Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent het Subsidieplafonds 2019 voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Geldend van 31-10-2019 t/m 29-02-2020

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent het Subsidieplafonds 2019 voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Bekendmaking van het besluit van 19 februari 2019 – zaaknummer 2014-016804 tot vaststelling van een regeling

Gedeputeerde Staten van Gelderland, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5.2.2 en 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZK en LNV-subsidies, alsmede de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2019;

Besluiten

Vast te stellen de navolgende Subsidieplafonds 2019 voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor wat betreft de in dit besluit gehanteerde begrippen wordt aangesloten bij de begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2019. Deze beleidsregel wordt in dit besluit verder aangeduid als Beleidsregel EFRO 2019.

Artikel 2 Subsidieplafond voor slimme CO2-reductie

 • 1. Subsidieaanvragen voor slimme CO2-reductie als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.1 van de Beleidsregel EFRO 2019 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 16 mei 2019 tot en met 31 maart 2020.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor het stimuleren van slimme CO2-reductie, die gericht is op koolstofarme innovatie:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 9.500.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 7.900.000.

 • 3. Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van het subsidieplafond, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van het subsidieplafond, genoemd in het tweede lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van het subsidieplafond in het tweede lid.

 • 4. De beschikbare middelen worden verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 3 Subsidieplafond voor financieringsinstrumenten

 • 1. Subsidieaanvragen voor financieringsinstrumenten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.2 van de Beleidsregel EFRO 2019 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 1 maart 2019 tot en met 1 april 2019.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor financieringsinstrumenten voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland € 7.500.000.

 • 3. De beschikbare middelen worden verdeeld volgens de rangschikking naar geschiktheid.

Artikel 4 Subsidieplafond voor grote R&D-samenwerkingsprojecten

 • 1. Subsidieaanvragen voor grote R&D-samenwerkingsprojecten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.3 van de Beleidsregel EFRO 2019 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 16 mei 2019 tot en met 31 maart 2020.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor grote R&D-samenwerkingsprojecten die gericht zijn op algemene innovatie:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 6.900.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 11.200.000.

 • 3. De beschikbare middelen worden verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 5 Subsidieplafond voor het stimuleren van proeftuinen

 • 1. Subsidieaanvragen voor het stimuleren van proeftuinen als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.4 van de Beleidsregel EFRO 2019 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 14 mei 2019 tot en met 29 februari 2020.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor het stimuleren van proeftuinen die gericht zijn op algemene innovatie:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 0;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 0.

 • 3. De beschikbare middelen worden verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 6 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze wordt geplaatst en vervalt op 1 maart 2020.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J. Markink - plv. Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris