Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

Geldend van 01-03-2019 t/m 12-11-2020

Intitulé

Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 februari 2019, kenmerk 5.8/2019000439, team 3P, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op:

 • de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017; en

 • de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Dorpsinitiatieven vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019 en vervalt van rechtswege op 31 december 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: 18 februari 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv 2017: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om projecten te stimuleren, waarin door de dorpsbewoners van Drenthe creativiteit en burgerkracht worden ingezet voor het bevorderen van een leefbaar platteland.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken aan Drentse gemeenten voor de ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het in artikel 2 van deze regeling geformuleerde doel.

 • 2.

  Deze dorpsinitiatieven zijn gericht op ten minste één van de volgende leefbaarheidsthema's:

  • a.

   wonen en leefomgeving

  • b.

   mobiliteit

  • c.

   voorzieningen

  • d.

   werk en economie

  • e.

   sociale structuur

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Drentse gemeenten.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie voor het kalenderjaar 2019 kan worden ingediend vanaf 1 maart 2019 tot 1 juni 2019;

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie voor het kalenderjaar 2020 kan worden ingediend vanaf 1 januari tot 1 april 2020.

Artikel 6 Aanvraag

De aanvrager kan een aanvraag voor subsidie schriftelijk en ondertekend indienen met behulp van een voorgeschreven aanvraagformulier.

Artikel 7 Toetsingscriteria opgevoerde projecten

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de door de gemeente ondersteunde dorpsinitiatieven voldoen aan elk van de volgende criteria:

 • a.

  het dorpsinitiatief draagt aantoonbaar bij aan de leefbaarheid op één of meer van de thema's genoemd in artikel 3, lid 2;

 • b.

  het dorpsinitiatief komt ten goede aan de gehele (dorps)gemeenschap;

 • c.

  het dorpsinitiatief vindt plaats in de provincie Drenthe, maar niet in de stedelijke gebieden van Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen of Meppel;

 • d.

  de initiatiefnemers van de dorpsinitiatieven zijn bereid de opgedane kennis en ervaring met geïnteresseerden in andere dorpen in Drenthe te delen;

 • e.

  de initiatiefnemer van een dorpsinitiatief is een rechtspersoon zonder winstoogmerk of een natuurlijk persoon;

 • f.

  de financiële bijdrage van de gemeente aan het dorpsinitiatief is per dorpsinitiatief minimaal gelijk aan de provinciale bijdrage;

 • g.

  de gemeentelijke subsidie aan het dorpsinitiatief wordt uiterlijk 31 december 2020 verstrekt;

 • h.

  de uitvoeringsperiode (van start tot einde) van het dorpsinitiatief mag maximaal twee jaar duren;

 • i.

  voor het dorpsinitiatief wordt geen gebruik gemaakt van financiering vanuit andere provinciale regelingen;

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Kosten die logischerwijs toe te rekenen zijn aan realisering van de opgevoerde dorpsinitiatieven komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten

Niet-subsidiabel zijn:

 • 1.

  gemeentelijke subsidiebijdragen ten behoeve van structurele exploitatielasten van een dorpsinitiatief;

 • 2.

  gemeentelijke subsidiebijdragen in de vorm van interne ambtelijke kosten ten behoeve van een dorpsinitiatief.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt jaarlijks maximaal € 50.000,--.

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Artikel 12 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt indien volgens de Europeesrechtelijke regels omtrent staatssteun, de steun geoorloofd kan worden verleend.

Artikel 13 Bevoorschotting

De subsidie wordt 100% bevoorschot.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de voorwaarden en verplichtingen in Paragraaf 2.3, van de Asv 2017, worden de volgende verplichting opgelegd:

de subsidieontvanger overlegt jaarlijks uiterlijk op 31 januari een voortgangsrapportage over opgevoerde dorpsinitiatieven aan de hand van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld format.

Artikel 15 Subsidievaststelling

De subsidieontvanger toont bij aanvraag tot subsidievaststelling, uiterlijk in te dienen op 1 april 2023, door middel van een inhoudelijk verslag aan dat voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden.

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 maart 2019 en vervalt op 31 december 2020.

Toelichting

De provincie Drenthe heeft vijf leefbaarheidsthema's onderscheiden, waarbinnen zij met deze subsidieregeling dorpsinitiatieven wenst te stimuleren (artikel 3). Het thema Wonen en leefomgeving (a) betreft het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving waarin mensen wonen, recreëren en werken. Met het thema Mobiliteit (b) gaat het om het realiseren van een goede fysieke ontsluiting van het platteland. Het thema Voorzieningen (c) betreft het bereikbaar houden van maatschappelijke functies op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of medische zorg. Het thema Werk en economie (d) richt zich op het versterken van de sociaaleconomische positie van het platteland. Tot slot betreft het thema Sociale structuur (e) het creëren of ondersteunen van de wisselwerking en samenwerking tussen mensen en organisaties op (boven)lokaal niveau. Door de Drentse gemeenten financieel te ondersteunen bij het realiseren van dorpsinitiatieven, bijvoorbeeld via prijsvragen, (subsidie)regelingen of wijkbenadering, worden de inwoners van Drentse dorpen in staat gesteld om zelf bij te dragen aan oplossingen van leefbaarheidsvraagstukken.

De toetsingscriteria zoals beschreven in artikel 7, van de uitvoeringsregeling kunnen beschouwd worden als een leidraad voor de door de gemeenten te subsidiëren initiatieven. Toetsing op de criteria zal dan ook achteraf tijdens de vaststellingsprocedure plaatsvinden.

De provincie Drenthe hecht aan de toegankelijkheid van voorzieningen en evenementen voor mensen met een beperking. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stellen het dan ook op prijs als gemeenten en initiatiefnemers bij de dorpsinitiatieven daar waar fysieke toegankelijkheid dorpsinitiatief aan orde is, aandacht hebben voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Ondertekening