Beleidsregel Burgerluchthavens

Geldend van 19-12-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Burgerluchthavens

De burgemeester van Hof van Twente;

overwegende dat artikel 8.1a lid 3 Wet luchtvaart het in bedrijf hebben van een burger-luchthaven zonder luchthavenbesluit of luchthavenregeling verbiedt;

dat de burgemeester ingevolge artikel 18 lid 2 Regeling burgerluchthavens bevoegd is een verklaring van geen bezwaar (vanaf nu: verklaring) af te geven waarmee van de vrijstelling op het verbod gebruik kan worden gemaakt;

besluit:

vast te stellen de beleidsregel burgerluchthavens.

1. Deze beleidsregel is van toepassing op verklaringen voor luchthavens als bedoeld in art. 18 lid 1 sub d tot en met f Regeling burgerluchthavens.

2. Als onderdeel van het toetsingskader bij de beoordeling van de aanvraag worden onder andere de volgende criteria betrokken:

a. de verklaring wordt aangevraagd door middel van het vastgestelde formulier, als bedoeld in Bijlage 1, ingevuld met de relevante informatie.

b. aanvrager moet schriftelijke toestemming hebben van de zakelijk gerechtigde van de beoogde locatie voor de burgerluchthaven, voor het gebruik van de burgerluchthaven. De schriftelijke toestemming dient toegevoegd te zijn aan de aanvraag;

c. er wordt geen verklaring afgegeven voor het opstijgen binnen de bebouwde kom van de gemeente Hof van Twente, als aangeduid in Bijlage 2;

d. indien de verklaring wordt aangevraagd voor een luchthaven die wordt gebruikt voor het opstijgen met een paramotor, dan wordt de verklaring alleen afgegeven indien het een paramotor met voetstarter betreft. Voor het opstijgen met een paramotor-trike moet alsnog een Luchthavenregeling worden aangevraagd.

3. Dat in het kader van de openbare orde en veiligheid de volgende voorschriften ten minste aan een verklaring kunnen worden verbonden:

a. bij het opstijgen in het kader van de burgerluchthaven wordt te allen tijde een afstand van ten minste 500 meter aangehouden tot hoogspanningsleidingen;

b. de verklaring is geldig voor de houder van de verklaring en maximaal 2 gastvliegers;

c. aanwonenden worden vooraf ingelicht als gebruik wordt gemaakt van de verklaring;

d. zowel houder van de verklaring als de gastvliegers moeten zich houden aan alle regelgeving omtrent het gebruik van een paramotor vliegtuig;

e. na het verkrijgen van een verklaring doet de verkrijger mededeling van de afgifte van deze verklaring aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

4. Als niet wordt voldaan aan de voorschriften verbonden aan deze verklaring, aan regels en voorschriften komende uit wetgeving die betrekking heeft op deze verklaring of aan enige andere relevante voorschriften, dan kan worden besloten de verklaring in te trekken.

5. De burgemeester heeft de bevoegdheid restricties op te leggen aan het aantal opstijgingen dat per dag gemaakt kan worden, ter voorkoming van overlast.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 19 december 2018 en wordt aangehaald als ‘Beleidsregel burgerluchthavens’.

Ondertekening

18 december 2018

De burgemeester van Hof van Twente,

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM