Regeling vervallen per 01-01-2020

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer

Geldend van 15-02-2019 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer

Z18-019418

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van 9 januari 2018 van de afdeling Sociale Voorzieningen;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2017;

besluiten vast te stellen het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1. De begrippen in dit Financieel besluit worden gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2017 en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer.

 • 2. De regels voor de bijdrage in de kosten zijn mede gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel 2. Financiële tegemoetkomingen

 • 1. De bedragen van de financiële tegemoetkomingen worden bepaald op basis van maatwerk, met onderstaande maximumbedragen (per 1 januari 2019):

  Voorziening

  Financiële tegemoetkoming

  Sportvoorziening

  € 3.783,88 per 3 jaar

  Vergoedingen

  Verhuiskostenvergoeding

  € 3.095,43

  Vervoerskostenvergoeding taxi

  € 4.061,94 per jaar

  Vervoerskostenvergoeding rolstoeltaxi

  € 4.962,90 per jaar

  Gebruik eigen auto

  € 999,87 per jaar

  Gebruik bruikleenauto (leaseconstructie)

  € 270,80 per jaar

 • 2. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari, geïndexeerd met de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Hoogte Pgb tarief Hulp bij het huishouden

 • 1. De Pgb’s voor Hulp bij het huishouden worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor Hulp bij het huishouden bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Voorziening

  Professional

  Particulier

  Hulp bij het huishouden

  € 21,96

  € 19,38

  Hulp bij het huishouden plus

  € 23,97

  € 21,15

 • 3. Alle tarieven voor hulp bij het huishouden van vóór en na 1 januari 2019 worden met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 4. Hoogte tarieven Pgb individuele begeleiding

 • 1. De Pgb’s voor individuele begeleiding worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor individuele begeleiding bedragen vanaf 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Pgb-tarief

  Individuele begeleiding Licht

  Individuele begeleiding Midden

  Individuele begeleiding Zwaar

  Professional

  € 36,39

  € 58,14

  € 63,60

  Particulier

  € 32,11

  € 51,30

  € 56,12

 • 3. Alle tarieven voor individuele begeleiding van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 5. Hoogte tarieven Pgb dagstructurering (dagopvang)

 • 1. De Pgb’s voor dagstructurering worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De tarieven Pgb voor dagstructurering per 4 uur (dagdeel) bedragen vanaf 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde tarief per 4 uur (dagdeel) zorg in natura):

  Pgb-tarief

  Dagstructurering Licht

  Dagstructurering Midden

  Dagstructurering Zwaar

  Professional

  € 29,14

  € 37,54

  € 45,09

  Particulier

  € 25,71

  € 33,12

  € 39,79

 • 3. Alle tarieven voor dagstructurering van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 6. Hoogte tarieven Pgb vervoer dagstructurering

 • 1. De Pgb’s voor vervoer worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De vervoerstarieven Pgb zijn het gemiddelde uurtarief zorg in natura per dag en bedragen per 1 januari 2019:

  Met rolstoel

  Zonder rolstoel

  Pgb-tarief

  € 17,68

  € 6,96

 • 3. Alle tarieven voor vervoer van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 7. Hoogte uurtarieven Pgb Respijtzorg

 • 1. De Pgb’s voor respijtzorg worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor respijtzorg bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Pgb-tarief

  Met opname

  Thuis

  Professional

  € 3,32

  € 11,73

  Particulier*

  € 10,36

  € 10,36

  *Per 01-01-2018 geldt hier het Wettelijk Minimumloon als uurtarief

 • 3. Alle tarieven voor respijtzorg van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 8. Hoogte tarieven Pgb persoonlijke verzorging

 • 1. De Pgb’s voor persoonlijke verzorging worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. Het uurtarief voor het Pgb voor persoonlijke verzorging bedraagt per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Pgb-tarief

  Persoonlijke verzorging Licht

  Persoonlijke verzorging Midden

  Persoonlijke verzorging Zwaar

  Professional

  € 21,42

  € 33,66

  € 33,66

  Particulier

  € 18,90

  € 29,70

  € 29,70

 • 3. Alle tarieven voor persoonlijke verzorging van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 9. Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor vroegdoven

 • 1. De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding vroegdoven worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor vroegdoven bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Voorziening

