Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019

Geldend van 09-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 25-05-2018

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2018;

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken & Control van 17 januari 2019;

gelet op:

 • 1.

  artikelen 3.8, eerste lid en artikel 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen;

 • 2.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming

besluit:

 • 1.

  vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019

 • 2.

  in te trekken de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Asten (Verordening BRP) 11 maart 2014.

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan organen van de gemeente Asten gegevens uit de basisregistratie personen voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

 • a.

  de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

 • b.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in overeenstemming zijn met het bepaalde krachtens artikel 3.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • a.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • b.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 2.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 29 januari 2019.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos