Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Noordwijk 2019

Geldend van 25-02-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Noordwijk 2019

De raad van de gemeente Noordwijk,

gelezen het voorstel van de Stuurgroep Fusie d.d. 27 november 2018,

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet,

besluit:

vast te stellen de Verordening winkeltijden Noordwijk 2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt met uitzondering van De Zilk (postcodegebied 2191) van 12 uur tot 19 uur een algemene vrijstelling. De Zilk (postcodegebied 2191) kent een algemene vrijstelling van 11 uur tot 18 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

[gereserveerd]

Artikel 4. Beslistermijn

[gereserveerd]

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

[gereserveerd]

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening

De Verordening winkeltijden Noordwijkerhout 2010 en de Verordening winkeltijden gemeente Noordwijk 2012 worden ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Noordwijk 2019.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 januari 2019.

J.H.M. Hermans-Vloedbeld ,voorzitter

M.R. Fabbricotti ,griffier