  Professional

  Particulier

  Toeleiding

  € 89,73

  € 79,18

  Verlengde toeleiding

  € 75,14

  € 66,30

  Consultatie

  € 89,73

  € 79,18

  Dovenmaatschappelijk werk

  € 77,35

  € 68,25

  Gespecialiseerde begeleiding zintuigelijk gehandicapten

  € 77,18

  € 68,10

  Revaliderende begeleiding zintuigelijk gehandicapten

  € 72,42

  € 63,90

  Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

  € 36,54

  Per dagdeel

  € 32,24

  Per dagdeel

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 10. Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor doofblinden

 • 1. De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding doofblinden worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor doofblinden bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Voorziening

  Professional

  Particulier

  Toeleiding

  € 89,73

  € 79,18

  Verlengde toeleiding

  € 77,64

  € 68,51

  Consultatie doofblindheid

  € 89,73

  € 79,18

  Dovenmaatschappelijk werk

  € 79,39

  € 70,05

  Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

  € 82,28

  € 72,60

  Begeleidersvoorziening doofblinden

  € 39,78

  € 35,10

  Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

  € 43,90

  Per dagdeel

  € 38,74

  Per dagdeel

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 11. Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor visueel gehandicapten

 • 1. De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding visueel gehandicapten worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor visueel gehandicapten bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Voorziening

  Professional

  Particulier

  Gespecialiseerde ondersteuning/begeleiding visueel

  € 85,34

  € 75,30

  Dagbesteding aan volwassen (waaronder ouderen) met een visuele beperking óf om mensen met een visuele én verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek

  € 35,69

  € 31,50

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 12. Tarieven regiovervoer

 • 1. De tarieven voor het regiovervoer bedragen per 1 januari 2019:

  Wmo-reiziger

  Medereiziger

  Medisch begeleider en kinderen tot 4 jaar

  Opstaptarief

  € 0,63

  € 0,96

  gratis

  Tarief per km binnen vervoergebied

  € 0,1095

  € 0,166

  gratis

  *Indien u buiten het vervoersgebied reist betaalt u een commercieel tarief van € 1,50 per km.

  *De uiteindelijke eigen bijdrage wordt afgerond op 2 decimalen achter de komma.

 • 2. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari 2019, vastgesteld conform de tarieven van de vervoersregio Amsterdam in de concessiegebieden Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland.

Artikel 13. Berekening eigen bijdrage

 • 1. De bedragen voor maatwerkvoorzieningen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage, zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met een maximum van € 17,50 per periode van vier weken (het zogenoemde abonnementstarief).

 • 2. In afwijking van het eerste lid is een bijdrage in de kosten lager dan de kostprijs verschuldigd bij een voorziening in natura of Pgb ten behoeve van begeleiding, te weten een bijdrage van 14,20 euro per uur of 14,20 euro per dagdeel.

 • 3. Bij vervoersvoorzieningen die door het college in bruikleen worden toegekend wordt het (huur)bedrag in het eerste lid in rekening gebracht zolang er gebruik van wordt gemaakt

 • 4. Bij eenvoudige losse woonvoorzieningen die door het college worden gekocht en in eigendom aan de cliënt worden toegekend, wordt het bedrag in het eerste lid gedurende 3 jaar (39 perioden van vier weken) op basis van de kostprijs in rekening gebracht.

 • 5. Bij trapliften die door het college worden gekocht en in bruikleen worden toegekend, wordt het bedrag in het eerste lid gedurende 10 jaar (130 periodes van 4 weken) op basis van de kostprijs van de voorziening in rekening gebracht.

 • 6. Voorzieningen die door het college in de vorm van een Pgb worden toegekend blijven eigendom van het college en worden in bruikleen toegekend. Afhankelijke van de levensduur wordt gedurende 3 jaar (39 periodes van 4 weken) of gedurende 7 jaar (91 periodes van 4 weken) of gedurende 10 jaar (130 periodes van 4 weken), een eigen bijdrage op basis van de maximale hoogte van het Pgb (inclusief instandhoudingskosten) in rekening gebracht.

Artikel 14. Wijzigingen

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van dit financieel besluit geldende bedragen wijzigen conform de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit financieel besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019 en kan worden aangehaald als “Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer”.

 • 2. Met ingang van deze datum wordt het Financieel besluit wet maatschappelijke ondersteuning zoals vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2018, ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 februari 2019.

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De burgemeester,

J.J. Nobel