Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 30-03-2019 t/m 16-12-2019

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari 2019;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: dat wat daar onder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • c.

  supermarkt: zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk levensmiddelen worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en horecawet;

 • d.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • e.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 4. Overdracht van de ontheffing

 • 1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen schriftelijke toestemming van burgmeester en wethouders;

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 5. Supermarkten

De in artikel 2, eerste lid aanhef en onder a en b van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet voor supermarkten:

 • a.

  tussen 13.00 en 18.00 uur gedurende het tijdvak gelegen tussen de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening en 1 januari 2020;

 • b.

  tussen 13.00 en 17.00 uur vanaf 1 januari 2020.

Artikel 6. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1. De in artikel 2, eerste lid aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden gelden niet voor ten hoogste zes door burgemeester en wethouders aan te wijzen zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk, door burgemeester en wethouders aan te wijzen deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1. Burgemeester en wethouder kunnen voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2. De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9. Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 10. Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 11. Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 12. Begraafplaatsen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aan zien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 13. Culturele evenementen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 14. Sportcomplexen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 15. Bejaardenoorden

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 16. Eerste Heilige Communie

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk fotoartikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 17. Allerheiligen en Allerzielen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

Artikel 18. Ramadan

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 19. Bedevaartplaats

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels die zijn gelegen in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, indien in die winkel op die dagen en gedurende die tijd geen andere goederen worden verkocht dan:

  • a.

   voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

  • b.

   religieuze artikelen en souvenirs;

  • c.

   bloemen en planten.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van:

  • a.

   voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

  • b.

   religieuze artikelen en souvenirs;

  • c.

   bloemen en planten.

Artikel 20. Carnaval

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen.

Artikel 21. Kermis

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht, indien in de gemeente, waarin de winkel is gelegen, een kermis wordt gehouden, gedurende de openingstijden van die kermis.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed op een terrein, waar een kermis wordt gehouden. 

Artikel 22. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 23. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De volgende verordeningen worden vervallen verklaard:

  • a.

   de Verordening winkeltijden gemeente Leek 2014, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Leek op 18 december 2013;

  • b.

   de Verordening winkeltijden gemeente Marum 2014, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Marum op 18 december 2013;

  • c.

   de Verordening winkeltijden gemeente Grootegast, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Grootegast op 15 december 2009;

  • d.

   de Winkeltijdenverordening Zuidhorn 2009, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Zuidhorn op 21 september 2009;

  • e.

   de verordening ter wijziging van de Winkeltijdenverordening Zuidhorn 2009, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Zuidhorn op 23 november 2015;

  • f.

   de Verordening winkeltijden gemeente Winsum 2013, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Winsum op 1 oktober 2013.

 • 2. Een krachtens een op grond van een van de in het eerste lid genoemde verordeningen verleende ontheffing of vrijstelling, waarvoor deze verordening overeenkomstige ontheffingen of vrijstellingen kent, geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend voor het inwerking treden van deze verordening maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, wordt besloten op grond van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 13 februari 2019

F.H. Wiersma, voorzitter, R. Kappers, plv. griffier