Verordening van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester over de taken en bevoegdheden van de commissie bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften Heemstede 2022)

Geldend van 16-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Verordening van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester over de taken en bevoegdheden van de commissie bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften Heemstede 2022)

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Heemstede;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het college van 17 november 2015, 18 december 2018 en 10 mei 2022;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Verordening commissie bezwaarschriften Heemstede 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • c. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • d. wet: Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2 Reikwijdte advisering

 • 1. De commissie adviseert de raad, het college en de burgemeester ten aanzien van de beslissing op bezwaarschriften.

 • 2. De commissie is niet bevoegd te adviseren over bezwaarschriften, die zijn ingediend tegen besluiten; en

  • a.

   op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen;

  • b.

   op grond van de Wet waardering onroerende zaken;

  • c.

   betreffende personele aangelegenheden; en

  • d.

   als bedoeld in artikel 7.3, derde lid, van de Wet open overheid.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden.

 • 2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter en de inroostering van de leden.

 • 4. De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Artikel 4 Secretaris

Het college wijst het secretariaat van de commissie aan.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

 • 2. Het college kan besluiten, ter waarborging van de continuïteit van de werkzaamheden van de commissie, de voorzitter of een lid voor de tweede keer te herbenoemen. Het college kan daarbij een kortere termijn van herbenoemen vaststellen.

 • 3. De voorzitter en de leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

Het bezwaarschrift met de daarbij behorende stukken wordt na ontvangst binnen een week in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

 • 1. De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter.

  • a.

   artikel 2:1, tweede lid;

  • b.

   artikel 6:6, wat betreft de indiener stellen onder termijn;

  • c.

   artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

  • d.

   artikel 7:4, tweede lid;

  • e.

   artikel 7:6, vierde lid.

 • 2. De voorzitter kan de uitoefening van deze bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheid ingevolge artikel 7:6, vierde lid, van de wet opdragen aan de secretaris.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenst inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1. De voorzitter bepaalt de plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld door de commissie te worden gehoord.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2. De belanghebbenden of het verwerend orgaan kunnen onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat tenminste twee leden, onder wie in ieder geval de voorzitter of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

 • 1. De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3. De commissie besluit, indien gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, dat de zitting achter gesloten deuren plaatsvindt.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Het verslag, als bedoeld in artikel 7:7 van de wet, vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag is een korte zakelijke weergave van hetgeen ter zitting aan de orde is geweest.

 • 3. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde stukken.

 • 4. De voorzitter of bij diens afwezigheid een van de tijdens de hoorzitting aanwezige leden en de secretaris ondertekenen het verslag.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk is, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de leden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3. De leden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter verzoeken een nieuwe hoorzitting te beleggen. De voorzitter beslist op dit verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien de minderheid dat verlangt.

 • 3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4. De voorzitter of bij diens afwezigheid een van de tijdens de hoorzitting aanwezige leden en de secretaris ondertekenen het advies.

Artikel 17 Uitbrengen advies

Het advies wordt samen met het verslag en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat de beslissing op bezwaar neemt.

Artikel 18 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 19 Intrekking oude regeling

De Verordening commissie bezwaarschriften, vastgesteld door de raad op 27 mei 2010 vastgesteld, wordt ingetrokken.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 17 november 2015 en gewijzigd op 18 december 2018.

Vastgesteld door de burgemeester op 17 november 2015 en gewijzigd op 18 december 2018.

Vastgesteld door de raad op 28 januari 2016 en gewijzigd op 31 januari 2019.