Verordening van de raad van de gemeente Amstelveen houdende uitvoeringsbepalingen gedragscodes integriteit (Uitvoeringsprotocol gedragscodes integriteit gemeente Amstelveen 2018)

Geldend van 21-02-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Amstelveen houdende uitvoeringsbepalingen gedragscodes integriteit (Uitvoeringsprotocol gedragscodes integriteit gemeente Amstelveen 2018)

Z-2018/049189

D-2018/253642

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 41c, tweede lid, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 69, tweede lid, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 6.2, lid 2 van de Gedragscode integriteit raadsleden;

besluit vast te stellen het Uitvoeringsprotocol gedragscodes integriteit gemeente Amstelveen 2018, dat als volgt luidt:

Artikel 1. Advisering door de burgemeester

 • 1. De burgemeester geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de individuele raadsleden en burgerleden alsmede leden van het college van burgemeester en wethouders (hierna: politieke ambtsdrager) over de naleving van wettelijke integriteitsvoorschriften, de gedragscodes en overige integriteitsvragen.

 • 2. De griffier en de gemeentesecretaris staan de burgemeester en de loco-burgemeester in zijn advisering bij.

Artikel 2. Vermoedens van een integriteitschending

 • 1. Vermoedens van integriteitschending door een politieke ambtsdrager kunnen worden gemeld bij de burgemeester.

 • 2. Indien een vermoeden van integriteitschending is gemeld bij de burgemeester, kan hij handelingen verrichten of nalaten die hij nodig vindt om de integriteit te bevorderen.

 • 3. Vermoedens van integriteitschending door de burgemeester kunnen worden gemeld bij de loco-burgemeester.

 • 4. Indien een vermoeden van integriteitschending is gemeld bij de loco-burgemeester, kan hij de handelingen verrichten of nalaten die hij nodig vindt om de integriteit te bevorderen, zoals zich hiermee wenden tot de Commissaris van de Koning.

Artikel 3. Vooronderzoek

 • 1. De burgemeester kan naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een integriteitschending dan wel uit eigen beweging een vooronderzoek instellen naar het handelen van de politieke ambtsdrager.

 • 2. Het vooronderzoek kan bestaan uit het verzamelen en bestuderen van documenten, het horen van betrokkenen en het formuleren van conclusies.

 • 3. De burgemeester stelt van het vooronderzoek een verslag op dat hij de desbetreffende politieke ambtsdrager alsmede de gemeenteraad doet toekomen, al dan niet met oplegging van geheimhouding.

Artikel 4. Onderzoek

 • 1. Al dan niet na een vooronderzoek kan de burgemeester naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een integriteitschending dan wel uit eigen beweging een onderzoek instellen naar het handelen of nalaten van de politieke ambtsdrager. Hij informeert de gemeenteraad hierover.

 • 2. De burgemeester beslist om opdracht te verlenen om onderzoek uit te voeren een rapportage op te stellen.

 • 3. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval:

  • a.

   de onderzoeksvragen;

  • b.

   een weergave van de integriteitsnormen waaraan het handelen of nalaten wordt getoetst;

  • c.

   de onderzoeksmethoden en de betrokkenheid van de desbetreffende politieke ambtsdrager;

  • d.

   een planning; en

  • e.

   de kosten.

 • 4. De burgemeester formuleert naar aanleiding van de rapportage conclusies en doet die de desbetreffende politieke ambtsdrager alsmede de gemeenteraad toekomen, al dan niet met oplegging van geheimhouding.

 • 5. De conclusies worden zo spoedig mogelijk op de agenda geplaatst van een al dan niet besloten vergadering van de raad.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Uitvoeringsprotocol gedragscodes integriteit gemeente Amstelveen 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 13 februari 2019.

De griffier,

Marnix Philips

De burgemeester,

Bas Eenhoorn