Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oudewater houdende mandaat- en volmacht inkoop in Utrecht-Westverband 2018 (Mandaat- en volmachtbesluit in Utrecht-Westverband 2018)

Geldend van 13-02-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oudewater houdende mandaat- en volmacht inkoop in Utrecht-Westverband 2018 (Mandaat- en volmachtbesluit in Utrecht-Westverband 2018)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oudewater, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, het Inkoopdocument Jeugd en Wmo 2017 “Op weg naar resultaatgericht”;

overwegende dat:

 • binnen de regio Utrecht-West een aanbesteding heeft plaatsgevonden om opdrachtnemers voor Jeugdhulp en Wmo diensten te verwerven vanaf 1 januari 2017;

 • de gemeente Oudewater middels de Overeenkomst inkoop Jeugdhulp en Wmo “Op weg naar resultaatgericht” met de aanbieders afspraken maakt omtrent verlening van hulp en/of ondersteuning ten behoeve van jeugdigen en volwassenen vanaf 1 januari 2017 (de overeenkomst);

 • deze overeenkomst tot stand komt door ondertekening van de gunningsbrief in combinatie met de door opdrachtnemer ondertekende Akkoordverklaring en Eigen Verklaring;

 • binnen de aanbesteding het op vier momenten voor zorgaanbieders mogelijk is in te stromen ter verkrijging van een overeenkomst en/of voor een aanvullend product binnen een bestaand perceel en/of voor een nieuwe productcategorie en het wenselijk is de gunning en afwijzing van de inschrijving, het aangaan van de overeenkomst alsmede de ondertekening ervan bij één persoon neer te leggen;

Besluit:

vast te stellen het Mandaat- en volmachtbesluit inkoop in Utrecht-Westverband 2018

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Aan de wethouder Sociaal Domein van de gemeente Woerden en diens opvolger wordt het mandaat verleend om vanuit de aanbesteding in Utrecht-Westverband voor inkoop van Jeugd en Wmo hulp:

  • a.

   de opdracht te gunnen aan de nieuwe inschrijvers die zich op de instroommomenten hebben ingeschreven en voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen uit de inkoopdocumenten, en met deze inschrijvers de overeenkomsten zoals opgenomen in de inkoopdocumenten aan te gaan;

  • b.

   te gunnen aan de inschrijvers die zich op de instroommomenten hebben ingeschreven voor een aanvullend product binnen een bestaand perceel en/of voor een nieuwe productcategorie en voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen uit de inkoopdocumenten, en de overeenkomst met deze inschrijvers hiermee uit te breiden;

  • c.

   de opdracht af te wijzen indien de nieuwe inschrijvers die zich op de instroommomenten hebben ingeschreven niet voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen uit de inkoopdocumenten.

Artikel 2 Volmacht

Aan de wethouder Sociaal Domein van de gemeente Woerden en diens opvolger wordt, vanuit de aanbesteding in Utrecht-Westverband voor inkoop van Jeugd en Wmo hulp, volmacht verleend:

 • voor ondertekening van (uitbreiding van) de Overeenkomst inkoop Jeugdhulp en Wmo “Op weg naar resultaatgericht” met de zorgaanbieders middels ondertekening van de gunningsbrief;

 • voor ondertekening van de verlengde Overeenkomst inkoop Jeugdhulp en Wmo “Op weg naar resultaatgericht” met de zorgaanbieders.

Artikel 3 Vervanging bij afwezigheid

In geval van afwezigheid van de functionaris, aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

Artikel 4 Instructies

 • 1.

  Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden worden de volgende algemene instructies gegeven.

  • a.

   Bij de uitoefening van de bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

  • b.

   Er is schriftelijk akkoord van de betreffende budgetbeheerder cq. accounthouder van de gemeente.

  • c.

   Er mag geen overschrijding plaatsvinden van het beschikbare budget.

  • d.

   De manager van de Inkooporganisatie Inkoop & Monitoring Utrecht West draagt zorg dat elk kwartaal het ter zake bevoegde bestuursorgaan wordt geïnformeerd over de uitoefening van de bevoegdheden.

 • 2.

  De mandaatverlener kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de gemandateerde of bij volmacht gegeven bevoegdheden.

Artikel 5 Beperkingen mandaat en volmacht

Het mandaat heeft geen betrekking op:

 • a.

  het zelfstandig aanhangig maken van juridische procedures;

 • b.

  het zonder toestemming van mandaatverlener besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij gemandateerde zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaat- en volmachtbesluit inkoop in Utrecht-Westverband 2018”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Oudewater, 20 november 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater,

de secretaris, de burgemeester,

W. Tempel Mr.drs. P. Verhoeve

De burgemeester van de gemeente Oudewater,

Mr.drs. P. Verhoeve

De wethouder Sociaal Domein van de gemeente Woerden,

T. de Weger