Regeling vervallen per 06-07-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent bebouwing Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied gemeente Berkelland 2019

Geldend van 26-02-2019 t/m 05-07-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent bebouwing Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied gemeente Berkelland 2019

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

Overwegende dat:

de gemeente Berkeland streeft naar een versterking van de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied;

de bovenplanse sloopbonusregeling bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;

blijvende sloop van overtollige bebouwing moet worden gestimuleerd;

verrommeling moet worden voorkomen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2018;

besluit vast te stellen de:

SUBSIDIEREGELING SLOOP OVERTOLLIGE BEBOUWING BUITENGEBIED BERKELLAND 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018 of haar opvolger.

 • 2.

  Buitengebied: het gebied dat is aangegeven in de verbeelding van de structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling. Ter aanvulling; gehuchten en buurtschappen waarvoor geen bebouwde kom is vastgesteld, worden tot het buitengebied gerekend.

 • 3.

  GNN: het Gelders Natuurnetwerk, dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. Zie hiervoor de kaart van bijlage 2 I van de structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling Berkelland

 • 4.

  Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • 5.

  Omgevingsvergunning: vergunning verleend krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 • 6.

  Sloopperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop zelfstandige, fysiek aanwezige, bij elkaar behorende bebouwing aanwezig is die de rechthebbende geheel of gedeeltelijk wenst te slopen.

 • 7.

  Asbesttrein: een gebiedsgericht asbestsaneringsproject in een door de gemeente Berkelland aangewezen gebied.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan particulieren of gestopte agrariërs, en (gestopte) niet-agrarische bedrijven voor de gehele of gedeeltelijke sloop van gebouwen binnen het buitengebied van de gemeente Berkelland.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Geen subsidie wordt verstrekt indien:

 • a.

  het sloopperceel is aangekocht door of in eigendom is van een overheidslichaam;

 • b.

  de aanvrager al een overeenkomst is aangegaan met een particulier of bedrijf die extra bijgebouwen of een solitaire schuur wil bouwen, met gebruikmaking van de sloopbonusregeling uit het bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016.

 • c.

  Gebouwen al gesloopt zijn voor aanvraag van de subsidie.

 • d.

  De aanvrager een agrarisch bedrijf of niet-agrarisch bedrijf heeft.

 • e.

  Op het sloopperceel sprake is van een agrarisch- of niet agrarisch bedrijfsperceel (bouwblok) zoals bedoeld in het geldende bestemmingsplan.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1. De toe te kennen subsidie wordt als volgt berekend: aan de hand van de oppervlakte van de te slopen gebouwen:

  Te slopen of te verwijderen object : Subsidiebedrag € 10,- per m2

 • 2. Per sloopperceel zal niet meer dan € 15.000 subsidie worden verleend.

Artikel 5 Openstelling, subsidieplafond en onderverdeling.

 • 1. Burgemeester en wethouders bepalen de periode waarin een subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden aangevraagd, alsmede het subsidieplafond dat zij voor deze aanvraagperiode hanteren.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om een of meer vervolgperioden aan te wijzen, waarbij zij telkens het subsidieplafond aangeven en afwijkende subsidiebedragen kunnen vaststellen.

 • 3. De openstelling, het subsidieplafond en indien van toepassing, afwijkende subsidiebedragen, maken burgemeester en wethouders bekend in Berkelbericht en op de gemeentelijke website.

 • 4. De eerste openstelling van de subsidieregeling 2019 heeft een subsidieplafond van € 100.000,- Vervolgens wordt na aanvulling van het budget een volgende openstelling bekendgemaakt.

Artikel 6 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde sub-subsidieplafond is bereikt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 2. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 7 Voorwaarden voor subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan de sloopkosten. Het gaat om een bijdrage in de kosten. Met offertes moeten vooraf de kosten van de sloop worden aangetoond.

 • 2. De subsidie wordt slechts verstrekt indien:

  • a.

   de te slopen oppervlakte tenminste 150 m2 bedraagt;

  • b.

   de te slopen oppervlakte tenminste 100 m2 is voor deelnemers aan de asbesttrein. De stichting asbesttrein kan gezamenlijk subsidie aanvragen voor deelnemers.

  • c.

   de fundamenten en de ondergrondse voorzieningen van het de te slopen gebouwen op het sloopperceel zijn verwijderd, op een wijze die verantwoord is uit een oogpunt van milieuzorg, en het sloopperceel is geëgaliseerd;

  • d.

   de gesloopte gebouwen niet meer worden teruggebouwd.

  • e.

   de omgevingsvergunning, indien verleend, voor een inrichting op het sloopperceel is ingetrokken voor het betreffende deel van de inrichting.

  • f.

   de bedrijfsbestemming (zoals bedoeld in het geldende bestemmingsplan) is omgezet/gewijzigd in “Wonen”.

Artikel 8 Procedurebepalingen subsidieverlening

 • 1. De aanvraag tot subsidieverlening wordt op een daartoe vastgesteld formulier of e- dienst, vergezeld van de daarin aangegeven documenten, ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Indien de aanvraag onvolledig is, stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid om binnen twee weken na kennisgeving hiervan de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 • 3. Burgemeester en wethouders nemen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of, indien deze onvolledig was, na ontvangst van de ontbrekende gegevens, een besluit over de subsidieverlening.

 • 4. De termijn voor het nemen van de beslissing kan door burgemeester en wethouders worden verlengd met ten hoogste 12 weken.

Artikel 9 Bevoorschotting

De subsidie wordt als voorschot uitbetaald tot maximaal het verleende bedrag.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger zorgt voor daadwerkelijke sloop binnen een jaar na aanvraag van de subsidie.

 • 2. De subsidieontvanger zorgt ervoor dat uiterlijk binnen een jaar na de verlening van de subsidie wordt voldaan aan de in artikel 7, lid 2 genoemde voorwaarden. In geval van overmacht is het mogelijk om deze periode met maximaal 6 maanden te verlengen.

 • 3. De subsidieontvanger is verplicht het terrein onder het gesloopte gebouw minimaal 5 jaar geëgaliseerd te houden en niet te gebruiken voor de bouw van bouwwerken, tenzij het college hiervoor op grond van deze regeling ontheffing verleend.

 • 4. De subsidieontvanger is verplicht fysieke en administratieve controle toe te laten door de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt, in afwijking van artikel 16 van de ASV, op een daartoe vastgesteld formulier of e-dienst, vergezeld van de daarin aangegeven documenten, ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, binnen drie maanden nadat de sloop is voltooid en voldaan aan de in artikel 7 lid 2 genoemde voorwaarden.

 • 2. Burgemeester en wethouders nemen, in afwijking van artikel 16, eerste lid van de ASV, binnen 8 weken na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag een beslissing over de subsidievaststelling.

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om af te wijken van vorenstaande bepalingen in gevallen waarin de onverkorte toepassing daarvan voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze bepalingen te dienen doelen.

 • 2. In de in het eerste lid bedoelde gevallen alsmede in gevallen die niet zijn voorzien in deze regels beslissen burgemeester en wethouders naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening worden aangehaald als: "Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied gemeente Berkelland 2019”.

 • 2. De Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied gemeente Berkelland 2018 wordt ingetrokken.

 • 3. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Borculo, 12 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

secretaris,

M.N.J. Broers

burgemeester

drs. J.H.A. van Oostrum