Subsidieregeling Innovatiefonds Sociaal Domein 2019 gemeente Soest

Geldend van 21-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Subsidieregeling Innovatiefonds Sociaal Domein 2019 gemeente Soest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest;

gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Soest 2017;

besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling innovatiefonds sociaal domein

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten, projecten of producten die wat betreft inhoud, aanpak of werkwijze onderscheidend en/of vernieuwend zijn ten opzichte van het huidige aanbod in het sociaal domein en een bijdrage leveren aan het sorteren van één of meer effecten uit de Strategische Agenda Sociaal Domein van de gemeente Soest:

 • a.

  Inwoners van Soest zijn steeds zelfredzamer.

 • b.

  Inwoners van Soest doen mee naar vermogen.

 • c.

  Inwoners van Soest wonen zo lang mogelijk zelfstandig thuis.

 • d.

  Inwoners van Soest voelen zich veilig.

Activiteiten, projecten of producten moeten de eigen kracht en sociale netwerken versterken van inwoners die aangewezen zijn op ondersteuning. Organisaties kunnen ook hulp bieden aan initiatieven uit de wijken en buurten als het de inwoners zelf niet lukt. Daarbij worden initiatieven niet overgenomen maar ondersteund. Subsidie kan ook worden verleend aan combinaties tussen zorg, het netwerk van inwoners in de buurt en lokale organisaties zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, welzijnswerk en muziek- en cultuurverenigingen.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend vertrekt aan een stichting, onderneming of vereniging die:

  • a.

   volgens de statuten tot doel heeft activiteiten uit te voeren op het gebied van jeugdhulp, zorg, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, welzijn, sport, beweging, cultuur, onderwijs of participatie.

  • b.

   aantoonbaar beschikt over voldoende ervaring en/of expertise op het gebied waarop de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd betrekking heeft.

  In geval subsidie wordt verleend aan een samenwerkingsverband van organisaties treedt één organisatie op als penvoerder. De subsidie wordt verleend aan de penvoerder en deze is verantwoordelijke voor de uitvoering van de activiteiten en het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverlening.

Artikel 4. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt per jaar € 196.411.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2. Voor zover loonkosten subsidiabel zijn, worden daartoe uitsluitend gerekend de loonkosten van het rechtstreeks bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit betrokken personeel.

 • 3. Overheadkosten bedragen niet meer dan 20% van de subsidiabele loonkosten. Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt ten hoogste € 25.000 per aanvraag.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekken van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 4. Activiteiten, projecten en producten die positief zijn geëvalueerd kunnen na het eerste jaar van ondersteuning maximaal drie opeenvolgende jaren met voorrang subsidie aanvragen bij het Innovatiefonds Sociaal Domein. Als de subsidie ten laste komt van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 8. Aanvraag en aanvraagtermijn

In de aanvraag zijn, naast de elementen zoals beschreven in de Algemene subsidievordering Soest, in ieder geval de volgende onderwerpen beschreven:

 • a.

  De wijze waarop gewerkt wordt aan het behalen van de doelstellingen genoemd in artikel 2.

 • b.

  Een tijdsplanning.

 • c.

  De mate waarin het voorstel aansluit bij vragen uit de samenleving.

 • d.

  De samenwerking met andere organisaties.

 • e.

  De mate waarin de aanvrager een bijdrage levert in de vorm van tijd en/of geld en de mate waarin het project wordt gefinancierd door andere partijen.

 • f.

  De wijze waarop de activiteiten, projecten of producten worden geëvalueerd.

 • g.

  Als de aanvrager een onderneming is wordt in de aanvraag een opgave overlegd van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Soest kan een aanvraag het hele jaar door ingediend worden. Na ontvangst van de subsidieaanvraag wordt de aanvrager uitgenodigd voor een gesprek en wordt de vervolgprocedure bepaald.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing leidt tot wezenlijke onrechtvaardigheid of onredelijkheid, gelet op het belang van het sorteren van één of meer effecten zoals beschreven in de Strategische Agenda Sociaal Domein van de gemeente Soest.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Innovatiefonds Sociaal Domein Soest 2019.

Ondertekening

de secretaris,

De heer A. Veenstra

de burgemeester,

de heer R.T. Metz