Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting in verband met het doortrekken van Smitjesland, LENT

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting in verband met het doortrekken van Smitjesland, LENT

De raad van de gemeente Elst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 1993;

gelet op de artikelen 272, onderdeel b en 273a van de gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN BAATBELASTING IN VERBAND MET HET DOORTREKKEN VAN SMITJESLAND, LENT

Artikel 1 Aard en voorwerp van de belasting

 • 1.

  Onder de naam "Baatbelasting Smitjesland, Lent", wordt in de vorm van een jaarlijkse belasting van de, op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, met een blauwe lijn gemarkeerde onroerende zaken, die gebaat zijn door de van gemeentewege aangebrachte voorzieningen, een directe belasting geheven ter verkrijging van een billijke bijdrage in de kosten van het doortrekken van de weg "Smitjesland" te Lent.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde kosten bestaan uit:

  • a.

   verwerving van de ondergrond van de weg;

  • b.

   de aanleg van de weg;

  • c.

   de aanleg van riolering met inbegrip van de daarvoor nodige grondwerkzaamheden, putten en kolken;

  • d.

   het leggen van elektriciteitskabel.

Artikel 2 Heffingsduur

De belasting wordt geheven gedurende de belastingjaren 1994 tot en met 2023.

Artikel 3 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene, die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 1, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid, wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene, die bij het begin van het belastingjaar als zodanig bij het kadaster bekend staat, tenzij blijkt dat op dat tijdstip een ander de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht was.

Artikel 5 Heffingsmaatstaf

De maatstaf waarnaar de belasting wordt geheven, is de oppervlakte van de onroerende zaak, dat gelegen is binnen het gebied, zoals is aangegeven op de onder artikel 1, lid 1, bedoelde kaart.

Artikel 6 Tarief

De belasting bedraagt € 0,04537 per m², per jaar.

Artikel 7 Heffing ineens

 • 1.

  Op schriftelijk, bij burgemeester en wethouders in te dienen verzoek van de belastingplichtige, wordt voor de op het tijdstip van de indiening van het verzoek nog niet aangevangen belastingjaren, de belasting ineens geheven.

 • 2.

  De heffing ineens geschiedt naar de omstandigheden op het tijdstip van indiening van het verzoek en wordt bepaald op de contante waarde van de belasting over de nog niet aangevangen belastingjaren, berekend naar een rentevoet van 7,75% per jaar.

Artikel 8 Wijze van belastingheffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 Betalingstermijnen

De belastingaanslagen zijn invorderbaar in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand, volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

Artikel 10 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer ambtenaren aanwijzen, die in hun plaats treden met betrekking tot de uitvoering van enig wettelijke bepaling betreffende de heffing en de invordering van de belasting.

Artikel 11 Verzending van aanslagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingenwet 1990, (Stbl. 221) voor de betrokken in artikel 212, tweede lid, van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) bedoelde gemeenteambtenaar een andere gemeenteambtenaar in de plaats treedt.

Artikel 12 Nakoming van verplichtingen

De verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stbl. 1959, 301) en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 13 Rente

 • 1.

  Het bepaalde in Hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 inzake invorderingsrente vindt toepassing op de invordering van de baatbelasting.

 • 2.

  De ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 vindt daarbij overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking, op de eerste dag van de maand volgende op die, waarin, de Koninklijke goedkeuring is verleend, met dien verstande, dat deze belasting wordt geheven met ingang van 1 januari 1994.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening baatbelasting Smitjesland, Lent".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 1993.
DE RAAD VOORNOEMD,
De secretaris,
De voorzitter,
Oorspronkelijk vastgesteld door de raad van de gemeente Elst in zijn openbare vergadering van 29 juni 1993

Bijlage_gewaarmerkte_kaart_baatbelasting_Smitjesland_Lent