorm van een technische rapport of een verklaring door een gecertificeerde partij.

 • 5. In het geval de gemeten qv10 hoger is dan de eerder opgegeven qv10 dient er, om in aanmerking te kunnen komen voor de in het eerste lid bedoelde teruggaaf, een herberekening van de EPC plaats te vinden, welke herberekening als bewijs bij het verzoek om teruggaaf dient te worden overgelegd.

Artikel 4 Aanvragen meerdere woningen

 • 1. Bij bouwprojecten waarbij meer dan een, maar minder dan tien woningen worden gerealiseerd, dient per type woning een luchtdichtheidsmeting te worden overgelegd.

 • 2. Bij bouwprojecten waarbij tien of meer woningen, maar minder dan dertig woningen worden gerealiseerd, dienen per type woning twee luchtdichtheidsmetingen te worden overgelegd.

 • 3. Bij bouwprojecten waarbij dertig of meer woningen, maar minder dan vijftig woningen worden gerealiseerd, dienen per type woning minstens drie luchtdichtheidsmetingen te worden overgelegd.

 • 4. Bij bouwprojecten waarbij vijftig of meer woningen worden gerealiseerd dienen per type woning minstens vier luchtdichtheidsmetingen te worden overgelegd.

 • 5. In afwijking van de voorgaande leden geldt voor het type “vrijstaande woning” dat voor iedere afzonderlijke woning een luchtdichtheidsmeting dient te worden overgelegd.

 • 6. In afwijking van de voorgaande leden geldt voor het type “appartementen” dat van minimaal drie appartementen in een appartementencomplex luchtdichtheidsmetingen dienen te worden overgelegd, waarvan één appartement zich bevindt aan een zijkant en direct onder het dak, één aan een zijkant en op de begane grond en één middenin het complex.

 • 7. Onafhankelijk van het aantal woningen van de bouwaanvraag als geheel, geldt voor typen woningen die niet met name genoemd zijn in de begripsbepalingen van deze regeling, dat daarvan steeds per type woning een luchtdichtheidsmeting wordt overgelegd.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van toepassing op verzoeken om teruggaaf ingediend op of na 1 januari 2019.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling vermindering leges duurzaam bouwen Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 19 februari 2019 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman