Subsidieregeling Pitcher Perfect 010

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Pitcher Perfect 010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme van 29 januari 2019 (19bb689);

gelet op de artikelen 3, 4, 6 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende dat:

 • -

  de gemeente Rotterdam de ambitie heeft zoveel mogelijk Rotterdammers aan kunst en cultuur te laten deelnemen, als beoefenaar van kunstzinnige activiteiten en als publiek;

 • -

  de gemeente Rotterdam een vitale cultuursector ambieert die flexibel is en zichzelf steeds vernieuwt;

 • -

  het gewenst is aanvullende regels op de Subsidieverordening Rotterdam 2014 vast te stellen voor het subsidiëren van culturele projecten en programma’s die niet inpasbaar zijn binnen de bestaande subsidieregelingen;

 • -

  de subsidieregeling Pitcher Perfect 010 een innovatief subsidieformat biedt, dat aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de sector;

besluit vast te stellen:

Subsidieregeling Pitcher Perfect 010

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

college:

college van burgemeester en wethouders Rotterdam;

deelnemer:

subsidieaanvrager die deelneemt aan het pitchevent;

pitchevent:

één editie van Pitcher Perfect 010, zijnde een middag of avond waarop ten hoogste 20 aanvragers hun subsidieaanvraag toelichten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van eenmalige subsidies door het college voor de in artikel 3 genoemde activiteiten.

 • 2. Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2019.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verleend voor kunst- en cultuurprojecten die bijdragen aan de doelstellingen van het college op het gebied van kunst en cultuur.

 • 2. De activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het kunst- en cultuurproject dient een Rotterdams belang;

  • b.

   het eindresultaat van het kunst- en cultuurproject is openbaar toegankelijk.

 • 3. Een kunst- en cultuurproject dient een Rotterdams belang als bedoeld in het vorige lid indien:

  • a.

   de activiteit plaatsvindt in Rotterdam en een overwegend Rotterdams publiek bereikt; of,

  • b.

   de activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van Rotterdamse kunstenaars.

 • 4. Indien de activiteit programmering of evenementen betreft, duurt de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet langer dan twee achtereenvolgende jaren.

 • 5. Geen subsidie wordt verleend voor de aanschaf van goederen bestemd voor duurzaam gebruik.

Artikel 4 Doelgroep

Het college verstrekt op grond van deze subsidieregeling uitsluitend subsidie aan:

 • a.

  natuurlijke personen die blijkens de basisregistratie personen woonachtig zijn in Rotterdam;

 • b.

  rechtspersonen, die blijkens het Handelsregister zijn gevestigd in Rotterdam.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Het college verstrekt uitsluitend financiële bijdragen als dekking van een tekort op de begroting.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste € 10.000,- per aanvraag.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 180.000 per kalenderjaar.

 • 2. Het subsidieplafond, bedoeld in het vorige lid, is onderverdeeld in deelplafonds van € 90.000,- voor de twee aanvraagrondes.

Artikel 8 Verdeelregels

 • 1. De aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet op grond van het bepaalde in deze regeling worden geweigerd, worden allereerst gerangschikt op volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het college.

 • 2. Aanvragen die in de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, plaats eenentwintig of hoger hebben, worden afgewezen.

 • 3. Het college kent vervolgens aan de overgebleven twintig aanvragen ten minste een (1) en ten hoogste vijf (5) punten toe voor de volgende onderdelen:

  • a.

   de aantoonbare bijdrage van het project aan de kunst- en cultuurdoelstellingen van de gemeente Rotterdam;

  • b.

   de artistiek inhoudelijke kwaliteit van het project;

  • c.

   de praktische uitvoerbaarheid van het project.

 • 4. Bij deze puntentoekenning neemt het college de uitslag van het pitchevent, bedoeld in artikel 11, als uitgangspunt. Het college blijft evenwel bevoegd om gemotiveerd af te wijken van het bij het pitchevent vastgestelde puntenaantal.

 • 5. Na de puntentoekenning worden de aanvragen gerangschikt naar puntenaantal waarbij de aanvraag met het hoogste puntenaantal als eerst in de rangschikking wordt opgenomen.

 • 6. Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 7. Indien door honorering van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt die aanvraag geheel afgewezen.

 • 8. Indien twee of meer aanvragen een gelijke plaats in de rangschikking hebben en de som van de aangevraagde subsidiebedragen hoger is dan het nog beschikbare bedrag, worden deze aanvragen geheel afgewezen.

Artikel 9 Subsidieaanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend via https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-pitcherperfect010/ op een daarvoor ter beschikking gesteld digitaal subsidieaanvraagformulier.

 • 2. Het subsidieaanvraagformulier bevat:

  • a.

   een samenvatting van het kunst- en cultuurproject in een projectplan;

  • b.

   een toelichting waarom het project een aantoonbare bijdrage levert aan de kunst- en cultuurdoelstelling van de gemeente Rotterdam;

  • c.

   een toelichting waaruit de praktische uitvoerbaarheid van het kunst- en cultuurproject blijkt;

  • d.

   het verdienmodel.

 • 3. Bij het subsidieaanvraagformulier wordt een sluitende en gespecificeerde begroting gevoegd.

 • 4. Indien de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon wordt tevens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de statuten van die rechtspersoon bij de aanvraag gevoegd.

 • 5. Een aanvrager kan zich in een periode van twee kalenderjaren met ten hoogste één project voor Pitcher Perfect 010 aanmelden.

 • 6. Alleen volledige en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 7. Indien een aanvraag om subsidie onvolledig is, wordt de aanvrager een termijn van 10 dagen verleend om de aanvraag aan te vullen. Deze termijn gaat in op de eerste dag na verzending van het verzoek om aanvulling. De Algemene termijnenwet is van toepassing.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

 • 1. De aanvraagtermijn voor de eerste aanvraagronde vangt aan op 1 maart en sluit op 1 april; de aanvraagtermijn voor de tweede aanvraagronde vangt aan op 1 september en sluit op 1 oktober.

 • 2. De datum van het pitchevent wordt bekendgemaakt op www.overheid.nl.

Artikel 11 Het pitchevent

 • 1. Ten hoogste twintig subsidieaanvragen kunnen deelnemen aan het pitchevent. Iedere deelnemende subsidieaanvrager krijgt een eigen deelnamenummer.

 • 2. De deelnemers krijgen de gelegenheid hun aanvraag gedurende 5 minuten te presenteren aan de overige deelnemers. In de presentatie gaan de deelnemers in ieder geval in op de beoordelingscriteria bedoeld in artikel 8, derde lid.

 • 3. De deelnemers beoordelen de aanvragen aan de hand van deze beoordelingscriteria door middel van een puntentoekenning.

 • 4. Alleen een aanvrager zelf of diens vertegenwoordiger mag deelnemen aan de stemming. Per aanvrager neemt slechts één persoon deel aan de stemming.

 • 5. De individuele stemming is geheim en vindt schriftelijk plaats.

 • 6. Deelnemers mogen zichzelf dan wel de persoon of rechtspersoon die zij vertegenwoordigen geen punten toekennen.

 • 7. Deelnemers maken onderling geen afspraken over het geven van punten.

 • 8. De deelnemers kennen aan een aanvraag per onderdeel, bedoeld in artikel 8, derde lid, ten hoogste 5 punten en ten minste 1 punt toe. De optelling van deze scores is de score van de aanvraag.

 • 9. Alle scores van de aanvraag worden bij elkaar opgeteld en leveren de totaalscore van de aanvraag op. Alleen deze totaalscore wordt tijdens het pitchevent gepresenteerd.

 • 10. Indien blijkt dat een of meerdere deelnemers van het pitchevent niet handelen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, dan kan het college bij de verdeling van de subsidie de uitslag van het pitchevent buiten beschouwing laten.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de SVR 2014 kan de subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd worden indien:

 • a.

  de aanvraag een kunst- en cultuurproject betreft dat eerder via een gemeentelijke regeling is afgewezen;

 • b.

  de aanvraag een kunst- en cultuurproject betreft dat voor subsidiering op grond van een andere subsidieregeling in aanmerking kan komen;

 • c.

  de aanvraag een kunst- en cultuurproject betreft dat al is gestart of reeds is afgerond;

 • d.

  het een commercieel te bekostigen kunst- en cultuurproject betreft;

 • e.

  de aanvraag of aanvrager niet voldoet aan het bepaalde in deze subsidieregeling.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieregeling Pitcher Perfect 010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2019.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting op de Subsidieregeling Pitcher Perfect 010

Algemene toelichting

Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel mogelijk Rotterdammers aan kunst en cultuur deelnemen, als beoefenaar van kunstzinnige activiteiten en als publiek. De gemeente Rotterdam ambieert een cultuursector waarin artistiek talent zich kan ontwikkelen en waarin aanbod voor een divers publiek te vinden is. Een gezonde sector bestaat uit een infrastructuur van stevige instellingen, zowel in artistieke als economische zin. Daarnaast is voor een vitale sector een flexibel en zichzelf steeds vernieuwend circuit van ad hoc projecten van belang.

Om de doelstellingen voor kunst en cultuur te bereiken heeft de gemeente Rotterdam een aantal subsidieproducten tot haar beschikking, te onderscheiden in jaarlijkse subsidies (cultuurplan) en eenmalige subsidies.

Voor financiering van projecten op eenmalige basis is een budget beschikbaar. Aanvullend op de huidige subsidieregelingen ter financiering van projecten op eenmalige basis lanceert de gemeente Rotterdam een experiment gericht op subsidiëring van projecten en programma’s die niet passen in de huidige subsidieregelingen in een vernieuwend aanvraagformat met de titel Pitcher Perfect 010. Maximaal 20 subsidieaanvragen voor kunst- en cultuurprojecten die voldoen aan de regeling mogen deelnemen aan het pitchevent. De deelnemers geven tijdens een pitchevent een beknopte presentatie van maximaal vijf minuten over het betreffende kunst- en cultuurproject waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De ingeschreven deelnemers aan het pitchevent wijzen vervolgens aan het einde van de avond de beste projectvoorstellen aan. Projecten ontvangen een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie.

A. Het doel van de regeling

Deze regeling is zowel een antwoord op de vraag naar alternatieve financieringsvormen, als op de geuite behoefte om kunst- en cultuurprojecten te ondersteunen die nu onzichtbaar zijn voor de gemeente of niet inpasbaar zijn binnen de huidige subsidieregelingen.

De gemeente Rotterdam stelt middelen beschikbaar voor voornoemde kunst- en cultuurprojecten. De projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen van het college op het gebied van kunst en cultuur en daarnaast een Rotterdams belang dienen. Eveneens dient het eindresultaat van de projecten openbaar toegankelijk te zijn.

B. De hoogte van de subsidie en de beoordeling

Per aanvraag kan er maximaal € 10.000,- worden aangevraagd. De beoordeling van de projecten vindt plaats tijdens een pitchevent waarbij de deelnemers hun plannen toelichten en gezamenlijk de winnaar(s) van de avond bepalen. De deelnemers beoordelen tijdens het pitchevent alle aanvragen, met uitzondering van de eigen aanvraag, aan de hand van de vastgestelde beoordelingscriteria. Per beoordelingscriterium kennen zij punten toe. De beoordelingscriteria zijn:

 • -

  de aantoonbare bijdrage van het project aan de kunst- en cultuurdoelstellingen van de gemeente Rotterdam;

 • -

  de artistieke inhoudelijke kwaliteit van het project;

 • -

  de praktische uitvoerbaarheid van het project.

Bij het criterium van de praktische uitvoerbaarheid dient beoordeeld te worden in hoeverre het project in de praktijk kan worden uitgevoerd. Zijn er zaken die de uitvoerbaarheid kunnen belemmeren, zijn de financiën reëel ten opzichte van de beoogde prestaties?

Per onderdeel kunnen ten minste 1 en maximaal 5 punten worden toegekend. Het maximaal per deelnemer te behalen puntenaantal bedraagt in totaal 285 punten en het minimaal per deelnemer te behalen puntenaantal bedraagt in totaal 57 punten (bij twintig deelnemers).

Na de puntentoekenning worden de projecten gerangschikt naar puntenaantal, waarbij het project met het hoogste aantal punten bovenaan komt te staan in de rangschikking.

Het college neemt de uitslag van het pitchevent over als uitgangspunt bij zijn besluitvorming omtrent de subsidiëring, maar kan hier gemotiveerd van afwijken.

De subsidieregeling kent een subsidieplafond bestaande uit twee deelplafonds. Verstrekking van de subsidie vindt plaats in de volgorde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is bereikt.

Gelet op de hoogte van het subsidiebedrag wordt de subsidie direct bij de verlening vastgesteld. Het college kan steekproefsgewijs achteraf controleren of de gesubsidieerde activiteiten volledig en overeenkomstig de subsidievoorwaarden zijn verricht.

Artikelsgewijze toelichting

Artikelen 7 en 8 Subsidieplafond en verdeelsleutel

Zevende lid.

De deelnemers geven gedurende het event op drie aspecten een cijfer van 1 tot en met 5 aan elke andere deelnemer. Deze drie aspecten zijn:

 • Aantoonbare bijdrage van het project aan de kunst- en cultuurdoelstellingen van de gemeente Rotterdam;

 • De artistiek inhoudelijke kwaliteit van het project;

 • Praktische uitvoerbaarheid van het project.

De drie cijfers worden per deelnemer per stemformulier opgeteld. Zo ontstaat na optelling van alle cijfers op alle stemformulieren een ranking van de deelnemers. De ranking wordt gevormd door de deelnemer met de meeste punten bovenaan te plaatsen en vervolgens de deelnemer met de op een na meeste punten etc.

Artikel 9 De voorwaarden voor een subsidieaanvraag

Eerste lid.

De subsidieaanvraag dient te worden ingediend door gebruikmaking van een door het college vastgesteld subsidieaanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op:

https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-pitcherperfect010/

Het subsidieaanvraagformulier bevat:

 • a.

  een samenvatting van het kunst- en cultuurproject in een projectplan. Op beknopte wijze dient het plan beschreven te worden;

 • b.

  een toelichting waarom het project een aantoonbare bijdrage levert aan de kunst- en cultuurdoelstelling van de gemeente Rotterdam. Gemotiveerd zal moeten worden toegelicht waar deze bijdrage aan de kunst- en cultuurdoelstellingen uit bestaat;

 • c.

  een toelichting waaruit de praktische uitvoerbaarheid van het kunst- en cultuurproject blijkt. Gemotiveerd zal moeten worden dat er geen belemmeringen bestaan die de directe uitvoering in de weg kunnen staan;

 • d.

  het verdienmodel: kosten en dekking op hoofdlijnen. Toegelicht moeten worden op welke wijze de aanvrager zijn of haar plannen financieel kan verwezenlijken.

Bij de subsidieaanvraag wordt een sluitende begroting gevoegd. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon dan dienen tevens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de statuten van de rechtspersoon bij de aanvraag te worden gevoegd.

Alleen volledige en tijdig ingediende aanvragen, worden in behandeling genomen.

Indien een aanvraag om subsidie onvolledig is, wordt de aanvrager een termijn van 10 dagen gegeven om de subsidieaanvraag aan te vullen. Deze termijn gaat in op de eerste dag na verzending van het verzoek om aanvulling. De Algemene termijnenwet is van toepassing. Dat houdt in dat een gestelde termijn die eindigt op een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag wordt verlengd tot de eerste dag die geen zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag is.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden in de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam 2014 kan de subsidie geheel of voor een deel geweigerd worden indien:

 • a.

  de aanvraag een kunst- en cultuurproject betreft dat eerder via een gemeentelijke regeling is afgewezen;

 • b.

  als subsidiëring op grond van een andere gemeentelijke regeling mogelijk is, dan is subsidiering op grond van de Subsidieregeling Pitcher Perfect 010 uitgesloten. Voor meer informatie over subsidies zie: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/subsidies/;

 • c.

  de aanvraag een kunst- en cultuurproject betreft dat al is gestart of reeds is afgerond. Subsidiering op grond van onderhavige regeling is dan niet aan de orde aangezien de aanvrager reeds zelf over financiële middelen heeft weten te beschikken om het project uit te voeren;

 • d.

  het een commercieel te bekostigen kunst- en cultuurproject betreft. Ook in dat geval kan niet voor subsidiering in aanmerking worden gekomen, omdat er andere financieringsmogelijkheden bestaan;

 • e.

  de subsidieaanvraag kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden geweigerd als de aanvraag of de aanvrager niet aan deze subsidieregeling voldoet.

Dit gemeenteblad 2019, nummer 6, is uitgegeven op 30 januari 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)