Verordening bezwaarschriftencommissie (versie 11 februari 2019)

Geldend van 28-03-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening bezwaarschriftencommissie (versie 11 februari 2019)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 5 leden.

 • 2.

  De leden worden door de raad benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De commissie regelt zelf wie bijeenkomsten voorzit.

 • 4.

  De Gedragscode integriteit bestuurders gemeente Voorst is van overeenkomstige toepassing op de leden (inclusief voorzitter) van de commissie.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie wordt door het college aangewezen.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De leden (inclusief voorzitter) van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de raad.

 • 2.

  De leden (inclusief voorzitter) van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende leden (inclusief voorzitter) van de commissie blijven hun functie vervullen, totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst op enige wijze aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf een machtiging van het college vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en de raad in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de commissie op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en de raad.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De commissie nodigt de belanghebbenden en de raad ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk of per e-mail uit.

 • 2.

  Binnen 3 dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of de raad onder opgaaf van redenen de commissie verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de commissie op dit verzoek wordt uiterlijk 1 week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en de raad meegedeeld.

 • 4.

  De commissie is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  Een van de aanwezige leden van de commissie of een belanghebbende kan een verzoek doen de deuren te sluiten.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14 Verslaglegging via digitale media

 • 1.

  De zitting wordt via audio-opnames vastgelegd.

 • 2.

  De secretaris zorgt, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, dat de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid worden vastgelegd.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, wordt dit gemeld.

 • 4.

  De secretaris zorgt, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, voor het digitaal vastleggen van de op de zitting overgelegde bescheiden in het dossier.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, de raad en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, de raad en de belanghebbenden kunnen binnen 1 week na verzending van de nadere informatie aan de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De commissie beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

b. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

c. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan de raad.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij de raad tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18 Intrekking oude regeling

De Verordening Commissie Bezwaarschriften (geconsolideerde versie 19 september 2011) gemeenteraad Voorst wordt ingetrokken.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bezwaarschriftencommissie (versie 11 februari 2019).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 februari 2019.

de raad

drs. B.J.M. Jansen, griffier

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester